« Попередня Наступна »

Види кредитів та ознаки їх визначають (мета кредиту, об'єкти і суб'єкти кредиту, способи забезпечення, терміни, платність)


Вид кредиту відображає детальну характеристику кредиту з організаційно-економічними ознаками, використовувану для класифікації. Єдиних світових стандартів для класифікації кредитів не існує, тому в кожній країні є свої особливості. Загалом, класифікація кредиту здійснюється у відповідності з наступними ознаками:
· Мета кредиту;
· Об'єкти кредиту;
· Суб'єкти кредиту;
· Способи забезпечення кредиту;
· Терміни кредиту;
· Платність кредиту.
Мета кредиту. У відповідності з цілями кредиту розрізняють дві категорії: кредити без вказівки цільового призначення і цільові кредити. Кредити без вказівки цільового призначення можуть використовуватися на будь-які цілі, що забезпечують виконан-ня умов кредитної угоди, в тому числі порядок погашення у встановлений термін, сплату відсотків і т. Д. Целє-ші кредити видаються у відповідності з цілями, встановлений-ними кредитним договором . Кредитор має право контролю-ровать цільовий характер використання кредиту і застосовувати заходи відповідальності, передбачені кредитною угодою.
Об'єкти кредиту. Відповідно до об'єктів кредиту розрізняють: кредит під товарно-матеріальні цінності, кредит під виробничі витрати, кредит під сезонні витрати, кредит під касовий розрив.
Кредит під товарно-матеріальні цінності є найбільш поширеним. Він забезпечує економію власних коштів і дозволяє розвивати виробництво і розширювати обсяг реалізації товарів і послуг.
Кредит під виробничі витрати обумовлений не-обходимостью забезпечення своєчасності платежів і розра-тов, пов'язаних з підготовкою, освоєнням і організацією вироб-ництва товарів, робіт, послуг, з використанням природної сировини, з обслуговуванням виробничого процесу і т. Д.
Кредит під сезонні витрати застосовується в сезонних галузях виробництва, наприклад, лісозаготівля, річкові перевезення, у сільському господарстві для проведення посівних і збиральних робіт.
Кредит під касовий розрив використовується в тому випадку, якщо надходження коштів та оплата за товари, роботи, послуги не збігаються за часом, що обумовлено особливостями платіжної системи і термінами платежів.
Суб'єкти кредиту. Залежно від суб'єкта кредиту слід розрізняти: промислові кредити, сельскохозяйст-ються кредити, торговельні кредити, міжбанківські кредити, міждержавні кредити.
Промислові кредити надаються промисловим підприємствам різних форм власності для розширення виробничої діяльності, вдосконалення технологій, організації виробництва, впровадження нової техніки та ін.
Сільськогосподарські кредити надаються підприємствам агропромислового комплексу, фермерам, що забезпечує сільськогосподарські роботи, заготівлю, переробку та зберігання сільськогосподарської продукції.
Торгові кредити використовуються підприємствами торгівлі, громадського харчування, споживчої кооперації для закупівлі, зберігання, переробки та реалізації продукції, товарів, послуг.
Міжбанківські кредити надаються кредитними організаціями один одному для розширення операцій на грошовому, кредитному і фінансовому ринках.
Міждержавні кредити надаються різними державами один одному для розвитку і розширення торговельно-економічних зв'язків і взаємної інтеграції економік.
Способи забезпечення кредиту. У відповідності зі способами забезпечення кредиту розрізняють: забезпечені і незабезпечені кредити.
Забезпечені кредити надаються під різні види забезпечення: застава майна та майнових прав, страхування, гарантії, поручительства. Умови забезпечення можуть бути зафіксовані в кредитній угоді або в окремій угоді про заставу.
