« Попередня Наступна »

Види втрат у господарській діяльності підприємства


Центральне місце в оцінці господарського ризику займають аналіз і прогнозування можливих втрат ресурсів при здійсненні виробничо-господарської діяльності підприємства.
При цьому мається на увазі не витрата ресурсів, об'єктивно обумовлений характером і масштабом господарської діяльності, а випадкові, непередбачені, але потенційно можливі втрати, що виникають внаслідок відхилення реального ходу господарської діяльності від плану.
Щоб оцінити ймовірність тих чи інших втрат, зумовлених розвитком подій з непередбаченому варіанту, слід насамперед визначити всі види втрат, пов'язаних з реалізацією проекту, і вміти заздалегідь обчислити їх або виміряти як ймовірні прогнозні величини. При цьому природно бажання оцінити кожний з видів втрат у кількісному вимірі і вміти звести їх воєдино, що, на жаль, далеко не завжди вдається зробити.
Говорячи про обчислення ймовірних втрат у процесі їх прогнозування, необхідно мати на увазі, що випадкове розвиток подій, що робить вплив на хід і результати господарської Діяльності, здатне приводити не тільки до втрат у вигляді по-
18 Зак. 554
вишень витрат ресурсів і зниження кінцевого результату, але і зниження витрат іншого ресурсу. Тому якщо випадкова подія надає подвійний вплив на кінцеві результати проекту, операції або угоди, має несприятливі і сприятливі наслідки, то при оцінці ризику необхідно в рівній мірі враховувати і ті й інші.
Втрати, які можуть бути у господарській діяльності, доцільно розділяти на матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, спеціальні види втрат.
Матеріальні втрати проявляються в не передбачених підприємницьким проектом додаткових витратах або прямих втратах устаткування, майна, продукції, сировини, енергії т. Д. По відношенню до кожного окремого з перерахованих видів втрат застосовні свої одиниці виміру.
Найбільш природно вимірювати матеріальні втрати в тих же одиницях, в яких вимірюється кількість даного виду матеріальних ресурсів, тобто у фізичних одиницях ваги, об'єму, площі та ін. Однак звести воєдино втрати, вимірювані в різних одиницях, і виразити їх однією величиною не представляється можливим . Тому практично неминуче числення втрат у вартісному вираженні, у грошових одиницях. Для цього втрати у фізичному вимірі переводяться у вартісний вимір шляхом множення на ціну одиниці відповідного матеріального ресурсу.
Для значної кількості матеріальних ресурсів, вартість яких заздалегідь відома, втрати відразу можна оцінювати в грошовому вираженні.
Трудові втрати представляють втрати робочого часу, викликані випадковими, непередбаченими обставинами. У безпосередньому вимірі трудові втрати виражаються в людино-годинах, людино-днях або просто годинах робочого часу. Переклад трудових втрат у вартісне, грошове вираження здійснюється шляхом множення кількості трудочасов на вартість (ціну) однієї години.
Фінансові втрати - це прямий грошовий збиток, пов'язаний з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою грошових коштів і цінних паперів.
 Крім того, фінансові втрати можуть виникнути при недоотриманні або неотриманні грошей з передбачених джерел, при неповерненні боргів, несплаті покупцем поставленої йому продукції, зменшенні виторгу внаслідок зниження цін на реалізовані продукцію і послуги. Особливі види грошового збитку пов'язані з інфляцією, зміною валютного курсу, додатковим до узаконеного вилученням коштів підприємств до державного бюджету. Поряд з остаточними безповоротними можуть бути і тимчасові фінансові втрати, обумовлені заморожуванням рахунків, несвоєчасною видачею коштів, відстрочкою виплати боргів.
Втрати часу існують тоді, коли процес господарської діяльності йде повільніше, ніж було намічено. Пряма оцінка таких втрат здійснюється в годинах, днях, тижнях, місяцях запізнювання наміченого результату. Щоб перевести оцінку втрат часу у вартісний вимір, необхідно встановити, до яких втрат доходу, прибутку здатні приводити випадкові втрати часу.
