« Попередня Наступна »

2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні


Конкретні показники системи інформаційного забезпечення формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформації. У розрізі кожної з цих груп джерел вся сукупність показників, які включаються в інформаційну систему фінансового менеджменту, підлягає попередній класифікації.
А. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менедж­менту, що формуються із зовнішніх джерел, поділяється на чотири групи (рис. 2.9.).
Як видно з рисунка, система показників інформаційного забезпечення фінан­сового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел, поділяється на чотири групи та 16 підгруп за різними ознаками, вказаними на рисунку.

Рис. 2.9 - Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел

Б. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менедж­менту, що формуються із внутрішніх джерел, поділяється на три групи, в яких 7 підгруп (рис. 2.10):
1. Показники, що характеризують фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства в цілому.
Система показників цієї групи включає: майновий стан підприємства та рух його капіталу; ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, фінан­сову стійкість і ділову активність підприємства; фінансові результати діяльності підприємства, тобто його прибутковість та рентабельність.
Система інформаційних показників цієї групи широко використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Зокрема, ці показники широко застосовуються у процесі фінансового аналізу, фінансового планування та про­гнозування, фінансового контролінгу, а також у процесі розроблення фінансової стратегії і тактики розвитку підприємства, організації та управління фінансовою
діяльністю підприємства, при визначенні основних напрямів фінансової політики розвитку підприємства.

Рис. 2.10 - Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел

Формування показників цієї групи здійснюється на базі даних фінансового обліку підприємства.
Характерною ознакою цієї групи є їх уніфікованість, оскільки вони базу­ються на загальноприйнятих стандартизованих принципах обліку. Це дає змогу, у свою чергу, широко використовувати типові технології, моделі та алгоритми фінансових розрахунків за окремими аспектами формування і використання фінан­сових ресурсів підприємства. Крім того, уніфікованість цих показників дає можли­вість порівнювати їх із аналогічними підприємствами за галузевою та іншими
ознаками, а також порівнювати фактичні і нормативні значення основних оці­ночних показників. Це уможливлює систематичний пошук резервів поліпшення фінансового стану та фінансового оздоровлення підприємства.
1. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства.
Формування системи показників цієї групи здійснюється за даними управ­лінського обліку й оперативними даними.
До складу показників цієї групи входять: показники, що характеризують формування і використання усіх видів фінансових ресурсів за структурними під­розділами; операційні витрати структурних підрозділів за основними елементами.
Аналіз цих показників за структурними підрозділами підприємства дає змогу глибше дослідити вплив на фінансові показники їх роботи зміни обсягових показників у натуральному виразі, а також визначити вплив на фінансові резу­льтати зміни цін на сировину, паливо, електроенергію, напівфабрикати.

