« Попередня Наступна »

Виручка від реалізації


Продаж
(реалізація) Відвантаження (передання) продукції (товару), а також підписання сторонами документів про виконанні роботи, надані послуги
Виручка Кошти у вигляді грошового еквівалента вартості продукції, яка може бути основного або допоміжного виробництва від реалізації Через оптові або роздрібні ціни, які віддзеркалюють вартість продукції, підприємство одержує гроші за товари або послуги 25
Значення Підприємство-виробник одержаними грошима за товари і послуги покриває витрати на виробництво і обіг, тобто має можливість постійно авансувати кошти у виробничий процес і одержувати прибуток реалізації Підприємство-виробник використовує кошти від реалізації продукції і послуг для підтримання процесу відтворення і поновлення фінансових ресурсів
Плановий обсяг виручки
Плановий обсяг виручки від реалізації товарної продукції (Р) обчислюється при всіх існуючих методах планування з врахуванням так званого «рівня товарного балансу» за формулою:
Р = Оn + Т - Ок
де Т - обсяг товарної продукції на рік (квартал, місяць) по плану підприємства;
Оn і Ок - перехідні залишки нереалізованої, а також реалізованої
неоплаченої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду.

26 Методи розрахунку обсягу виручки від реалізації товарної продукції В практиці використовують два методи розрахунку планового обсягу виручки від реалізації товарної продукції: Метод поасортиментного (прямого) розрахунку Метод укрупненого розрахунку Прямий розрахунок реалізації кожного найменування товарів і послуг, що виробляються, реалізуються, продаються замовникам - простий за технікою, наочний, точний, але трудомісткий Обсяг виручки від реалізації продукції планують без розрахунків по кожному виду продукції, а в цілому по всій продукції, що виробляються на підприємстві за рівням товарного балансу на основі бухгалтерських даних
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Виручка від реалізації.

 1. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика. 2. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. 3. Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика. 4. Стадії управління грошовими потоками. 5. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку, - виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку. 6.
 2. 4. Джерела формування оборотного капіталу.
  Оборотний капітал формується На етапі організації В процесі подальшого нового підприємства розвитку підприємства Формування уставного Шляхом поповнення уставного фонду підприємства фонду підприємства 62 5. Показники ефективності використання оборотного капіталу. Показники ефективності використання оборотного капіталу коефіцієнт оборотність навантаження оборотності в днях
 3. 4. Джерела фінансування капітальних вкладень.
  Джерела фінансування Власні Позикові Амортизаційні відчислення 1. Довгострокові кредити. Нараховуються на зношення 2. Грошові вкладення інвесторів: основних фондів а) вітчизняних; б) зарубіжних; Вартість основних фондів помножити на норму амортизації і розділити на 100 А - сума амортизації, С - вартість основних фондів, N - норма амортизаційних відрахувань 51
 4. 9.4. Синтетичний облік касових операцій.
  Типові бух. проводки з обліку грош. коштів, грош. документів иа грош. коштів в дорозі: Операції Дт Кт 1. Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування 30 14 2. Передано гроші з банка в касу 30 31 3. Перераховано кошти для придбання або продажу іноз. валюти 33 31 4. Повернено готівкою довгострок. заборгованість 30/33 16 5. Зроблено внесок готівкою учасником товариства 30
 5. Звіт касира
  Звіт касира - документ, який передається в бухгалтерію і представляє собоє відривний листок Касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів. Нажходження і видача грош. документів оформлюється прибутк. і видатк. касовими ордерами обо накладними. касир складає звіт про рух грош. документів. Здача виручки інкасатору оформлюється супровідноє відомістю, яка складається в 3-х
 6. Додаток Звіт про фінансові результати за 200__ р.
  Код за ДКУД 1801007 Форма №2-м 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 200__ РІК Стаття Код ряд. За звітний період За аналогічний період попереднього року Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 035 Собівартість реалізованої
 7. Розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля
  Оскільки аналіз "Витрати-Обсяг-Прибуток" потребує розподілу витрат на змінні та постійні, при аналітичних розрахунках необхідно розрізняти перші витрати від других за допомогою проміжного результату діяльності підприємства. Цю величину називають валовою маржею, результатом від реалізації після відшкодування змінних витрат, сумою покриття або внеском. Головною метою підприємства є максимізація
 8. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
  1. Необхідно припустити, що підприємства AiB отримують однакову за обсягом та темпами росту виручку від ресиїі- іації продукції. Проте коефіцієнт операційного лівериджу у підприємства А більше, ніж у підприємства В. Вкажіть, на якому підприємстві спостерігатиметься сильніша дія операційного важеля за умови переходу обома підприємствами порогу рентабельності? 1. На підприємстві В, оскільки при
 9. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
  Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати роботи підприємства. Звіт про фінансові результати (форма № 2) складається з трьох розділів. За звітом про фінансові результати визначають чистий прибуток (збиток) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зістав­лення його статей. Отже, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного
 10. 18.1. Порядок формування фін. результатів діяльності.
  Нормативним документом, що розглядає поняття фін. результатів та порядок їх оформлення є П (С) БО №3"Звіт про фін рез." Відповідно до якого прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними в-ти. Визначення прибутку полягає у визначенні чистого прибутку звітного періоду, шляхом зіставляння доходів і витрат звітного періоду. Прибуток формується протягом року від усіх видів звичайної та
 11. Прогнозування банкрутства підприємства
  Одним із найважливіших інструментів системи раннього попередження та методом прогнозування банкрутства підприємств є дискримінантний аналіз. В теорії і практиці здебільшого розрізняють однофакторний та багатофакторний дискримінантний аналіз. В основі однофакторного (одновимірного) аналізу покладене сепаратне дослідження окремих показників (які є складовою певної системи показників) та