« Попередня Наступна »

Виконати завдання


Завдання 1
Приватна фірма "Дельта" випускає - К годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною - Ц1
Змінні витрати на одиницю продукції складають - ЗВ
Постійні витрати підприємства складають на місяць - ПВ
Відділ маркетингу пропонує наступні заходи, що спрямовані на підвищення рентабельності виробництва:
1) Збільшити витрати на рекламу - ВР
2) Зменшити ціну реалізації - Ц2
3) Збільшити співробітників, прийнявши на роботу агентів по розповсюдженню продукції з комісійною винагородою з кожного проданого годинника - В
Одночасне упровадження цих заходів за прогнозом відділу маркетингу дозволить збільшити обсяг реалізації - ОР.
Розрахувати: Суму прибутків (збитків) підприємства після проведення заходів
bgcolor=silver>ЗВ
(грн)
Вар К
(штук)
Ц1
(грн)
ПВ
(грн)
Р
(грн)
Ц2
(грн/шт)
В
(грн)
ОР
(%)
1 2500 25,10 18,50 7601 750 22,12 1,21 35,3
Завдання 2
Маються наступні дані діяльності підприємства:
- Каса - К
- Дебіторська заборгованість - ДЗ
- Розрахунки до оплати - РО
- Запаси - ЗП
- Векселі - В
- Закладні - З
- Машини й обладнання - МО
- Акції - А
- Власний капітал - ВК
- Земля та будівлі - ЗБ
- Накопичений прибуток - НП
Розрахувати:
1) Суму короткотермінових зобов'язань підприємства
2) Суму поточних активів
3) Суму неліквідних активів
Тис. грн
Вар К ДЗ РО ЗП В З МО А ВК ЗБ НП
1 500 2500 650 1000 450 450 2500 2500 4000 4000 2450
Завдання 3
На початок роботи підприємства "Арія" на 1 січня , його капітал склав К гривень, на розрахунковому рахунку в банку РР грн
Решта коштів у касі - РК.
Першого лютого підприємство купує товари на суму Т грн, причому оплачує зразу П грн, а через Н днів оплачує М грн
Першого березня підприємство купує обладнання на суму Т1 грн., узявши кредит у банку.
Першого квітня підприємство продає товари вартістю В грн. на суму Т2 грн, причому оплачено зразу П1 грн., а через Н1 днів оплачує М1 грн.
Скласти баланс підприємства на кожну дату
(Грн.)
Вар К РР Т П Н М Т1 В Т2 П1 Н1 М1
1 3000 2500 1000 700 90 300 5000 1000 1200 400 30 800
Завдання 4
Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, характеризується такими даними:
- Ціна виробу - Ц
- Кількість проданих виробів - КВ
- Сумарні витрати на виготовлення продукції - СВ
У тому числі:
- сировина і матеріали - СМ
- машини і механізми - ММ
- Заробітна платня робітників - ЗП
- Транспортні витрати - ТВ

Розрахувати:
1) Величину змінних затрат
2) Величину постійних затрат
3) Зміну величини постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва якщо:
- обсяг виробництва скоротився на 20 %
- обсяг виробництва виріс на 10 %
4) Зміну величини прибутку при зміні обсягів виробництва
Тис. грн.
Вар Ц (грн) КВ СВ СМ ММ ЗП ТВ
1 40,1 1,00 35,00 1,00 8,00 7,08 500

Завдання 5
Новостворене мале підприємство виготовляє й реалізує на ринку виріб "А"
Витрати на виготовлення виробу становлять:
- Матеріали - М
- Заробітна платня - З
- Решта змінні витрати - ЗВ
- Орендна плата - О
- Утримання приміщення - У
- Заробітна платня штатних працівників - ЗП
- Решта постійних витрат (на місяць) - ПВ

