« Попередня Наступна »

Види трастових операцій

 Класифікація трастових операцій може бути розроблена з урахуванням різних ознак. У пропонованій класифікації враховується вид трастової операції та тип клієнта (див. Рис. 16.8).
Перший вид трастових операцій - це довірче управління, т. Е. Система відносин між власником майна і іншою особою, довірчим керуючим, яке в силу укладеного договору отримало від власника право на розпорядження його власністю. Це право може включати вчинення угод та інших юридичних дій при отриманні відповідного доручення від власника або без попереднього узгодження з ним (залишаючись в рамках договору і отримуючи за це комісійну винагороду). Довірчий керуючий у своїх діях виступає від свого імені, але за дорученням і за рахунок коштів клієнта - власника майна, і у випадках, передбачених договором, несе матеріальну відповідальність за результати дій.
Другий вид трастових операцій - агентські послуги.

 Учасниками агентських послуг є:
- Принципал (довіритель) - особа, яка доручає іншій особі виконати якісьабо дії іпередавальне йому свої повноваження;


компаніями та фондами та ін.
Мал. 16.8.
- Агент- особа, що діє від імені принципала і виконує в точності його доручення.
У агентських послугах право власності на майно (майнові права) залишається у принципала (довірителя). Агент виконує лише функції повіреного. У відповідності з договором він несе відповідальність тільки за якість виконання самого доручення, а не за кінцеві результати, наслідки даного доручення. Агент може від імені клієнта укладати договори, одержувати позики, виписувати чеки, індосувати векселі, оплачувати рахунки довірителя, оформляти страхові поліси та ін. Агент діє за рахунок коштів принципала і отримує від нього винагороду.
Далі розглянемо докладніше окремі види трастових операцій.
Передача майна у спадок пов'язана з дотриманням інтересів всіх спадкоємців. В ході даної операції довірчий керуючий отримує рішення суду на відкриття спадщини, збирає успадковане майно, визначає його склад, розраховується за боргами, оплачує адміністративні витрати і податки, ділить залишилося майно між спадкоємцями відповідно до заповіту або законом про спадкування.
Управління імугцеством за договором здійснюється в інтересах довірителя (засновника трасту) або бенефіціара. Воно може включати розміщення грошових коштів, покупку нерухомості з подальшим управлінням, формування портфеля цінних паперів (з коригуванням його вмісту в подальшому) та інші операції. Зазвичай
фізичні особи доручають трастовим підрозділам банку турботу про своє майно, оскільки самі не володіють необхідною інформацією та кваліфікацією. Метою подібної діяльності, як правило, є вилучення доходу.
Управління зазначеними видами майна актуально і для юридичних осіб. Воно сприяє більшій ефективності їх діяльності та підвищенню їх доходів. Тому подібна операція пропонується банками. Найбільш поширеним варіантом є управління портфелем цінних паперів. Трастове підрозділ аналізує стан портфеля, стежить за зміною фондового ринку і приймає найбільш раціональні рішення за якістю портфеля цінних паперів, коригуванні його орієнтації і вмісту.
У ряді випадків виникає необхідність опіки чи піклування над майном осіб недієздатних або частково втратили дієздатність. Трастові підрозділу банку, що накопичили великий досвід з управління майном і майновими правами, здатні ефективно виконувати ці функції, укладати следки, оформляти договори, вирішувати спірні питання, захищаючи інтереси підопічних.
Управління коштами пенсійних фондів. Подібні недержавні фонди володіють довгостроковими ресурсами і потребують їх ефективному розміщенні. Трастові операції банків дозволяють пенсійним фондам не тільки помістити грошові кошти на банківські депозити, але й сформувати раціональний портфель цінних паперів, з тим щоб сприяти отриманню доходу, достатнього для відшкодування витрат по діяльності та зростання активів пенсійних фондів.
Створення таких фондів та раціональне управління ними з боку трастових підрозділів сприяє матеріальному забезпеченню членів фондів. Якщо пенсійні фонди утворені фірмою, підприємством, то виникають додаткові стимули до підвищення продуктивності праці персоналу та стабілізації кадрового складу.
Управління благодійними та іншими фондами спеціачьного призначення (наприклад, фонди допомоги, створювані навчальними закладами, місцевою владою і т. Д.) З боку трастових підрозділів виконує дві функції: 1) розміщення коштів фондів; 2) їх розподіл відповідно до завдань фондів. Доручення трастовим підрозділам банку управління фондами ефективно, так як коло трастових операцій в банках досить великий і накопичено багатий досвід їх виконання.
Управління інвестиційними компаніями і фондами. У 1993-1994 рр. в Росії активно створювалися інвестиційні фонди і компанії.

