« Попередня Наступна »

Випуск державних позик ґрунтується на таких передумовах:


- наявність кредиторів у яких є тимчасово вільні кошти;
- довіра кредиторів до держави;
- зацікавленість кредиторів у наданні позик державі;
- можливість держави своєчасно і повністю повернути борг і ви-платити дохід.
Джерелами погашення державних позик можуть бути:
- доходи від інвестування позичених коштів у високоефективні проекти;
- додаткові надходження від податків;
- економія коштів від зменшення видатків;
Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д., «Фінанси»
- емісія грошей;
- залучені кошти від нових позик.
По методу розміщення позики поділяють на:
- добровільні позики;
- примусові позики;
- позики розміщені по підписці.
Кожному методу розміщення позик відповідає свій спосіб реалі-зації.

Облігації добровільних позик вільно продаються і купуються бан-ківськими установами.
Примусові позики поширюються серед кредиторів у силу поста-нови уряду, що передбачає строгу відповідальність за відхилення від покупки облігацій.
Позики, розташовувані серед населення по підписці з розстроч-кою платежу, формально є добровільними. Однак їхня реалізація супроводжується такою масово-політичною компанією, що робить їх обов'язковими. Це можливо лише в умовах тоталітарного режиму. В даний час у нашій країні діють тільки добровільні позики.
Таким чином, державні позики є найбільш вагомою частиною державного кредиту, за допомогою якого акумулюються грошові кош ти з метою фінансування суспільних потреб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Випуск державних позик ґрунтується на таких передумовах:

