« Попередня Наступна »

1. Виникнення грошей


Одним з найважливіших елементів ринкової економіки є гроші. Це один з найбільш великих винаходів людської цивілізації. Серед численних наукових концепцій виникнення і сутності грошей найбільш ґрунтовними є раціоналістична та еволюційна концепції.
Раціоналістична концепція розглядає гроші як результат домовленості поміж людьми щодо використання особливого спеціального інструменту для полегшення обміну різноманітних товарів та послуг. Дана концепція була висунута Аристотелем і безроздільно панувала до кінця ХVІІІ століття, але й багато сучасних економістів вважають закріплення грошових функцій за благородними металами та іншими предметами продуктом угоди поміж людьми (Дж. К. Гелбрейт), визначають гроші як штучну соціальну умовність (П. Самуельсон).
На відміну від суб'єктивного психологічного підходу до виникнення грошей еволюційна концепція характеризує гроші як результат розвитку суспільного поділу праці, обміну, товарного виробництва. Дана концепція була сформульована в працях класиків політичної економії А. Сміта та Д. Рікардо, детально проаналізована К. Марксом, розвивається неокласичною школою економіки.
І хоча не слід повністю відкидати положення раціоналістичної концепції, історичний процес розвитку обміну і форм вартості аргументовано доводить як з загальної маси товарів виділився один товар, який і виконує роль грошей, роль загального еквівалента.
Гроші тісно пов'язані з обміном, але виникли не одночасно з ним. На ранніх стадіях розвитку людства товарний обмін мав випадковий, епізодичний характер. Початок обміну було закладено першим значним суспільним поділом праці - відокремленням скотарства від землеробства. Це означало, що виникла проста, випадкова або одинична форма вартості. Сутність її полягала в обміні якоїсь кількості одного товару (зокрема продукту землеробства) на певну кількість іншого товару (продукту скотарства). Кожен з цих товарів виконував певну роль: один (товар А) знаходиться в активному стані, націлений на вираження своєї вартості в іншому товарі, тобто знаходиться в відносній формі вартості. Інший же товар (товар В) виконує роль еквіваленту (рівноцінності) вартості першого товару і знаходиться в еквівалентній формі вартості. Формула обміну має вигляд:
х товару А = y товару В
Другий значний суспільний поділ праці - поява ремісництва - зробив по суті обмін регулярним, а виробництво - товарним. Як наслідок виникає повна або розгорнута форма вартості: y товару В
х товару А = z товару С
n товару К
Оскільки світ товарів стає більш різноманітним, то для даного товару А існує безліч еквівалентів.
Третій значний суспільний поділ праці - поява купців, торгівлі поступово привела до того, що із загальної маси товарів стихійно виділялися певні товари, які відігравали роль головних предметів обміну. У світі існували різноманітні найбільш ходові товари, що виконували роль еквіваленту.
Це були і сіль, і мідні браслети, і тютюн, і золотий пісок, і худоба, і раковини, і сушена риба та інше.
Це означало появу загальної форми вартості:

х товару А
y товару В = n товару К
z товару С
Суспільний поділ праці вдосконалював загальний еквівалент, людство переходило від найнедосконаліших його видів (раби, худоба) до таких, які б були цікаві для всіх учасників ринку, придатні для будь-яких угод, які б мали таку властивість, як ліквідність. Ліквідність - здатність швидко і легко обмінюватись на інші товари. Ліквідність залежить від багатьох факторів, основними серед яких є:
1) коло осіб, з якими можна б було обмінятися. Маловідомі товари мають занадто обмежену ліквідність;
2) розміри незадоволених потреб. Більш ліквідними будуть товари вкрай необхідні на даний момент населенню;
3) території, в рамках яких здійснюється обмін. Відсутність перепон при транспортуванні, низькі витрати, можливість його проникнення в будь-який куточок даної території роблять товар більш ліквідним;
4) необхідний час для реалізації. Чим більш триваліший час зберігання даного товару, тим більша його ліквідність.
