« Попередня Наступна »

Виконання місцевих бюджетів по доходах


Частина 5 статті 78 Кодексу, що визначає порядок виконання місцевих бюджетів по доходах, містить своєрідну гарантію своєчасного і повного надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до місцевого бюджету, встановлюючи, що вони надходять відразу на рахунки бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення (ними є податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) й інших надходжень) і вважаються зарахованими до місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету в територіальному органі Державного казначейства.
Виконання місцевих бюджетів за доходами побудовано на тих самих принципах, що й виконання доходної частини державного бюджету України, яке регламентовано Порядком виконання державного бюджету за доходами, затвердженим наказом Державного казначейства України від 19 грудня 2000 р. № 131. Централізований порядок виконання доходної частини бюджетів обумовив важливу роль Державного казначейства України, яке набуло статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), розгорнуло роботу розрахункових палат казначейства.
Органи Державного казначейства встановлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях Державного казначейства України для зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів; ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 р. № 119, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій; здійснюють розподіл платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та перераховують за належністю розподілені кошти; здійснюють розподіл у розмірах, визначених законодавством, інших платежів, що зараховуються до державного бюджету та перераховують за належністю розподілені кошти; готують розрахункові документи і повертають надмірно або помилково сплачені платежі до бюджету на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо; відшкодовують податок на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів; складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів і подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Рахунки для зарахування платежів відкриваються на балансі обласних управлінь Державного казначейства відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків Для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Державного казначейства України, затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 р. № 119.
Сплату платежів до бюджету платники податків здійснюють через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує грошові кошти через СЕП НБУ на рахунки, відкриті в обласному управлінні Державного казначейства України в Розрізі районів та кодів бюджетної класифікації доходів. У процесі обробки платежів в органах Державного казначейства операції провадяться в такій послідовності: повернення надмірно та/або помилково зарахованих коштів; відшкодування платникам податку на додану вартість; розподіл платежів до бюджету за нормативами, установленими законодавчими актами; відрахування дотацій місцевим бюджетам.
Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують податки і збори (обов'язкові платежі) у безготівковій або готівковій формах через установи банків, у яких вони обслуговуються, установи Державного комітету зв'язку України, установи Ощадного банку за місцезнаходженням платника.
При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються в установу банку, мають бути оформлені відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. №135.
Підставою для зарахування платежів до бюджету, сплачених готівкою, є копії платіжних доручень та корінці прибуткових документів («повідомлення») про приймання установою банку платежів до державного та місцевих бюджетів готівкою; копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків разом з описом до них; платіжні доручення установ Державного комітету зв'язку України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв'язку).
Органи стягнення (державні податкові органи, митні органи тощо), яким законодавством доручено контроль за правильністю справляння і стягнення обов'язкових платежів та інших доходів, забезпечують своєчасне та в повному обсязі їх надходження до місцевих бюджетів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Виконання місцевих бюджетів по доходах

 1. Тема 16. Складання та виконання місцевих бюджетів
  Тема 16. Складання та виконання місцевих
 2. Самостійна робота
  1. Кожному з наведених нижче положень знати відповідний термін або поняття: а) місцеві фінанси; б) місцевий фінансовий орган; в) місцеві бюджети; г) місцеві запозичення. 1. Установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням
 3. 3. Тести:
  1. До структури місцевих фінансів належать: а) самостійні місцеві бюджети; б) фінанси комунальних підприємств; в) фінанси акціонерних товариств; г) фінанси домогосподарств. 2. Місцевий бюджет поділяється на: а) поточний бюджет; б) бюджет розвитку; в) бюджет місцевого самоврядування; г) всі відповіді вірні. 3. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок: а) міжбюджетних трансфертів;
 4. Функції місцевих фінансів
  Місцеві фінанси виконують низку функцій: Розподільча. Здійснюється шляхом формування та використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування. В складі розподільчої функції можна виділити окремі напрями її реалізації: фіскальна політика у межах наданою державою компетенції. Полягає у встановленні місцевих податків і зборів у визначеному податковим законодавством форматі та наданні пільг
 5. 2. Формування доходів місцевих бюджетів
  Основу самостійності місцевого бюджету складають власні та закріплені доходи. До власних доходів належать місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами влади, доходи комунальних підприємств, доходи від майна, що належить місцевій владі та ін. Закріплені доходи - це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Закріплені доходи також є основою самостійності місцевих
 6. Література
  Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" від 29.06.95 № 253/95-ВР» // Відомості Верховної Ради України.- - №26. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. - К.: Атіка, 2002. - С. 92-121 Василик О. Д. Теорія фінансів.- К.: НІОС, 2001. - С. 176-198. Кириленко О. П. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів //
 7. Запитання. Завдання
  Розкрийте сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Якими фінансовими ресурсами розпоряджаються органи місцевого самоврядування? Поясніть склад і структуру доходів і видатків місцевих бюджетів. Дайте характеристику механізму планування і фінансування видатків за
 8. 6. Внесення змін до рішення про місцевий бюджет
  У разі необхідності внесення змін до рішення про місцевий бюджет радою, яка прийняла це рішення, місцевий фінансовий орган повинен подати офіційний висновок про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету
 9. 2. Поняття самостійності бюджету
  Із 1990 р. в Україні розпочався процес становлення системи самостійних місцевих бюджетів, здійснення на новій основі їхніх видатків, запровадження нових способів формування доходів. Система місцевих бюджетів- сукупність самостійних місцевих бюджетів, які не включаються до складу державного бюджету і один до одного. Система місцевих бюджетів включає два види бюджетів: бюджети територіальних
 10. 5. Дефіцит місцевих бюджетів
  5. Дефіцит місцевих
 11. Виконання місцевих бюджетів Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
  1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність
 12. Основні поняття
  Місцеві бюджети - фонди фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні місцевих органів самоврядування. Прибутки місцевих бюджетів - фінансові кошти, що надходять у відповідні місцеві бюджети в розмірах і порядку, встановлених законом. Містять власні або закріплені прибутки, відрахування від регулюючих прибутків, дотацій, субсидій, субвенцій та інші трансферти. Прибутки місцевих бюджетів
 13. Виконання бюджету
  Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються: встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису; затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт та послуг; здійснення платежів; використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.
 14. 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти
  Важливу роль у становленні бюджетів самостійних місцевих бюджетів відіграє порядок здійснення видатків і склад цих видатків. Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів витрачаються лише з тією метою і в тих межах, які затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами. Видатки всіх бюджетів поділяють на: - поточні видатки - це видатки
 15. Бюджетний устрій і бюджетна система
  Вертикальна структура бюджету за рівнями влади характеризується двома поняттями: "бюджетний устрій" і "бюджетна система". Бюджетний устрій показує, яким чином побудована бюджетна система, тобто це організація вертикальної структурної побудови бюджету держави за рівнями адміністративно-територіального поділу країни. Бюджетна система відображає складові бюджету, тобто це сукупність усіх бюджетів,