« Попередня Наступна »

ВИДИ ПОДАТКІВ, ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ та критерії їх оцінки


В історії розвитку оподаткування зафіксовано досить велика різноманітність податків і зборів, які в окремі періоди входили до складу податкових систем. Наприклад, основним джерелом доходів княжої скарбниці в Давньоруській и осударства була данина, а також стягувалися торговельні та судові мита. В епоху Петра I в Росії крім податків з візників, заїжджих дворів, печей і багатьох інших були встановлені екзотичні податки за бороди і вуса. Різні назви податків в основному визначалися об'єктом оподаткування. У XX ст. перелік основних податків став більш універсальним. Це - податки з обороту, акцизи, податки на прибуток, на майно, прибутковий податок з громадян та ін. При цьому, незважаючи на різні назви, основ- ним джерелом сплати податків в більшості випадків є дохід платників податків.
Податки, складові податкові системи різних країн, прийнято класифікувати за рядом ознак (табл. 18.1).
Насамперед за способом вилучення податки поділяють на прямі і непрямі. Прямі податки стягуються безпосередньо з доходів або майна платника податків. До них відносяться податок на доходи фізичних осіб, на майно, податок на прибуток та ін. Непрямі податки на товари та послуги зазвичай встановлюються у вигляді надбавки до ціни чи тарифу. Вони відрізняються більш широкими можливостями перекладання їх на кінцевого споживача. Це ПДВ, акцизи, податки з обороту, митні збори, реєстраційні та ліцензійні збори і т. П.
За співвідношенням прямих і непрямих податків у сукупних податкових надходженнях судять про особливості податкової системи. Згідно з даними ОЕСР, в економічно розвинених країнах зазвичай переважає частка прямих податків (табл. 18.2).
У Росії частка прибуткових податків (податку на прибуток організацій і податку на доходи фізичних осіб) у податкових доходах консолідованого бюджету перевищила надходження ПДВ, з
Класифікаційна ознака Види податків
За способом вилучення Прямі
Непрямі
По об'єкту оподаткування Майнові
Ресурсні або мають рентний характер стягнено з доходу, результатів діяльності Податки на споживання Податки зі угод
За методом обчислення і характером податкових ставок Прогресивні
Пропорційні
Регресивні
За характером зв'язку з конкретним видом суспільних благ Загальні (немарковані) Цільові (марковані)
По приналежності до рівня влади і управління Федеральні
Державні (національні)
Регіональні
Місцеві
По суб'єкту сплати З юридичних осіб З фізичних осіб
За способом обкладання Сплачувані на основі декларації стягується у джерела доходу Розраховуються на основі кадастру

чого можна зробити висновок про переважання прямого оподаткування. Якщо ж у складі непрямих податків врахувати митні збори, стає зрозумілим, що переважання прямого оподаткування відносно невелике (табл. 18.3).
За характером податкових ставок, який визначає співвідношення сум податку та податкової бази, податки поділяються на пропорційні, прогресивні і регресивні. Пропорційний податок передбачає використання єдиної податкової ставки, яка не залежить від величини податкової бази. Такий російський податок на доходи фізичних осіб, стосовно якого встановлена ??єдина основна податкова ставка 13%, ПДВ з його основною ставкою 18% та ін.
Прогресивне оподаткування передбачає зростання ставки податку в міру збільшення податкової бази. У багатьох країнах прогресивні шкали використовуються в прибутковий податок, а в Росії - при оподаткуванні податком на майно фізичних осіб.
V Таблиця 18.2
Структура податкових надходжень в країнах - членах ОЕСР в 2000 р (у%)
Країна Податки на доходи і прибуток фізичних та юридичних осіб Податки на товари та послуги Інші податки, включаючи відрахування на соціальне страхування
Ьольгія 39,1 25,4 35,5
Канада 47,9 24,4 27,7
Данія 57,5 32,5 10,0
Фінляндія 42,6 29,1 28,3
Франція 25,0 25,8 49,2
Iорманія 30,1 28,1 41,8
Італія 33,2 28,4 38,4
Японія 34,1 18,9 47,0
Нідерланди 25,0 29,0 46,0
Норвегія 40,8 34,4 24,8
Швеція 43,1 20,7 35,2
Швейцарія 38,5 19,7 41,8
Великобританія 39,0 32,3 16,1
США 50,9 15,7 33,4
Європейський Союз 34,8 30,0 35,2
ОЕСР 35,7 31,6 32,7

Джерело: OECD in Figures, OECD Observer, +2003.
