« Попередня Наступна »

6.6. Види забезпечення повернення кредиту


Повернення банківських позик означає своєчасне і повне погашення позичальниками виданих їм позик і відповідних сум відсотків за користування позиковими коштами.
Джерела повернення позик підрозділяються на первинні та вторинні (додаткові). Первинним джерелом є дохід позичальника (для юридичних осіб - виручка в готівковій або / та безготівковій формі, для фізичних осіб - заробітна плата або / та інші надходження). Вторинними (додатковими) вважаються виручка від реалізації заставленого майна, перерахування коштів гарантом або страховою організацією.
Порядок використання банком первинних і вторинних джерел погашення позик різний. Погашення позик за рахунок доходу позичальника регулюється кредитним договором, строковим зобов'язанням або дорученням на перерахування відповідних коштів. Погашення здійснюється в день настання терміну платежу або в інший визначений період при наявності коштів на розрахунковому рахунку клієнта. Погашення позики за рахунок вторинних джерел означає включення банком в дію механізму примусового стягнення належного йому боргу. Даний механізм також має правове забезпечення (крім кредитного договору) у вигляді договору про заставу, гарантійного листа, договору поручительства, страхового поліса.
Використання додаткових джерел навіть при наявності зазначених юридичних документів вимагає від банку особливих зусиль і чималого часу. Так, реалізація прав по поверненню кредиту при використанні застави майна позичальника припускає звернення в суд або арбітраж, а також вимагає дотримання певних умов по суті заставного права як з боку банку, так і позичальника. В результаті виникає тривала процедура розгляду і задоволення позову банку. Використання гарантійних обов'язків поручителя для погашення позики також вимагає часу, навіть при його готовності виконати ці зобов'язання. Страхова організація відшкодує збиток банку від неповернення кредиту тільки після ретельного вивчення чинників виникнення кредитного ризику і за умови дотримання умов страхової угоди. Враховуючи трудомісткість роботи з вторинними джерелами і тривалість процедур включення їх в реальний механізм погашення банківської позики, основний акцент при вирішенні питання про можливість видачі позики слід відводити первинному істочніку- доходу. Якщо виникає серйозний сумнів в реальності використання доходу в якості основного джерела погашення позики, у видачі позики краще відмовити. Вторинні джерела лише підкріплюють первинний, але не заміняють його.
Кожен банк використовує свої правила поведінки з позичальниками, розглядаючи їх як комерційної таємниці. Проте в їх діях виявляються і загальні закономірності. Ось деякі з них.
1. Банк намагається мати справу з тими, кого він давно знає.
2. Банк обмежує терміни кредитування.
3. Банк поступово розвиває свої кредитні відносини з клієнтами, включаючи і тих, з якими вже працює.
 Видача малих кредитних сум дозволить оцінити за кілька місяців добропорядність, акуратність, грамотність клієнта; простежити, з якого роду контрагентами він має справу, наскільки акуратний у виплаті податків, оформленні платіжних документів.
4. Банк домагається, щоб максимальне число кредитів мало забезпечення в тій чи іншій формі, при цьому по можливості широко диференціюючи умови кредитування різних клієнтів.
5. Забезпеченням кредиту може бути ліквідний товар, майно, валютні грошові кошти.
6. Цільове використання кредиту легше простежити, якщо одним з умов його надання є відкриття позичальником розрахункового рахунку в банку.
7. Банк включає в кредитний договір застереження про те, що у разі виникнення спору між учасниками він передається на дозвіл арбітражному суду.
8. На останніх етапах кредитного процесу, коли термін повернення кредиту підходить або вже настав, банк активно використовує свою службу економічної безпеки, яка повинна діяти жорстко, але в рамках законності, при необхідності доводячи справу до суду.
Після того як кредит виданий, головним завданням банку є активна робота зі спостереження за кредитом з метою управління ім.
Супровід кредиту включає в себе виконання наступних дій: оцінку фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності протягом всього періоду кредитування; перевірку схоронності закладеного майна, його ліквідності; контроль за своєчасним надходженням відсотків за кредит, при частковому погашенні кредиту-за надходженнями відповідно до графіків платежів позичальника; щомісячну коригування резерву на можливі втрати по позиках в залежності від якості забезпечення та змін кредитного договору; ведення ділової переписки з клієнтом і проведення ділових зустрічей; щомісячне проведення аналізу позичкового портфеля.
По відношенню до позичальника, не виконує своїх зобов'язань за кредитним договором (що ставить під загрозу своєчасне і повне погашення заборгованості за кредитом), а також при виявленні випадків недостовірності у звітності або занедбаності бухгалтерського обліку банк-кредитор може застосовувати такі заходи впливу: попередити Позичальника про припинення подальшого кредитування, якщо в узгоджені терміни не будуть виконані вимоги банку; призупинити подальшу видачу передбаченого договором кредиту; у разі несплати чергового внеску в погашення кредиту і безперспективності його своєчасного погашення надалі- пред'явити залишилася на день платежу частину боргу за даним кредитом до стягнення; при систематичному невиконанні позичальником умов кредитного договору та рекомендацій банку - зажадати дострокового погашення всіх раніше наданих йому кредитів. Можливість застосування цього заходу обумовлюється в кредитному договорі виходячи з практики кредитних відносин банку з конкретним позичальником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

