« Попередня Наступна »

2. Види професійних учасників ринку цінних паперів


Основними дійовими особами на ринку цінних паперів є емітенти, що випускають цінні папери, а також інвестори, ці папери набувають. Перші акумулюють фінансові та інші засоби, пропонуючи за це деякий еквівалент у вигляді певного набору майнових прав, другі ж набувають такі права і виплачують за них відому компенсацію. Так, акціонерне товариство (емітент), розміщуючи власні акції, прагне залучити додатковий капітал. Набувач акції, сплачуючи за неї акціонерному товариству шуканий капітал, має майновий інтерес, що виражається в намірі не тільки повернути еквівалент вкладеним коштам, а й отримати від цього певну вигоду.
Підвищенню оборотоспособности цінних паперів, створенню умов найбільш ефективної взаємодії між емітентом і інвестором покликані сприяти різного роду посередники. Ті з них, які займаються забезпеченням зустрічного руху цінних паперів і відповідних їм капіталів в якості основного і (або) виключного виду діяльності, тобто професійно, називаються професійними учасниками ринку цінних паперів.
Основними професіоналами ринку цінних паперів є: брокери (посередники при укладанні угод, самі в них не беруть участь); дилери (посередники, беруть участь в угодах своїм капіталом); керуючі (особи, що розпоряджаються переданими їм у довірче управління цінними паперами); кліринги (організації, що займаються визначенням взаємних зобов'язань); депозитарії (надають послуги зі зберігання цінних паперів та обліку прав на них); реєстратори (ведуть реєстри цінних паперів); організатори торгівлі на ринку цінних паперів (надають послуги, що сприяють укладенню угод з цінними паперами) і джобери (фахівці з кон'юнктури ринку цінних паперів). Останні вперше з'явилися в Лондонському Сіті. Їх діяльність знадобилася у зв'язку з постійним розширенням масштабів і структури ринку цінних паперів, ускладненням операцій на цьому ринку. Вони консультують, роблять прогнози зміни курсів акцій, визначають перспективи розвитку окремих галузей економіки, аналізують податкову політику і т. П.
Поряд з цими професіоналами ринок цінних паперів обслуговують банківські службовці, працівники інвестиційних фондів, а також державні чиновники та юристи, що забезпечують необхідні для фінансового ринку законотворчість і контроль.
 У 1995 році на російському ринку цінних паперів працювало близько 3,5 тис. Ліцензованих професійних учасників, в основному брокерів, і їх число незмінно зростає.
Професійні учасники ринку цінних паперів - юридичні особи, в тому числі кредитні організації, а також громадяни (фізичні особи), зареєстровані як підприємці, які здійснюють визначені законом наступні види діяльності: брокерську, дилерську, діяльність з управління цінними паперами, клірингову діяльність, депозитарну , діяльність з ведення реєстру цінних паперів, діяльність з організації торгів.
Класифікація професійних учасників може бути проведена за різними ознаками, зокрема в залежності від специфіки основного предмета діяльності.
Допустимо, наприклад, виділити групу учасників, основним предметом діяльності яких є посередництво в здійсненні операцій з цінними паперами. До них відносяться брокери, дилери, організатори торгівлі. Наступна група посередників - професійних учасників покликана переважно сприяти виконанню угод з цінними паперами. Це - депозитарії, клірингові організації, реєстроутримувачі. Нарешті, реалізації прав, засвідчених цінним папером, сприяє довірчий керуючий. Очевидно, що віднесення названих учасників до тієї чи іншої групи є досить умовним, оскільки названі предмети діяльності у різних учасників можуть поєднуватися.
Необхідно відрізняти професійних учасників ринку цінних паперів від інших посередників, що здійснюють на ньому свою діяльність. Так, непрофесійним посередником може бути товарна біржа, оскільки з її участю реалізуються такі цінні папери, як коносамент. В якості непрофесійного посередника можуть виступати також банки при здійсненні операцій з інкасування векселів.
Відмінність професійних учасників від інших посередників на ринку цінних паперів полягає в тому, що перші здійснюють операції з цінними паперами в якості основного і виняткового виду діяльності. Ліцензування на ринку цінних паперів має здійснюватися у відношенні не будь-якої підприємницької діяльності, а тільки професійною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Види професійних учасників ринку цінних паперів