Регресивне оподаткування, навпаки, передбачає зниження ставки податку в міру зростання податкової бази. У Росії з 2001 р регресивні податкові ставки встановлені по єдиному соціальному податку.
У той же час ряд податків, особливо непрямих, незважаючи на зовнішні ознаки пропорційного оподаткування, мають регресивний або прогресивний характер щодо доходів населення, а ПДВ є регресивним податком для останніх. Зокрема, акциз, встановлений у вигляді фіксованої ставки в рублях на одиницю товару, може бути регресивним по відношенню до осіб з високими доходами і прогресивним для малозабезпечених верств населення.
Якщо податок пов'язаний з конкретним видом суспільних благ, кошти на які формуються за його рахунок, він називається спеціальним маркованим. Це платежі в пенсійні фонди, фонди медичного та соціального страхування, транспортний податок, що йде на утримання і розвиток дорожньої мережі.
Структура доходів консолідованого бюджету Російської Федерації за 2000-2006 рр. (у%)
Види доходів 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Податкові доходи - всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі: прямі податки 46,3 57,8 55,2 56,6 57,1 58,2
З них:
податок на прибуток
податок на доходи фізичних
осіб
21.9
10.9
14,1
10,9
13.6
11.7
17.6
11.6
16,8
8,9
17,1
9,5
Непрямі податки 53,7 42,2 44,8 43,4 42,9 41,8
З них:
ПДВ
податки на зовнішню торгівлю і зовнішньоекономічної-номічного операції
27,2
14,1
22,8
9,8
22.7
11.7
21,6
17,4
18,5
21,2
15.5
23.6
Співвідношення прямих і непрямих податків 0,81 1,30 1,18 1,31 1,34 1,39

Джерело: Статистичний збірник «Фінанси Росії 2004», «Росія в цифрах 2006», hppt: //www.gks.ru.
Решта податків не мають вузькоцільовий характеру, є загальними або немаркованими і можуть використовуватися на фінансування більшої частини різних суспільних благ, що надаються державою.
У сучасних податкових системах домінуюче становище займають загальні податки. Це забезпечує гнучкість бюджетної політики, можливість перерозподіляти податкові доходи, не змінюючи податкову систему.
Федеративної держави зазвичай мають трирівневу податкову систему, в якій податки поділяються на федеральні, або загальнодержавні, регіональні (податки штатів, провінцій, земель і т. Д.) І місцеві. У Податковому кодексі РФ ці групи податків називаються видами.
Крім того, податки можуть бути згруповані по суб'єкту сплати (з юридичних і фізичних осіб), способу обкладання і ряду інших класифікаційних ознак (див. Табл. 18.1).
Податкові системи розвинених країн складалися під впливом різних економічних, політичних і соціальних умов.
 За переліком податків, їх структурі, способам стягування, ставками, об'єктам оподаткування, пільг, фіскальним полномо-
чним різних рівнів влади податкові системи істотно и мул ічаются один від одного. f
Незважаючи на різноманіття і складність податкових систем у різних країнах, можна виділити дві основні моделі їх побудови. Одна модель податкової системи базується на оподаткуванні доходів. Так, основними джерелами надходжень до федерального бюджету США є прибутковий податок з фізичних ниць (понад 45%), внески до фондів соціального страхування (око- але 37%), податок на прибуток корпорацій (близько 9%). Оподаткування споживання в США відносно невелике. Воно поставши- дено регіональним податком з продажів, який забезпечує око- до 30% доходу бюджетів американських штатів.
Інша модель робить упор на оподаткування споживання - податки стягуються в той момент, коли дохід витрачається. Такий податок на додану вартість, який зазвичай забезпечує найбільшу частку бюджетних доходів. Частка надходжень ПДВ в бюджеті Франції становить понад 41%, прибуткового податку з фізичних осіб - більше 18%, податку на акціонерні товариства (на прибуток) - близько 11%.
У податкових системах ряду країн, таких як Італія, ФРН, Скандинавські держави, сформувалася врівноважена структура непрямих і прямих податків.
