« Попередня

Висновки до розділу 4


У рамках пошуку шляхів реалізації фінансового потенціалу населення у контексті інноваційного розвитку економіки України нами було доведено, що розвиток інноваційних процесів в національній економіці щільно пов'язаний з активністю діяльності таких специфічних фінансових інститутів як венчурні фонди. На основі аналізу емпіричних даних показано, що ступінь використання фінансового потенціалу населення напряму залежить від рівня розвитку фінансового ринку. У свою чергу, вагомим фактором розвитку фінансового ринку є доступність венчурного капіталу, саме через венчурний капітал в основному відбувається зв'язок між фінансовим ринком та інноваційними процесами. Таким чином, ступінь залучення неорганізованих заощаджень населення в організовану форму (фактично до системи фінансового посередництва) може виступати додатковим індикатором і фактором розвитку всієї фінансової системи, а через механізм венчурного фінансування - розвитку інноваційної сфери також. Венчурний капітал як часткова реалізація фінансового потенціалу населення і відображення загального розвитку фінансового посередництва в країні відіграє, як ми показали, важливу, якщо не ключову роль.
В Україні венчурний капітал являє собою фінансово-економічну категорію, яка відображає міру ризику інвестицій, що здійснюються венчурними фінансовими інститутами і не має відношення до їх інноваційної спрямованості. Венчурні фонди, згідно з вітчизняним законодавством, являються одним з типів ІСІ, їх діяльність регламентована сукупністю правових норм, що регулюють весь загал інститутів спільного інвестування, а гіпотетична інноваційна природа активів венчурних фондів не визначена на законодавчому рівні. Аналіз структури активів вітчизняних венчурних фондів свідчить про те, що вона непрозора і складається з активів низьколіквідної форми, венчурні активи орієнтовані на сектори економіки з найвищою віддачею на інвестиції (фінанси, торгівля, будівництво), а не на інноваційні галузі економіки. Інвестиції венчурних фондів в економічно розвинених країнах орієнтовані на ті сфери економічної діяльності, що відрізняються високим інноваційним потенціалом (а отже і потенціалом росту), можливостями для відкриттів і їх швидкої комерціалізації. В Україні фізичні особи до недавнього часу не мали права здійснювати інвестиції у венчурні фонди, тоді як у країнах, розвинених в інноваційному та фінансовому плані, такі інвестиції дозволено.
На наш погляд, з метою пожвавлення інноваційних процесів в Україні та реалізації фінансового потенціалу населення на основі законопроекту «Про венчурні фонди» [197] доцільно розробити проект нового закону «Про венчурні інноваційні фонди», з наступними змінами:
 1. В законопроекті виділити саме венчурні інноваційні фонди як особливий вид інститутів, направлених на фінансування інноваційного процесу, при цьому регулювання діяльності венчурних фондів слід залишити за Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
 2. Встановити, що венчурними інноваційними фондами можуть називатись фонди, що не менше 50 % своїх активів тримають в активах інноваційних підприємств, спільних підприємств, створених для виконання проектів технопарків, наукових парків, підприємств інноваційної інфраструктури. Такі активи можуть бути у формі нематеріальних активів - об'єктів інтелектуальної власності, що мають грошову оцінку, основних засобів; довгострокових фінансових інвестицій; відстрочених податкових активів; векселів одержаних; дебіторської заборгованості за розрахунками; іншої поточної дебіторської заборгованості; поточних фінансових інвестицій; грошових коштів та їх еквівалентів (в національній та іноземній валюті).
 3. Запровадити щорічний моніторинг активів венчурних інноваційних фондів щодо інноваційної направленості активів. Покласти цю функцію на Державне агентство України з інвестицій та інновацій, а саме - на Державну інноваційну фінансово-кредитну установу. У разі недотримання фондом вимог щодо структури активів він має позбавлятись статусу інноваційного з відповідними економічними та правовими наслідками. А саме: фонд в обумовлений період часу або повинен пройти процес реорганізації і діяти як звичайний венчурний фонд відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», або привести структуру активів у відповідність до статусу інноваційного, або має бути ліквідованим.
