« Попередня Наступна »

62) Види попиту та основні завдання служби маркетингу


До основних завдань служби маркетингу відносять:
сегментацію ринку;
аналіз конкурентної ситуації;
прогнозування стану ринку, динаміки його змін;
збір інформації про ринок, структурі і динаміки попиту, смаках і бажаннях споживачів, про відносини працівників торгівлі до товару;
розробку довгострокових, середньострокових і поточних планів маркетингу по кожному виду продукції;
роботу з удосконалення продукції для задоволення мінливих потреб покупців;
формування попиту та стимулювання збуту товару.
У функції служби маркетингу входять: комплексне управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР) і виробництвом; стійка реалізація товару.
Комплексне вивчення ринку включає аналіз і прогноз нею розвитку, вимог до якості і споживчими властивостями товарів, вивчення методів збуту і реклами, аналіз і прогноз кон'юнктури, ємності, розвитку структури ринку, конкурентів, споживачів, цін.
Аналіз вимог до якості і споживчими властивостями товарів включає вивчення:
впливу науково-технічного прогресу на якість продукції, що випускається;
можливих зміні техніко-технологічного рівня;
відповідності показників якості вимогам вітчизняних і зарубіжних споживачів;
конкурентоспроможності товару на різних ринках;
запитів патентного захисту.
Аналіз методів збуту і реклами припускає вивчення і оцінку розміщення складських та інших приміщень, аналіз витрат збуту, ефективності рекламним заходів.
Участь служби маркетингу в управлінні виробництвом та НДДКР здійснюється шляхом визначення по кожному виду продукції цілей і напрямів розвитку виробничо-збутової діяльності, складання та коригування планів, спрямованих на створення сприятливих умов для максимального використання виробничих ресурсів і випуск продукції з наперед заданими економічними і технічними параметрами. Реалізація цієї функції здійснюється за допомогою участі в розробці комплексної програми НДДКР, створенні дослідних зразків, покупці при необхідності ліцензій, «ноу-хау»
Служба маркетингу гарантує стійку реалізацію товару за допомогою формування попиту та стимулювання збуту. Формування попиту забезпечується «вводить» рекламою товару, що створює його образ і враховує особливості різних платоспроможних груп покупців; повідомленням про способи гарантії та захисту інтересів покупців. Заходи формування попиту здійснюються за допомогою реклами, виставкової і ярмаркової діяльності, публікації наукових і науково-популярних статей.

Завдання стимулювання збуту полягає у спонуканні до покупок вже відомого товару, придбання великих партій товарів, а так само у встановленні регулярних комерційних зв'язків. Діяльність щодо стимулювання збуту може включати покази нових товарів представникам потенційних покупців, екскурсії на підприємства-виробники, прес-конференції з нагоди введення нового товару, торгівля, в кредит та ін.
Служба маркетингу має право розробляти:
короткострокові, середньострокові і довгострокові прогнози розвитку науково-виробничої діяльності, плани діяльності на різних ринках;
пропозиції щодо складу і порядку проведення заходів, необхідних для створення ефективної системи взаємодії плануючих, науково-дослідних, конструкторських, які виробляють та збутових підрозділів;
схеми делегування повноважень і відповідальності з питань маркетингу відповідно з діючою системою управління підприємством;
пропозиції щодо коригування планів розробки і виробництва продукції та наявних замовлень;
пропозиції про моральне і матеріальне стимулювання розробників, виробників, працівників служб збуту і торгового персоналу за великий особистий внесок у економічні досягнення;
пропозиції щодо ефективної організації систем товароруху, оптимізації товарних запасів, складського господарства, транспортних засобів;
пропозиції по перебудові організаційно-управлінської структури, викликані необхідністю зміни стратегії маркетингу.
Доцільно, щоб зі службою маркетингу узгоджувалися фінансові та кадрові питання, пов'язані з діяльністю відділів, що знаходяться у віданні цієї служби, а так само проекти звітних документів, що стосуються, ринкової діяльності. Служба маркетингу несе відповідальність за забезпечення керівництва і виконавців необхідною інформацією, координацію планів діяльності та забезпечення ресурсами розробляють, виробляють та збутових підрозділів, своєчасність коригування планів виробництва і збуту, заміни застарілої продукції нової із заданими технічними та економічними параметрами, досягнення встановлених показників прибутку, навчання співробітників прийомам ринкової діяльності.
Конкретний варіант організаційної структури служби маркетингу визначається призначенням продукції, що виготовляється, масштабами виробничої і збутової діяльності, числом ринків, на яких діє підприємство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

62) Види попиту та основні завдання служби маркетингу.