6.6. Види забезпечення повернення кредиту

 1. Зміст
  Сторінка Введення 3-8 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи банківського контролю за возвратностью позичок. 1.1. Зміст повернення кредиту в ринковій 1.2. економіці. Характеристика банківського контролю, його форми і види. Система банківського контролю за возвратностью позичок і критерії її ефективності. 92643 25 -42 -62 ГЛАВА 2. Аналіз та оцінка сучасної російської практики банківського контролю за
 2. Форми забезпечення повернення кредиту
  Форми забезпечення повернення
 3. Банківське кредитування. Інвестиційні кредити
  Основні поняття і принципи Кредит (від лат. Credo - «вірю») являє собою форму фінансу-вання кредитними організаціями фізичних та юридичних осіб (позичальників) на принципах [19]: повернення, платності, терміновості, забезпечення повернення наданих ресурсів і відсотків за ними , цільового характеру використання коштів. Зворотність відображає необхідність повернення позичальником суми коштів,
 4. Принципи кредитування
  1. Повернення. 2. Терміновість. 3. Платність. 4. Цільове спрямування. 5.
 5. поворотні субсидії
  Другий вид - поворотні субсидії. Держава в цьому варіанті виділяє кошти некомерційним організаціям тільки в тому випадку, якщо вони зобов'язуються компенсувати частково або повністю надане фінансування. Зворотні субсидії в більшості випадків використовуються для реалізації високорентабельних довгострокових проектів, доходи від яких значно перевищують обсяг субсидій. Таким
 6. Гарантії та поручительства
  Формою забезпечення повернення кредиту є також гарантії і поручительства. Володіючи, як і застава, спосіб-ністю юридично та економічно захищати інтереси кредитора, вони мають іншу вихідну базу. У цьому випадку майнову відповідальність за позичальника несе, як правило, третя особа. Існує кілька видів гарантій, що розрізняються між собою по суб'єкту гарантійного зобов'язання, по
 7. 15. форми і види кредиту
  Кредит - форма руху позичкового капіталу, т. Е. Ден. кап-ла, наданого в тимчасове користування на умовах повернення і платності. Види кр. 1) комерційний кр. - Кр-т одного підприємця ін. Пред-лю у вигляді відстрочки платежу за поставлені товари чи надані послуги. Інструментом кр. явл. ком. вексель, в ціну кіт. входить ціна товару плюс% 2) банківський кр. - Представляється
 8. 14. сутність кредиту і його функції.
  Кредит - форма руху позичкового капіталу, т. Е. Ден. кап-ла, наданого в тимчасове користування на умовах повернення і платності. Наявність кр-х відносин передбачає, з одного боку тимчасово-вільні ден-е капітали, власники яких готові поступитися їх на певний термін під%, а з ін. Сторони підприємців, які бажають тимчасово використовувати їх у своїй діяльності. Функції: 1
 9. Принципи кредитування
  До принципів кредитування відносяться: Повернення кредиту - вираз необхідності своєчасної зворотної передачі еквівалента позичальником. Зворотність властива всім формам кредиту. Зворотність означає виконання виниклого позикового зобов'язання. Терміновість кредиту. Принцип терміновості відображає необхідність повернення не в будь-який прийнятний для позичальника час, а в точно певний термін,
 10. Забезпечення кредит
  - Цінні папери й інша ліквідна власність, пропоновані як гарантії повернення кредиту. Secure
 11. 123) Міжнародні розрахунки та міжнародний кредит.
  Міжнародний кредит - рух позичкового каптала у сфері МЕВ зв'язане з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотка. Міжнародний кредит за термінами підрозділяється на короткостроковий (до одного року), середньостроковий (від одного до п'яти років) і довгостроковий (понад п'ять років). М. к. Діляться на забезпечені (товарами, комерційними документами і
 12. Забезпечення доступності та повернення кредиту
  Для забезпечення доступності кредиту і його зворотності використовуються платежі з подвійною індексацією, які дозволяють більш рівномірно розподілити ризики між позичальником і кредитором. Платежі індексуються по будь-яким показником доходу, забезпечуючи повернення кредиту і його доступність. Номінальний непогашений залишок кредиту індексується за рівнем інфляції, що дозволяє захистити реальну
 13. Кредит
  рух позичкового капіталу, здійснюване на засадах забезпеченості, терміновості, зворотності і платності. Виконує функції перерозподілу коштів між господарськими суб'єктами; сприяє економії витрат обігу; прискорює концентрацію і централізацію капіталу й стимулює научнотехнический
 14. 4.4.2 ВИДИ забезпечення повернення кредиту та їх взаємодії з РИСКОМ
  Для зниження кредитного ризику, а отже, підвищення якості кредитів, банку необхідно контролювати якість забезпечення кредиту. Забезпеченням повернення кредиту називають конкретне джерело погашення наявного боргу, юридично оформлені права кредитора на його використання, організацію контролю банку за достатністю і прийнятність даного джерела. У банківській практиці
 15. 2. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ
  Банк здійснює кредитування позичальників на умовах цілеспрямованості, диференційованості терміновості, забезпеченості, повернення, платності. Принцип цілеспрямованості полягає в тому, що позики видаються на певні цілі для задоволення тимчасової потреби позичальника в додаткових коштах, і банк залишає за собою право контролювати їх цільове використання. Принцип