« Попередня Наступна »

ВИДИ РОЗРАХУНКОВИХ РИЗИКІВ

 ганизация банком розрахункових технологій супроводжується цілою низкою
ісков, і практично всі з них активно управляються м. ч. рджментом в рамках різних банківських цілей і стратегії. До основних розрахунковим ризиків відносяться:
ризики неплатежу або порушення строків платежу,
ризики невідповідності обраної форми розрахунків, способу платежу іжумеятооборота характером угоди і економічним змістом розрахункової
рації;
ризики недотримання і порушення законодавчих і нормативних тре- I - шшй до організації розрахунків.
операційні або технологічні ризики, пов'язані з якістю рабо- всіх підрозділів банку, що беруть участь у розрахункових операціях;
ризики міжбанківських розрахункових технологій.
Проведення розрахунків але експорту та імпорту супроводжується валютними - з Гранове ризиками.
389
Ризики неплатежу або порушення терміну платежу. Ризики неплатежу і. порушення терміну платежу виступають у двох формах: неотримання або негноев менное отримання платежу (грошово »! виручки) за поставлені товари і заннис послуги але вини контрагента-покупця або обслуговуючого еіо у зв'язку з відсутністю коштів на кореспондентських рахунках: неможливість <тимчасового виконання грошових зобов'язань клієнтом у зв'язку з отсутсг грошових коштів у обслуговуючого байка.
При цьому ризики неплатежу у зв'язку з відсутністю грошей у клієнта не сятся до банківських розрахунковим ризикам і не управляються менеджментом. У той вр <мя банки ведуть облік не оплачених у строк платіжних доручень клієнтів податковим платежам, платежах до позабюджетних фондів та інших платежах (Тотека. \ Ь 2 до позабалансовому рахунку 9902 «Розрахункові документи, не оплачено своєчасно»). При появі коштів на рахунках розрахункові документи повинні оплачені банком в встановленої Цивільним кодексом черговості плат Дана ділянка роботи банку контролюється податковими службами Неви спів персоналом банку установле них в цій частині вимозі призводить до, мененпю штрафних санкцій у відношенні банку.
Ризики невідповідності форми розрахунків, способу платежу і докуме обороту характером угод. Ризики невідповідності обраної форми расч способу платежу та документообігу характером угод та економічному з жашпо господарської операції за товарними і нетоварними платежами мають специфіку. Відповідно до чинного законодавства форми безна. них розрахунків обираються клієнтами банків самостійно і передбач ся в договорах контрагентів. У той же час банки, що обслуговують платі, ков та одержувачів, і банки-кореспонденти виступають в качес тве участ розрахунків. Розміри одержуваних банками комісій залежать від застосовуваних безготівкових розрахунків, їх трудомісткості і специфічних операційних рис »притаманних кожній окремій формі розрахунків. Банки не втручаються в до ні відносини клієнтів. Взаємні претензії за розрахунками між плателі кому і одержувачем коштів. Kjxxue виникають з вини банків, вирішуються в новленном законодавством порядку без участі банків Більш під управління даним видом розрахункових рис ков розглянуто в н 5 даної ГЛГ.
'
Ризики недотримання нормативних вимог до організації рас Ризики недотримання і порушення законодавчих і нормативних треї до організації розрахунків можуть мати місце в банківській практиці при песо деніі або порушенні вимог до організації безготівкових розрахунків, вус лених Цивільним кодексом РФ, Федеральним законом «Про Центральному ке Російської Федерації ( Банку Росії) », Федеральним законом« Про б і банківську діяльність »та іншими законами Російської Федерації, і тіннимі документами Центрального банку Російської Федерації.
Конкретним проявом цих ризиків може бути:
порушення встановлених вимог при відкритті, веденні і .. ти й розрахункових і поточних рахунків клієнтів;
проведення безготівкових розрахунків по території РФ без использо валюти РФ (т. е. в іноземно !! валюті);
використання форм бс зналічних розрахунків, не передбачених Г данекпм кодексом РФ і Положенням про безготівкові розрахунки в РФ;
390
порушення стандартів встановленого порядку заповнення та оформлений- непользусмих розрахункових документів.
