« Попередня Наступна »

ВИДИ СТРАХУВАННЯ


Відповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації страхові послуги діляться за видами страхування:
 1.  майнове страхування;
 2.  страхування відповідальності;
 3.  страхування підприємницьких ризиків;
 4.  особисте страхування.

Майнове страхування. На страхування приймаються різні групи майна на випадок його пошкодження або втрати внаслідок таких непередбачених обставин, як стихійні лиха, аварії, пожежі і т. П. За договором майнового страхування страховик зобов'язується за обумовлену | договором страхову премію при настанні передбаченого в договорі страхового випадку відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника в межах визначеної договором суми. При майновому страхуванні майно та майнові інтереси є об'єктом страхових відносин. Об'єктом страхування можуть бути майнові інтереси як юридичних, так і фізичних осіб.
Страхування відповідальності. Під страхуванням відповідальності розуміється відповідальність страхувальників перед особами, економічні інтереси яких залежать від ефективності їх роботи. Різновидами страхування відповідальності є страхування ризику непогашення кредитів, страхування цивільної відповідальності власників транспорту них засобiв, страхування відповідальності за шкоду,
заподіюється довкіллю, страхування професійної відповідальності, що дозволяє відшкодувати збиток своїм клієнтам внаслідок допущених професійних упущень і помилок.
Страхування підприємницьких ризиків є частиною майнового страхування. У цьому випадку страхуються майнові інтереси у зв'язку з ризиком збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, зокрема ризик неотримання очікуваних доходів (власне підприємницький ризик). За договором страхування підприємницького ризику може бути застрахований підприємницький ризик тільки самого страхувальника і тільки на його користь.
Особисте страхування. За договором особистого страхування страховик зобов'язаний за обумовлену договором страхову премію, що сплачується страхувальником, виплатити одноразово чи виплачувати періодично зумовлену договором страхову суму у разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю самого страхувальника або іншого названого в договорі застрахованої особи, досягнення нею певного віку або настання в його житті іншого передбаченого договором страхового випадку.
Право на отримання страхової суми належить особі, на користь якої укладено договір. Особисте страхування носить добровільний характер.
Воно забезпечує завчасне накопичення громадянами засобів на випадок настання певних подій в їхньому житті.

ніжних коштів у нерухомість, придбання цінних паперів і т. д.
Ризикова функція, покликана відшкодовувати ризик, забезпечує перерозподіл грошової форми вартості між учасниками страхування при настанні страхових подій. Право на відшкодування збитку в майні мають тільки фізичні та юридичні особи, які є учасниками формування страхового фонду. Відшкодування шкоди через зазначену функцію здійснюється фізичною або юридичною особою в рамках наявних договорів майнового страхування. Порядок відшкодування шкоди визначається страховими компаніями виходячи з умов договорів страхування і регулюється державою (ліцензування страхової діяльності). Допомогою цієї функції відбувається реалізація об'єктивного характеру економічної необхідності страхового захисту.
Попереджувальна функція страхування передбачає своєчасне укладання договору страхування та перерахування страхових внесків з метою забезпечення фінансування заходів, пов'язаних із скороченням страхового ризику. Якщо ризикова функція пов'язана з наданням грошової допомоги- вже постраждалим від страхової події, то попереджувальна функція спрямована на фінансування заходів щодо зниження ймовірності настання страхової події. |
Контрольна функція страхування дозволяє забезпечити цільове формування і використання коштів страхового фонду. Ця функція страхування аналогічна контрольної функції, притаманної всієї категорії фінансів. .
Відмінною особливістю страхуються ризиків є можливість визначення їх фінансових наслідків, які перекладаються на страхову організацію і тим самим компенсують завдані збитки відповідному юридичній або фізичній особі.
Основне завдання страхування полягає в захисті майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. Об'єктивна необхідність страхування обумовлюється існуванням поняття «ризик» як випадкової події, яке може привести до збитку. Останній може бути не тільки майновим, пов'язаним зі збитками в матеріальній сфері, але і фізичним внаслідок заподіяння шкоди людям, наприклад в результаті нещасного випадку.
Страхування являє собою економічну категорію, що входить складовою частиною в категорію фінансів. На відміну від фінансів страхування має ряд особливостей:
1) грошові відносини в страхуванні пов'язані з можливістю настання страхових випадків, що завдають шкоди;
 1.  при страхуванні завдані збитки розподіляється між учасниками страхування;
 2. при страхуванні збиток перерозподіляється між територіями і в часі;
 3. страхування характеризується поверненням коштів, внесених до страхового фонду. Отже, страхування - це сукупність

економічних відносин між його учасниками з приводу формування страхового фонду та його використання для відшкодування збитку.
 1.  ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ВИДИ СТРАХУВАННЯ

 1. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 2. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 3. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 4. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 5. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 6. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
  Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).
 7. Запитання і завдання.
  Назвіть основні види ризиків. Що впливає на ймовірність виникнення ризику? Розкажіть про соціальне ризику. Які види ризиків можна віднести до управлінського ризику? Що таке визначеність? Що таке невизначеність? Розкажіть про інформаційному аспекті процесу
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 10. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 11. Контрольні питання
  Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при
 12. Фінансове інвестування здійснюється підприємством у наступних основних формах:
  1) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; 2) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів; 3) вкладення капіталу в прибуткові види фондових інструментів. Цілями вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств може бути: O зміцнення стратегічних зв'язків з постачальниками; O розширення можливостей збуту продукції; O галузева і товарна
 13. 2.2. Види моделей теорії прийняття рішень
  У теорії прийняття рішень виділяють кілька підходів, які називають моделями прийняття рішень (рис. 2.2), до них відносять наступні види моделей: нормативна (класична), дескриптивна (опи сательная), модель Карнегі, модель інкрементального процесу прийняття рішень, модель «сміттєвого кошика »і
 14. Питання для самоперевірки
  Які основні види провалів ринку на мікроекономічному рівні? ?. Назвіть макроекономічні причини провалів ринкової економіки. Які основні види монополій зустрічаються в ринковій економіці? Які методи інтерналізації зовнішніх ефектів використовує держава? У чому відмінність екстерналій і Інтернали? Які основні властивості чистих суспільних благ? Назвіть основні види змішаних
 15. Питання для самоперевірки
  Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 16. Зміст
  Тема 1. Основи функціонування фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. Тема 2. Фінансові активи, їх сутність і класифікація.
 17. Питання для повторення та самоконтролю
  Розкрийте сутність поняття "умови праці". Назвіть основні види умов праці. Наведіть класифікацію факторів, що формують умови праці. Охарактеризуйте ступінь впливу на умови праці факторів виробничого середовища. Назвіть наслідки, обумовлені умовами праці. Дайте характеристику кожній групі наслідків. Які шляхи поліпшення умов праці та існуючі проблеми в цій