« Попередня Наступна »

Висновки до розділу 3


Аналіз інноваційних процесів в економіці України та характеристика рівня інноваційного розвитку приводять нас до висновку, що в Україні за роки незалежності сформувалась технологічно слабка структура промисловості, частково успадкована від минулих суспільно-політичних формацій. Кінцевим показником інноваційного розвитку економіки є її продуктивність та ефективність, а ці поняття далеко не завжди пов'язані з ситуативним підвищенням активності в економіці. Аналіз структури випуску продукції, інвестицій та витрат на фінансування інновацій свідчать про їх слабку орієнтацію на останні технологічні уклади. Для узагальненої оцінки інноваційного рівня економіки України нами було розраховано інтегральний показник - узагальнений інноваційний індекс (Summary Innovation Index (SII)), що враховує різноманітні аспекти інноваційних процесів в країні. Розрахунки показали, що для України показник SII складає приблизно 0,28, що є близьким до показників таких країн як Литва та Мальта і значно відстає від лідерів розвитку інновацій, таких як Швеція, Швейцарія, Фінляндія. Більш глибокий аналіз розрахунку зазначеного індекса показав, що багато його складових є не стільки результатами інноваційного розвитку, скільки передумовою для його формування. Тобто, великі значення даних показників можуть означати не наявний інноваційний розвиток, а, по-перше, можливості формування інноваційного розвитку у майбутньому; по-друге, неефективність даних факторів при умові низької реальної продуктивності праці і добробуту суспільства. У випадку України великі значення багатьох показників розвитку інновацій означають саме неефективність використання даних факторів, адже реальна продуктивність праці та рівень життя досить низькі в порівнянні з розрахованим нами індексом. Додаткові розрахунки показали, що у період 2002-2006 років ефективність економіки України не перевищувала 30 %.
У ході роботи було запропоновано алгоритм розрахунку фінансового потенціалу населення, що тісно пов'язаний з організованими заощадженнями, грошовим агрегатом М0 та накопиченням готівкової валюти у населення. У формалізованому вигляді обчислення фінансового потенціалу населення має наступний вигляд:
org
x-'Pi
FP = Sorg + (M 0 - CR) + UCS CR = ? P
Cp
2 (3.7)
UCS = (CP - CS) + R - TO + NI
NI = IE - II
де, FP - фінансовий потенціал населення (financial potential);
Sorg - організовані заощадження населення;
M0 - готівкові кошти в обігу поза банками за виключенням готівкових коштів в установах Національного банку і банків України;
CR - постійні касові залишки (cash residuals); р - кількість населення, що входить в і-ту групу за витратами;
CPi - середньодушові сукупні витратами у місяць в і-тій групі;
UCS (unorganized currency savings) - неорганізовані валютні заощадження;
CP (currency purchase) - купівля валюти населенням країни;
CS (currency sale) - продаж валюти населенням країни;
R (remittances) - обсяг приватних переказів з-за кордону;
TO (tourist outflow) - обсяг валюти, вивезений туристами з країни;
NI (net import) - неформальний чистий імпорт;
IE (informal export) - обсяг неформального експорту;
II (informal import) - обсяг неформального імпорту.
Оцінка фінансового потенціалу та аналіз фінансової поведінки населення дозволяють нам зробити наступні висновки:
 • Загальна оцінка фінансового потенціалу населення становить 505,11 млрд.
  грн на кінець 2008-го року. Обсяг нереалізованого фінансового потенціалу населення у гривневій формі складає 132,199 млрд. грн (13,9 % ВВП) на кінець 2008 року і близький до більш ранніх аналогічних оцінок, що складали 12,5 % ВВП [158], 10-15 % ВВП [169], 15-20 млрд. дол США [70]. Щоправда, існують і більш пізні оцінки - 50-75 млрд. грн [155], 20-25 млрд. дол [72], які не співвідносяться з отриманими в даному дослідженні