Теоретично податкові системи можуть також будуватися на основі переважання ресурсних або майнових податків. Однак на практиці ці податки не є ключовими в доходах держав. Зазвичай вони відіграють провідну роль при формуванні регіональних і місцевих бюджетів.
Російська податкова система у відповідності з Податковим кодексом РФ включає податки трьох рівнів, у тому числі: 9 федеральних, 3 регіональних (рівень суб'єктів Федерації) і 2 місцевих. Федеральні податки і збори обов'язкові до сплати на всій території країни. До них відносяться: податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний податок (ЄСП), податок на прибуток організацій, податок на видобуток корисних копалин (ПВКК), водний податок, збори за користування об'єктами тваринного світу та об'єктами водних біологічних ресурсів, державне мито. До складу регіональних податків входять податок на майно організацій, транспортний податок і податок на гральний бізнес. До місцевих належать земельний податок і податок на майно фізичних осіб.
Крім того, Податковий кодекс РФ регламентує застосування 4 спеціальних режимів: системи оподаткування для сільсько господарських товаровиробників (єдиного сельскохозяйствен ного податку); спрощеної системи оподаткування; системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності; системи оподаткування при виконанні угод про розподіл продукції.
В даний час основна частина податкових доходів бюджету ної системи Росії формується за рахунок податку на прибуток організацій, ПДВ, податку на видобуток корисних копалин і податки на доходи фізичних осіб.
У сучасному світі відбувається гармонізація оподаткування на територіях інтегруються країн шляхом визначення основних принципів і правил організації податкового процесу в межах регіонального економічного утворення. Мета загальної податкової політики - вироблення уніфікованих форм і методів оподаткування, що враховують як рівень розвитку та особливості моделі національної економіки окремих держав, що входять в об'єднання, так і міждержавні пріоритети об'єднаної економіки.
Наочним прикладом економічної інтеграції держав з ринковою економікою стало утворення і розвиток Європейського Союзу (ЄС). Гармонізація та уніфікація податкових систем в рамках ЄС насамперед реалізується у відношенні непрямих податків, зокрема ПДВ, для якого рекомендовані мінімальна стандартна (на рівні 15%) і пільгова (5%) податкові ставки. Зберігається застосування нульової ставки для товарів, експортованих за межі країн ЄС, і звільнення від податку обмеженого кола соціально значущих товарів.
Щоб пом'якшити вплив зближення діючих стандартних ставок ПДВ на величину бюджетних доходів окремих країн, цей процес відбувається поступово і допускає збереження податкових ставок в межах встановленого діапазону, наприклад від 15 до 25%. У той же час зберігаються нерівність оподаткування для національних корпоративних систем і податкова конкуренція між регіонами.
При порівнянні національних податкових систем з погляду ефективності виконуваних ними функцій виходять з критеріїв їх оцінки, до яких можна віднести відносне рівність податкових зобов'язань, економічну нейтральність, організаційну простоту, гнучкість і прозорість для платників податків.
Ступінь забезпечення рівності зобов'язань платників податків визначає рівень сприйняття ними надоговой системи як и іраведлівой. Оскільки оподаткування носить примусовий характер, необхідно прагнути до його рівному впливу їм громадян і підприємців при збереженні певної диференціації на основі принципів корисності і платежеспо- гобності. Принцип корисності або одержуваних вигод ув'язує іелічіну податкового навантаження з обсягами фактичного споживання суспільних і приватних благ, одержуваних від держави або з його допомогою. Принцип платоспроможності припускає співмірність оподаткування та об'єктивної спроможності платників податків сплачувати податки, яка оцінюється розміром одержуваних доходів, обсягом покупок і іншими показниками. Саме цей принцип в чому характеризує справедливість податкової системи, але забезпечити повну рівність податкового навантаження для всіх платників податків вельми складно.
Критерій економічної нейтральності передбачає мінімізацію спотворює впливу податків на ринкову поведінку груп платників податків у різних сферах економіки. Однак саме податки повинні впливати на використання та розподіл ресурсів громадського сектору, сприяти підвищенню ефективності їх використання шляхом забезпечення збалансованості податкового тягаря з потребами в суспільних благах. Податки є інструментом більш справедливого перерозподілу доходів, зміни структури і темпів розвитку виробництва, вирішення соціальних завдань, нейтралізації недоліків ринкової системи господарювання, наприклад в області протидії забрудненню навколишнього середовища. Таким чином, нейтральність податків слід розуміти як мінімізацію їх негативного впливу на економіку і соціальну сферу.