 4. Визначити венчурні інноваційні фонди наступних видів: венчурний корпоративний інноваційний фонд, венчурний пайовий інноваційний фонд, венчурний корпоративний інвестиційний фонд інноваційного розвитку так, як вони визначені в законопроекті «Про венчурні фонди» [197]. При цьому виділення венчурних інноваційних фондів приватних інвестицій є недоцільним, оскільки вони мають створюватись в організаційно-правовій формі командитного товариства згідно чинного законодавства. У підрозділі 1.3 зазначалось, що українське командитне товариство швидше за все не може служити юридичною оболонкою для струтури, подібної до венчурного фонду.
 5. Дозволити приватне та публічне розміщення цінних паперів всім видам венчурних інноваційних фондів з метою залучення широкого кола інвесторів.
 6. Дозволити участь фізичних осіб у венчурних інноваційних фондах, але встановити максимальну суму внеску до одного фонду на рівні, що відповідає сумі річної мінімальної заробітної плати (12 мінімальних заробітних плат) помноженої на кількість років діяльності фонду. Ця норма дозволить, з одного боку, залучити до інвестиційно-інноваційного процесу широке коло населення, з іншого - обмежить величину фінансового ризику, що приймає на себе індивідуальний інвестор. Збільшення строку функціонування венчурних інноваційних фондів буде вести до підвищення рівня граничних сум внесків що буде мати наступні наслідки : для залучення більших фінансових ресурсів венчурні інноваційні фонди змушені будуть подовжувати строк свого функціонування; індивідуальні інвестори при бажанні вкласти більші суми будуть більш прискіпливо аналізувати діяльність фондів та компаній з управління активами.
 7. З метою диверсифікації фінансових ризиків індивідуальних інвесторів заборонити вкладення коштів однією фізичною особою у більш ніж один венчурний фонд, що перебуває в управлінні однієї компанії з управління активами.
 8. При визначенні особливостей діяльності венчурних корпоративних інвестиційних фондів інноваційного розвитку (венчурні інноваційні фонди з державною часткою не менше 25 % статутного капіталу, і здійснюють діяльність з венчурного інвестування у визначених законодавством пріоритетних напрямах інноваційної діяльності) зазначити, що грошові внески фізичних осіб гарантуються державою і їх номінальна сума буде компенсована у разі недостатності вартості чистих активів по завершенню діяльності фондів. Введення цієї норми допоможе уряду залучити додаткові кошти для фінансування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку, змусить більш прискіпливо обирати об'єкти інвестування та підвищить вимоги до вибору компанії з управління активами.
 9. В якості фіскального стимулу участі населення бажано було б надати право фізичним особам відносити внески до венчурних інноваційних фондів до складу податкового кредиту з податку з доходів фізичних осіб за підсумками звітного податкового року. При цьому доходи отримані фізичними особами у якості приросту фінансових активів від участі у фондах слід оподатковувати на загальних засадах. Дана норма повинна бути введена в дію відповідними змінами до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».
 10. Задля забезпечення прозорості діяльності фондів необхідно встановити норму, згідно з якою венчурні інноваційні фонди щоквартально мають подавати звіт за встановленою формою відносно структури активів, фінансову звітність відповідно чинного законодавства та звіти відносно реалізації інноваційних програм та інноваційних проектів, наукових досліджень, результатом яких є інноваційні продукти і реалізацію яких вони фінансують. Такі звіти повинні надаватись всім без виключення інвесторам, а також уповноваженим органам влади (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державне агентство України з інвестицій та інновацій) Економетричний аналіз фінансової поведінки населення дозволив нам виділити наступні напрями макроекономічної політики держави задля підвищення схильності населення до організованих заощаджень:
 1. Засоби монетарної політики набагато слабше впливають на

