« Попередня Наступна »

7.2. Види ринків та їх класифікація

 Різноманіття ринкових відносин сопровожается неод-нородности ринків. Всі вони відрізняються один від одного різноманітними ознаками. Ринки класифікуються за такими основними ознаками.
Залежно від об'єктів купівлі-продажу (за економічним призначенням ринкових об'єктів) виділяють: товарний ринок; фінансовий і ринок праці, ринок інновацій.
Товарний ринок включає споживчий ринок, ринок засобів виробництва, ринок інформації.
Споживчий ринок охоплює ринок продовольчих і непродовольчих товарів, ринок житла, ринок будівель невиробничого призначення.
Ринок засобів виробництва складається з ринку виробничих будівель, ринку знарядь праці, ринку сировини, матеріалів, енергії та інших видів виробничого призначення; ринку корисних копалин.
У ринок інформації входять ринок інновацій та ринок інформаційного продукту. Ринок інновацій є специфічною областю купівлі-продажу, в якій об'єктом торгівлі є технічні та соціально-економічні нововведення, раціоналізаторські пропозиції ,, винаходи, патенти, технологічні нововведення. Іноді всі ці об'єкти об'єднують під єдиною назвою «ноу-хау», т. Е. До-сягнення НТП. Ринок інформаційного продукту включає сферу інформаційних послуг (довідки, реклама, розмноження інформації, консультування, нотаріат, оповіщення, підготовче навчання). Ринок інтелектуального продукту поширює свою дію на знання, культур-
ниє цінності, інформацію, твори мистецтва. По суті розглянутий вище ринок інновацій є частину більш великого ринку інтелектуального продукту. - Звичайно, не всі духовні цінності є об'єктом купівлі-продажу і надходять до споживача в результаті придбання за ринковою ціною. Однак навіть музейні цінності продаються, існують виставки-продажу картин, скульптур. Книги продаються і купуються повсюдно. До ринку інтелектуального продукту слід відносити куплю- продаж послуг культури, освіти, охорони здоров'я, а також будь-якого інформаційного продукту, що виникає в результаті духовної діяльності.
Особливу специфіку має ринок транспортних, побутових, комунальних послуг.
Фінансовий ринок включає ринок капіталу (інвестиційний), ринок кредиту та цінних паперів, валютно-денеж- ний ринок.
Ринок капіталу передбачає вкладення капіталу як у виробничу, так і невиробничу сферу.
Кредитний ринок - це ринок позикового капіталу.
На ринку цінних паперів продаються акції, облігації, казначейські зобов'язання, сертифікати, векселі.
Валютно-грошовий ринок здійснює купівлю-продаж іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах за вільними ринковими цінами.
 Він також виробляє міжнародні грошові розрахунки.
Ринок праці - це ринок купівлі-продажу робочої сили, яка виступає як товар.
За територіальною ознакою (залежно від зони охоплення ринкового простору) ринки поділяються на місцевий (локальний), регіональний всередині країни, національний (внутрішній), регіональний по групі країн і світовий (зовнішній).
Місцевий ринок обмежується одним або декількома районами країни. .
Національний ринок охоплює сферою обміну всю національну територію.
Світовий ринок включає сферу міжнародного обміну.
У складі внутрішнього та світового ринків можуть виділятися регіональні (зональні) ринки.
По механізму функционирова ні я ринки бувають:
вільними - на основі вільної конкуренції в результаті прямих контактів незалежні учасники процесу купівлі-продажу самі встановлюють обсяг продажів і ціни;
монополізованими - умови виробництва і спілкування визначає один або група виробників (продавців);
регульованими - провідна роль у регулюванні ринкових відносин належить державі, яка використовує різні економічні важелі впливу. За ступенем насиченості виділяють: рівноважний, в якому обсяги попиту та пропозиції приблизно збігаються;
дефіцитний, де попит перевищує пропозицію; надлишковий, коли пропозиція перевищує попит. По організації ринкового обміну ринки бувають:
оптовими (купівля і продаж товару у великих кількостях, великими партіями). Найчастіше оптом товари закуповуються продавцями у виробників або на торгових біржах;
роздрібними (купівля-продаж одиничних товарів в невеликій кількості). Зазвичай в роздріб продаються товари в магазинах, в торгових наметах, з рук;
експортними (вивезення за кордон товару і капіталу для реалізації на зовнішніх ринках);
імпортними (ввезення товарів та інших цінностей з-за кордону для реалізації на внутрішньому ринку).
За формами власності розрізняють приватним, кооперативний і державний ринки.
За ступенем дотримання 'законності розрізняють легальний (офіційний, законний) і нелегальний (діяльність якого заборонена законом) ринки. Нелегальний ринок - це або підпільна торгівля товарами, вільний продаж яких заборонена законом (наркотики, зброя, порнографія) - «чорний» ринок, або торгівля лю-бимі 'товарами, але з порушенням правил і норм торгівлі (при відсутності ліцензії, -патентов, без торгових знаків, при несплаті або неповну сплату зборів, податків, мит) - тіньовий ринок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