Ціна можливої реалізації на ринку становить від 70 до 80 гривень.
Розрахувати:
- Скільки виробів повинно виготовити і реалізувати підприємство, щоб не мати збитків (визначить точку беззбитковості)
Грн.
Вар М З ЗВ О У ЗП ПВ
1 10,00 14,00 21,42 1000 120 400 602
Завдання 6
АТ "Схід" планує в наступному році збільшити обсяги виробництва продукції, та потребує залучення додаткових джерел фінансування
- Валовий дохід у звітному році склав - Д грн.
- Продаж, що планується у наступному році - П грн.
- Чистий прибуток складає Н % від суми продажу
- Коефіцієнт виплати дивідендів дорівнює К %
Основні балансові показники у звітному році мають вигляд:
- Основні засоби - ОЗ
- Обігові кошти - ОК
- Короткострокові зобов'язання - КЗ
- Довгострокові зобов'язання - ДЗ
- Статутний фонд - СФ
- Нерозподілений прибуток - НП
Розрахувати: Суму додаткових джерел фінансування підприємства
(Грн.)
Вар Д П Н (%) К (%) ОЗ ОК КЗ ДЗ СФ НП
1 8000 12000 3,00 50,00 4000 2000 1000 2500 900 1600

Завдання 7
Середня варість активів, які беруть участь у основній діяльності підприємства - А
Виторг від реалізації - В Прибуток від реалізації - П
Розрахувати:
1) Рентабельность активів
2) Фактори, які впливають на цей рівень рентабельності Тис. грн
Варіант А В П
1 30,00 35,00 2,00

Завдання 8
Маються наступні балансові дані виробничого підприємства "Схід"
- Основні активи - ОА
- Власні засоби - ВЗ
- Запаси сировини - З
- Незавершене виробництво - НВ
- Резерви - Р
- Довгострокова заборгованість - ДЗ
- Короткострокова банківська заборгованість - КЗ
- Запаси готової продукції - ГП
- Дебіторська заборгованість - Д
- Кошти - К
- Кредиторська заборгованість - КР
- Короткострокові фінансові вкладення - КФ
- Інші поточні активи - ПА Розрахувати:
1. Власні обігові кошти
2. Поточні фінансові потреби
3. Потенційний надлишок/дефіцит коштів.
4. Реальний надлишок/дефіцит коштів
5. При виявленні дефіциту розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.
(Тис. грн)
Вар ОА ВЗ З НВ Р ДЗ КЗ
1 3,51 2,22 0,401 0,202 1,00 2,00 1,00

ГП Д К КР КФ ПА
0,605 1,83 0,200 1,20 0,200 0,300

Завдання 9
Керівництво підприємства має намір збільшити виторг від реалізації на Р %
- Загальні перемінні витрати складають - ЗП
- Постійні витрати - ПВ
Розрахувати: суму прибутку, що відповідає новому рівню виторгу від реалізації традиційним способом (1) і за допомогою операційного важеля (2).
Варіант Р (%) ЗП (тис. грн) ПВ (тис. грн)
1 10 31,00 3,00

Завдання 10
Маються такі дані, що характеризують діяльність підприємства:
- Виторг від реалізації - В
- Змінні витрати - ЗВ
- Маржинальний дохід - МД
- Постійні витрати - ПВ
- Прибуток - П

Розрахувати:
1. Яку частку прибутку збереже підприємство при паданні виторгу на 10%
2. На скільки відсотків повинен знизитися виторг від реалізації, щоб підприємство не отримувало прибутку.
3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб утримати величину прибутку (350 грн.) при падінні виторгу на 10%
(Тис. грн.)
Варіант В ЗВ МД ПВ П
1 1,90 1,20 0,700 0,400 0,300

Завдання 11
Підприємство продає кухонні набори і продає їх за ціною - Ц за 1 набір.
Щомісяця підприємство може продати Н наборів.
Постійні затрати підприємства становлять - ПЗ
Змінні затрати на виготовлення 1 набору - ЗЗ
1. Пропонується зниження змінних затрат за рахунок використання дешевих матеріалів, однаково це призведе до зниження якості виробів. Змінні витрати в такому разі складуть ЗЗ1, а обсяг реалізації може знизитися до Н1 виробів.
2. Пропонується зниження відпускної ціни набору до - Ц1 для стимулювання
збиту і доведення його до реалізації - Н2 виробів у місяць.
Розрахувати: Прибутки (збитки) підприємства після проведення запропонованих заходів.
Грн.
Вар Ц Н (виробів) ПЗ ЗЗ ЗЗ1 Н1
(виробів)
Ц1 Н2
(виробів)
1 54,0 200 2680 30,1 22,2 170 50,0 220