рівень організованих заощаджень, ніж інструменти впливу фіскальної політики держави, що підтверджено не тільки даним дослідженням, але і рядом інших [179; 215]. Позитивний вплив здійснює фактор зниження прямого оподаткування населення. Тобто, запропонований стимул залучення коштів населення до венчурних фондів у формі права на податковий кредит з податку з доходів фізичних осіб скоріше за все буде дієвим.
 1. Безробіття та рівень інфляції мають негативний вплив на

організовані заощадження населення, тому боротьба з цими явищами виступає пріоритетним завданням уряду.
 1. Надходження іноземного капіталу в національну економіку

опосередковано, через інвестиції у розвиток фінансового сектора, веде до підвищення рівня організованих заощаджень. Тому політика по залученню іноземних інвестицій також матиме позитивний вплив на рівень організованих заощаджень в економіці.
Додаток А
Теоретичне представлення динаміки економічного росту за умов перманентного інноваційного процесу (рис. А.1) та інноваційних сплесків (рис. А.2)
Y/K;q

t
Рис. А.1

Рис. А.2
Період
домінування
Країни-
лідери
Ядро технологічного
укладу
Ключовий
фактор
Організація
виробництва
1 1780 - 1840 (~ 60 років) Велика
Британія,
Франція,
Бельгія
Текстильна, ливарна промисловість, обробка заліза, будівництво каналів Водяний
двигун
Модернізація і концентрація
2 1840 - 1890 (~ 50 років) Велика
Британія,
Франція,
Бельгія,
США,
Німеччина
Залізничний та морський транспорт, машинобудування, станко будування, вугільна промисловість Паровий
двигун
Механізація і масштабування
3 1890 - 1940 (~ 50 років) Велика
Британія,
Франція,
Бельгія,
США,
Німеччина,
Нідерланди,
Швейцарія
Електротехнічне і важке машинобудування, виробництво та прокат сталі, ЛЕП, важке озброєння, кораблебудування, неорганічна хімія Електричний
двигун
Гнучкість та стандартизація, урбанізаця, ріст якості
4 1940 - 1990 (~ 50 років) Країни
ЄЕС,
Австралія,
Канада,
Японія,
Швеція
Автомобілебудування, військова промисловість, синтетичні матеріали, кольорова металургія, органічна хімія, електронна промисловість Двигун
внутрішнього
згорання
Масовість,
серійність,
конвеєр,
міжнародна
стандартизація
5 1990 - 2020 (~ 30 років) Німеччина,
Тайвань,
Південна
Корея,
Країни
ЄЕС,
Австралія,
Швеція
Обчислювальна техніка, програмне забезпечення, авіапромисловість, телекомунікації, роботобудування, оптоволоконний зв'язок. Газові
технології
Держрегулювання, поєднання великих корпорацій та малого бізнесу
6 1995 - (~ 30 років) США, Країни ЄС, Японія Біотехнології,
нанотехнології,
фотоніка,
оптоелектроніка,
аерокосмічна
промисловість
Нетрадиційні
джерела
енергії
Великий і малий бізнес, держрегулювання

Питома вага та абсолютні показники технологічних укладів у структурі виробництва промислового комплексу України у 2007 році*

Вид економічної діяльності
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), (млн грн) Питома вага у структурі прмислової продукції (робіт, послуг)
ТУ Промисловість - всього (млн грн) 717076,7 100,00%

6-й
Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 3557,2281 0,50%
Всього 3557,2281 0,50%

5-й
Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 21216,5 2,96%
Всього 21216,5 2,96%

4-й
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 109959,9 15,33%
Легка промисловість 7034,1 0,98%
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини 5796,4 0,81%
Целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність 16788 2,34%
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 52527,7 7,33%
Хімічна та нафтохімічна промисловість 43911,4 6,12%
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 27464,5 3,83%
Машинобудування (без виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування та літальних апаратів, включаючи космічні) 73566,1719 10,26%
Інше виробництво (не належне до інших груп) 10890,3 1,52%
Всього 347938,4719 48,52%

3-й
Добувна промисловість 56348,6 7,86%
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 157450,5 21,96%
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 130565,4 18,21%
Всього 344364,5 48,02%

*Джерело: розраховано за даними Держкомстату[18]
Структура інноваційних витрат в промисловості за технологічними укладами та розподіл за ними реалізованої інноваційної продукції
Вид економічної діяльності
Розподіл загального обсягу витрат на інноваційну діяльність за технологічними укладами

Розподіл загального обсягу реалізованої інноваційної продукції за технологічними укладами

2006

2007

2006

2007
Обсяг Питома
вага
Обсяг Питома
вага
Обсяг Питома
вага
Обсяг Питома
вага
ТУ Промисловість - всього (тис. грн) 6159950 100% 10821017 100% 30892704 100% 40188016,6 100%
5-й Виробництво електричного та електронного устаткування 690188 11,2% 998230,4 9,2% 1740475 5,63% 3224441,7 8 %
Всього 690188 11,2% 998230,4 9,2% 1740475 5,63% 3224441,7 8%
Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів 810879 13,16% 1729336,7 16% 3755020 12,16% 4515919,8 11,24%
Легка промисловість 28663,6 0,47% 74304,1 0,7% 83231,1 0,27% 148794,3 0,37%
Виробництво деревини та виробів з дерева 20416,9 0,33% 182438,1 1,7% 95268,4 0,31% 130752,4 0,33%
Целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 46576,8 0,76% 303383,2 2,8% 1136465 3,68% 1070528,6 2,66%
Виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
197076 3,20% 761033,7 7 % 455323,7 1,47% 2437262,5 6,06%
4-й Хімічна та нафтохімічна промисловість 1252553 20,33% 1591741 14,8% 5201948 16,84% 6321355,2 15,73%
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 254528 4,13% 450194,2 4,2% 439575,3 1,42% 745523,5 1,86%
Машинобудування (без виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування та літальних апаратів, включаючи космічні) 929064 15,08% 1575277,4 14,6% 7029245 22,75% 10162295,8 25,29%
Інше виробництво (не належне до інших груп) 543975 8,83% 71804,3 0,7% 120898,2 0,39% 86134,6 0,21%
Всього 4083732 66,29% 6739512,7 62,2% 18316975 59,29% 25618566,7 63,75%
Добувна промисловість 79684,4 1,29% 202044,7 1,9% 2464111 7,98% 1981057,7 4,93%
Металургія та оброблення металу 1262689 20,5% 2762569,2 25,5% 7895725 25,56% 9360988,5 23,29%
3-й Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 43657,3 0,71% 118659,6 1,1% 475418,2 1,54% 2962 0,01%
Всього 1386030 22,5% 3083273,5 28,5% 10835254 35,07% 11345008,2 28,23%

Зважений коефіцієнт
3,88 3,8 3,7 3,8

ЇЛ - - -- -- --- - л
Розподіл реалізованої промислової продукції за технологіями[†]
Вид економічної діяльності Обсяги реалізації (млн грн), 2007р. Питома вага у реалізації промислової продукції Питома вага у промисловості країн-членів ОЕСР, 2003р.
Промисловість загалом 717076,7 100%
Високі технології:
Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 3557,2281 0,50% 3%
Фармацевтичне виробництво 4788,9277 0,67% 4,30%
Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин 410,3129 0,06% 5,40%
Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку 1647,2753 0,23% 8,10%
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування годинників 2795,5273 0,39% 4,10%
Всього 13 199,3 1,84% 24,80%
Середні-високі технології:
Виробництво електричних машин та устаткування 21216,5 2,96% 4,60%
Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 32751,4527 4,57% 14,50%
Хімічне виробництво (за виключенням фармацевтичного виробництва) 26231,0723 3,66% 9,30%
Виробництво залізничного рухомого складу 14123,3057 1,97% 0,60%
Виробництво машин та устатковання 30847,1229 4,30% 10,10%
Всього 125169,4536 17,46% 39,20%
Середні-низькі технології:
Будування та ремонт суден 2326,4764 0,32% 0,70%
Виробництво гумових та пластмасових виробів 12891,4 1,80% 3%
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 52527,7 7,33% 2,70%
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 27464,5 3,83% 1,50%
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 157450,5 21,96% 7,60%
Всього 252 660,6 35,23% 15,30%
Низькі технології:
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини 5796,4 0,81% 1,20%
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 16788 2,34% 3,30%
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 109959,9 15,33% 6,10%
Легка промисловість 7034,1 0,98% 6,60%
Інше виробництво (не належне до інших груп) 186 469,0 26,00% 3,40%
Всього 326047,3987 45,47% 20,70%

