« Попередня Наступна »

4.3. Види сучасної інфляції

 Критерії класифікації інфляції
Систематизація процесів інфляції в міжнародній практиці проводиться шляхом виділення її видів (табл. 4.4). Основними критеріями, що дозволяють підрозділити інфляцію на види є:
 • переважання в економіці грошових і негрошових чинників інфляції;
 • особливості, що відбуваються під час інфляції, зі змінами цін.

Як видно з табл. 4.4, за переважанням грошових і негрошових чинників інфляції виділяється інфляція попиту і інфляція витрат, за ціновою ознакою - повзуча, голопірующая, гіперінфляція, прихована, відкрита, збалансована та ін. Однозначної підходу до виділення видів в економічній літературі немає. Інфляцію попиту та інфляцію витрат часто називають типами, варіюють назви критеріїв для загальновизнаних видів, виділяються інші види [48].
Таблиця 4.4. Види інфляції
Критерій
Вид інфляції
1
2
За домінуванням грошових і негрошових чинників
Інфляція попиту (demand-pull inflation), викликана грошовими факторами
Зростання цін відбувається за рахунок перевищення сукупного попиту над пропозицією (грошей більше, ніж товарів) Характеризується кризою державних фінансів і дефіцитом бюджету Може розвиватися нескінченно
Інфляції витрат (cost-push inflation) викликана негрошовими факторами
Зростання цін відбувається за рахунок підвищення витрат виробництва в економіці за типом ланцюгової реакції Характеризується диспропорціями господарства, циклічним розвитком економіки, монополізацією виробництва і ціноутворення та ін. Спад економіки призводить до поступового зниження витрат і зменшення інфляції
За ціновою ознакою 1. За темпами зростання цін
Помірна (повзуча) інфляція із зростанням цін з 4 до 10% на рік
Негативно впливає на економіку, знижуючи стимули до праці, посилює соціальну диференціацію населення, знецінює заощадження, звужує можливості накопичення, і підвищує ризики при здійсненні інвестицій Галопуюча інфляція із зростанням цін з 10 до 100% в год1 Надає на економіку негативний вплив: місячні темпи зростання цін , вимірюються в двозначних числах, відсоток за вкладами нижче темпів інфляції, а заощадження збиткові, зростає ризик довгострокових інвестицій, рівень життя населення значно скорочується Гіперінфляція з темпом зростання більше 50% на місяць; в річному численні - більше 600%
Діє на економіку руйнівно, знищуючи заощадження, інвестиційний механізм і виробництво в целом2; для неї характерна відсутність економічної рівноваги, хронічний дефіцит державного бюджету, емісія національної валюти, постійна індексація, систематичне зниження курсів національних валют
Продовження табл. 4.4

1

2

2. За ступенем збалансованості зростання цін

Збалансована інфляція характеризується незмінними відносно один одного цінами різних товарних груп. Вона не страшна для бізнесу, так як періодично підвищуються ціни залишаються відносно один одного незмінними. Ризикують затримати збут понад дорогий продукції кінцевому споживачеві тільки ті підприємці, ціна на продукцію яких відображає ланцюжок підвищення цін (наприклад, виробники складної продукції, заснованої на інтенсивних зовнішніх коопераційних зв'язках)
Незбалансована інфляція змінює ціни різних товарів по відношенню один до одного в різних пропорціях. Вона негативно позначається на бізнесі, з- за відсутності можливості спрогнозувати на майбутні вибір раціональної сфери застосування капіталу, зробити розрахунок і порівняти варіанти прибуткового інвестування з урахуванням перспектив лідерів зростання цін. При незбалансованої інфляції розвиток виробництва здається нереальним, окупність лише короткі спекулятивно-посередницькі операції

3. По ролі очікування у зростанні цін

Очікувана інфляція викликається зростанням цін, обумовлених підвищеним, ажіотажним попитом на товари першої необхідності. Підвищення попиту, провокується прогнозами (чутками), про наближення інфляції та майбутній знеціненням грошей. Зростання попиту призводить до підвищення цін і настанню інфляції Несподівана (непередбачена) інфляція не прогнозується і її наступ як правило пов'язане з грошовими факторами і форс-мажорними обставинами

4. По знижується купівельної спроможності грошей

Прихована (пригнічена) інфляція, виявляється в товарному дефіциті при відносно стабільному рівні цін, встановлюваних державою. Держава неринковою системи господарювання, в умовах коли на ту ж кількість товарів припадає більшу кількість грошових знаків, штучно підтримує ціни на низькому рівні не даючи їм піднятися, а також контролює зайнятість і зміни заробітної плати, не даючи останньої впасти. Тотальний адміністративний контроль над цінами приводить майже до повного руйнування ринкового механізму і супроводжується переміщенням товарних мас з офіційної в тіньову економіку. Прихована інфляція може мати місце і в умовах ринкової економіки, коли уряд, намагаючись знизити інфляцію, затримує видачу пенсій та допомог, платежі за державними замовленнями. Інфляція проявляється при цьому в хронічних неплатежах, розвитку бартеру, появі великої кількості грошових сурогатів