 Налічувалося більше трьохсот. В даний час вижили лічені десятки. Мали місце великі втрати фінансовим-вих ресурсів. Особливо суттєво постраждали кошти фізичних осіб. Однією з найважливіших причин того, що сталося була відсутність в інвестиційних фондах фахівців з управління грошовими коштами та цінними паперами. До того ж розвиток трастових операцій комерційних банків Росії у цей період перебувала на початковому етапі. У зарубіжній банківській практиці управління коштами інвестиційних фондів і компаній відноситься до числа найбільш поширених трастових операцій. У ході операцій банки не тільки займаються розміщенням коштів фонду, а й ведуть реєстр його акціонерів, допомагають розподіляти доходи, виплачують дивіденди, розміщують акції фондів і виконують інші функції.
Трастові підрозділи банків надають фізичним та юридичним особам та агентські послуги по роботі на фондовому ринку (рис. 16.9).
Існують і інші агентські послуги, пов'язані з обслуговуванням фондового ринку. При розвинених трастових операціях їх складу великий.
Зберігання та передача грошових та інших цінностей спрямовані на гарантування прав та інтересів сторін. Дані послуги можуть включати: Види агентських послуг на ринку цінних паперів V
Купівля-продаж цінних паперів
Обмін акцій при реорганізації акціонерного товариства
Погашення векселів депозитних сертифікатів, облігацій та ін. Після закінчення терміну їх дії
Передача права голосу акціонерів і його реалізація
1
Допомога в страхуванні ризиків за операціями з цінними паперами, в тому числі по оформлений-
Реєстрація угод на біржовому та позабіржовому ранках
1
Здійснення платежу з цінних паперів
Надання або отримання позик цінними ^ магами
Організація заміни втрачених цінних паперів (при псуванні, втраті, крадіжці)
1
Надання інформації про зміну біржової кон'юнктури і котирувань
Отримання сум по заставних на нерухомість
і
Звільнення майна від застави
Безготівковий переказ по рахунках депонентів депозитарію
Мал. 16.9.
прийом цінних паперів, документів та інших цінностей на зберігання;
надання для цього сейфів;
організація передачі цінностей іншій особі;
зберігання акцій, облігацій з повідомленням клієнта про надходження доходу або виграші;
зберігання з подальшою доставкою цінностей клієнтові або особі, вказаній ім.
В даний час в деяких комерційних банках Росії (зокрема, в Ощадбанку РФ) впроваджена операція з гарантування передачі великих грошових коштів при операціях з нерухомістю. Для цього клієнт орендує сейфовую осередок, оформляє договір з банком, за яким партнер клієнта при купівлі-продажу нерухомості отримує доступ до вмісту комірки (грошові кошти) тільки після виконання певної умови (передачу права власності на нерухомість). При даній послузі практично виключається ризик шахрайства та втрати грошових коштів.
Важливим видом агентських послуг є оформлення довіреності, заповіти та інших юридичних і нотаріальних документів. Російські банки вже надають клієнтам подібні послуги за вкладами. Однак практика зарубіжних банків у цьому плані значно ширше. Зокрема, ощадні каси Німеччині пропонують клі-
ентам послуги з підбору необхідної нерухомості (житлові будинки, квартири) з бажаними якостями, консультування клієнтів по операціях з нерухомістю, включаючи оформлення всіх документів з купівлі-продажу, оренди.
До числа агентських послуг також відноситься депозитарне обслуговування емітентів цінних паперів. Воно може поширюватися як на державних емітентів, так і на акціонерні товариства. Ряд комерційних банків здійснює депозитарне обслуговування державних короткострокових і казначейських зобов'язань. Ощадбанк Росії працював з облігаціями державної ощадної позики для фізичних осіб, здійснюючи їх розміщення, продаж, погашення та виплату купонного доходу.
В цілому депозитарне обслуговування може включати наступні операції:
зберігання глобального або часткового сертифіката цінних паперів;
ведення реєстру акціонерів;
ведення бухгалтерського обліку та звітності емітента;
розміщення його акцій та інших цінних паперів;
організація обміну акцій на нові або облігацій на акції;
- Виплата дивідендів по акціях і доходу за облігаціями;
повернення (частковий або повний) відзивних облігацій чи привілейованих акцій при їх достроковому відкликанні емітентом та ін.
Досить часто депозитарне обслуговування пропонується таким власникам цінних паперів, як підприємства, організації, акціонерні товариства, компанії, інвестиційні фонди, фінансові компанії, органи державної влади та ін.
В цілому перераховані вище трастові операції не вичерпують їх різноманітності. У банківській системі західних країн їх перелік включає кілька сотень видів. У Росії в даний час формуються умови для розвитку і розширення трастових операцій. І одним з таких умов є ефективна організація трастових операцій, включаючи створення спеціалізованих банківських служб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види трастових операцій