 Застава вимагає проведення оцінки майна, прийнятого в забезпечення. Вартість закладеного майна може відповідати сумі кредиту, перевищувати її або бути менше. Залежно від цього розрізняють кредит з повним і частковим забезпеченням. Кредити під гарантії і поручительства третіх осіб означають, що зобов'язання з повернення кредиту приймають на себе крім позичальника гарант або поручитель. Кредити можуть бути об'єктом страхування, що створює передумови для виконання зобов'язань з боку позичальника.
Незабезпечені кредити надаються без будь-якого додаткового умови або зобов'язання щодо його поверненню з боку позичальника, тому їх називають бланковими. Вони надаються на довірчій основі тільки надійним позичальникам.
Терміни кредиту. У відповідності з термінами кредиту розрізняють: короткострокові, середньострокові, довгострокові кредити, кредити з фіксованим терміном погашення.
Короткострокові кредити надаються для покриття поточних потреб позичальника. Термін їх використання не перевищує одного року. Цей кредит бере участь, як правило, в одному кругообігу оборотних коштів.
Середньострокові кредити надаються на строк до трьох-п'яти років. Вони використовуються, як правило, в галузях з відносно більш тривалим продуктивним циклом, або обслуговують єдиний технологічний ланцюжок, або беруть участь в декількох кругооборотах оборотних коштів. Середньострокові кредити застосовуються і для придбання обладнання з невеликим терміном окупності.
Довгострокові кредити надаються на термін більше трьох-п'яти років. Вони направляються на капітальні вкладення, проведення реконструкції, конверсії виробництва, здійснення структурних перетворень, придбання основних фондів з тривалими термінами окупності.
Кредити з фіксованим терміном погашення (онкольні) надаються на умовах повернення на першу вимогу кредитора по закінченні фіксованого терміну з моменту отримання позичальником письмового повідомлення від кредитора.
Платність кредиту. Залежно від платності кредиту розрізняють: процентний кредит та безвідсотковий кредит. Процентний кредит надається на платній основі виходячи з того, що кредит використовується як капітал. Розмір відсотка коливається залежно від стану грошового, кредитного та фінансового ринків, цілі кредиту, наявності різноманітних рис-ков та ін. Процентний кредит може бути пільговим. Бездрот-центной кредит надається на безкоштовній основі з метою стимулювання економічної діяльності. Він не типовий для кредитних організацій, найчастіше це особистий кредит. Контрольні питання до теми №5:
1. Форми кредиту в залежності від позиченої вартості (товарна, грошова і змішана (тварно-грошова)).
2. Форми кредиту в залежності від статусу кредитора і позичальника.
3. Форми кредиту в залежності від цільових потреб позичальника.
4. Банківська форма кредиту.
5. Господарська (комерційна) форма кредиту.
6. Державна форма кредиту.
7. Міжнародна форма кредиту.
8. Громадянська форма кредиту.
9. Лізингова форма кредиту.
10. Іпотечна форма кредиту.
11. Види кредитів і ознаки їх визначають.
12. Види кредитів залежно від мети кредитування.
13. Види кредитів в залежності від об'єкта кредиту.
14. Види кредитів залежно від суб'єкта кредитування
15. Види кредитів залежно від способу забезпечення кредиту.
16. Види кредитів в залежності від термінів кредиту.