Додаток Ж
Індекси промислового виробництва за рівнем технологій (відсотків до попереднього року)*
Вид економічної діяльності 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Середнє
значення
Промисловість загалом 107 115,8 112,5 103,1 106,2 110,2 109,8
Високі технології:
Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 77
Фармацевтичне виробництво 103,7 112,1 113,7 117,7 106,5 108,6 111,01
Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин 124 128,3 143 129,8 96,9 95,7 114,9
Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку 98,6 127,2 109,8 129,5 93 123,5 116,6
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування годинників 107,4 115,8 125,1 91,5 116,9 125 113,7
Середнє значення 108,43 120,85 122,9 117,13 103,33 105,96 113,03
Порівняння із загальнопромисловим показником 1,425 5,05 10,4 14,025 -2,875 -4,24 3,17
Середні-високі технології:
Виробництво електричних машин та устаткування 109,2 118,1 161,6 85,1 111,6 122,9 117,41
Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 123,3 219,2 163,3 122,3 136,6 160,6 148,5
Хімічне виробництво (за виключенням фармацевтичного виробництва) 107,9 116 111 107,8 100,9 119,4 110,12
Виробництво залізничного рухомого складу 164,1 172,2 106,7 102,4 97,1 131,1 127,8
Виробництво машин та устатковання 100,4 121,4 118,9 112,2 102,9 115,3 112,8
Середнє значення 120,98 149,38 132,3 105,96 109,82 129,86 123,34
Порівняння із загальнопромисловим показником 13,98 33,58 19,8 2,86 3,62 19,66 13,5
Середні-низькі технології:
Будування та ремонт суден -- -- -- -- -- 127,8 --
Виробництво гумових та пластмасових виробів 100 120,7 128,8 117,6 111,1 114,1 116,7
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 125,5 108,7 103,4 86,6 87,9 103,3 109,9
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 105,3 117,9 119,3 114,3 112,8 116,9 113,98
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 103,9 114,3 112 98,5 108,9 108,3 107,2
Середнє значення 108,68 115,4 115,88 104,25 105,18 114,08 112,4
Порівняння із загальнопромисловим показником 1,675 -0,4 3,375 1,15 -1,025 3,88 2,6
Низькі технології:
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини 123,4 123,6 125,5 119,5 113,9 122,1 122,3
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 108,4 125,7 125,9 112,7 110,3 110,6 115,9
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 108,4 120 112,4 113,7 110 110 113,2
Легка промисловість 100,4 104 113,6 100,3 98,1 100,4 104,37
Середнє значення 110,15 118,3 119,35 111,55 108,08 110,78 113,9
Порівняння із загальнопромисловим показником 3,15 2,525 6,85 8,45 1,875 0,575 4,1

