« Попередня Наступна »

Глава VII. Грошово-кредитна політика

 Стаття 35. Основними інструмеакші і методами грошово-кредитної політики Банку Росії є:
процентні ставки по операціях Ба>! ка Росії;
нормативи обов'язкових резервів, що депонуються в Банкс Росії (резервні вимоги);
операції на відкритому ринку;
рефінансування кредитних організацій;
валютні інтервенції;
встановлення орієнтирів зростання грошової маси;
прямі кількісні обмеження;
емісія облігацій від свого імені.
Стаття 36. Банк Росії регулює загальний обсяг видаваних їм кредитів відповідно до прийнятих орієнтирами єдиної державної грошово-кредитної політики.
Стаття 37. Банк Росії може встановлювати одну або кілька процентних ставок по різних видах операції або проводити процентну політику без фіксації відсоткової ставки.
Банк Росії використовує відсоткову політику для на ринкові процентні ставки.
Стаття 38. Розмір обов'язкових резервів у процентному відношенні до зобов'язань кредитної організації (норматив обов'язкових резервів), а також порядок депонування обов'язкових резервів в Банку Росії встановлюються Радою директорів.
Нормативи обов'язкових резервів не можуть перевищувати 20 відсотків зобов'язань кредитної організації і можуть бути диференційованими для різних кредитних організацій.
Нормативи обов'язкових резервів не можуть бути одночасно змінені більш ніж на п'ять пунктів.
За порушення нормативів обов'язкових резервів Бннк Росії має право списати в безспірному порядку з кореспондентського рахунку кредитної організації, відкритого в Банку Росії, суму недовнесенпих засобів, а також стягнути з кредитної організації в судовому порядку штраф у розмірі, встановленому Банком Росії, Зазначений штраф не може перевищувати суму, обчислену виходячи з подвійної ставки рефі-сування Банку Росії, що діяла на момент прийняття судом відповідного рішення.
На обов'язкові резерви, депоновані кредитною організацією в Банку Росії, стягнення не звертаються.
Після відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій обов'язкові резерви, депоновані кредитною організацією в Банку Росії, перераховуються на рахунок ліквідаційної комісії (ліквідатора) або конкурсного керуючого і використовуються а порядку, встановленому федеральними законами та видаються відповідної з ними нормативними актами Банку Росії.
При реорганізації кредитної організації порядок переоформлення її обов'язкових резервів, раніше депонованих в Банку Росії, ус-новлюють відповідно до нормативними актами Банку Росії.
Стаття 39. Під операціями на відкритому ринку розуміються купівля-продаж Банком Росії казначейських векселів, державних облиг-цій, інших державних цінних паперів, облігацій Банку Росії, а також короткострокові операції із зазначеними цінними паперами з скоєнням пізніше зворотної операції.
Стаття 40. Під рефінансуванням розуміється кредитування Банком Росії кредитних організацій.
Форми, порядок і умови рефінансування встановлюються Банком РОСІЇ.
Стаття 41. Під валютними інтервенціями Банку Росії розуміється купляСЛродажа Банком Росії іноземної валюти на валютному ринку для впливу на курс рубля і на сумарний попит і пропозиція грошей.
Стаття 42. Банк Росії може встановлювати орієнтири зростання одного або декількох показників грошової маси, виходячи з основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики.

Стаття 43. Під прямими кількісними обмеженнями Банку Росії розуміється встановлення лімітів на рефінансування кредит-них організацій і проведення кредитними організаціями окремих банківських операцій,
Банк Росії має право застосовувати прямі кількісні обмеження ня, в рівній мірі стосуються всіх кредитних організацій, з виняткових випадках з метою проведення єдиної державної грошово-кредитної політики тільки після консультацій з Урядом Російської Федерації.
Стаття 44. Банк Росії з метою реалізації грошово-кредитної по-літики може від свого імені здійснювати емісію облігацій, розмі-щаемих і обертаються серед кредитних організацій.
Граничний розмір загальної номінальної вартості облігацій Банку Росії всіх випусків, непогашених на дату прийняття Радою директорів рішення про черговому випуску облігацій Банку Росії, встановлюється як різниця між максимально можливою сумою обов'язкових ре-резервів кредитних організацій і сумою обов'язкових резервів кредитних організацій, визначеної виходячи з чинного нормативу обов'язкових резервів.
Сгатьі 45. Банк Росії щорічно не пізніше 26 серпня представляє в Державну Думу проект основних напрямів єдиної дер-жавної грошово-кредитної політики на майбутній рік до НЕ позд-неї 1 грудня - основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік.
Попередньо проект основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики представляється Президентові Російської Федерації і в Уряд Російської Федерації.
Основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік включає такі положення:
концептуальні принципи, що лежать в основі грошово-кредитної політики, що проводиться Банком Росії;
коротку характеристику стану економіки Російської Федерації;
прогноз очікуваного виконання основних параметрів грошово-кредитної політики в поточному році;
кількісний аналіз причин відхилення від цілей грошово - кредитної політики, заявлених Банком Росії на поточний рік, оцінку перспектив досягнення зазначених цілей та обгрунтування їх можливого коректування;
сценарний (що складається не менше ніж з двох варіантів) прогноз розвитку економіки Російської Федерації на майбутній рік з указу-ням цін на нафту та інші товари російського експорту, предусматри ваемих кожним сценарієм;
прогноз основних показників платіжного балансу Російської Федерації на майбутній рік;
? цільові орієнтири, що характеризують основні цілі грошово-кредитної політики, таявляемие Банком Росії на майбутній рік, включаючи інтервальні показники інфляції, грошової бази, грошової маси, процентних аолок, і - шонеіпнюлотчмщнотних реюрнов;
основні показники грошової програми ні майбутній рік;
, Варіанти застосування інструментів і методів дснехшо- кредитної політики, що забезпечують досягнення цільових орієнтирів при різних сценаріях \> кономічочжой кон'юнктури;
luimr меропрія1ій нанка Росії на майбутній рік щодо вдосконалення банківської систем та Російської Федерації, банківського нагляду, фінансових ринків і платіжної системи.
Державна Дума розглядає основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік і при-нимает відповідне рішення не пізніше прийняття Державною Думою Федеральних закону про Федеральному бюджеті на майбутній рік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Глава VII. Грошово-кредитна політика