 1. Тема 6. Цінні папери.
  1. Фінансовий ринок. Загальна характеристика цінних паперів. 2. Розміщення цінних паперів. Фондова біржа. 3. Основні напрямки регулювання ринку цінних паперів. В рамках відповіді на перше питання дається визначення різних видів фінансового та фондового ринків, розкривається зміст комерційної, цінової, інформаційної, регулюючої функції ринку цінних паперів. Потім коротко характеризується
 2. Контрольні питання і завдання
  Які основні види цінних паперів звертаються на привчає ном і вторинному фондовому ринку? Які складові структури ринку цінних паперів ви знаєте? Назвіть методи розрахунку фондових індексів. Які основ ниє параметри використовуються для їх розрахунку? Які цінні папери використовуються для залучення ін вестицій? Поясніть механізм. Які види професійної діяльності на ринку цін них паперів ви
 3. Ринок цінних паперів
  Вивчивши тему 4, студент повинен знати: а) суть і значення ринку цінних паперів в економіці; б) принципи організації ринку цінних паперів; в) відмінності первинного і вторинного ринків цінних паперів; г) принципи роботи фондової біржі; д) принципи роботи позабіржового ринку; е) основні операції на ринку цінних паперів; ж) види цінних паперів (основні і похідні); з) операції з цінними паперами;
 4. Зміст
  1. ФІНАНСИ 1.1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів ................... 2 1.2. Фінансова система РФ, її склад ............................................ ..... 3 Фінанси комерційних фірм та організацій: ................................ 5 1.3.1 структура фірмових фінансів, .......................................... 5 1.3.2. планування фінансів фірми ........................................... 6 1.3.3 . формування і планування прибутку .............................. 15 1.3.4.
 5. 6.2. КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
   Правовий статус банків дозволяє їм поєднувати в собі функції всіх трьох основних суб'єктів фондового ринку: емітента, власника цінних паперів та професійного учасника. Відповідно до Закону РФ «Про банки і банківську діяльність» банкам дозволено здійснювати операції з купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку, виступати учасниками біржової торгівлі, пропонувати
 6. 11.4 Регулювання ринку цінних паперів
  Ринок цінних паперів складова частина фінансово-кредитної системи і є об'єктом державного регулювання. Основна мета регулювання - захистити інтереси інвесторів від протиправних дій про боку емітентів чи посередників. У всьому світі ринок цінних паперів - один з найбільш регламентованих, особливо в сфері законодавчого забезпечення. У державному регулювання ринку
 7. Питання для самоперевірки:
  Що таке ринок цінних паперів? Які існують моделі ринку цінних паперів у світовій практиці? Які функції виконує ринок цінних паперів? За якими ознаками можна класифікувати ринок цінних паперів? У чому полягає відмінність первинного ринку цінних паперів від вторинного? Як визначають поняття цінні папери економісти? Яке визначення цінних паперів дають юристи? Які основні ознаки притаманні цінним
 8. Склад учасників і види ринку цінних паперів
  На ринку цінних паперів випускаються, звертаються і поглинаються як власне цінні папери, так і їх замінники (сертифікати, купони і т. П.). Учасників ринку цінних паперів можна розділити на три групи: Емітенти - особи, ви1пускающіе цінні папери з метою залучення необхідних їм грошових коштів; Інвестори - особи, які купують цінні папери з метою отримання доходу, майнових та
 9. П р и м е р
  Аналітична робота Т е м а: РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВСТУП Розділ 1 ПОНЯТТЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В фінансовому ринку країни. Ринок цінних паперів, як сегмент фінансового ринку. Структура ринку цінних паперів. Інституційна структура ринку цінних паперів. Види і різновиди цінних паперів. Розділ 2 РИНОК державних боргових зобов'язань. Поняття
 10. Види діяльності банків на ринку цінних паперів
  Діяльність банків на даному ринку можна розділити на чотири види, які відображають різну роль, виконувану банками при проведенні певних операцій з цінними паперами: -Діяльність банків як емітентів; -Діяльність банків як інвесторів; -Діяльність банків як професійних учасників ринку цінних паперів; -діяльність з здійсненню традиційних банківських операцій,
 11. Питання 52 Види і характеристика професійних учасників фондового ринку.
  Професійні учасники ринку цінних паперів - юридичні особи та громадяни, які здійснюють види діяльності, визнаної професійної на ринку цінних паперів (дилерська, брокерська та інші. Види діяльності) Професійна діяльність на ринку цінних паперів підрозділяється на такі види: - перерозподіл грошових ресурсів і фінансове посередництво, - брокерська діяльність, -
 12. Кримінально-правовий захист інтересів учасників ринку цінних паперів
  Кримінально-правовий захист учасників ринку цінних паперів забезпечується за допомогою введення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 185 і 186 КК
 13. Суб'єкти ринку цінних паперів
  Суб'єкти ринку цінних паперів підрозділяються на три категорії: 1) емітенти - позичальники фінансових ресурсів: юридичні особи, державні органи, органи місцевих адміністрацій, що випускають цінні папери, несуть від свого імені зобов'язання по цінних паперах перед їх власниками; 2) інвестори - власники тимчасово вільних грошових коштів, охочі інвестувати їх для отримання
 14. Розділ 2. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Глава 5. ФЕНОМЕН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Розділ 2. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Глава 5. ФЕНОМЕН РИНКУ ЦІННИХ
 15. 2 Учасники ринку цінних паперів
  Інвестування капіталу в цінні папери в широких розмірах почалося в середині XIX ст. до цього часу ринок цінних паперів вже отримав значний розвиток. Визначився коло його учасників. Спочатку ними були фізичні особи, потім до операцій з цінними паперами приступили і юридичні особи. В даний час учасників ринку цінних буму можна розділити на наступні основні категорії:
 16. Фінансовий ринок
  - Специфічна сфера грошових операцій, де об'єктом угоди є вільні кошти населення, організацій і держави. Елементами фінансового ринку є ринок цінних паперів, ринок кредитних послуг та валютний ринок. У законодавстві РФ фінансовий ринок визначається як ринок фінансових послуг; при цьому під фінансовими розуміються послуги кредитних організацій, страхових компаній,
 17. Тема 2. Фінанси професійних учасників фінансового ринку
  Тема 2. Фінанси професійних учасників фінансового
 18. 3. Основні направленіярегулірованіе ринку цінних паперів.
  У державне регулювання ринку цінних паперів можна виділити три основні напрямки. 1. Вироблення певних правил, що регулюють емісію та обіг цінних паперів, діяльність професійних учасників ринку цінних паперів, а також контроль за дотриманням діючих в країні відповідних нормативних актів. У багатьох країнах створені спеціальні адміністративні органи, на які