« Попередня Наступна »

Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні


Конкретні показники системи інформаційного забезпечення формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформа­ції. У розрізі кожної з цих груп джерел вся сукупність показни­ків, які включаються в інформаційну систему фінансового мене­джменту, підлягає попередній класифікації.
А. Система показників інформаційного забезпечення фінансо­вого менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел, поділя­ється на чотири групи (рис. 2.9.)
Як видно з рисунка, система показників інформаційного за­безпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовні­шніх джерел, поділяється на чотири групи та 16 підгруп за різни­ми ознаками, вказаними на рисунку.
Б. Система показників інформаційного забезпечення фінансо­вого менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел, поді­ляється на три групи, в яких 7 підгруп (рис. 2.10):
1. Показники, що характеризують фінансовий стан і фінан­сові результати діяльності підприємства в цілому.
Система показників цієї групи включає: майновий стан під­приємства та рух його капіталу; ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, фінансову стійкість і ділову активність підприємства; фінансові результати діяльності підприємства, тобто у^го прибутковість та рентабельність.
Система інформаційних показників цієї групи широко вико­ристовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Зокрема, ці показники широко застосовуються у процесі фінан­сового аналізу, фінансового планування та прогнозування, фінан­сового контролінгу, а також у процесі розроблення фінансової стратегії і тактики розвитку підприємства, організації та управ­ління фінансовою діяльністю підприємства, при визначенні основ­них напрямів фінансової політики розвитку підприємства.
Формування показників цієї групи здійснюється на базі даних фінансового обліку підприємства.
Характерною ознакою цієї групи є їх уніфікованість, оскільки вони базуються на загальноприйнятих стандартизованих прин­ципах обліку. Це дає змогу, у свою чергу, широко використовува­ти типові технології, моделі та алгоритми фінансових розрахунків за окремими аспектами формування і використання фінансових ресурсів підприємства. Крім того, уніфікованість цих показників дає можливість порівнювати їх із аналогічними підприємствами
за галузевою та іншими ознаками, а також порівнювати фактичні і нормативні значення основних оцінбчних показників. Це умож­ливлює систематичний пошук резервів поліпшення фінансового стану та фінансового оздоровлення підприємства.

Рис. 2.9. Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел


Рис. 2.10. Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел

2. Показники, що характеризують фінансові результати дія­льності окремих структурних підрозділів підприємства.
Формування системи показників цієї групи здійснюється за даними управлінського обліку й оперативними даними.
До складу показників цієї групи входять: показники, що хара­ктеризують формування і використання усіх видів фінансових ресурсів за структурними підрозділами; операційні витрати стру­ктурних підрозділів за основними елементами.
Аналіз цих показників за структурними підрозділами підпри­ємства дає змогу глибше дослідити вплив на фінансові показники їх роботи зміни обсягових показників у натуральному виразі, а
також визначити вплив на фінансові результати зміни цін на си­ровину, паливо, електроенергію, напівфабрикати.