 1. Глава VII. Подальшу іпотеку
  Глава VII. НАСТУПНА
 2. ГЛАВА VII. Розподіл доходу
  ГЛАВА VII. Розподіл
 3. Глава VII. Бухгалтерський облік та оподаткування
  Глава VII. Бухгалтерський облік і
 4. Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
  Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
 5. ЗМІСТ
  Глава 1. Поняття і зміст банківського права ..................... 3 Глава 2. Кредитні організації як суб'єкти банківського права ........... ................ 14 Глава 3. Правове становище Центрального банку РФ ................. 63 Глава 4. Банківський вклад (депозит ) ............................... 77 Глава 5. Банківський рахунок ............ ............................. 85 Глава б. Правове
 6. ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький капітал.
  ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький
 7. Зміст
  Передмова Глава 1. Зародження, основні етапи та напрямки розвитку економічної теорії Глава 2. Економічна теорія: предмет, цілі і завдання, методологія Глава 3. Загальна характеристика господарської діяльності та економічної системи суспільства Глава 4. Ринок: зміст, сутність, категорії, типологія, структура та інфраструктура Глава 5. Механізм функціонування ринку Глава 6. Відносини
 8. Зміст
  Глава 1. Сутність, види і функції грошей. Їх роль в економіці Глава 2. Прогнозне планування готівково-грошового обігу в Російській Федерації Глава 3. Безготівковий грошовий оборот і організація безготівкових розрахунків в Російській Федерації Глава 4. Основи міжнародних валютних відносин Глава 5. Сутність і функції кредиту Глава 6. Основи організації діяльності комерційного
 9. ЗМІСТ
  Передмова 3 Введення 10 Глава I Етапи розвитку форм грошей 20 Товар-гроші 20 Символи товару-грошей 28 Кредитні гроші 32 Квазікредітние гроші 49 Глава II Зміна грошових функцій 58 Функції міри вартості і масштабу цін. 58 Функція
 10. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ
  Глава Номер тесту і відповідь Глава 1 1.1 - d 1.2 - b 1.3 - d 1.4 - d 1.5 - b 1.6 - b 1.7 - d 1.8 - a 1.9- b 1.10 - b Глава 2 2.1 - a 2.2 - c 2.3 - b 2.4 - d 2.5 - d 2.6 - c 2.7 - c 2.8 - a 2.9- b 2.10 - b 2.11 - a 2.12 - a 2.13 - a Глава 3 3.1 - a 3.2 - b 3.3 - a 3.4 - d 3.5 - a 3.6 - a 3.7 - b 3.8 - b 3.9- a 3.10 - b 3.11 - c 3.12 - c 3.13 - a 3.14 - a Глава 4 4.1 - b
 11. Зміст
  © Хабаровська державна академія економіки і права, 2 010 Розділ 1. Гроші Глава 1. Походження і сутність грошей 1.1. Походження грошей. Розвиток форм вартості 1.2. Еволюція грошей 1.3. Сутність і функції грошей Глава 2. Грошова система 2.1. Грошова система, поняття та елементи 2.2. Система металевого обігу 2.3. Система поводження паперово-кредитних
 12. Частина VII боргового фінансування
  Частина VII БОРГОВЕ
 13. Частина VII. БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
  Частина VII. БОРГОВЕ
 14. Розділ VII. "ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ"
  Розділ VII. "ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
 15. Розділ VII, СТАТИСТИКА фінансове становище Росії
  Розділ VII, СТАТИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ
 16. Розділ VII країнових ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ
  Розділ VII країнових ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО