« Попередня Наступна »

42. Види планів

 По термінах розрізняють наступні види планування:
1) перспективне планування - грунтується на прогнозуванні, його інакше називають стратегічним плануванням. З його допомогою прогнозуються перспективна потреба в нових видах продукції, товарна і збутова стратегія підприємства по різних ринків збуту і т. Д. Стратегічне планування традиційно підрозділяється на довгострокове (10-15 років) і середньострокове (5 років), або п'ятирічне, планування. Цілі і завдання перспективного довгострокового плану конкретизуються в середньостроковому (п'ятирічному) плані. В даний час терміни виконання (розробки) планів не мають обов'язкового характеру, і ряд підприємств розробляє довгострокові плани строком на п'ять років, середньострокові - на 2-3 роки;
2) поточне (річне) планування - розробляється в розрізі п'ятирічного плану і уточнює його показники. Структура і показники річного планування різняться в залежності від об'єкта і поділяються на заводські, цехові, бригадні;
3) оперативно-виробниче планування - уточнює завдання поточного річного плану на більш короткі відрізки часу (місяць, декада, зміна, годину) і по окремим виробничим підрозділам: цех - ділянка - бригада - робоче місце. Такий план служить засобом забезпечення ритмічного випуску продукції та рівномірної роботи підприємства і доводить планове завдання до безпосередніх виконавців - робітників.
 Оперативно-виробниче планування підрозділяється на межцеховое, внутрішньоцехова і діспетчерованіе. Завершальним етапом заводського оперативно-виробничого планування є змінно-добове планування. Крім того, плани класифікуються і за іншими ознаками:
1) за змістом планів (техніко-економічний, організаційно-технологічний, соціально-трудової, фінансово-інвестиційний і т. Д.);
2) за рівнем управління (фірмове, корпоративне, заводське планування);
3) за методами обгрунтування (ринкове, індикативне, адміністративне або директивне планування);
4) за сферою застосування (межцеховое, внутрішньоцехова, бригадне й індивідуальне);
5) за стадіями розробки (попереднє і остаточне);
6) за ступенем точності (укрупненное і уточнене). За типом складання виділяють цільове і пошукове планування. Цільове планування припускає спочатку установку бажаних цілей, а потім визначення необхідних для досягнення цих цілей ресурсів. Пошукове планування протилежно - визначаються наявні ресурси, а потім шукаються ті цілі, які буде можливо досягти з даними ресурсами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

42. Види планів

 1. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 2. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 3. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 4. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 5. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 6. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
  Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).
 7. Запитання і завдання.
  Назвіть основні види ризиків. Що впливає на ймовірність виникнення ризику? Розкажіть про соціальне ризику. Які види ризиків можна віднести до управлінського ризику? Що таке визначеність? Що таке невизначеність? Розкажіть про інформаційному аспекті процесу
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 10. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 11. Контрольні питання
  Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при
 12. Фінансове інвестування здійснюється підприємством у наступних основних формах:
  1) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; 2) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів; 3) вкладення капіталу в прибуткові види фондових інструментів. Цілями вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств може бути: O зміцнення стратегічних зв'язків з постачальниками; O розширення можливостей збуту продукції; O галузева і товарна
 13. 2.2. Види моделей теорії прийняття рішень
  У теорії прийняття рішень виділяють кілька підходів, які називають моделями прийняття рішень (рис. 2.2), до них відносять наступні види моделей: нормативна (класична), дескриптивна (опи сательная), модель Карнегі, модель інкрементального процесу прийняття рішень, модель «сміттєвого кошика »і
 14. Питання для самоперевірки
  Які основні види провалів ринку на мікроекономічному рівні? ?. Назвіть макроекономічні причини провалів ринкової економіки. Які основні види монополій зустрічаються в ринковій економіці? Які методи інтерналізації зовнішніх ефектів використовує держава? У чому відмінність екстерналій і Інтернали? Які основні властивості чистих суспільних благ? Назвіть основні види змішаних
 15. Питання для самоперевірки
  Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 16. Зміст
  Тема 1. Основи функціонування фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. Тема 2. Фінансові активи, їх сутність і класифікація.