88


I. Гроші

Закінчення табл. 4.4

1

2


Відкрита інфляція проявляється у зростанні цін на споживчі товари та виробничі ресурси і зниженні валютного курсу; прирівнюється до інфляції попиту, при якій зростання цін на товари та послуги супроводжується знеціненням грошей і виникненням надлишкової грошової маси не забезпеченої відповідною кількістю товарів і послуг

5.
 За сферою виникнення інфляції

Імпортується (експортована) інфляція переноситься з одних країн в інші через такі фактори як надмірний приплив у країну іноземної валюти, підвищення імпортних цін та ін .; впливає на грошовий обіг платоспроможний попит і ціни країн світу
Внутрішньокраїнні інфляція - знецінення національної валюти, що виявляється в стійкому підвищенні загального рівня цін породжується негативними явищами в економіці країни та її грошовому обігу, наприклад, надмірною кредитною експансією, «адміністративними» (керованими) цінами і т. Д.

 1. У вітчизняній літературі зустрічаються інтерпретації темпів галопуючої інфляції 25-40%, від 20-200% на рік (є дані і про 600%).
 2. У 1920-і рр. вчений О. Ю. Шмідт, вивчаючи процеси інфляції в Росії та Німеччині, відкрив закон гіперінфляції, коли кількість грошей в обігу зростає в арифметичній прогресії, а ціни - у геометричній.

Економісти з інвесткорпораціі Goldman Sachs для позначення різкого зростання цін на аграрну продукцію придумали новий термін - «агфляція» (аграрна інфляція). Високі темпи агфля- ції зафіксовані вже два роки поспіль. У 2006 р індекс цін на продовольство, який розраховується Goldman Sachs, збільшився на 26%, в 2007 р його зростання склало 41% [49].
На практиці види інфляції переплітаються, тому інфляцію називають багатофакторним явищем, протистояли розвитку виробництва та повноцінному функціонуванню економіки країни. Окремі економісти використовують поняття «інфляційний криза» (highinflation crises), яким вважається період не менше двох років інфляції, супроводжуваної річним зростанням цін понад 40% [50].
Причини інфляції
Розглядаючи інфляцію як результат взаємодії монетарних чинників (попиту) і негрошових чинників (пропозиції), ми конкретизуємо викликають її причини.
Інфляцію попиту викликають три основні грошових фактора, або причини (рис. 4.3).
Інфляція попиту (основні монетарні чинники)
Надлишкове кредитування
Мал. 4.3. Основні чинники інфляції попиту
 1. Дефіцит державного бюджету. Він може фінансуватися побічно, за допомогою збільшення державного боргу або інфляційного податку. Дефіцит посилюється розвитком непродуктивних витрат держави на мілітаризацію економіки і підтримання діяльності державного апарату [51], Покриття дефіциту бюджету відбувається шляхом кредитування уряду центральним банком у формі покупки державних цінних паперів на первинному ринку або надання позики уряду, що викликає емісію грошей понад потребу товарообігу в грошах і відповідно інфляцію попиту.
 2. Надлишкове кредитування. Це збільшення грошей в обігу понад потреби економіки за рахунок кредитної експансії банків, яка веде до створення платоспроможних коштів в обсязі перевищує потребу товарообігу тим самим, створюючи додаткові запити на товари і послуги.
 3. Зовнішньоекономічний фактор. Для регулювання курсу національної валюти та / або обсягу валютних резервів центральний банк купує іноземну валюту, здійснюючи додаткову емісію національної валюти, що перевищує потребу товаро-
  обороту країни в грошах. Це призводить до надмірного розширення грошової пропозиції та інфляції попиту.