На протязі багатьох століть найбільш зручним еквівалентом стали дорогоцінні метали - срібло і золото, які мали ряд переваг: однорідність, стійкість до впливу навколишнього середовища, легку подільність на різні за розміром частини, високу цінність навіть малого обсягу, відносну рідкість та обмеженість в природі. Тому багато років слова "золото" і "гроші" були синонімами. З моменту закріплення ролі загального еквіваленту за дорогоцінними металами, загальна форма вартості перетворюється в грошову форму: х товару А
y товару В = n грошей (золота)
z товару С
Поява грошей дала змогу розв'язати протиріччя бартеру - обміну товару на товар, які були пов'язані з неспівпадінням інтересів учасників ринкових угод, прискорити процес отримання необхідних товарів та послуг. Бартерний обмін було витіснено товарно-грошовим обміном (Товар А - Гроші - Товар В). Це зовсім не означає, що в сучасному світі не існує бартерного обміну. Бартерні угоди є постійними супутниками галопуючої та гіперінфляції, розриву економічних відносин поміж регіонами і країнами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Виникнення грошей

 1. Зміст
  20.1. Економічний зміст, види і причини виникнення кризових явищ на підприємствах. 20.2. Антикризове фінансове управління корпорацією 20.3. Санація в системі антикризового управління. 20.4. Основні засади державної фінансової підтримки підприємств, що перебувають у фінансовій кризі.
 2. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
  Ключові поняття: ризик, склад ризиків, оцінка ризиків, управління ризиком. 9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання. Умови виникнення ризиків. 9.2. Види ризиків та їх характеристика. 9.3. Основні методи кількісної оцінки ризику. 9.4. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності. 9.5. Управління фінансовим ризиком. Контрольні
 3. Тема 9. Управління фінансовими ризиками
  Ключові поняття: ризик, склад ризиків, оцінка ризиків, управління ризиком. 9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання. Умови виникнення ризиків 9.1. Види ризиків та їх характеристика 9.2. Основні методи кількісної оцінки ризику 9.3. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності 9.4. Управління фінансовим ризиком Контрольні
 4. Контрольні запитання
  1. Визначте економічний зміст, види і причини виникнення кризових явищ. 2. Розкрийте попередні ознаки можливого банкрутства. 3. У чому полягає менеджмент кризових ситуацій? 4. Визначте сутність і завдання санації корпорації. 5. У чому полягає альтернативна санація? 6. Розкрийте зміст та особливості фінансування санації. 7. Ваше бачення участі власників у фінансовому оздоровленні корпорації.
 5. Тестові завдання
  Тест 1. До внутрішніх факторів виникнення фінансової кризи відносяться: 1) політична нестабільність; 2) застарілий технічний рівень виробництва; 3) нестача фінансових ресурсів; 4) сезонні коливання; 5) низька якість менеджменту. Тест 2. Внутрішні фактори кризового стану корпорації поділяються на: 1) операційні; 2) факторингові; 3) інвестиційні; 4) фінансові; 5) стратегічні. Тест 3. До
 6. Класифікація дебіторської заборгованості
  Класифікація дебіт. заборгован. (за ознаками): 1) за причинами виникнення: - випрадана (заборгов., строк погашення якої ще не настав або складає < місяця і яка пов'язана з нормальними строками документообігу); - невиправдана (прострочена заборгов., а також заборгов., пов'язана з помилками оформлення розрах. документів з поруш. умов господ. договорів) 2) за ступенем вірогідності: -
 7. Запитання. Завдання
  Охарактеризуйте бюджетний процес. Визначте шляхи вирішення економічно обґрунтованих основ організації бюджетного процесу та реалізації загальних науково обґрунтованих принципів складання, розгляду проектів бюджетів та їх затвердження й виконання. У чому полягає призначення Державного бюджету України? Який зміст Закону України "Про Державний бюджет України"? Охарактеризуйте джерела формування
 8. 5.1. Зародження та розвиток податків
  Процес виникнення та становлення податків як особливої форми соціальних відносин пройшов декілька етапів. Першиметапом протоподаткових відносин є первіснообщинний лад. Особливість цього етапу полягає в зародженні податкових відносин у формі добровільних пожертв членів суспільства на релігійні потреби або на потреби вождів племені. Своєрідною формою оподаткування є також військова здобич та
 9. Класифікація витрат