Спеціальні види втрат проявляються у вигляді нанесення шкоди здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємства. Найчастіше спеціальні види втрат вкрай важко визначити в кількісному, ще важче у вартісному вираженні.
Природно, що для кожного виду втрат вихідну оцінку можливості їх виникнення і величини слід виробляти за певний час, що охоплює місяць, рік, термін здійснення проекту. При проведенні комплексного аналізу імовірнісних втрат для оцінки ризику важливо не тільки встановити всі джерела ризику, але і виявити, які джерела превалюють. Аналізуючи перераховані вище види втрат, необхідно розділити ймовірні втрати на визначальні і побічні виходячи з самої загальної оцінки їх величини.
При визначенні господарського ризику побічні втрати можуть бути виключені в кількісній оцінці рівня ризику. Якщо в числі розглянутих втрат виділяється одні вид, який або за величиною, або за ймовірності виникнення свідомо придушує інші, то при кількісній оцінці рівня ризику можна приймати тільки цей вид втрат. Крім того, необхідно враховувати тільки випадкові втрати, що не піддаються прямому розрахунку, безпосередньому прогнозуванню і тому не враховані в підприємницькому проекті. Якщо втрати можна заздалегідь передбачити, то вони повинні розглядатися не як втрати, а як неминучі витрати і включатися в розрахункову калькуляцію проекту.
Так, передбачуване рух цін, податків, їх зміна в ході здійснення господарської діяльності розробник зобов'язаний врахувати в бізнес-плані. Тільки в силу недосконалості використовуваних методів розрахунку параметрів господарської діяльності або недостатньо глибокого бізнес-плану систематичні помилки можуть розглядатися як втрати в тому сенсі, що вони здатні змінити очікуваний результат у гіршу сторону. Отже, перш ніж оцінювати ризик, обумовлений дією суто випадкових факторів, необхідно відокремити систематичні втрати від випадкових. Це необхідно з позицій математичної коректності, так як процедури дій з випадковими величинами істотно відрізняються від процедур дій з детермінованими величинами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види втрат у господарській діяльності підприємства

 1. Поняття ризику, види ризику
  Важливою метою підприємництва є отримання максимальних доходів при мінімальних витратах капіталу в умовах конкурентної боротьби. Реалізація такої мети вимагає порівняння розмірів вкладеного (авансованого) капіталу з фінансовими результатами цієї діяльності. Разом з тим, при здійсненні будь-якого виду господарської діяльності об'єктивно існує небезпека (ризик) втрат, обсяг
 2. Поняття і види фінансового контролю.
  Принципи здійснення фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Державний фінансовий контроль. Муніципальний фінансовий контроль. Незалежний контроль. Фінансовий контроль - це контроль за фінансовою та господарською діяльністю господарюючих суб'єктів, що не виключає, а передбачає необхідність здійснення інших видів контролю
 3. Ризик банківської діяльності
  можливість втрат, пов'язаних з банківськими операціями. Види банківського ризику: 1) кредитний; 2) банківський ризик країни-контрагента і валютний; 3) процентний банківський ризик; 4) ринковий банківський ризик; 5) банківський ризик незбалансованої ліквідності; 6) операційний банківський ризик; 7) банківський юридичний ризик; 8) банківський ризик, пов'язаний з втратою банківської
 4. 19.1. Аудит статутного фонду
  Приступаючи до перевірки даного питання, аудитор повинен ознайомитися з установчими документами і встановити дату Державній реєстрації організації, постановку її на облік у податковій інспекції, склад засновників та суму вкладу кожного з них, здійснювані види діяльності, наявність ліцензій на види діяльності, що підлягають ліцензуванню, відповідність фінансово-господарської
 5. Система
  національних рахунків {СНР) - статистична система, використовувана для визначення результатів господарської діяльності в країні за певний проміжок часу; являє собою звід балансових економічних таблиць, що відображають витрати суб'єктів на купівлю товарів і доходи від результатів господарської діяльності. соціального захисту - система державних гарантій компенсації ризиків, в
 6. 3. Природа і види ризиків при кризі організації
  У кризових умовах у організації велика ймовірність виявитися банкрутом. Багато залежить від того наскільки керівник вміє ризикувати, чи не перебільшуючи небезпеки домагатися намічених цілей. Немаловажним фактором діяльності організації в такий період є вміння персоналу в ризикових ситуаціях уникати невиправданих втрат, діяти сміливо і ініціативно. Слід зазначити, що ризик
 7. Збитки
  втрати від господарської діяльності, виражені в грошовій формі; перевищення витрат підприємства, підприємця над доходами, яке тягне зменшення матеріальних і грошових
 8. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Що є джерелом ризику в господарській діяльності підприємства? Назвіть фактори, які обумовлюють ризик у господарській діяльності підприємства. Назвіть втрати, обумовлені ризиком у господарській діяльності підприємства. Назвіть ризики, що мають місце в господарській діяльності підприємства. Назвіть області або зони ризику. Який вигляд має крива розподілу ризику?