2. Нормативні та планові показники фінансової діяльності підприємства.
До складу цієї групи показників входять: нормативні та стан­дартні значення відносних оціночних показників фінансового стану підприємства; система планових показників фінансового розвитку підприємства.
Ці показники можуть формуватись як за галузевою ознакою (або за видами економічної діяльності), так і на самому підпри­ємстві.
Використання всіх зазначених показників, що походять із зов­нішніх і внутрішніх джерел, дає змогу створити на підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення фінансо­вого менеджменту, орієнтовану як на прийняття стратегічних фі­нансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінан­сами підприємства.
Фінансова інформація використовується для обґрунтування фінансових рішень. Ефективне її використання передбачає обі­знаність фінансових менеджерів зі змістом внутрішньої та зовні­шньої фінансової інформації, а також з фінансовою термінологією.
Фінансова інформація являє собою дані бухгалтерського облі­ку, який об'єднує фінансовий бухгалтерський облік та управлін­ський бухгалтерський облік.
У сукупності дані бухгалтерського обліку складають зовнішнє і внутрішнє інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
У фінансовому бухгалтерському обліку відображаються ре­зультати минулої фінансової діяльності підприємства. Ці дані ви­користовуються зовнішніми споживачами, які перебувають у партнерських стосунках з підприємством, зокрема інвесторами, кредиторами.
У даних управлінського бухгалтерського обліку міститься фі­нансова інформація, яка спрямована на вирішення підприємством фінансових питань у перспективному періоді. Така інформація використовується фінансовими менеджерами підприємства для прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень, прогно­зування фінансових показників на майбутній період, оптимізації фінансової діяльності підприємства у перспективі.
Дані управлінського бухгалтерського обліку складають внут­рішню інформацію фінансового менеджменту.
Отже, інформаційним забезпеченням фінансового менеджме­нту, як зовнішнім, так і внутрішнім, є різні види фінансової звіт­
ності, які складаються на підставі обґрунтованих показників фі­нансового обліку. На цій основі користувачам надається зручна і зрозуміла інформація для прийняття ділових фінансових рішень. Ця інформація має бути достовірною, об'єктивною, надійною та своєчасною.
Питання для самоконтролю
1. У чому полягає організаційне забезпечення фінансового менедж­менту?
2. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управ­ління великою акціонерною компанією?
3. Центри відповідальності підприємства та їх характеристика.
4. Порядок формування системи організаційного забезпечення фі­нансового управління.
5. Основна мета і функціональні обов'язки фінансової служби під­приємства.
6. Місце фінансово-управлінських організаційних структур у зага­льній структурі управління фірмою.
7. Поясніть структурно-логічну модель організації фінансового ме­неджменту.
8. Який порядок інформаційного забезпечення фінансового мене­джменту?
9. Хто є основними користувачами фінансової інформації?
10. Фінансова звітність як інформаційна основа фінансового мене­джменту^
11. Значення зовнішньої інформації у фінансовому управлінні.
12. Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні

 1. Тема 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Ключові поняття: фінансова служба управління підприємством, типова система організаційної структури, центри відповідальності, інформаційне забез­печення, фінансова звітність, фінансова інформація, показники інформаційного забезпечення. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 2.3. Використання зовнішньої і
 2. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
  Ключові поняття: фінансова служба управління підприємством, типова система організаційної структури, центри відповідальності, інформаційне забезпечення, фінансова звітність, фінансова інформація, показники інформаційного забезпечення. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту 2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 2.3. Використання зовнішньої і
 3. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНІ» ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. 2. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління підприємством. 3. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів. 4. Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах. 5. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві. 6. Види центрів
 4. 2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні
  Конкретні показники системи інформаційного забезпечення формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформації. У розрізі кожної з цих груп джерел вся сукупність показників, які включаються в інформаційну систему фінансового менеджменту, підлягає попередній класифікації. А. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менедж­менту, що формуються із зовнішніх джерел,
 5. ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Загальні вимоги до інформаційної бази, зміст фінансової звітності, форми та вимоги до її складання, зарубіжний досвід та
 6. Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту
  1. Тема 1. Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту 2. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 3. Тема 3. Визначення слідсті грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 4. Тема 4. Аналіз фінансових
 7. ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
  Економічна сутність фінансових ризиків, методичні підходи до їх оцінки. Основні види фінансових ризиків. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств. Методи розрахунку ризиків.
 8. Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності
  Основним джерелом інформації про фінансовий стан корпорації є фінансова (бухгалтерська) звітність. Фінансова звітність складається з типових форм, її дані не є комерційною таємницею, а тому відкриті для зовнішніх користувачів в особі потенційних інвесторів, кредиторів, постачальників, конкурентів, слугують важливим засобом обміну інформацією між ними і підприємствами. Фінансова звітність - це
 9. ЗМІСТ
  Стор. Вступ............................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 21 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 10. ЗМІСТ
  стор. ВСТУП........................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту... 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 22 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 11. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за видами занять
  Назва теми Загальний обсяг годин Лекції Практичні заняття Самостійна робота 1 2 3 4 5 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 4 2 - 2 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 2 2 - - Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 10 4 4 2 Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 10 4 4 2
 12. Контрольні запитання
  1. Які сегменти відносяться до фінансового ринку? Схарактеризуйте їх складові. 2. У чому полягає сутність фінансів корпорації? 3. Перелічіть принципи організації фінансових корпорацій. У чому вони полягають? 4. Які основні напрями формування фінансів корпорації? 5. Які складові частини діяльності корпорації охоплює фінансовий менеджмент з урахуванням напрямів формування корпоративних