недотримання Правила I проведення розрахункових операції по корреепонден- м Ечегі (субрахунками) кредитних організацій (філій) і рахунках межфн-
льних розрахунків:
недотримання встановленої законодавством черговості платежів етних, поточних та кореспондентських рахунків;
списання грошових коштів без розпорядження власника рахунку, крім ев, передбачених законодавством;
списання грошових коштів у розмірах, що перевищують залишок але рахунку;
обмеження прав власника розпоряджатися рахунком;
порушення порядку оформлення, приймання, обробки електронних пла- х документів, а також порядку обміну ними з використанням засобів за- ннформацні.
Кожен з наведених видів ризику вимагає специфічних прийомів villi пя та мінімізації можливих помилок при проведенні розрахунків. Прямовисність за цими видами ризику і конкретні способи мінімізації іредусмат- ся персоналом в договорах банківського рахунку, договорах на відкриття ня кореспондентських рахунків, рахунків межфіліальних розрахунків. Низька якість управ іенія зазначеними ризиками може призвести до серйоз- збоїв у розрахунках, помилок, неплатежам; порушенню термінів платежів і з- гнующнм санкціям до банку відповідно до його відповідальністю за дого-. а також штрафних санкцій з боку установ Центрального банку тихий контролюючих органів Операційні або технологічні ризики. Операційні або тсхноло- ие ризики пов'язані з можливими збоями в технологічному ланцюжку про- ІІЯ грошово-розрахункових документів від моменту відкриття клієнтського рахунку, вления документів до оплати з розрахункових та кореспондентських рахунків до ста зарахування коштів на рахунки одержувачів та звірки матеріалів аналітичні і синтетичного обліку . Управління операційними ризиками поставши- більш докладно в п. 4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ВИДИ РОЗРАХУНКОВИХ РИЗИКІВ

 1. 7.3. Види рахунків, відкритих в комерційному банку
  На підставі договору банківського рахунку клієнтам залежно від характеру їх діяльності та джерел фінансування можуть бути відкриті різні види рахунків: розрахункові, поточні, бюджетні, депозитні, позичкові та ін. Види рахунків, відкритих у банку клієнтам, зумовлені їх правовим статусом і характером діяльності. Розрахунковий рахунок є основним рахунком підприємства. Його відкривають
 2. Банк універсальний
  фінансово-кредитна установа, яка вчиняє всі основні види банківських операцій: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, довірчі, обслуговує всіх клієнтів, незалежно від галузевої
 3. Розрахункова палата на біржі
  фінансова установа, що володіє достатніми фінансовими ресурсами, що гарантує виконання контракту обом сторонам. Як тільки угода закінчена, розрахункова палата встає у вигляді проміжної ланки між покупцем і продавцем. Розрахункова палата діє як продавець по відношенню до покупця і як покупець по відношенню до продавця. Див. Схему: розрахункова покупець
 4. 5 обліково-фінансового ПРАКТИКА
  Метою цього виду практики є отримання студентами умінь і навичок виконання всіх видів операцій з обслуговування клієнтів в кредитній установі та відображення їх у бухгалтерській документації Зміст звіту Опис облікової політики банку. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів: критерії вибору банку; призначення розрахункового рахунку; види рахунків, відкритих клієнту в банку;
 5. 1. Банківський рахунок і проведення операцій по ньому
  Відповідно до чинного законодавства розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб можуть здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формі. Завдання з проведення безготівкових розрахунків між економічними суб'єктами покладено на банки. З цією метою банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів: юридичних та фізичних осіб. Для того щоб
 6. Розрахунковий рахунок
  відкривається підприємствам, які перебувають на господарському розрахунку, т. е. тим, хто доходами від своєї діяльності покриває витрати. На розрахунковий рахунок зараховуються виручка від реалізації товарів, робіт і послуг, отримані кредити. З розрахункового рахунку списуються витрати на купівлю товарів, робіт, послуг, видачі готівки на заробітну плату, погашення кредитів та відсотків по них, платежі податків в
 7. Тема 6. Безготівковий грошовий оборот і його організація.
