« Попередня Наступна »

Виконання бюджету


Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються:
 1. встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;
 2. затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
 3. взяття бюджетних зобов'язань;
 4. отримання товарів, робіт та послуг;
 5. здійснення платежів;
 6. використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
 1. наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;
 2. відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;
 3. наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.

Зміни до Закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячне оцінювання відповідності прогнозу надходжень показникам, установленим Державним бюджетом України.
Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету
Бюджетним кодексом передбачена місячна, квартальна та річна звітність.

Квартальна звітність про виконання Державного бюджету України включає такі частини:
 1. звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
 2. звіт про рух грошових коштів;
 3. звіт про виконання Державного бюджету України;
 4. інформацію про стан державного боргу;
 5. зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 6. звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань.

Річний звіт про виконання Закону про Державний бюджет України включає такі частини:
 1. звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
 2. звіт про виконання Державного бюджету України;
 3. звіт про рух грошових коштів;
 4. інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;
 5. звіт про бюджетну заборгованість;
 6. звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;
 7. інформацію про стан державного боргу;
 8. звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;
 9. зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 1. інформацію про виконання місцевих бюджетів;
 2. іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Виконання бюджету

 1. 6. Порядок фінансування капітальних вкладень.
  Порядок фінансування капітальних вкладень залежить від способу виконання будівничих робіт: роботи виконуються роботи виконуються іншими будівничими власними будівничими організаціями на основі бригадами, чи іншими договору підряду робітниками Розрахунки проводяться по беззаготівковим формам розрахунків зі спеціальних з розрахункового рахунків в банку рахунку підприємства в банку
 2. Тема 16. Складання та виконання місцевих бюджетів
  Тема 16. Складання та виконання місцевих
 3. Економічна сутність бюджетування
  Для організації ефективного фінансового менеджменту на підприємстві рекомендується створення сучасної системи бюджетування, яка б була заснована на розробці і контролі виконання цілої низки взаємозв'язаних бюджетів. Згідно із сучасними трактуваннями бюджет - кількісний вираз плану, інструмент контролю та координації його виконання. Бюджет стає частиною системи управлінського контролю, оскільки
 4. Континентальна, англосаксонська та японська моделі
  Виділяють три моделі корпоративного управління - англосаксон- ську, німецьку (континентальну) та японську. Найважливішою особливістю кожної з моделей є розподіл функ- цій управління рішеннями (розробка і виконання рішень) і контролю рішень (затвердження та контроль за виконанням рішень) між органами корпоративного управління. Для англосаксонської моделі характерна однорівнева рада ди- ректорів.
 5. 3. Тести
  1. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює: а) Міністерство фінансів України; б) Рахункова палата; в) Державне казначейство України; г) Державна податкова адміністрація; д) Кабінет Міністрів України; е) Державне контрольно-ревізійне управління. 2. Принцип .............. бюджетної системи України полягає у включенні до бюджетів всіх
 6. 4. Джерела фінансування капітальних вкладень.
  Джерела фінансування Власні Позикові Амортизаційні відчислення 1. Довгострокові кредити. Нараховуються на зношення 2. Грошові вкладення інвесторів: основних фондів а) вітчизняних; б) зарубіжних; Вартість основних фондів помножити на норму амортизації і розділити на 100 А - сума амортизації, С - вартість основних фондів, N - норма амортизаційних відрахувань 51
 7. ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ
  Станом на 25.07.03 Доходна частина загального фонду державного бюджету Доходна частиназагального фонду державногобюджету за січень-червень та 24 дні липня п. р. становила 21776,7 млн. гривень, з них проведено грошових взаєморозрахунків на суму 1129,6 млн. гривень. Рівень виконання дохідної частини загального фонду державного бюджету за звітний період становив 52 відсотки плану на рік та 101,1
 8. Основні поняття
  Банківська система виконання бюджету - здійснення сплати обов'язкових податкових платежів і відрахувань через банківську систему з наступною акумуляцією цих платежів на рахунку Міністерства фінансів і розподілом їх за одержувачами бюджетних коштів знову через банківську систему. Бюджетна система - сукупність бюджетів різних видів і рівнів, що перебувають у певному взаємозв'язку. Бюджетне
 9. 6. Внесення змін до рішення про місцевий бюджет
  У разі необхідності внесення змін до рішення про місцевий бюджет радою, яка прийняла це рішення, місцевий фінансовий орган повинен подати офіційний висновок про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету
 10. Виконання місцевих бюджетів Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
  1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність
 11. 3. Складання і виконання бюджету, бюджетний контроль
  Згідно з чинним законодавством України бюджетний процес складається з таких стадій: складання і розгляду проектів бюджетів; затвердження і виконання бюджету; складання, розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету. Таким чином, бюджетний процес - це регламентована законодавством діяльність державних органів по складанню, розгляду, затвердженню бюджету, а також складанню, розгляду і
 12. Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ
  Стаття 37. Зміст забезпечення виконання зобов'язань за сертифікатами Забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю є іпотечні активи. Забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами участі є іпотеки, які становлять іпотечний пул та забезпечують виконання зобов'язань, реформованих у консолідований іпотечний борг. При випуску іпотечних сертифікатів з
 13. 1. Сутність та критерії класифікації похідних фінансових активів
  Похідні цінні папери - особлива група цінних паперів, які мають встановлені законодавством реквізити і засвідчують зобов'язання, внаслідок виконання яких відбувається перехід права власності на базовий актив або проводяться розрахунки на підставі ціни (величини) базового активу [41]. Структурно до функцій похідних фінансових інструментів належить: посвідчення прав, які випливають із володіння
 14. Методичні вказівки з написання контрольної роботи
  Виконання контрольної роботи є складовою вивчення дисципліни "Фінанси". Мета контрольної роботи - закріпити теоретичні знання і практичні навички, набутих студентами у процесі вивчення дисципліни. Під час виконання контрольної роботи студенти мають користуватися як рекомендованою, так і самостійно підібраною літературою з відповідної теми роботи. У контрольній роботі студент має розкрити зміст