Додаток З
Показники інноваційного розвитку для розрахунку SII 2007
European Innovation Scoreboard 2005 EU27 BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT LV LT LU HU MT CY NL
1. Провідники інновацій
1.1 кількість випускників "природничо-наукових" та інженерних напрямів на 1000 населення віком 20-29 років 12,9 10,9 8,2 14,7 9,7 12,1 10,1 11,8 22,5 24,5 9,7 9,8 18,9 1,8 5,1 3,4 3,6 8,6
1.2 кількість населення, що отримало освіту вищу за середню на 100 населення віком 25-64 роки 23 31,8 13,5 34,7 23,8 33,3 21,5 29,9 25,5 30,8 12,9 21,1 26,8 24 17,7 12 30,5 29,5
1.3 кількість користувачів високошвидкісних ліній інтернету на 100 населення 14,8 20,7 8,4 29,6 15,3 16,6 2,7 13,2 18 8,8 13,1 6,8 8,4 17,4 7,5 12,8 6,6 29
2. Створення знань
2.1 частка витрат публічного характеру на дослідження та розробки у ВВП (%) 0,65 0,55 0,5 0,76 0,76 0,5 0,43 0,51 0,79 0,43 0,56 0,34 0,61 0,21 0,5 0,19 0,28 0,76
2.2 частка витрат у бізнесовому секторі на дослідження та розробки у ВВП (%) 1,17 1,24 0,92 1,67 1,76 0,42 0,18 0,61 1,32 0,82 0,55 0,23 0,16 1,34 0,41 0,42 0,09 1,02
2.3 частка витрат на дослідження та розробки у середньо та високотехнологічних секторах промисловості (% до загального фінансування досліджень та розробок в промисловості) 85,2 79,5 85,4 84,7 92,3 -- 81 77 86,8 85 87,8 90,9 71,4 87,9
2.4. частка підприємств, що отримували публічне фінансування інновацій у загальній кількості промислових підприємств (%) 9 11,7 6,1 7,8 9,2 0,3 10,4 9 6,6 27,8 14 3,6 39,3 5,7 3,5 16,3 12,9
3. Дифузія інновацій
3.1 частка малих та середніх промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю у загальній кількості малих та середніх промислових підприємств
(%)
21,6 31,4 24 28,5 32 29,5 27 18,4 19,7 37,3 18,9 14,6 33,1 9,3 24 18,6
3.3 частка інноваційних витрат промислових підприємств у загальному обороті (%) 2,15 1,96 2,15 2,4 2,93 1,59 3,08 0,94 2,23 1,68 1,81 -- 1,57 1,62 1,16 1,08 2,92 1,25
3.4. відношення венчурного капіталу до ВВП 0,053 0,012 0 0,015 0,011 -- 0,002 0,027 0,03 0,015 0,002 0 -- -- 0,005 -- -- 0,012
3.5 частка у ВВП витрат на інформаційні та телекомунікаційні технології (%) 6,4 6,3 6,6 6,5 6,2 9,8 4,9 5,5 6 5,2 5,3 9,6 7,8 6,8 8,1 8,5 -- 7,6
4. Освоєння (впровадження) інновацій
4.1. зайнятість у сфері високотехнологічних послуг (% до середньорічної кількості найманих працівників) 3,26 3,95 3 4,22 3,48 2,77 1,95 2,68 3,7 3,87 2,97 2,34 2,15 3,32 3,37 2,5 1,94 4,08
4.2 частка високотехнологічної продукції у експорті країни (%) 16,7 6,6 12,7 12,8 13,6 8,1 5,7 4,7 17,8 28,9 6,4 4,2 4,7 40,6 20,2 54,6 21,4 18,3
4.3 реалізація нової ринкової продукції підприємствами (% до обороту) 7,3 4,8 7,7 5,2 7,5 4,4 4,8 3,8 6,2 5,6 6,3 3,5 4,4 6,4 4,2 13,6 1,9 4
4.5 зайнятість у середньо та високотехнологічних секторах промисловості (% до середньорічної кількості найманих працівників) 6,63 6,6 10,33 5,8 10,75 3,49 2,23 4,53 6,33 5,65 7,37 1,58 2,42 1,38 8,41 6,08 0,98 3,25
5. Інтелектуальна власність
5.3. кількість міжнародних патентних заявок на мільйон населення 20,8 20 1,1 25,3 53,8 1,4 0,3 2,7 25,1 11,4 8,3 1,2 0,1 47,2 1,8 3,9 0 47,4
5.4 кількість зареєстрованих торгівельних марок на мільйон населення 108,2 103,7 33,1 191,5 164,6 42,5 34,4 143 83,9 164,2 105,2 13,6 20,9 902 20,5 157,5 187,3 172,3
5.5 зареєстровані патенти на промислові зразки на мільйон населення 109,4 103,8 51,6 240,5 202,7 19,4 3,1 103,7 98,6 58 179,4 19,2 4,4 95,4 11,3 19,7 55,9 138,8