2. Нормативні та планові показники фінансової діяльності підприємства.
До складу цієї групи показників входять: нормативні та стандартні значення
відносних оціночних показників фінансового стану підприємства; система пла­нових показників фінансового розвитку підприємства.
Ці показники можуть формуватись як за галузевою ознакою: (або за видами економічної діяльності), так і на самому підприємстві.
Використання всіх зазначених показників, що походять із зовнішніх і внут­рішніх джерел, дає змогу створити на підприємстві цілеспрямовану систему ін­формаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на прий­няття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансами підприємства.
Фінансова інформація використовується для обґрунтування фінансових рішень. Ефективне її використання передбачає обізнаність фінансових менеджерів зі змістом внутрішньої та зовнішньої фінансової інформації, а також з фінансовою термінологією.
Фінансова інформація являє собою дані бухгалтерського обліку, який об'єд­нує фінансовий бухгалтерський облік та управлінський бухгалтерський облік.
У сукупності дані бухгалтерського обліку складають зовнішнє і внутрішнє інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
У фінансовому бухгалтерському обліку відображаються результати минулої фінансової діяльності підприємства. Ці дані використовуються зовнішніми спо­живачами, які перебувають у партнерських стосунках з підприємством, зокрема інвесторами, кредиторами.
У даних управлінського бухгалтерського обліку міститься фінансова інфор­мація, яка спрямована на вирішення підприємством фінансових питань у перс­пективному періоді. Така інформація використовується фінансовими менеджерами підприємства для прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень, про­гнозування фінансових показників на майбутній період, оптимізації фінансової діяльності підприємства у перспективі.
Дані управлінського бухгалтерського обліку складають внутрішню інфор­мацію фінансового менеджменту.
Отже, інформаційним забезпеченням фінансового менеджменту, як зов­нішнім, так і внутрішнім, є різні види фінансової звітності, які складаються на підставі обґрунтованих показників фінансового обліку. На цій основі користу­вачам надається зручна і зрозуміла інформація для прийняття ділових фінан­сових рішень. Ця інформація має бути достовірною, об'єктивною, надійною та своєчасною.
Контрольні запитання
1. У чому полягає організаційне забезпечення фінансового менеджменту?
2. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією?
3. Центри відповідальності підприємства та їх характеристика.
4. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управ­ління.
5. Основна мета і функціональні обов'язки фінансової служби підприємства.
6. Місце фінансово-управлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою.
7. Поясніть структурно-логічну модель організації фінансового менеджменту.
8. Який порядок інформаційного забезпечення фінансового менеджменту?
9. Хто є основними користувачами фінансової інформації?
10. Фінансова звітність як інформаційна основа фінансового менеджменту.
11. Значення зовнішньої інформації у фінансовому управлінні.
12. Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні

 1. Тема 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Ключові поняття: фінансова служба управління підприємством, типова система організаційної структури, центри відповідальності, інформаційне забез­печення, фінансова звітність, фінансова інформація, показники інформаційного забезпечення. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 2.3. Використання зовнішньої і
 2. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
  Ключові поняття: фінансова служба управління підприємством, типова система організаційної структури, центри відповідальності, інформаційне забезпечення, фінансова звітність, фінансова інформація, показники інформаційного забезпечення. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту 2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 2.3. Використання зовнішньої і
 3. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНІ» ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. 2. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління підприємством. 3. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів. 4. Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах. 5. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві. 6. Види центрів
 4. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні
  Конкретні показники системи інформаційного забезпечення формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформа­ції. У розрізі кожної з цих груп джерел вся сукупність показни­ків, які включаються в інформаційну систему фінансового мене­джменту, підлягає попередній класифікації. А. Система показників інформаційного забезпечення фінансо­вого менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел,
 5. ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Загальні вимоги до інформаційної бази, зміст фінансової звітності, форми та вимоги до її складання, зарубіжний досвід та
 6. Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту
  1. Тема 1. Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту 2. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 3. Тема 3. Визначення слідсті грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 4. Тема 4. Аналіз фінансових
 7. ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
  Економічна сутність фінансових ризиків, методичні підходи до їх оцінки. Основні види фінансових ризиків. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств. Методи розрахунку ризиків.
 8. Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності
  Основним джерелом інформації про фінансовий стан корпорації є фінансова (бухгалтерська) звітність. Фінансова звітність складається з типових форм, її дані не є комерційною таємницею, а тому відкриті для зовнішніх користувачів в особі потенційних інвесторів, кредиторів, постачальників, конкурентів, слугують важливим засобом обміну інформацією між ними і підприємствами. Фінансова звітність - це
 9. ЗМІСТ
  Стор. Вступ............................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 21 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 10. ЗМІСТ
  стор. ВСТУП........................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту... 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 22 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 11. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за видами занять
  Назва теми Загальний обсяг годин Лекції Практичні заняття Самостійна робота 1 2 3 4 5 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 4 2 - 2 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 2 2 - - Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 10 4 4 2 Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 10 4 4 2
 12. Контрольні запитання
  1. Які сегменти відносяться до фінансового ринку? Схарактеризуйте їх складові. 2. У чому полягає сутність фінансів корпорації? 3. Перелічіть принципи організації фінансових корпорацій. У чому вони полягають? 4. Які основні напрями формування фінансів корпорації? 5. Які складові частини діяльності корпорації охоплює фінансовий менеджмент з урахуванням напрямів формування корпоративних