Завдання 12
Виторг від реалізації - В
Перемінні витрати - ПВ
Валова маржа - ВМ
Коефіцієнт валової маржи - 0,375
Постійні витрати - ПЗ
Прибуток - П
Розрахувати: Показник операційного важеля і знайти можливість зберегти прибуток при зниженні виторгу на 10%(Тис. грн.)
Варіант В ПВ ВМ ПЗ П
1 16,0 10,0 6,0 4,0 2,0

Завдання 13
Підприємство "Арія" шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною - Ц кожне.
- Змінні витрати на виготовлення плаття становлять - ЗВ.
- Підприємство орендує приміщення і платить за це - О. щомісяця
Розрахувати:
1) Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості
2) Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.
3) Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу знизяться до 55 грн.
4) Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.
5) Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць
(Грн.)
Варіант Ц ЗВ О
1 75,0 60,0 1500
Завдання 14
Підприємство виготовляє вироби і реалізує їх за ціною Ц грн. за штуку.
- Змінні витрати на одиницю продукції - ЗВ грн.
- Обсяг продаж - ОП штук у місяць
- Постійні витрати підприємства становлять - ПВ грн.
Надійшла пропозиція додатково продати В штук виробів за ціною - Ц1 грн/шт.
При тому зростають лише змінні затрати на ЗВ1 грн.
Постійні затрати залишаються без змін.
Розрахувати: Прибутки або збитки підприємства після проведення цих заходів.
(Грн.)
Вар Ц ЗВ ОП
(штук)
ПВ В
(штук)
Ц1 ЗВ1
1 15,00 8,00 1000 3000 120 10,00 960

Завдання 15
Складіть звіт про фінансові результати за три місяці за даними, поданими нижче.
Підприємець для ведення свого бізнесу:
А) Орендував автомобіль за Ц гривень на 3 місяці. Витрати на експлуатацію автомобіля
становлять - ВА гривень у місяць
Б) Найняв помічника з окладом - О гривень у місяць
В) Узяв кредит у банку, виплата відсотків за кредит становить - ВК грн. у місяць
Г) За три місяці підприємець реалізував товарів на суму - Т грн.
Д) Вартість товарів, куплених для перепродажу, становить - ТП грн.
Е) Витрати на телефон і пошту становлять - П грн. за три місяці
Тис. грн.
Вар Ц ВА О ВК Т ТП П
1 1,00 0,300 0,100 0,250 10,00 6,200 0,150
Завдання 16
Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства виходячи з наступних даних:
- середній період обороту запасів сировини, матеріалів складає- ПОзм днів;
- середній період обороту незавершеного виробництва складає - ПОнв днів;
- середній період обороту запасів готової продукції складає - ПОгп днів;
- середній період обороту дебіторської заборгованості становить - ПОдз днів;
- середній період обороту грошових активів складає ПОга дні;
- середній період обороту кредиторської заборгованості становить ПОкз днів.
Розрахувати:
1) Тривалість операційного циклу підприємства
2) Тривалість виробничого циклу підприємства
3) Тривалість фінансового циклу підприємства
Вар ПОзм ПОнв ПОгп ПОдз ПОга ПОкз
1 25 8 19 20 3 16

Завдання 17
Визначити NPV інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі С1, С2 і С3 тис. од. відповідно через 3,4 і 5 років.
Первісні інвестиції -П тис. грошова одиниця дисконтна ставка - Д %
Вар С1 С2 С3 П Д%
1 10, 00 30,00 35,00 50,00 15

Завдання 18
Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують такі надходження коштів:
- 1 рік - С1
- 2 рік - С2
- 3 рік - С3
- 4 рік - С4
Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів In, грн..:
Вартість придбання нового обладнання - Но
Додаткові витрати, пов'язані з капіталовкладенням, становлять П %.
Розрахувати: Суму капіталовкладень підприємства, використовуючи метод чистої теперішньої вартості.
(Тис. грн)
Вар С1 С2 С3 С4 Но П
1 10,00 20,00 30,00 20,00 35,00 12