Критерій організаційної простоти передбачає зниження витрат податкового адміністрування як у податкових органів, гак і у платників податків. Ця умова може бути реалізовано при досягненні ясності та однаковості податкових зобов'язань, викладених у податковому законодавстві.
Критерій гнучкості передбачає наявність здатності податкової системи швидко і адекватно реагувати на зміни економічних процесів. Оперативність реакції особливо важлива в умовах надлишкового зростання або зниження економічних показників, наприклад для подолання фінансової кризи. При цьому характер податкових ставок може виконувати функцію вбудованого стабілізатора. Наприклад, прогресивні ставки податку на прибуток певною мірою стримують прагнення підприємств до по отриманню надприбутки в період її зростання, а зниження ставок в пе ріод спаду забезпечує випереджальне зниження податкового тягаря в порівнянні з зменшенням маси прибутку.
Критерій прозорості податкової системи реалізується в тих випадках, коли платник податків здатний самостійно або з мінімальною допомогою розібратися, зрозуміти особливості обчислення та сплати діючих податків, оцінити вплив податкової системи на досягнення своїх інтересів. Цей критерій часто розглядають в сукупності з критерієм контрольованості, т. Е. З наявністю можливості для платників податків або їх груп вносити корективи у податкову систему (наприклад, через участь і виборах органів влади або референдумах), в тій чи іншій мерс здійснювати контроль за формуванням та функціонуванням бюджетної та податкової систем, включаючи витрачання бюджетних коштів.
При розгляді названих критеріїв у комплексі видно, що при їх реалізації можуть виникати суперечності. Наприклад, введення податкових пільг може сприйматися як справедливе і, навпаки, як створення нерівних умов для окремих груп платників податків, як ускладнення податкового адміністрування, як порушення критерію нейтральності. Тому на практиці звичайно приймаються компромісні рішення, що відображають баланс інтересів різних сторін податкових взаємин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ВИДИ ПОДАТКІВ, ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ та критерії їх оцінки

 1. План
  Поняття й визначення податків і податкової системи. Функції податків. Принципи оподаткування. Види податків. Способи стягування податків. Пільги по податках. Крива А. Лаффера. Податки та податкова політика в Республіці
 2. Питання для самоперевірки
  Які функції виконують податки і як вони реалізуються в податковій системі Росії? На яких принципах базується побудова податкових систем і яка еволюція цих принципів? Розкрийте відмінності економічного змісту прямих і непрямих податків. Якими критеріями можна оцінити ефективність функцій, виконуваних податковою системою країни? Як виміряти податковий тягар і які можливості його
 3. Розділ 7 питань до заліку
  Економічний зміст податків і основи оподаткування Податкова політика та податкова система російської держави Податковий кодекс Російської Федерації - основне джерело податкового права Класичні принципи оподаткування і їх характеристика Федеральні податки Російської Федерації Податок на прибуток організацій. Платники податків, об'єкт оподаткування. Поняття податкового обліку. Місце
 4. ПОДАТКОВЕ ПРАВО
  - Сукупність юридичних норм, що встановлюють види податків в даній державі, порядок їх справляння та регулюють відносини, пов'язані з виникненням, зміною та припиненням податкових зобов'язань; підгалузь фінансового права. Джерелами Н. п. Є: Конституція РФ, Податковий кодекс, закони РФ: "Про податок на додану вартість" від 06.12.91 р .; "Про податок на прибуток підприємств і
 5. Види податків, які встановлюють і коноролізіруют органи влади.