Продовження додатку З Показники інноваційного розвитку для розрахунку SII 2007[‡]
European Innovation Scoreboard 2005 AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO TR CH IS NO US JP UA
1. Провідники інновацій
1. 1 кількість випускників "природничо-наукових" та інженерних напрямів на 1000 населення віком 20-29 років 9,8 11,1 12 9,8 10,2 17,7 14,4 18,4 8,6 10,3 5,7 13,4 10,1 9 10,6 13,7 6,8
1.2 кількість населення, що отримало освіту вищу за середню на 100 населення віком 25-64 роки 17,6 17,9 13,5 21,4 14,5 35,1 30,5 30,7 21,9 11,7 9,3 29,9 29,5 33,6 39 40 24,5
1.3 кількість користувачів високошвидкісних ліній інтернету на 100 населення 15,8 3,9 12,9 11,4 4 24,9 22,9 19,2 3 26,3 28,1 24,7 18 18,9 1,4
2. Створення знань
2.1 частка витрат публічного характеру на дослідження та розробки у ВВП (%) 0,75 0,39 0,43 0,35 0,25 0,99 0,92 0,58 0,38 0,17 0,52 0,7 1,17 0,69 0,69 0,74 0,13
2.2 частка витрат у бізнесовому секторі на дослідження та розробки у ВВП (%) 1,6 0,18 0,29 0,87 0,25 2,46 2,92 1,09 0,11 0,21 0,27 2,16 1,59 0,82 1,87 2,4 0,7
2.3 частка витрат на дослідження та розробки у середньо та високотехнологічних секторах промисловості (% до загального фінансування досліджень та розробок в промисловості) 82,3 80 89,3 86,4 92,7 91,7 85,8 68,1 92 69,7 89,9 86,7 90,0
2.4. частка підприємств, що отримували публічне фінансування інновацій у загальній кількості промислових підприємств (%) 17,8 3,1 4,5 -- 2,8 15,2 -- -- 0,8 2,1 -- 4,7 -- 16,1 -- -- 0,6
3. Дифузія інновацій
3.1 частка малих та середніх промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю у загальній кількості малих та середніх промислових підприємств (%) 32,4 13,8 24 11,6 24,7 30 13,4 34,4 19,4 10,5
3.3 частка інноваційних витрат промислових підприємств у загальному обороті (%) 1,56 1,4 1,9 3,47 0,73 1,52 1,35 1,01 1,5
3.4. відношення венчурного капіталу до ВВП 0,003 0,001 0,039 -- 0,001 0,027 0,058 0,224 -- 0,004 -- 0,024 0,024 0,013 0,035 -- 0,014
3.5 частка у ВВП витрат на інформаційні та телекомунікаційні технології (%) 6,3 7,2 7,4 5,4 6,7 7 8,6 8 9,9 8,2 3,2 7,7 -- 5,2 6,7 7,6 7,1
4. Освоєння (впровадження) інновацій
4.1. зайнятість у сфері високотехнологічних послуг (% до середньорічної кількості найманих працівників) 2,89 2,37 1,85 2,87 2,53 4,59 5,06 4,2 2,63 1,43 -- 3,81 4,97 3,9 -- -- 3,2
4.2 частка високотехнологічної продукції у експорті країни (%) 11,3 3,1 7 4,5 5,4 18,1 12,8 26,5 3,3 3,9 1,4 20,4 8,9 3 26,1 20 5,9
4.3 реалізація нової ринкової продукції підприємствами (% до обороту) 5,2 8,1 4,4 7,4 12,8 9,7 8,3 6,4 8,5 7,1 -- 4,9 4,9 2,1 -- -- 3,1
4.5 зайнятість у середньо та високотехнологічних секторах промисловості (% до середньорічної кількості найманих працівників) 6,75 5,13 3,17 8,5 9,72 6,81 6,29 5,52 4,81 5,67 -- 7,25 2,12 4,27 3,84 7,3 7,3
5. Інтелектуальна власність
5.3. кількість міжнародних патентних заявок на мільйон населення 30 0,2 0,4 2,7 0 29,3 42,7 15,8 0,3 0 0,2 81,3 13,7 11,2 33,9 87 2,0
5.4 кількість зареєстрованих торгівельних марок на мільйон населення 221,5 24,7 98 30,5 16,7 119 164,1 139 8,4 5,6 1,9 308,3 164,1 41,5 33,6 12,9 530,5
5.5 зареєстровані патенти на промислові зразки на мільйон населення 208,8 30,2 57,5 51,5 27,3 97,9 144,9 75 1,9 0,9 3,7 235,7 10 36,6 17,5 15,2 58,4

