« Попередня Наступна »

2.2. Вила та джерела фінансування комерційного підприємства

 Фінансові ресурси комерційного підприємства, часто обмежені в даний час по відношенню до можливості їх використання, поділяють на внутрішні і зовнішні. Основні джерела фінансових засобів комерційного підприємства представлені на рис. 2.2. У найбільш загальному вигляді вони поділяються на джерела коштів довгострокового і короткострокового призначення. Склад фінансового капіталу комерційного підприємства, що є одним із джерел покриття потреб у фінансових ресурсах, наведено на рис. 2.3. Він поділяється на власний і позиковий капітал.
Основними джерелами фінансування є власні кошти. Власний капітал включає статутний капітал, накопичені підприємством кошти, у тому числі резервний капітал, а також кошти цільового фінансування, що надійшли у вигляді асигнувань, дотацій, благодійних внесків, пожертвувань та ін.

 Статутний капітал складається з коштів, наданих власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства.Вкладами в статутний капітал можуть бути кошти, матеріальні та нематеріальні активи. Статутний капітал формується при первісному інвестуванні коштів, і його величина фіксується при реєстрації підприємства.
Формування статутного капіталу може супроводжуватися отриманням додаткового джерела коштів - емісійного доходу. Він виникає при первинному розміщенні акцій за цінами, перевищують номінал.

 Накопичений підприємством власний капітал формується з трьох джерел. Основне джерело коштів - прибуток від виробничої та фінансової діяльності, яка накопичується у вигляді резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та фондів нагромадження. Друге джерело - амортизаційні відрахування. Третє джерело - кошти від збільшення вартості основного капіталу підприємства при переоцінці основних фондів.
Прибуток - основне джерело формування резервного капіталу. Резервний фонд створюється для покриття збитків підприємства, для погашення облігацій і викупу власних акцій. Резервний капітал не може бути використаний для цілей споживання, а порядок його формування регламентується нормативними та статутними документами.


Основна мета освіти фонду накопичення - придбання нового основного і оборотного капіталу. Додатковий капітал утворюється при переоцінці основних фондів та інших матеріальних цінностей.
До основних джерел позикових коштів підприємства належать:
* Державні кредити, кредити регіональних органів;
* Довгострокові кредити банків;
* Кошти від продажу облігацій та інших цінних паперів;
* кредиторська заборгованість.
Фінансові кошти короткострокового призначення також можуть бути як власними, так і позиковими. Власні кошти комерційного підприємства для покриття короткострокових потреб складають виручка від реалізації і позареалізаційні доходи, стійкі пасиви, виручка від реалізації майна (рис. 2.4).
У складі виручки найбільше значення відносно напрямів використання мають прибуток і амортизаційні відрахування. Використання інших засобів обмежено нормативними документами з нарахування податків, виплати заробітної плати, оплаті рахунків та ін.
Окрім коштів від виробничої діяльності джерелами власних фінансових ресурсів є також кошти від фінансової діяльності підприємства. Частина цих коштів, що складається з надходжень від розміщення акцій на первинному ринку, утворює фінансовий капітал. Інша частина коштів, утворена дивідендами і відсотками з цінних паперів інших підприємств і держави, страхових винагород, надходжень з валютних рахунків при падінні курсу рубля та ін., Може використовуватися як джерело коштів короткострокового призначення.

 Основними видами позикових коштів короткострокового призначення є короткострокові кредити банків та інших кредитних організацій і комерційні кредити, оформлені у вигляді простих векселів.
При розгляді руху фінансових потоків і визначенні потреби комерційного підприємства у фінансових ресурсах необхідно визначити цілі і період (короткостроковий чи довгостроковий) використання фінансових коштів, їх кількість, джерела (внутрішні чи зовнішні), витрати на сплату боргів та ін. При визначенні раціональних джерел отримання фінансових коштів велике значення мають також застосовувані форми розрахунків і види платежів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2.2. Вила та джерела фінансування комерційного підприємства

