« Попередня Наступна »

Вимоги до цінний паперів


Посвідчення прав на ресурси визнаються цінними паперами, коли вони відповідають таким вимогам:
- оборотність - здатність цінного папера куплятись чи продаватись на ринку, а також у багатьох випадках виступати як самостійний платіжний документ, що забезпечує обіг інших товарів. Це вказує на те, що цінний папір існує лише як особливий товар, який повинен мати свій ринок;
- доступність для цивільного обігу - здатність цінного папера не лише куплятись, але й бути об'єктом інших цивільних угод (позика, застава, дарування, зберігання);
- стандартність - цінні папери повинні мати уніфікований зміст, коло учасників, термін обігу, місце торгівлі, єдині форми самого цінного папера та права;
- серійність - можливість випуску цінного папера однорідними серіями, партіями, класами;
- документальність - цінний папір завжди документ певного виду, що містить передбачені законодавством реквізити;
- урегульованість і визнання державою.
Документи мають бути визнані державою як цінні папери, для того щоб забезпечити можливість впливу на них і довіру громадян. Погано регульовані та не визнані державою як цінні папери не можуть претендувати на статус «цінних», якою б безмежною не була фантазія фінансистів;
- ліквідність - здатність цінного папера бути швидко проданим, перетворитися у грошові кошти без втрат для власника. Якщо ринок відмовляється визнати ліквідність цінного папера, то останній стає просто папером;
- ризикованість - можливість втрат, пов'язаних з інвестиціями в цінні папери і неминуче їм притаманна. Інколи дану ознаку називають визначеністю, тобто можливістю для інвестора мати судження про ризикованість цінного папера;
- обов'язковість виконання - відмова може бути лише у випадку доведення того, що цінний папір потрапив до тримача незаконним шляхом.
14.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вимоги до цінний паперів

 1. ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Загальні вимоги до інформаційної бази, зміст фінансової звітності, форми та вимоги до її складання, зарубіжний досвід та
 2. Резервні вимоги.
  Фінансові установи, які отримують депозити і на- дають кредити, тобто депозитні установи, мають відповідати резервним вимогам. Сюди входять місцеві банки, місцеві відділення іноземних банків, банки середнього бізнесу, асоціації кредитного кооперативу, кредитні відділи фермерів, асоціації рибалок і поштова ощадна установа. Раціональність встановлення резервних вимог полягає в тому, що вони
 3. Поняття цінних паперів, їх класифікація та категорії
  Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов 'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із гріх документів, іншим особам. Цінні папери можуть існувати у формі відособлених
 4. 5.2. Вимоги до змісту і оформлення документів
  Документи повинні містити обов'язкові реквізити. Такими реквізитами для первинних бух. документів є:1. Назва. 2. Дата і місце складання 3. Назва документа, що складає цей документ 4. Зміст та обсяги господарських операцій 5. Одиниця виміру госп. операції 6. Посади осіб відповідних за здійснення госп. операції і правильність її оформлення та їх особистий підпис. Вимоги до документів: 1) Первинні документи
 5. Облігації
  Облігації - це цінний папір, який посвідчує внесення його влас-ником певних коштів і підтверджує зобов'язання емітента відшкоду-вати власникові номінальну вартість цього цінного паперу в перед-бачений строк із виплатою процента. Казначейський вексель - є формою боргового зобов'язання дер-жави, який випускається на строк до одного року під покриття бю-джетного дефіциту з виплатою доходу у вигляді
 6. 3.5.2. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
  Щоб досягти кінцевих цілей грошово-кредитної політики, ЦБК ви- користовує різні інструменти, зокрема резервні вимоги, дисконтні вікна, операції на відкритому ринку, рефінансування, вибіркове
 7. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНІ» ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. 2. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління підприємством. 3. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів. 4. Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах. 5. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві. 6. Види центрів
 8. РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні: випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку; делістинг -
 9. Зміст
  14.1. Поняття цінних паперів, їх класифікація та категорії. 14.2. Вимоги до цінних паперів. 14.3. Функції цінних паперів. 14.4. Фінансові посередники на ринку цінних паперів.
 10. 5. Варант та інші похідні цінні папери
  Варант - це похідний цінний папір, що надає власнику право на купівлю цінних паперів за певною ціною і в установлений термін, а також додаткове свідоцтво, що видається разом із цінним папером. Надає його власнику право на додаткові пільги після закінчення визначеного терміну. Варант випускається емітентом одночасно з акцією або облігацією. У цьому разі цей похідний цінний папір надає право
 11. Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:
  1. Згідно Закону України "Про іпотеку" заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів: а) іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів; б) іпотечних облігацій, ощадних сертифікатів; в) іпотечних сертифікатів, ф'ючерсів; г) іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, ф'ючерсів, опціонів. Заставна - це борговий цінний папір, який оформляється, якщо: а) її випуск передбачений
 12. Зміст
  19.1. Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності. 19.2. Користувачі фінансової звітності. 19.3. Вимоги до фінансової звітності. 19.4. Загальні положення діагностики. Попередня діагностика.