Завдання 19
Грошові витрати підприємства «Експрес» складають С.
Ставка відсотка по державних цінних паперах дорівнює П % , а витрати, що пов'язані з кожною їх реалізацією, складають - Ц
1) Використовуючи модель Баумоля визначити кошик поповнення коштів та загальну кількість операції від конвертації цінних паперів у готівку.
2) Розкрити політику підприємства по управлінню грошовими коштами та їх еквівалентами. (Тис. грн)
Варіант С П (%) Ц
1 800,00 40,00 0,025
Завдання 20
Річна потреба у визначеному виді сировини, що визначає обсяг закупівлі складає - Ц усл. од. Середня вартість розміщення одного замовлення - З, а середня вартість збереження одиниці товарів- Т
Визначити оптимальний обсяг виробничого запасу.
Варіант С З Т
1 1000 12,00 6,00
Завдання 21
Визначити на основі Моделі Міллера - Орра діапазон коливань залишку грошових активів, а також максимальну середню суму цього залишку на основі наступних даних:
- Страховий (мінімальний) залишок грошових активів, установлений по підприємству на плановий рік у сумі - С ум. грош. од.
- Средньєквадратичне (стандартне) відхилення щоденного грошового обігу за даними аналізу за попередній рік складає - К ум. грош. од.
- Витрати по обслуговуванню даної операції поповнення коштів складають -В ум. грош. од
- Середньоденна ставка відсотка по короткострокових фінансових вкладеннях складає - П %
(Тис. ум. од)
Варіант С К В П (%)
1 5,00 2,08 0,080 0,08

Завдання 22
Визначити річний темп інфляції і прогнозуємий річний індекс інфляції, якщо у відповідності з прогнозом економічного і соціального розвитку країни (або з відповідними прогнозами розрахунками) очікуваний середньомісячний темп інфляції визначено в розмірі 3%
Завдання 23
Визначити номінальну майбутню вартість вкладу і реальну теперішню вартість грошових коштів з урахуванням фактора інфляції за такими умовами:
- Початкова сума вкладу складає - С грн.
- Реальна річна відсоткова ставка, яка використовується для зростання вартості вкладу складає П %
- Прогнозуємий темп інфляції складає П1 %
- Загальний період розміщення вкладу складає Н років при нарахуванні відсотка один раз на рік
- Період дисконтування складає Н1 років, а його інтервал 1 рік
Вар С (грн.) П
(%)
П1 (%) Н (років) Н1 (років)
1 1000 20 12 2 2