 1. 5.2. Державні позики в системі державного кредитування
  Основною формою державного кредиту є державні позики, що формуються шляхом залучення тимчасово вільних коштів населен-ня, підприємств і організацій для фінансування суспільних потреб через випуск і реалізацію облігацій, казначейських зобов'язань тощо. Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д., «Фінанси» Державні позики Забезпечені випуском цінних паперів Надаються на підставі угод
 2. 5.4. Управління державним боргом
  Розміри державного боргу відіграють важливу роль в макроеко-номічному розвитку економіки, вирішенні соціальних проблем та ди-наміці міжнародних відносин. Для досягнення позитивного впливу державного боргу на розвиток економіки необхідно проводити зва-жене управління його обсягами. Метою управління державним боргом є: - досягнення стабільного економічного розвитку; - забезпечення необхідних
 3. 3. Тести
  1. За емітентами боргових зобов'язань державні позики поділяються на: а) гарантовані; б) казначейські; в) державні; г) місцеві. 2. Вся сума випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, а також доходи (проценти), які необхідно сплатити за цими зобов'язаннями називається: а) капітальний державний борг; б) поточний державний борг; в) державний кредит; г) немає вірної відповіді.
 4. 8.4. Управління та обслуговування державного боргу
  Управління державним боргом полягає у забезпеченні платоспроможності держави, тобто можливості погашення боргів. В управлінні внутрішнім і зовнішнім боргами існують певні особливості. Платоспроможність за внутрішніми позиками забезпечується, як правило, за рахунок внутрішніх джерел. Платоспроможність за зовнішнім боргом залежить насамперед від валютних надходжень. За недостатньої
 5. Основні поняття
  Державний кредит - одна з форм руху позикового фонду, насамперед тимчасово вільних коштів населення і суб'єктів економічної діяльності. Цей рух здійснюється на добровільній основі для фінансування потреб економіки на умовах державної гарантії повернення коштів із сплатою визначеного відсотка. Державний борг - сума заборгованості за випущеними і непогашеними внутрішніми державними позиками, а
 6. 3. Внутрішній і зовнішній державний борг
  державний борг - це сума накопичених в країні за певний період бюджетних дефіцитів за вирахуванням позитивних сальдо бюджету за той же період. Розрізняють внутрішній та зовнішній державний борг. Зовнішній державний борг - це борг іноземним державам, організаціям та особам, при цьому держава повинна віддавати певні цінні товари, надавати послуги для оплати процентів та погашення боргу.
 7. 8.2. Форми державного кредиту
  Державний кредит виступає у двох формах: ощадна справа і державні позики. Ощадна справа належить до державного кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються у доходи бюджету. Однак, як правило, ощадні банки, незалежно від форми власності, діють на комерційних засадах і мобілізовані кошти формують їх кредитні ресурси. Частина цих ресурсів може спрямуватись на придбання державних цінних паперів і
 8. Література
  Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. - К.: Атіка, 2002. - С. 213-231. Василик О. Д. Теорія фінансів. - К.: НІОС, 2001. - С. 304-318. Климко Г. Н., Матвіенко А. С. Проблеми ефективності використання іноземних кредитів у економіці України // Фінанси України. - 1997. - №2. - С. 29-37. Кудряшов В. П. Фінанси. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - С. 198-215. Льовочкін С. В. Теоретичне
 9. Конверсія
  Конверсія - зміна доходності позики. Конверсії бувають добро-вільні, обов'язкові, примусові. Добровільна конверсія відбувається, коли уряд пропонує власни-кам добровільно обміняти старі облігації на нові (як правило збільш низьким доходом). Обов'язкова конверсія відбувається, коли старі облігації обміню-ються на нові або повертаються державі в обмін на гроші. Примусова конверсія відбувається,
 10. Самостійна робота
  1. Визначити, правильні чи неправильні такі твердження: - правильні (П); - неправильні (Н). 1. У кількісному відношенні переважає діяльність держави як кредитора. 2. До позик держава вдається при бюджетному дефіциті. Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д., «Фінанси» 3. У тих випадках, коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик чи виконання інших зобов'язань, взятих
 11. 7.3. Джерела покриття бюджетного дефіциту
  Існування бюджетного дефіциту вимагає постійного пошуку шляхів його подолання і, в ідеалі збалансування доходів і видатків бюджету. Конкретні заходи держави в цьому напрямі можуть бути різними, але в результаті зводяться до створення можливостей зростання доходів та скорочення видатків бюджету. З цією метою необхідно: удосконалити податкову систему, забезпечити оптимальний рівень податкових
 12. Державні доходи
  Державні доходи - першооснова фінансового господарства держави. Державні доходи - грошові відносини з приводу розподілу та перерозподілу ВВП, пов'язані з формуванням фінансових фондів держави. За матеріальним змістом державні доходи - сума коштів, що мобілізується державою для виконання своїх функцій. Залежно від рівня розміщення виділяють: централізовані держані доходи - до них належать
 13. Суть, поняття та форми державного кредиту
  Державний кредит - сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора та гаранта. З допомогою державного кредиту залучаються вільні фінансові ресурси суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, які використовуються для задоволення державних потреб. За своєю економічною суттю державний кредит - форма вторинного перерозподілу ВВП. Причини існування державного
 14. 8.1. Економічна сутність державного кредиту
  Державний кредит являє собою досить специфічну ланку державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. В окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти. Державний кредит є сукупністю найрізноманітніших форм і методів фінансових відносин. Такий підхід має на
 15. Класифікація державних позик І ДЖЕРЕЛА ЇХ ПОГАШЕННЯ
  Державні позики є основною формою державного кредиту. Класифікація державних позик здійснюється за такими ознаками: за правовим оформленням розрізняють державні позики, що оформляються підписними зобов'язаннями або надаються на підставі угод (безоблігаційні), і забезпечені випуском цінних паперів (облігаційні). Угодами оформляються, як правило, кредити від урядів інших країн, міжнародних
 16. Державні видатки
  Державні видатки - грошові відносини, що складаються при використанні централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави з метою фінансування витрат розширеного відтворення, задоволення інших суспільних потреб. За матеріальним змістом державні видатки - сума коштів, що використовується державою в процесі здійснення її фінансової діяльності. Завдання державних видатків -
 17. Суть і класифікація державних позик
  Державні позики виступають основною формою державного кредиту. Передумовами їх випуску є: наявність кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти; довіра кредиторів до держави; зацікавленість кредиторів у наданні позик державі; можливість держави своєчасно і повністю повернути борг і виплатити дохід. Державні позики класифікують за такими ознаками: За правовим оформленням: на підставі
 18. 1. Економічна сутність і роль державного кредиту
  Державний кредит - це сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади та управління, з однієї сторони, та фізичними і юридичними особами - з іншої, при яких держава виступає в якості позичальника, кредитора і гаранта. Головна форма кредитних відносин - коли держава виступає як позичальник коштів. Рідше вона виступає як кредитор і надає позики юридичним та фізичним особам. У
 19. Тема 6. Бюджетна система України
  Які бюджети включає в себе бюджетна система в унітарних державах? а) федеральний бюджет; б) державний бюджет; в) бюджети членів федерації; г) місцеві бюджети; д) бюджети земель. Бюджетна система України - це сукупність: а) державного бюджету та місцевих бюджетів; б) державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджетів земель; в) державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджетів членів