 1. Попит нерегулярний
  ситуація на ринку, при якій рівень попиту на певні товари та послуги змінюється протягом року, сезону та інших. За наявності С. н. основним завданням служби маркетингу підприємства є згладжування небажаних коливань попиту шляхом використання гнучких та інших заходів стимулювання
 2. Контрольні питання до 3 чолі
  Розкрийте поняття «організація маркетингової діяльності підприємства». Перерахуйте основні види організаційних структур служби маркетингу на підприємстві. Перерахуйте основні переваги та недоліки функціональної організації служби маркетингу на підприємстві. Назвіть основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльності підприємства. Назвіть основні обов'язки та повноваження
 3. Попит очікуваний
  попит, рівень якого спрогнозований відповідними службами фірм, підприємств. Прогноз С. о. здійснюється з використанням різних методів: опитування потенційних споживачів, пробних продажів і
 4. 4.2.1. Організація економічної діяльності соціальних служб
  Основою організації діяльності соціальних служб є федеральний закон «Про основи соціального обслуговування населення в РФ» від 10.12.95 р №195. Деякі основні поняття: Соціальні служби - підприємства, установи незалежно від форм власності, що надають соціальні послуги, а також громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю з соціального обслуговування населення. До
 5. Завдання.
  Керує розробкою стратегії і тактики маркетингу на підприємстві. Координує служби підприємства на виконання вимог споживачів до продукції, що випускається і задоволенню їх платоспроможного попиту на продукцію підприємства. Організовує маркетингові дослідження, пов'язані насамперед з вивченням попиту на продукцію підприємства і кон'юнктури ринку. Забезпечує ефективну реалізацію
 6. Питання для самоконтролю до Глави 3
  Які завдання вирішуються на підприємстві в рамках полфункціі планування? Які основні функції управління маркетингом? Як реалізуються подфункции інформаційного та комунікаційного забезпечення управління? Яка роль та основні напрямки контролю? Які види організаційних структур управління маркетингом Ви знаєте? Опишіть основні відмінності, достоїнства і недоліки функціональної структури
 7. 2. Методи регулювання економіки з допомогою фінансів
  Узгодження функціонування різних частин економіки досягається перерозподілом ресурсів ^ зміна темпів зростання. У регулюванні беруть участь всі сфери Ф. системи. Методи: o саморегулювання o Г. регулювання і втручання (Г. встановлює правила; втручання використовується при вирішенні завдань, пов'язаних з благополуччям суспільства) Сукупний попит = потреб. витрати + приватні інвестиції
 8. 3.2. Стани попиту і завдання маркетингу, відповідні цим станам.
  1. Негативний попит. Ринок знаходиться в стані негативного попиту, якщо велика його частина недолюблює товар і згодна навіть на певні витрати, аби уникнути його. У людей негативний попит на щеплення, стоматологічні процедури, операції на жовчному міхурі. У роботодавців відчувається негативний попит на наймання колишніх ув'язнених і алкоголіків. Завдання маркетингу
 9. Безробіття структурна
  безробіття, пов'язане зі змінами в структурі споживчого попиту і в технології, які змінюють структуру загального попиту на робочу силу. Попит на деякі види професії скорочується, тому що робоча сила реагує повільно і її структура повністю не відповідає новій структурі робочих
 10. 2.2 Цілі і завдання служби ДОУ
  Основною метою служби ДОУ є організація, керівництво, координація, контроль і реалізація робіт з ДОУ. Виходячи з цілей, служба ДОУ вирішує наступні завдання: вдосконалення форм і методів роботи з документами; забезпечення єдиного порядку документування, організації роботи з документами, інформаційно-пошукових систем, контролю виконання та підготовки документів до передачі в
 11. Маркетинг підтримуючий
  вид маркетингової діяльності підприємства, що дозволяє зберегти достатній рівень попиту на товари і послуги в період відповідності попиту пропозиції як за обсягом, так і за структурою. Завданням М. п. Є підтримання збалансованості попиту і пропозиції за рахунок постійної уваги до тих факторів, які можуть змінити попит. Наприклад, для підтримки і активізації попиту
 12. 88. ПРИЙОМ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА ЇЇ ПРИПИНЕННЯ
  Прийом на державну службу здійснюється шляхом використання таких механізмів; як професійний відбір і підбір, прийому на державні посади. Державна посаду - посаду у федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також в інших державних органах, об-разуемих відповідно до Конституції Російської
 13. Масовий маркетинг
  використовується фірмами, товари яких користуються гарним попитом. Завдання фірми - підтримувати існуючий рівень попиту, незважаючи на зміну споживчих переваг і
 14. Функціональна організація.
  Найпоширенішою схемою є функціональна організація служби маркетингу. У цьому випадку фахівці з маркетингу керують різними функціями маркетингової діяльності. Вони підпорядковуються директору з маркетингу, який координує їх роботу. Наприклад, у відділі може бути п'ять таких фахівців: керуючий службою маркетингу, керуючий службою реклами і стимулювання збуту,
 15. Надмірний попит.
  У ряду організацій рівень попиту вище, ніж вони можуть або хочуть задовольнити. Завдання маркетингу іменованого в даному випадку "демаркетингом" - знайти способи тимчасового або постійного зниження попиту. При загальному демаркетинг прагнуть збити надмірний попит, вдаючись до таких заходів, як підвищення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і скорочення сервісу. При вибірковому демаркетинг прагнуть
 16. Стани попиту і завдання маркетингу
  Попит буває: негативний, відсутній, прихований, падаючий, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний. Негативний попит викликаний негативним ставленням покупців до товару або послуг. Завдання маркетингу в цих умовах проаналізувати, чому ринок відчуває неприязнь до товару, і чи може програма маркетингу змінити негативне ставлення до товару за допомогою його переробки,