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Виконати завдання

 1. Перегляд заходів щодо забезпечення достатності капіталу банків.
  Для того, щоб виконати Базельські рекомендації, треба покращити управління ризиками в місцевих банках і узгодити вимоги щодо до- статності капіталу банків з міжнародними стандартами. У 2007 р. бу- ли прийняті поправки до "Правил управління достатністю капіталу банків" і "Страхового меморандуму щодо ризикових операцій банків". Відповідно до поправок усі місцеві банки повинні надавати інформа- цію
 2. 6. Порядок фінансування капітальних вкладень.
  Порядок фінансування капітальних вкладень залежить від способу виконання будівничих робіт: роботи виконуються роботи виконуються іншими будівничими власними будівничими організаціями на основі бригадами, чи іншими договору підряду робітниками Розрахунки проводяться по беззаготівковим формам розрахунків зі спеціальних з розрахункового рахунків в банку рахунку підприємства в банку
 3. 3. Інструменти фондового ринку
  Похідні цінні папери - це угода купівлі та продажу з відстроченням часу виконання (угоди на строк). Основна причина їх існування - майбутня не визначеність, основна ціль - страхування ризиків, пов'язаних з непередбачувальним коливанням цін на ринках. Основними видами похідних інструментів являються форвардні, ф'ючерсні контракти та опціони. Форвардний контракт - це угода, в зв'язку з якою одна
 4. 10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.
  П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів». Безготівкові розрахунки - перерахування грош. коштів з рахунку під-ва не рахунок підприємства-отримувача. Поточний рахунок - рахунок під-ва, відкритий в уповноваженій установі банку для збурігання грош. коштів та проведення операцій по розрахунках під-ва. Обслуговуючий банк - банк, у якому відкрито рахунки під-в, організацій, установ, фіз. осіб-суб'єктів
 5. 3. Державна політика в галузі страхування.
  Основні засади державної політики в галузі страхування можна визначити так: створення об'єднань страховиків з найважливіших проблем страхування; подальша інтеграція України в міжнародні структури, що визначають міжнародну політику в галузі страхування; створення оптимальної структури співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням; залучення страхового ринку до вирішення
 6. 3. Складання і виконання бюджету, бюджетний контроль
  Згідно з чинним законодавством України бюджетний процес складається з таких стадій: складання і розгляду проектів бюджетів; затвердження і виконання бюджету; складання, розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету. Таким чином, бюджетний процес - це регламентована законодавством діяльність державних органів по складанню, розгляду, затвердженню бюджету, а також складанню, розгляду і
 7. ФІНАНСОВІ СИТУАЦІЇ
  1. Комерційний банк «Резидент» був створений у 1994 р. на базі інноваційного будівельного банку з метою надання йому більшої свободи дій. За чотири роки роботи активи банку збільшились більше ніж у 340 разів. Банк орієнтується у своїй роботі на розширення сфери послуг і територій, які ним обслуговуються. За роки своєї роботи він відкрив 46 філій у більшості областей України. З метою поліпшення
 8. 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  3.1. Права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право: вищого пріоритету на задоволення своїх вимог за рахунок Предмета іпотеки та одержання відшкодування з вартості Предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки, у випадку невиконання чи неналежного виконання умов Договору основного зобов'язання або цього Договору; (Цей абзац необхідно
 9. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ (КАТЕГОРІЙ)
  Альтернативна санація - форма фінансової санації за допомогою власників підприємства, за якої акціонер (пайовик) на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією своїх корпоративних прав, з однієї сторони, та здійсненням безповоротної фінансової допомоги підприємству, - з іншої. Антикризове фінансове управління - система прийомів і методів управління фінансами,
 10. Поняття страхового ринку та його структура
  Перехід до ринкової економіки об'єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті усіх суб'єктів ринку, а таку потребу, у свою чергу, може забезпечити ефективне функціонування страхового ринку. Страховий ринок - це особлива сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга - страховий захист і на якому формуються попит і пропозиція на цю послугу.
 11. 2. Аналіз коефіцієнтів, які застосовуються при аналізі фінансового стану підприємств
  Одним із найпоширеніших видів аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів. Фінансові коефіцієнти доволі популярні серед інвесторів та фінансових аналітиків, оскільки їх легко обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств. Однак особливістю цього виду аналізу є те, що обраховані коефіцієнти, їх цінність залежать від достовірності й повноти інформації, поданій у фінансовій звітності.
 12. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1.________________ (вказується дата укладення кредитного договору або іншого договору зобов'язання) між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ і ІПОТЕКОДАВЦЕМ укладено Кредитний договір №______ (вказується номер кредитного договору або іншого договору зобов'язання) (надалі по тексту - "Договір основного зобов'язання"), згідно якого ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надав ІПОТЕКОДАВЦЮ кредит в сумі ___________________ гривень
 13. 5.3. Державний борг та його форми
  Активна політика держави як на внутрішньому, так і на зовніш-ньому ринку капіталів закономірно призводить до утворення держав-ного боргу. Державний борг - це сума заборгованості держави перед креди-торами. Основні причини створення і збільшення державного боргу - хронічний дефіцит державного бюджету; - перевищення темпів зростання державних видатків над темпа-ми зростання державних доходів; -
 14. Методи оцінки фінансового стану
  Для оцінки фінансового стану фірми належить розрахувати та розглянути окремі показники. Необхідно їх узагальнити й виконати остаточний аналіз. Для того використовують такі методи: · аналіз тренду; · порівняння показників досліджуваного підприємства з галузевими; · метод взаємозв'язку окремих фінансових показників за системою "Дюпон"; · інші методи. Аналіз тренду - це аналіз фінансових