Дослідження основоположних причин інфляції витрат (пропозиції) нерозривно пов'язане з негрошовими факторами (рис. 4.4), в числі яких:
- Скорочення виробництва і темпів зростання продуктивності праці, зазвичай викликаються економічною кризою і погіршенням загальних умов відтворення (в 1970-1980-і рр. Цей фактор зіграв у економіці промислово розвинутих країн світу вирішальну роль; типовим явищем він був і в Росії перебудовного періоду);
Немонетарні фактори інфляція витрат
s s
про ч
га ^
? ?
до s
про п л °
s а про U
в про
Він
с
сЗ Н Dh про & про про U
Мал. 4.4. Основні фактори інфляції витрат
 •  подорожчання сировини, напівфабрикатів і високі непрямі податки, що включаються в ціну продукції, які вносять свою лепту в збільшення витрат готової продукції;
 •  психологічний фактор [52] - ціни змінюються під впливом інфляційних очікувань;
 •  збільшення заробітної плати та інших доходів населення, темпами випереджаючими при проведенні зростання продуктивно
  сті при індексації доходів для основної маси (за останні три роки в Росії, наприклад, при зростанні реальних доходів населення в 1,4 рази виробництво зросло всього на 6%, а в 2007 р взагалі скоротилося [53]);
 • монополістичне ціноутворення - для основної маси продукції підтримуються завищені монопольні ціни;
 • зовнішньоекономічний чинник - підвищення світових цін на товари, приплив іноземного капіталу, зниження курсу національної валюти.

Як правило, інфляції попиту або витрат в «чистому вигляді" не зустрічаються: мають місце окремі фактори як одного, так і іншого її виду.
У другій половині XX в економісти стали виділяти особливий вид інфляції - стагфляцию. Стагфляція (stagflation) - інфляційне зростання цін в умовах стагнації виробництва. Виділяються дві основні причини стагфляції:
 • структурна недосконалість ринку і відсутність конкуренції, оскільки у монополій відсутні стимули для зниження витрат;
 • інфляційні очікування, коли власники факторів виробництва починають завищувати вартість своїх послуг, чекаючи можливе падіння доходів через інфляцію.

У результаті підвищуються витрати виробництва і зменшується сукупна пропозиція. Економіка США за останні десятиліття кілька разів пережила періоди стагфляції, як і Росія в 1990-і рр.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.3. Види сучасної інфляції

 1. Тема 2. Сучасна банківська система. Види банківських установ
  Тема 2. Сучасна банківська система. Види банківських
 2. Зміст
  Тема 1. Основи функціонування фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. Тема 2. Фінансові активи, їх сутність і класифікація.
 3. Закон рідкості
  практично всі види ресурсів, використовуваних у даний час при сучасному рівні розвитку науки і техніки і технології, маються на відносно кінцевому, обмеженому
 4. Відновлювальна вартість
  - Це вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах (при сучасних цінах, сучасній техніці і
 5. Тема 1. Необхідність і сутність грошей
  Необхідність і передумови виникнення грошей. Характеристика грошей як економічної категорії. Види грошей, особливості їх трансформації. Теорії грошей і їх розвиток в сучасних умовах.
 6. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 7. План
  Соціальний розвиток і соціальна політика держави. Доходи населення, їх види і джерела формування в сучасній ринковій економіці. Якість і рівень життя населення. Соціальна політика Республіки Білорусь почала ХХІ століття та її
 8. Контрольні питання
  1. У чому полягають принципи банківського кредитування та їх економічний зміст в умовах ринкової економіки? 2. Які існують основні види банківських кредитів? 3. Які основні елементи сучасної системи банківського кредитування? 4. Що розуміється під методом кредитування і які з них використовуються в даний час в російській банківській практиці? У чому їх суть і відмінності?
 9. Тема 4. Випуск грошей в господарський оборо
  . Поняття і види грошової емісії. Кредитний характер сучасної грошової емісії. Емісія безготівкових грошей. Сутність і механізм банківського (депозитного) мультиплікатора. Готівково-грошова емісія.
 10. Питання для самоперевірки
  L Які види рахунків відкриваються в банку? 2 Що таки е ф орм и бе з готівка кч н и х розр етов? Які форми безготівкових розрахунків застосовують комерційні банки '? Як здійснюється контроль за дотриманням розрахункової дисципліни? Які особливості сучасної системи міжбанківських розрахунків Б
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Що таке потреби і блага? У чому полягає зміст процесу виробництва і які його чинники? Що таке економічна ефективність виробництва і як вона вимірюється? Які сучасні погляди на місце людини в суспільному виробництві у зв'язку з сучасної НТР? Що називається відтворенням? Що представляють його основні види? Які існують стадії відтворення і в чому їх
 12. Тема 4. Категорії товарного господарства.
  Економічні блага. Товар і його властивості. Теорії вартості. Трудова теорія вартості. Теорія додаткової вартості. Теорія витрат. Теорія корисності. Гроші. Функції грошей. Види грошей, їх еволюція. Сучасні
 13. План
  Поняття та основні ознаки (умови функціонування) ринку. Функції ринку. Види ринків. Інфраструктура ринкової економіки. Переваги та недоліки ринкової організації господарства. Основні національно-державні моделі ринкової економіки в сучасному світі. Білоруська економічна