« Попередня Наступна »

Глава VII. Загальні збори акціонерів


Стаття 47. Загальні збори акціонерів
(в ред. Федерального закону від 07.08.2001 № 120 ФЗ)
1. Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів.
Суспільство зобов'язане щорічно проводити річні загальні збори акціонерів.
Річні загальні збори акціонерів проводиться в терміни, що встановлюються статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року. На річних загальних зборах акціонерів мають вирішуватися питання про обрання ради директорів (наглядової ради) товариства, ревізійної комісії (ревізора) товариства, затвердження аудитора товариства, питання, передбачені підпунктом 11 пункту 1 статті 48 цього Закону, а також можуть вирішуватися інші питання, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів. Проведені крім річного загальні збори акціонерів є позачерговими.
2. Додаткові до передбачених справжнім Федеральним законом вимоги до порядку підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів можуть бути встановлені федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів.
3. У суспільстві, все голосуючі акції якого належать одному акціонеру, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються цією акціонером одноосібно і оформляються письмово. При цьому положення цієї глави, визначають порядок та строки підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів, не застосовуються, за винятком положень, що стосуються термінів проведення річних загальних зборів акціонерів.
Стаття 48. Компетенція загальних зборів акціонерів
1. До компетенції загальних зборів акціонерів належать:
1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції;
2) реорганізація товариства;
3) ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;
4) визначення кількісного складу ради директорів (наглядової ради) товариства, обрання його членів і дострокове припинення їх повноважень;
5) визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) оголошених акцій і прав, що надаються цими акціями;
6) збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій, якщо статутом товариства відповідно до цього Закону збільшення статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій не віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства;
7) зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій, шляхом придбання товариством частини акцій з метою зменшення їх загальної кількості, а також шляхом погашення придбаних або викуплених товариством акцій;
8) утворення виконавчого органу товариства, дострокове припинення його повноважень, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства;
9) обрання членів ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень;
10) затвердження аудитора товариства;
10.
1) виплата (оголошення) дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року;
11) затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі звітів про прибутки і про збитки (рахунків прибутків і збитків) товариства, а також розподіл прибутку (у тому числі виплата (оголошення) дивідендів, за винятком прибутку, розподіленої в якості дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року) і збитків товариства за результатами фінансового року;
12) визначення порядку ведення загальних зборів акціонерів;
13) обрання членів лічильної комісії та дострокове припинення їх повноважень;
14) дроблення і консолідація акцій;
15) прийняття рішень про схвалення угод у випадках, передбачених статтею 83 цього Закону;
16) прийняття рішень про схвалення великих угод у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону;
17) придбання товариством розміщених акцій у випадках, передбачених цим Законом;
18) прийняття рішення про участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;
19) затвердження внутрішніх документів, регулюючих діяльність органів товариства;
20) вирішення інших питань, передбачених цим Законом.
2. Питання, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані на вирішення виконавчому органу товариства.
Питання, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані на вирішення раді директорів (спостережній раді) товариства, за винятком питань, передбачених цим Законом.
3. Загальні збори акціонерів не вправі розглядати і приймати рішення з питань, не віднесених до її компетенції цим Законом.
Додаткову інформацію по темі можна отримати в наступних джерелах:
1. Шевчук Д. А. Організація і фінансування інвестицій. - Ростов на Дону: Фенікс, +2006.
2. Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Кредитний консалтинг в Росії. - М .: Дайджест Фінанси, 4 (136) / 2006.
3. Д. Шевчук. Кредитний консалтинг. - М .: Фінансова газета, 20/2006.
4. http://www.denisshevchuk.narod.ru
5. http://www.interfinance.ru
6. http://www.interfinance.info
7. http: //www.pavlino rus.narod.ru
8. http://www.zheleznodorozhni.narod.ru
9. http://www.corporateresources.narod.ru
10. http: //www.mgu frank.narod.ru
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Глава VII. Загальні збори акціонерів

 1. Глава VII. Подальшу іпотеку
  Глава VII. НАСТУПНА
 2. ГЛАВА VII. Розподіл доходу
  ГЛАВА VII. Розподіл
 3. Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
  Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
 4. Глава VII. Бухгалтерський облік та оподаткування
  Глава VII. Бухгалтерський облік і
 5. Управління комерційними банками
  Загальні збори акціонерів. Головним органом управління банком виступає загальні збори акціонерів, яке приймає найважливіші рішення, а саме: затверджує статут, вибирає Рада директорів, стверджує баланси і звіти, напрям і цілі політики банку, його стратегію і тактику і т. Д. У той же час загальна збирання акціонерів не в змозі об'єктивно оцінити поточний стан справ. Крім того, в
 6. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Рада банку є органом управління банку і здійснює загальне керівництво діяльністю банку в період між Зборами засновників. Рада банку обирається Зборами засновників з представників пайовиків банку строком на два роки. Кількісний склад Ради визначається Зборами. Рада банку підзвітний і підконтрольний Зборам засновників. Рада банку обирає зі свого складу
 7. ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький капітал.
  ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький
 8. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ
  Глава Номер тесту і відповідь Глава 1 1.1 - d 1.2 - b 1.3 - d 1.4 - d 1.5 - b 1.6 - b 1.7 - d 1.8 - a 1.9- b 1.10 - b Глава 2 2.1 - a 2.2 - c 2.3 - b 2.4 - d 2.5 - d 2.6 - c 2.7 - c 2.8 - a 2.9- b 2.10 - b 2.11 - a 2.12 - a 2.13 - a Глава 3 3.1 - a 3.2 - b 3.3 - a 3.4 - d 3.5 - a 3.6 - a 3.7 - b 3.8 - b 3.9- a 3.10 - b 3.11 - c 3.12 - c 3.13 - a 3.14 - a Глава 4 4.1 - b
 9. ГЛАВА 17. Загальне поняття про ФІНАНСАХ СЕКТОРА ГРОМАДСЬКОГО (ДЕРЖАВНОГО) УПРАВЛІННЯ
  ГЛАВА 17. Загальне поняття про ФІНАНСАХ СЕКТОРА ГРОМАДСЬКОГО (ДЕРЖАВНОГО)
 10. ЗМІСТ
  Глава 1. Поняття і зміст банківського права ..................... 3 Глава 2. Кредитні організації як суб'єкти банківського права ........... ................ 14 Глава 3. Правове становище Центрального банку РФ ................. 63 Глава 4. Банківський вклад (депозит ) ............................... 77 Глава 5. Банківський рахунок ............ ............................. 85 Глава б. Правове
 11. Частина VII. БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
  Частина VII. БОРГОВЕ
 12. Частина VII боргового фінансування
  Частина VII БОРГОВЕ
 13. Розділ VII. "ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ"
  Розділ VII. "ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