  Класифікація витрат: За ек. змістом: витрати засобів праці; предметів праці; живої праці. За кругообігом капіталу: постачальницько-збутові; виробничі; витрати на збут. За місцем виникнення і центрами відповідальності: витрати виробництва; витрати цехів. За способом віднесення на собівартість: прямі; непрямі. За видами: за ек. елементами; за статтями калькуляції. За складом: одноелементні;
 10. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ФІНАНСІВ
  Фінанси[5] - одна з найбільш важливих і складних еко номічних категорій. Без фінансів неможливе функціонування держави і практична діяльність суб'єктів господарювання, оскі- льки саме вони забезпечують вартісний рух створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту (ВВП), відображаючи досить складні відносини, що виникають при цьому. Як історична категорія фінанси виникли одночасно з
 11. Джерела фінансування підприємств
  За ринкових відносин важливе значення набуває вибір оптимальної структури джерел фінансування підприємств. Фінансування підприємств здійснюється за рахунок власних і залучених коштів (рис. 24). Структура джерел фінансування підприємства залежить від багатьох факторів: - від оподаткування доходів підприємства; - темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; - структури
 12. Запитання. Завдання
  Охарактеризуйте фінансову політику України на сучасному етапі економічного розвитку. Які існують проблеми організації фінансових відносин у період переходу до ринкової економіки? Проаналізуйте негативні явища у фінансовій політиці України, причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх недопущення в умовах ринкової трансформації економки. Поясніть сутність фінансової політики як
 13. 2.2. Базові принципи бух. обліку
  1. Обачність - метод оцінки, який означає, що витрати і зобов'язання потрібно відображати в БО після отримання інформації про імовірність іх виникнення, а активи і доходи лише тоді, коли влни реально отримані. 2. Принцип повного висвітлення - у фін. звітності висвітлюється повна фактична звітність про госп. операції. 3. Автономність - кожне під-во розглядається як юр. особа, незалежна від
 14. ЗМІСТ
  ПЕРЕДМОВА............................................................................... РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ.................................................................. 1.1. Фінанси як економічна категорія.................................................... 1.2. Предмет і метод фінансової науки................................................. 1.3. Функції фінансів........................................................................ 1.4. Фінансова система та її основні елементи......................................... РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ.................................
 15. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
  Вивчення теми «Антикризове фінансове управління підприємством» дозво­ляє студентам отримати базову підготовку з питань запобігання фінансової кризи та управління фінансовим оздоровленням підприємств різних форм власності та напрямків діяльності. Необхідність оволодіння основами антикризового фінансового управління зумовлена тим, що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою
 16. Прогнозування фінансового стану підприємства.
  Хід проведення діагностики фінансового стану підприємства та вірогідності його банкрутства: 75 Збір та обробка необхідної інформації внутрішнього характеру зовнішнього характеру - бухгалтерська звітність інфор- - кон'юнктура ринку збуту про- мація по фінансових зобов'я- дукції та необхідних ресурсів заннях, дебіторах, наявних за- - державне регулювання бізнесу пасах, матеріальних
 17. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  Предмет, мета, завдання, зміст дисципліни, її місце в системі економічних знань. Сутність іпотеки, сучасне трактування іпотеки, її функцій, ролі, особливостей. Предмет іпотеки. Закон України "Про іпотеку" про сутність і предмет іпотеки. Види іпотеки за характеристикою предмета застави, зовнішньою і внутрішньою субординацією, кількістю заставодавців, метою застави та правовою основою. Іпотека
 18. Запитання. Завдання
  Дайте визначення сутності фінансів авторами різних навчальних посібників і монографій (Государственные финансы / Под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огордника, В. Н. Су- торминой. - К., 1991; Общая теория финансов / Под ред. Л. А. Дробозиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995; Финансы / Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996; Василик О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк.,