7.2. Види ринків та їх класифікація

 1. ринки ГОТІВКИ
  У цій главі наводиться короткий опис ринків готівки - таких традиційних фінансових ринків, як валютний ринок і ринки грошей. Це створить необхідну основу для вивчення ринків проізводних- важливих ринків, у рамках яких створюються і продаються інструменти фінансової
 2. Контрольні питання
  1. Які види ринків існують в економічній системі і яка їхня взаємозв'язок? 2. Як можна розрахувати валовий внутрішній продукт? 3. Що таке чисті доходи держави і з чого вони
 3. 31. Види цін
  Цінова система - сукупність різних видів цін, обслуговуючих та регулюють економічні відносини між різними учасниками національного та світового
 4. Теорія раціональних очікувань (ТРО)
  зміна економічного мислення ринкових агентів, власників факторів виробництва і грошей; визнання конкуренції всіх основних видів ринків, що впливають на основі попиту і пропозиції на ціни і ставки зарплати; спирається на теорію ринків, її мікроекономічні
 5. Координаційні функції
  - Виявлення та аналіз потреб у матеріальних ресурсах різних фаз і частин виробництва; аналіз ринків, на яких діє підприємство, і прогнозування поведінки інших джерел цих ринків; обробка даних, що стосуються замовлень і потреб
 6. Клієнтура
  . Основними типами кліентурних ринків є (рис.4.3.): Рис. 4.3. Основні типи кліентурних
 7. ФІНАНСОВІ Ф'ЮЧЕРСИ
  Ф'ючерсні контракти і ф'ючерсні біржі з'явилися в середині XIX століття, коли на Чиказькій товарній біржі вперше стали пропонуватися «термінові» і «після прибуття» контракти на сільськогосподарську продукцію. Дивно, що фінансові ф'ючерсні контракти з'явилися більш ніж через сто років, на початку 1970-х років. З цього часу фінансові ф'ючерси стають однією з основ функціонування всіх
 8. План
  Поняття та основні ознаки (умови функціонування) ринку. Функції ринку. Види ринків. Інфраструктура ринкової економіки. Переваги та недоліки ринкової організації господарства. Основні національно-державні моделі ринкової економіки в сучасному світі. Білоруська економічна
 9. 7.2.1. Мети банківського регулювання
  Численні банківські кризи піддало громадську думку до думки, що функціонування банківських ринків, наданих самим собі призведе до соціально небажаних, наслідкам Отже, метою регулювання банківської діяльності є коригування, і регулювання приватних ринків банківських услу ?, забезпечення платоспроможності депозитних ... установ: запобігання
 10. Билатеральная монополія
  (двостороння монополія) - тип ринкової структури, при якій виникає протиборство єдиного постачальника і єдиної (об'єднаного) споживача. Такий ринок виникає при використанні електроенергії, водопостачанні і газопостачанні. Ці види ринків можна представити у вигляді табл. 7.2. Таблиця 7.2 Основні види ринків Покупця чи Продавці Багато Кілька Один
 11. Зміст
  Введення 3 1. Валютний ринок: загальні положення 5 1.1. Поняття і структура валютного ринку 5 1.2. Класифікація валютних ринків 7 1.3. Учасники валютних ринків 11 1.4. Валютний курс і режими валютних курсів 14 2. Валютний ринок Росії 20 2.1. Проблеми формування валютного ринку Росії 20 2.2. Аналіз внутрішнього валютного ринку РФ в 2008 році 26 2.3. Перспектива розвитку валютного ринку
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Якими факторами визначається розвиток фінансової сфери? Яка роль держави в даному процесі? Наведіть приклади впливу державного регулювання на розвиток російських фінансових ринків. Перерахуйте зовнішні фактори, що впливають на кон'юнктуру російських фінансових ринків. Наведіть приклади можливих впливів цих факторів і їх наслідки для ринку. У чому виражається ефективність
 13. Основні види транснаціональної злочинної діяльності
  Більшість видів діяльності міжнародної транснаціональної злочинності мають економічну спрямованість. Окремі їх боку розглядаються також при характеристиці нелегальних ринків (наркобізнес, торгівля краденими автомобілями, крадіжки творів мистецтва і предметів культури, незаконна торгівля зброєю, торгівля людськими органами, торгівля людьми і т. Д.). ООН до основних видів
 14. ЛУЇДЖІ Зінгалес, Рагхурам Раджан. ПОРЯТУНОК КАПИТАЛИЗМА ВІД капіталістів Приховані сили фінансових ринків - створення багатства і розширення можливостей, +2004, +2004
 15. 49. Поняття валютного ринку, його функції.
  В операціях усередині країни люди використовують національну валюту, але для проведення операцій за кордоном їм потрібна іноземна валюта. Для цих цілей існують спеціальні ринки, на яких може бути куплена або продана іноземна валюта і які називаються валютними ринками. Валютний ринок за своїми масштабами значно перевершує ринок товарів і послуг, міжнародного руху капіталу, робочої
 16. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 17. Розширення меж ринку.
  Менеджер по шампуню, товару вже існуючого, може знайти для нього нові ринки. Слід вивчити демографічні аспекти нових ринків, т. Е. Ринки дітей-дошкільнят, підлітків, молоді, літніх людей, щоб спонукати їх купувати шампунь фірми більш активно. Треба зробити огляд ринку організацій - перукарень, косметичних кабінетів, щоб дізнатися, чи можна залучити їх в якості покупців.
 18. Розділ У. Правове регулювання ринків депозитарних розписок
  Розділ У. Правове регулювання ринків депозитарних
 19. 3.4.1. Аналіз і вибір ринків
  Я розглядаю управління грошовими коштами з позиції "спекулянта". Це, у свою чергу, передбачає роботу на фінансових ринках, де для відкриття позиції на 1000 у. е. необхідно мати лише 10-20% від суми. У разі значного коливання ціни трейдер може програти значну частину своїх коштів. Тому велика увага приділяється вибору ринків. Для цього необхідно проаналізувати
 20. Паритет купівельної спроможності ефективних ринків
  Традиційно РРР аналізують з погляду балансу поточних операцій, тобто через ринки товарів і послуг, що торгуються між станами. Версії APPP і RPPP засновані саме на цьому підході. На даний момент роль ринків товарів у переміщенні валюти між країнами набагато менше, ніж роль різних ринків капіталу. Інвестори активно купують іноземні активи, що призводить до виникнення валютних