« Попередня Наступна »

Вигоди для корпорації


Наслідки випуску облігацій з варантами:
1) крім грошей, які корпорація отримає від початкового випуску облігацій, вона одержить гроші ще й за акції, за які будуть платити інвестори при реалізації права своїх варантів;
2) корпорація виграє на продажі облігацій з більш низькою вартістю капіталу, ніж при прямому продажу облігацій;
3) дохід на акцію зменшиться не набагато, коли реалізується право варанта на ринку, тому що збільшується кількість акцій;
4) у балансі корпорації сума номіналу акцій та акціонерний капітал від продажу акцій понад номінал зростуть;
5) при реалізації права варантів заборгованість залишається на балансі корпорації (цс важливо!).
Таблиця 17.1
Різниця між варантами і конвертованими облігаціями
Варанти Конвертовані облігації
- не приносять відсотки;
- більш ризиковані через високий леверидж;
- цілком втрачають цінність, коли закінчується строк їхньої дії і коли ціна акції падає до низького рівня;
- вища вартість капіталу;
- при реалізації права варрантів залучаються додаткові засоби;
- заборгованість залишається на балансі корпорації.
- приносять дохід;
- менш ризиковані;
- мають мінімальну інвестиційну ціну;
- дають інвесторам постійний процентний дохід, на них виплачується номінальна вартість при погашенні;
- трохи нижча вартість капіталу;
- при конверсії конвертованих облігацій додаткові засоби не залучаються;
- при обміні на акції заборгованість у балансі ліквідується.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вигоди для корпорації

 1. 8.1. Поняття та принципи побудови звітності.
  Підсумкове узагальнення інформації та одержання показників, що хар-ть діяльність п-ва здійсн. шляхом складання звітності за звітний період. Звітний період - календарний рік; проміжна фін. звітність складається щоквартально з наростаючим підсумком з початку року. Метою складання фін. звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фін.
 2. Зміст
  17.1. Поняття «опціон». Опціони покупця й опціони продавця. 17.2. Фактори, які впливають на ціну опціонів. 17.3. Поняття та види варантів. Вартість варантів. 17.4. Вигоди для корпорації.
 3. Послідовність складання капітального бюджету
  Реальні та фінансові інвестиції, як об'єкти управління мають певні особливості, які визнають процедуру організації управління вкладеним капіталом. Підприємства, які здійснюють виробничу діяльність періодично здійснюють капітальні вкладення в розвиток виробництва, для оновлення асортименту продукції і технологій, освоєння нових видів діяльності та ін. В задачі фінансового менеджера при управлінні
 4. 3. Основи формування і використання прибутку підприємств
  Прибуток як економічна категорія відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємств, їх фінансового стану. У загальному вигляді прибуток є різницею між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. Розмір прибутку свідчить про необхідність заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції,
 5. Сутність і класифікація інвестицій корпорації
  Загалом інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об 'акти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Інвестиції здебільшого класифікуються за такими ознаками: > об'єкти вкладення (фінансові та реальні); > строки інвестування (короткострокові і довгострокові); > характер
 6. 4. Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектів
  Раціонування капіталу - це процес вибору найбільш відповідного з декількох інвестиційних проектів. Необхідність раціонування обумовлена обмеженням суми засобів, що компанія може інвестувати. Це обмеження може існувати через внутрішні причини (інвестиційна політика керівництва компанії) чи через зовнішній фактор (неможливості залучення засобів кредиторів). Різні методи оцінки можуть іноді
 7. Маржинальна (гранична) вартість капіталу.
  Ціна окремих джерел коштів, як і структура капіталу, може змінюватись. Тому зважена ціна капіталу (BKc) не є величиною постійною - вона перебуває під виливом багатьох факторів і, отже, з часом змінюється. У зв'язку з цим необхідно дотримуватись загального принципу сучасної методології аналізу економічних проблем: порівнювати маржинальні (граничні) вигоди з маржинальними витратами. Під
 8. Господарські засоби
  Господарські засоби підприємства поділяються за двома ознаками: по-перше за складом і розміщенням, по-друге - за джерелами утворення (формування). Господарські засоби відображають в активі балансу підприємства, тому їх називають активами. Активи - ресурси підприємства, які ним контролюються у результаті минулих подій використання яких, як очікується, призведе до економічної вигоди (це
 9. ПЕРЕДМОВА
  Трансформація власності і розвиток корпоративного сектора в структурі ринкової економіки в Україні набули незворотного характеру, що потребує глибокого вивчення питань корпоративного управління, яке сталося в успішно функціонуючих країнах, формування власної корпоративної моделі, здатної забезпечувати інтереси всіх учасників корпоративних відносин, зміцнювати конкурентні позиції та фінансову
 10. 3. Ризики в оцінці доцільності капіталовкладень
  В інвестиційній діяльності питання ризику стоїть дуже гостро. Це спричиняється: - по-перше, значною тривалістю інвестиційного циклу від моменту вкладення коштів до часу їх повернення; - по-друге, інвестування пов'язана з вкладенням великих коштів, матеріальних ресурсів, негативне використання яких може негативно позначитись на фінансовому стані інвестора; - по-третє, часто інвестування
 11. Класифікація джерел фінансування та їх складові
  Джерела інвестиційних ресурсів підприємства можна поділити на власні, позичені та залучені. Характеристика ресурсів підприємства 1. Власні - частина прибутку, що йде на розвиток; - амортизаційній відрахування; - доходи від реалізації основних засобі; - іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних активів; - емісія акцій компанії. 2. Позичені - довгострокові кредити; -
 12. Класифікація Активів і Пасивів Балансу
  Основним компонентом фінансової звітності є її баланс. Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Баланс показує реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату та відображає співвідношення між економічними ресурсами підприємства й вимогами до них, є індикатором здатності підприємства виконувати свої
 13. Поняття, показники та типи економічного зростання
  Проблема економічного зростання є центральною в економічній теорії. Саме стабільне економічне зростання є основою процвітання будь-якої країни. Узагальнюючим показником економічного зростання є динаміка валового національного продукту. Причому під економічним зростанням слід розуміти довготривале підвищення реального обсягу виробництва на основі розвитку продуктивних сил. Реальне економічне
 14. Ризики іпотечного капіталу: сутність, класифікація, політика управління, методики оцінки та нейтралізації
  Існують різні трактування сутності ризику. Зокрема, Л. П. Белых пропонує таке трактування ризику: ризик - це ступінь визначеності чи невизначеності, пов'язана з отриманням очікуваних в майбутньому доходів [4, 39]. Любунь О. С. визначає ризик наступним чином: ризик - економічна категорія, яка характеризує ймовірність настання події, пов'язаної з можливими втратами (фінансовими, прибутковими,
 15. 2. Закони функціонування ринку
  Будь-який ринок функціонує і розвивається за допомогою властивого йому механізму. Останній представляє собою спосіб взаємодії господарюючих суб'єктів з приводу розподілу ресурсів, впровадження нових технологій, визначення обсягу виробництва і реалізації вироблених товарів. Серед головних принципів функціонування ринку як економічної системи слід відзначити наступні: різноманіття форм власності та