 1. ГЛАВА 1СУШНОСТЬ І ВИЛА БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
  ГЛАВА 1СУШНОСТЬ І ВИЛА БАНКІВСЬКИХ
 2. 1. Джерела і форми фінансування підприємства
  Система фінансування включає джерела фінансування і організаційні форми фінансування. I. Класифікацію джерел фінансування проводять за ознаками: 1. За відносин власності: власні і позикові джерела. 2. За видами власності: державні ресурси, кошти юридичних та фізичних осіб (у тому числі зарубіжні джерела). 3. За часовими характеристиками:
 3. 3.2. Джерела фінансування некомерційних організацій
  Некомерційні організації відрізняються високою диверсифікацією джерел фінансування. Некомерційні мети господарювання вимагають від них не тільки розробки власних дохідних напрямків діяльності, а й залучення зовнішніх джерел фінансування з боку держави, населення і приватного сектора. Джерела фінансування некомерційних організацій поділяються на три групи:
 4. Показники фінансової політики підприємства
  Якщо в ході аналізу зіставити відображені в звіті про рух грошових коштів внутрішні і зовнішні джерела фінансування, то можна отримати уявлення про фінансову політику і про відносне значення кожного такого джерела для підприємства. Під загальною величиною зовнішнього фінансування розуміється сумарний приплив грошових коштів у результаті отримання додаткових коштів шляхом
 5. Питання для обговорення
  1. Якими характеристиками має володіти підприємство, щоб розширити доступний спектр джерел фінансування? Які структуровані фінансові інструменти доступні російським компаніям? 2. Чому лізинг розглядається як гібридний інструмент фінансування? Які риси лізингу ріднять його з кредитом, а які - з орендою? 3. У чому полягають переваги і недоліки лізингу як
 6. Джерела короткострокового фінансування
  Основними джерелами короткострокового фінансування яв-ляють: 1) кредиторська заборгованість, 2) заборгованість по заробітній платі і податкових платежах, 3) банківські позики, 4) комерційні папери. В основному заробітна плата виплачується щомісячно або 2 рази на місяць. Нарахована, але не виплачена заробітна плата або податки можуть бути тимчасово використані як джерела фі-сування. У
 7. Джерела фінансування оборотного капіталу
  Залежно від характеру виникнення, джерела короткострокового фінансування можна поділити на дві категорії: спонтанні і договірні. Спонтанні джерела фінансування є наслідком повсякденної діяльності компанії і являють собою ніщо інше як перенесення або затягування платежів по виниклих зобов'язаннями на більш пізні терміни. Нараховані зобов'язання компанії та її
 8. - Позикові кошти
  емісія облігацій, випуск векселів, кредти і позики, лізинг, різні типи концесійних угод. Процедуру вибору раціональних для компанії джерел фінансування (при вирішенні конкретної проблеми або проекту) можна розбити на п'ять етапів: Відповіді на питання: для чого потрібні кошти, скільки, па який термін, можливе забезпечення і т. Д. Формування переліки потенційних джерел
 9. Класифікація джерел та відовфінансірованія
  При виникненні н компанії якоїсь інвестиційної задачі або проста після пріія и ні рішення щодо доцільності їх реалізації виникають наступні питання: яким джерелом фінансування скористатися і як з безлічі альтернативних джерел обраний »найбільш переважний? Класифікацію видів фінансування можна задати за кількома ознаками: І. Залежно від терміну, на який
 10. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства
  які джерела застосовувалися раніше, застосовуються в даний час, тенденції до застосування в майбутньому, їх співвідношення: власні джерела підприємства; довгострокові кредити банківських інститутів; спільні розробки; фінансування розробки замовником (покупцем); залучення прямих інвестицій або стратегічних інвесторів; випуск облігацій; інші джерела. проблеми, пов'язані із залученням
 11. 4. ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСІВ У суспільного відтворення
  Відтворення основних фондів (ОФ) на підприємстві здійснюється шляхом ремонту дей- - ствующих ОФ і заміни встановлених ОФ в процесі капітального будівництва. Процес капітального будівництва часто супроводжується розширенням ОФ, введенням в експлуатацію нових. Фінанси обслуговують відтворення ОФ через фінансування ремонтних витрат і фінансування капітального будівництва, що частіше
 12. Довгострокове фінансування
  -> Термін: більше року Цілі: забезпечення розвитку та зростання компанії, впровадження нових технологій, нових продуктів, обладнання, розвиток дистриб'юторської мережі, розвиток систем управління та ін. 2. Залежно від природи джерел (інструментів) розрізняють внутрішні і зовнішні джерела (інструменти ) фінансування, класифікація яких у поєднанні з терміном, на який потрібне фінансування,
 13. Модель М1 (3.69) формування варіантів схем фінансування інвестиційного проекту.
  В роботі [75] визначено чотири основних джерела фінансування інвестиційних проектів: за рахунок амортизації (А); за рахунок прибутку (PR); за рахунок статутного капіталу (IC); за рахунок кредитування (CR). Кожній з цих схем відповідає свій певний набір припливів і відтоків. Також існують додатково дві схеми фінансування, які є похідними вищеперелічених: за рахунок