результатами, що пояснюється, на нашу думку, перш за все різними
підходами у визначенні поняття «фінансовий потенціал населення».
 • Підрахунки обсягу валютних неорганізованих заощаджень населення говорять про те, що на кінець 2008-го року у населення України на руках накопичилось приблизно 26,4 млрд. дол США. Для порівняння, за розрахунками С. Шумської, яка розраховувала накопичену на руках валютну готівку як сальдо купівлі-продажу валюти населенням, на початок 2003-го року в населення мало накопичитись 4,6-11,6 млрд. дол США [157]. Інші джерела стверджують, що за період 1992-2001 років на руках у населення накопичилось близько 3,6 млрд. дол США [72, с. 271], або ж, що нелегальна валютна маса в Україні на 1998 рік складала 8-16 млрд. дол США [169]. Розбіжності у результатах розрахунків звичайно пояснюються різницею в методиках оцінки, часом проведення досліджень та інформаційних джерелах. Хоча наведена схема розрахунку, на думку автора, в повній мірі враховує найбільші вхідні та вихідні потоки готівкової валюти в країні.
 • На основі аналізу міжнародної статистики було досягнуто висновку, що цільовим показником використання фінансового потенціалу населення у гривневій формі буде зниження відношення грошового агрегату М0 до ВВП до рівня 5 %.
 • Номінально норма заощаджень населення України досить значна, але велика їх частина перебуває в неорганізованій формі, що унеможливлює їх трансформацію в інвестиції. Порівняно з країнам ЄС, середня схильність населення до організованих заощаджень за період 1996-2006 років. була однією з найнижчих.
 • Розрахунки показують, що фінансові ресурси населення у 2006-2008 рр. використовувались трохи менше, ніж наполовину. Значна частина фінансового потенціалу населення перебуває у непродуктивній формі і потребує ефективного використання. У зазначених роках нереалізована частина становила 54,3; 52,9 та 53,6 % від загального обсягу фінансового потенціалу населення.

Аналіз структури джерел фінансування інноваційної діяльності українських підприємств показав, що сьогодні єдиним вагомим каналом реалізації заощаджень населення в контексті стимулювання інноваційного розвитку є канал кредитування. Відповідно, було проаналізовано вплив депозитів населення на довгострокове кредитування, тобто таке кредитування, що може йти на фінансування інноваційного процесу. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що депозитні заощадження населення слабко впливають на процеси довгострокового кредитування в Україні. На українському фінансовому ринку склалась ситуація, коли банки орієнтовані на інші джерела фінансових ресурсів, аніж на фінансові активи домогосподарств. Відсоткові ставки за депозитами (а відповідно і за кредитами) пов'язані з іншими факторами, ніж збільшення пропозиції активів з боку домогосподарств. До таких факторів можуть належати рівень інфляції та відсоткова політика НБУ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Висновки до розділу 3

 1. ЗМІСТ
  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ Еволюція поглядів на роль науково-технічного прогресу в економічному рості Умови формування та визначення моделі інноваційного розвитку економіки Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Економічний зміст
 2. Зміст
  Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Тематичний зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6 Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................ 8 Тема 1.
 3. 3.2 Структура балансу.
  Форма діючого в Укр. балансу та порядок його замовлення регулюються П (с) БО № 2. згідно закону Укр. " Про БО і фін. звітність в Укр.." баланс є формою №1 фін. звітності під-ва. Баланс під-ва має таку структуру: склад. з 3 розділів (активи), 5 розділів (пасиви). Актив балансу: I розділ: "Необоротні активи" включ. такі статті: основні засоби, довго строк. інвестиції, довго строк. дебіторська
 4. Розділ 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  Розділ 14. ФІНАНСОВИЙ
 5. РОЗДІЛ 15 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  РОЗДІЛ 15 ФІНАНСОВИЙ
 6. РОЗДІЛ 16 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
  РОЗДІЛ 16 МІЖНАРОДНІ
 7. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ РОЗДІЛ 14
  МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ РОЗДІЛ
 8. РОЗДІЛ 13 ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  РОЗДІЛ 13 ФІНАНСОВИЙ
 9. РОЗДІЛ 10. Місцеві фінанси
  РОЗДІЛ 10. Місцеві
 10. РОЗДІЛ 5 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
  РОЗДІЛ 5 ДЕРЖАВНІ
 11. РОЗДІЛ 12 ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
  РОЗДІЛ 12 ФІНАНСИ
 12. РОЗДІЛ 7 БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
  РОЗДІЛ 7 БЮДЖЕТНИЙ
 13. РОЗДІЛ 8 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
  РОЗДІЛ 8 ДЕРЖАВНИЙ
 14. РОЗДІЛ 2 ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ
  РОЗДІЛ 2 ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