 1. Сутність трастових операцій та їх учасники
  Трастові операції - це операції комерційних банків та спеціальних фінансових інститутів, спрямовані на управління майном та здійснення інших послуг за дорученням клієнта і в його інтересах. У трастових операціях фігурують різні види майна клієнтів. Уявлення про можливих об'єктах трастових операцій дає рис. 16.5. Залежно від віща майна і побажань його власника
 2. а) Трастові операції за дорученням фізичних осіб.
  Трастові операції за дорученням фізичних осіб діляться на три групи: розпорядження майном клієнтів за заповітом, управління майном клієнтів на довірчій основі (за спеціальним договором), агентські (посередницькі) послуги. Як відомо, трастові послуги банків своїм клієнтам повинні бути належним чином оформлені, тобто шляхом складання договору на певний строк. Самими
 3. Трастові послуги
  операції банків з управління майном і виконання інших послуг за дорученням і в інтересах клієнта на правах його довіреної особи. Трастові послуги можуть також носити назву довірчих
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Що таке «лізинг»? Вкажіть загальні риси і відмінності між лізингом і орендою майна. У чому полягають функції лізингу? Які види лізингодавців Ви знаєте? Яка правова база лізингу? Який порядок ліцензування лізингової діяльності? Поширюється він на банки? Які форми лізингу вважаються найбільш поширеними? У чому особливості оперативного та фінансового лізингу? Якими пільгами
 5. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 6. Трастовий договір
  Якщо в якості способу оформлення застави використовується трастовий договір, позичальник управляє товарно-матеріальними запасами і надходженнями від їх реалізації за дорученням кредитора. Даний вид заставного угоду має широке поширення серед дилерів автомобілів, сільськогосподарського і промислового устаткування. Наприклад, дилер придбаває автомобіль у виробника і фінансує
 7. Трастові (довірчі) операції комерційних банків.
  До них належать операції з управління майном і виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи. Для здійснення трастових операцій між власником майна (довірителем) і довіреною особою укладається відповідна угода, при якому довірена особа зобов'язується розпоряджатися майном на користь довірителя. Довіреною особою може виступати як
 8. Об'єкти трастових операцій
  Рухоме майно (транспортні засоби, засоби зв'язку і т. Д.) Майнові права Грошові кошти -> - Цінні папери Рис. 16.5. При виконанні трастових операцій комерційний банк може виступати в двох ролях: з'являтися повним представником клієнта, який розпоряджається його майном самостійно в межах договору; виконувати строго конкретні операції з власністю клієнта за його
 9. 2. Трастові операції: види, механізм реалізації
  Трастові операції - це операції комерційних банків та спеціальних фінансових інститутів, спрямовані на управління майном та здійснення інших послуг за дорученням клієнта і в його інтересах. При виконанні трастових операцій комерційний банк може виступати в двох ролях: - бути повним представником клієнта, який розпоряджається його майном самостійно в межах договору; -
 10. Організації трастових операцій
  Для здійснення трастових операцій комерційні банки створюють відокремлені від інших служб банку підрозділи, що працюють за принципом повної самостійності незалежно від обсягу операцій. Адміністративне розділення трастових та інших підрозділів банку носить не тільки суто організаційний характер, воно стосується і інформаційної бази, і порядку відносин з клієнтами. Зокрема, в банках
 11. Документи для реєстрації ОФБУ
  Інвестиційна декларація, що показує граничну вартість майна і частку кожного його виду з від-галузевої приналежністю Бухгалтерський баланс банку за рахунками другого порядку на кінець останнього кварталу перед створенням ОФБУ, а також баланс раніше створених ОФБУ Розрахунки обов'язкових економічних нормативів та виконання інших зобов'язань перед Центробанком РФ в протягом року перед рішенням про
 12. Трастові операції
  довірчі операції з управління майном клієнта та виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної
 13. Фінансовий механізм
   Фінансовий механізм - це система управління фінансовими відносинами на рівні держави і господарюючих суб'єктів через фінансові інструменти за допомогою фінансових методів. Функції фінансів реалізуються через фінансовий механізм. Фінансовий механізм являє собою систему, яка включає наступні елементи: фінансові методи (прогнозування, планування, фінансовий облік і аналіз,
 14. 2.9. Трастові операції
  Посилюється конкуренція між комерційними банками та іншими кредитними організаціями за залучення клієнтів призвела до розвитку трастових, чи довірчих, операцій. У зарубіжній практиці під трастовими операціями розуміють операції банків або фінансових інститутів з управління майном і виконання інших послуг за дорученням і в інтересах клієнтів на правах його довіреної особи. У
 15. Трастові операції
  банківська послуга для клієнтів, які прагнуть розпорядитися своїми вільними коштами з найбільшою вигодою, відносини між банком і клієнтом, при яких банк приймає на себе зобов'язання з розпорядження власністю на користь довірителя або третьої
 16. ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  У числі найбільш відомих операцій російські банки, крім традиційного надання позик та вкладів, пропонують, так звані, посередницькі операції - лізингові, трастові, факторингові операції, надання банківських гарантій та
 17. Трастові операції
  Трастові операції являють собою довірчі послуги, які надають комерційні банки своїм клієнтам - юридичним і фізичним особам. Під трастом також розуміється певне майно, передане банку під контроль і управління на певних умовах. Довірителем є особа, яка передає трастової компанії або траст-відділу банку права здійснення певних операцій з його
 18. Питання для самоперевірки
  L Яка користь від діяльності комерційних банків як фінансових посередників? У чому відмінність комерційних банків від інших фінансових інститутів? Якою є організаційна структура банку? Які основні функції правління банку? Від чого залежить організаційна структура банку? Чим відрізняється функціональна структура банку від дивизиональной? Які активні і пасивні операції виконують