 9. Питання
  Вратна втрату. Покажіть податкові постуг- лення. Як еластичність попиту і пропозиції впливає * на безповоротну втрату в результаті введена; податку? Чому вона чинить такий вліяніе- Що відбувається з безповоротною втратою і готівка: - говимі надходженнями при підвищенні
 10. Економічний сенс і поняття фінансового ризику
  З ризиком ми зустрічаємося щодня: і на побутовому рівні, і при здійсненні будь-якої господарської діяльності. Як правило, ризик пов'язаний з невпевненістю в можливому результаті. Під ризиком розуміють можливість небезпеки виникнення непередбачуваних втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв'язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими
 11. Загальне поняття ризиків: сутність і види
  Ризик - це ймовірність збитків або недоотримання доходів у порівнянні з варіантом, передбачених прогнозом, планом, проектом, програмою. Аналіз ризику починається з виявлення джерел і причин ризику, визначення, які джерела є переважаючими, зіставлення можливих втрат і вигод. За джерелом виникнення ризик класифікується на господарський, пов'язаний з особистістю людини, і
 12. Позареалізаційні витрати
  - Відповідно до типової для РФ номенклатурою включають витрати за анульованими виробничими замовленнями; витрати з утримання законсервованих виробничих потужностей; втрати від уцінки виробничих запасів і готової продукції; збитки за операціями з тарою; судові витрати та арбітражні витрати; присуджені і визнані боржником штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за
 13. Збиток економічний
  Збиток, вимірюваний у вартісному вираженні, який наноситься господарському об'єкту, державі в цілому, окремій людині, а також природі, в результаті помилок і недоліків у господарській діяльності, господарських злочинів і т.
 14. Питання 49 Правовий режим фінансово-господарської
  діяльності казенного підприємства У випадках, передбачених законодавством, за рішенням Уряду РФ на базі майна, що перебуває у федеральній власності, може бути утворено унітарне підприємство на праві оперативного управління - федеральне казенне підприємство. Росія несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства при недостатності
 15. Шомаж
  страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, пов'язаних з припиненням виробництва в результаті настання страхового випадку, наприклад,
 16. Комерційний банк
  фінансово-кредитна установа (приватне і державне), здійснює універсальні банківські операції та обслуговуюче всі види господарської діяльності на комерційних засадах, головним чином за рахунок тих грошових капіталів, які вони отримують у вигляді
 17. Втрати
  розуміються як непередбачене зниження банківського прибутку, виступають узагальнюючим показником, що характеризує ризик, властивий банківської діяльності. Цей показник поєднує в собі і витрати і збитки, а тому найкращим чином характеризує ступінь ризику. Поняття ризику і втрат найтіснішим чином пов'язані між собою. Отже, ризик можна описати і кількісно, ??використовуючи при цьому категорію