17. Види кредитів залежно від платності кредиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види кредитів та ознаки їх визначають (мета кредиту, об'єкти і суб'єкти кредиту, способи забезпечення, терміни, платність)

 1. Лекція 5. Форми і види кредиту
  Основні поняття: форми кредиту в залежності від позиченої вартості (товарна; грошова; змішана); форми кредиту в залежності від статусу кредитора і позичальника (банківський; комерційний; державний; міжнародний; цивільний); клуби міжнародних кредиторів; форми кредиту в залежності від цільових потреб позичальників (продуктивна; споживча і фінансова); лізинг та іпотека;
 2. ВИДИ КРЕДИТ
  Вид кредиту - це більш детальна його характеристика по організаційно-економічними ознаками, використовувана для класифікації кредитів. Єдиних світових стандартів при такій класифікації не існує. Кредит розподіляється на види залежно від галузевої спрямованості. Коли кредит обслуговує потреби промислових підприємств, то це промисловий кредит. Виділяють також
 3. Лекція 6. Кредитування юридичних осіб
  Основні поняття: система кредитування; суб'єкт кредитування; позичальник; класифікація суб'єктів кредитування; умови кредитування; базові елементи кредитування (суб'єкт; об'єкт і забезпечення кредиту); мета кредитування; умови кредитування; обсяг кредиту; принципи кредитування; реалізація заставного права; кредитну угоду; умови кредитування; етапи кредитування; правило «чотирьох очей»;
 4. 4.3 Види кредиту
  В економічній літературі немає єдиної класифікації кредитів. Найбільш поширеною класифікацією є наступна: За формами (кредити бувають комерційні, банківські, споживчі, державні, іпотечні, міжнародні). По термінах (короткострокові, середньострокові, довгострокові). 3. За видами забезпечення (забезпечений і незабезпечений). Однак наведена вище класифікація
 5. Відсоток за кредит
  сплата відсотків позичальником кредитору за користування позиковими коштами. Відсоток за кредит визначається у відсотках до суми кредиту, причому обчислюється виходячи з розрахунку користування кредитом протягом року. Рівень відсотка за кредит прямо пропорційний розміру позик, строків, їх забезпеченості, формі кредитування і ступеня кредитних ризиків. Відсотки класифікуються за часом (довгострокові,
 6. Питання для самоперевірки
  1. Що розуміється під формою кредиту? 2. Виділіть основні форми кредиту. Які ознаки лежать в основі їх класифікації? Охарактеризуйте кожну форму кредиту. За якими організаційно-економічними параметрами деталізують кредит? Які види кредиту можна виділити по кожному організаційно-економічному
 7. 2. Види кредиту.
  Кожна форма кредиту має велику кількість видів. Вид кредиту являє собою більш детальну його характеристику з організаційно-економічними ознаками. У кожній країні свої особливості. Кредит розподіляється на види залежно від галузевої спрямованості. Коли кредит обслуговує потреби промислових підприємств, то це промисловий кредит. Розрізняють так само торговельний і
 8. Довірчий кредит
  Термін кредитування - до 6 місяців, процентна ставка - 19% річних. Максимальний розмір кредиту - до 1500 дол. В рублевому еквіваленті. Основні вимоги: наявність позитивної кредитної історії в Ощадбанку Росії за останні 4 роки, регулярно одержуваний дохід. Переваги даного виду кредитування: термін розгляду заявки - 1 день, не вимагається оформлення забезпечення. Установи
 9. 39. Форми кредиту, їх характеристика.
  Форма кредиту характеризує зовнішній прояв і організацію кредитних відносин. Кредит як економічна категорія має кілька форм. Зміни виробничих, товарно-грошових відносин призводять до зміни діючих форм кредиту та створенню нових форм. Форма кредиту визначається низкою характерних ознак: - змістом кредитних відносин; - Характером позиченої вартості (об'єкт
 10. Види банківських кредитів
  Комерційні банки надають своїм клієнтам різноманітні види кредитів, які можна класифікувати за різними ознаками. По основних групах заемщіковвиделяют кредити господарству, населенню, державним органам влади, іншим банкам. За призначенням (напрямку) розрізняють кредит споживчий, промисловий, торговий, сільськогосподарський, інвестиційний, бюджетний, міжбанківський. У
 11. Види і форми кредиту
  Форми кредиту: 1. Комерційний кредит - т. Е. Відстрочка підприємством-продавцем оплати товарів і надання підприємством-покупцем векселі як його боргового зобов'язання оплатити вартість покупки після закінчення певного терміну. Розрізняють такі види комерційного кредиту: - з фіксованим терміном погашення; - З поверненням після фактичної реалізації отриманих у кредит товарів; -