  Поняття безготівкового грошового обороту. Фактори, що визначають обсяг і структуру безготівкового грошового обороту, швидкість руху грошових коштів. Система безготівкових розрахунків, її основні елементи: види рахунків, відкритих у банках; види розрахункових документів, використовуваних для здійснення платіжних операцій; порядок документообігу; спосіб платежу; форми безготівкових розрахунків. Акредитивна
 8. Зміст
  Введення Тема 1. Історія виникнення і розвитку банків Тема 2. Сучасна банківська система. Види банківських установ 2.1 Поняття, сутність кредитної системи, її структура 2.2 Етапи формування сучасної банківської системи 2.3 Особливості побудови банківських систем у країнах з розвиненою ринковою економікою Тема 3. Основи організації та діяльності центральних банків 3.1
 9. Питання для самоперевірки
  L Які види рахунків відкриваються в банку? 2 Що таки е ф орм и бе з готівка кч н и х розр етов? Які форми безготівкових розрахунків застосовують комерційні банки '? Як здійснюється контроль за дотриманням розрахункової дисципліни? Які особливості сучасної системи міжбанківських розрахунків Б
 10. Універсальні банки
  кредитні установи, які виконують основні види банківських операцій: кредитні, депозитні, фондові, розрахункові, довірчі - і обслуговуючі всіх клієнтів, незалежно від галузевої приналежності. В силу диверсифікації ризику універсальні банки є найбільш стійкими, що дозволяє їм витісняти спеціалізовані
 11. Зміст
  1 Гроші, грошовий обіг, грошова система 1.1 Сутність, функції і види грошей ................................... ............ 3 1.2 Грошовий оборот, грошовий обіг ............................... ....... 21 1.3 Інфляція ........................................ .................................... 37 1.4 Грошова система .......... .................................................. ..... 46 1.5 Основи міжнародних валютних і розрахункових відносин .............. 57 2 Фінанси, фінансова система 2.1 Фінанси та фінансова система ............ .....................................
 12. 4.14 Види розрахункових документів, основні вимоги до їх заповнення
  Відповідно до «Положення про безготівкові розрахунки» при здійсненні основних форм безготівкових розрахунків використовуються такі розрахункові документи: а) платіжне доручення; б) платіжна вимога; в) інкасове доручення; г) акредитив; д) чеки. Розрахункові документи на паперових носіях оформлюються на бланках певного формату, виготовляються в друкарні або з використанням
 13. Платіжна вимога-доручення
  розрахунковий документ, що містить вимогу продавця до покупця оплатити (на підставі надісланих йому, минаючи банк, розрахункових і відвантажувальних документів) вартість поставленого за договором товару, виконаних робіт, наданих
 14. 4. відповідальність
  На Розрахунковий центр в цілому і його працівників покладається відповідальність за: Виконання рішень Зборів учасників банку, Наглядової ради банку, Правління банку, наказів і розпоряджень Голови Правління банку, що відносяться до діяльності Розрахункового Центру. Належне і якісне виконання функцій, що входять в компетенцію Розрахункового центру. Дотримання інформаційної, виконавської
 15. Платіжна вимога
  розрахунковий документ встановленої форми, що представляє собою вимога постачальника до покупця, оплатити на підставі направлених в обслуговуючий банк платника, розрахункових та відвантажених документів, вартість поставленої за договором продукції, наданих послуг, виконаних
 16. Розрахунковий рахунок
  основний рахунок підприємства, необхідний для здійснення розрахунків з іншими підприємствами, банками і т. п. Підприємство може відкрити тільки один розрахунковий
 17. 29. ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
  Обов'язковість банківського рахунку обумовлена ??з необхідністю обліку всіх безготівкових платежів, кредитів і залишків грошей. Всі відносини, пов'язані із зарахуванням і витрачанням безготівкових грошей, існують в рамках спеціальної економічної категорії, яка називається «рахунок» і означає правовідношення з приводу зарахування грошей та проведення платежів за участю кредитної організації. Виділяють