  Федеральних податків і зборів (стаття 13 податкового кодексу РФ) 1) податок на додану вартість; 2) акцизи на окремі види товарів (послуг) та окремі види мінеральної сировини; 3) податок на прибуток (дохід) організацій; 4) податок на доходи капіталу; 5) прибутковий податок з фізичних осіб; 6) внески в державні соціальні позабюджетні фонди; 7) державне мито; 8) митна
 6. Сучасна податкова система РФ
  Відповідно до I частиною Податкового Кодексу РФ У Російській Федерації встановлюються такі види податків і зборів: федеральні податки і збори; регіональні податки і збори; місцеві податки і збори. До федеральних податків і зборів відносять: податок на додану вартість; акцизи на окремі види товарів (послуг) та окремі види мінеральної сировини; податок на прибуток (дохід) організацій; податок на
 7. Податки і справедливість
  З тих пір як американські колоністи влаштували «чаювання» в Бостонській гавані, висловивши протест проти високих податків, тема оподаткування - одна з центральних в американській політиці. Дискусії, як правило, розгорталися аж ніяк не з питань ефективності податкової системи. Основні розбіжності виникають з приводу розподілу податкового тягаря. Сенатор Рассел Лонг одного разу пародіював
 8. Питання 12.3. Структура податкової системи РФ
  Податкова система - це сукупність законодавчо передбачених податків, зборів і мит, принципів і методів їх встановлення, запровадження та зміни, порядок їх нарахування та сплати, а також відповідальність за ухилення від податків. Система податків і зборів включає в себе: 1) Традиційна система - вона містить види податків і зборів 3-х рівнів: федеральні, регіональні і місцеві До
 9. ВИСНОВКИ
  Основним джерелом доходів громадського сектору є податки, які виконують фіскальну, регулюючу, контрольну, соціальну та інші функції. Пріоритетність різних функцій податків, принципів оподаткування, окремих податків у податковій системі визначається економічною і соціальною політикою держави. У демократичному суспільстві податки виступають як відображення попиту
 10. Коі [рольні питання і завдання
  На які види можна розділити податки відповідно до ос новних класифікаційними ознаками? Які основні моделі побудови податкових систем у різних країнах? На які групи діляться податки, що стягуються з підприємств і організацій? Розкрийте особливості обчислення ПДВ, податку на при бувальщина організацій, єдиного соціального податку. У чому полягають найбільш істотні податкові преобра
 11. Федеральних податків і зборів
  - Обов'язкові і безоплатні внески, які повністю або частково зараховуються у федеральний бюджет або федеральні позабюджетні фонди і є джерелами доходів федерального бюджету (позабюджетного фонду). У відповідності з Податковим кодексом РФ до федеральних податків і зборів належать: податок на додану вартість; акцизи на окремі види товарів (послуг) та окремі види мінеральної
 12. Елементи податку
  Елементи податку - це регламентовані податковим законодавством складові частини податку, що визначають умови його застосування. У зв'язку з цим Податковий кодекс передбачає, що «податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і елементи оподаткування, а саме: об'єкт податку; податкова база; податковий період; податкова ставка; порядок обчислення
 13. Податкова система Великобританії. *
  Податкова система Великобританії склалася в минулому сторіччі, однак особливості прибуткового оподаткування ТОІ періоду характерні і для сьогоднішнього дня. Податкова реформ 1973 внесла суттєві зміни в структуру податків? системи, наблизивши її до структури податкових систем країн 'членів Спільного ринку. Податки відіграють основну роль (близько 90%) в формуватися! дохідної частини державного
 14. Податкові пільги
  Часткове або повне звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати податків. Н. л. є одним з елементів податкової політики і переслідують соціальні та економічні цілі. У зовнішньоекономічній сфері Н. л. найбільш широко застосовуються для заохочення іноземних інвестицій. Найбільш поширені такі види Н. л .: неоподатковуваний мінімум доходу, податкові знижки (для окремих підприємств
 15. Ефективність оподаткування
  Ефективність оподаткування досягається шляхом узгодження функцій, які виконують податки. Прийнято розрізняти ефективність конкретного податку, наприклад ПДВ або прибуткового, і ефективність податкової системи в цілому. Ефективність оподаткування означає, що забезпечується своєчасне і порівняно повне надходження податків, що стягуються податки гарантують процес відтворення, з
 16. Роль податкового механізму
  Податковий механізм - сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Держава надає податковому механізму юридичну форму за допомогою податкового законодавства і регулює його, впливаючи на економічні процеси. Ефективність використання податкового механізму залежить від того, як держава враховує внутрішню сутність податків, закони їх руху,
 17. Тест
  1 Що таке податкова система? а) це сукупність федеральних, регіональних і місцевих податків; б) це сукупність передбачених законодавством податків, принципів, форм і методів їх встановлення; в) це сукупність передбачених законодавством податків, принципів, форм, методів їх встановлення і здійснення податкового контролю; г) це сукупність передбачених законодавством