Динаміка і обсяги накопичення організованих заощаджень та готівкових коштів населенням України у 1991- 2008 роках (млн грн)*
Роки 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1. Кошти домашніх господарств 1,5 8 159 1021 3153 5049 7830 10276 13903
з них:
1.2 організовані заощадження населення (кумулятивно)
1,2 3 31 228 529 1008 1698 3119 4319
реальний індекс зміни щорічних організованих заощаджень населення у відсотках до попереднього періоду (скоригований на ІСЦ) 7,14 15,17 140,43 54,18 113,67 130,95 171,62 70,96
1.3 неорганізовані заощадження населення готівкою (кумулятивно) 0,3 5 128 793 2623 4041 6132 7158 9583
реальний індекс зміни щорічного
накопичення готівки у населення у відсотках до попереднього періоду (скоригований на ІСЦ)
74,6 25,52 107,91 97,58 55,35 134,06 40,89 198,62
2. Грошовий агрегат М0 0,3 5 128 793 2623 4041 6132 7158 9583

*За даними: НБУ [19]
Динаміка і обсяги накопичення організованих заощаджень та готівкових коштів населенням України у 1991- 2008 роках (млн грн)*
Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
1. Кошти домашніх господарств 19590 30822 45771 65548 83996 133522 181868 275584 342270
з них:
1.2 організовані заощадження населення (кумулятивно)
6791 11357 19337 32429 41652 73291 106885 164465 196019
реальний індекс зміни щорічних організованих заощаджень населення у відсотках до попереднього періоду (скоригований на ІСЦ) 163,49 174,25 176,54 151,91 62,90 311,86 95,66 147,76 44,81
1.
3 неорганізовані заощадження населення готівкою (кумулятивно)
12799 19465 26434 33119 42345 60231 74984 111119 146251
реальний індекс зміни щорічного
накопичення готівки у населення у відсотках до попереднього періоду (скоригований на ІСЦ)
105,25 195,54 105,6 88,82 123,22 176,24 74,31 211,15 79,5
2. Грошовий агрегат М0 12799 19465 26434 33119 42345 60231 74984 111119 146251

*За даними: НБУ [19] ** дані за десять місяців
Значення коефіцієнтів кореляції між рівнем доходів та співвідношення М0/ВВП
-- - Л
для груп країн з різними доходами*
Рівень доходів в країні Країни з високим доходом (ВВП на душу населення вище ніж 11116 дол. США) Країни з доходом вищим за середній (ВВП на душу населення 3596 - 11115 дол. США) Країни з доходом нижчим за середній (ВВП на душу населення 906 - 3595 дол. США) Країни з низьким доходом (ВВП на душу населення менше ніж 905 дол. США)
Кількість країн, що були включені в дослідження 42 24 26 21
Середнє
значення
співвідношення
М0/ВВП
6,5 % 6,9 % 9,7 % 8,9 %
Максимальне і мінімальне значення по групі Японія (14,11%) Ісландія (0,96%) Алжир (16,28%) ПАР (2,87%) Марокко
(22,43%)
Судан
(2,11%)
Киргизстан
(19%)
Замбія
(3,57%)
Лінійний
коефіцієнт
кореляції
-0,43 -0,06 0,2 0,02
Критичне значення коефіцієнта кореляції Пірсона з урахуванням кількості ступенів свободи (а=0,05) 0,3 0,4 0,39 0,43

*розраховано автором за даними центральних банків 114 відповідних країн та даними МВФ [116] станом на 2007 р.
Результати розрахунків схильностей населення (у річному розрізі)*
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
АРС 0,714 0,736 0,803 0,827 0,754 0,711 0,714 0,759 0,760 0,816 1,085 1,112 1,048 1,028 1,057 1,070 1,066
МРС 0,737 0,812 0,834 0,607 0,524 0,754 1,105 0,762 1,065 1,637 1,295 0,840 0,980 1,191 1,100 1,057
APS 0,310 0,252 0,172 0,088 0,052 0,062 0,050 0,066 0,073 0,118 0,106 0,122 0,087 0,166 0,133 0,200 0,140
MPS 0,250 0,161 0,066 -0,020 0,105 -0,084 0,187 0,091 0,314 0,080 0,230 -0,027 0,360 -0,018 0,428 -0,018
APSorg 0,086 0,047 0,039 0,012 0,013 0,015 0,029 0,022 0,032 0,048 0,056 0,081 0,043 0,106 0,093 0,123 0,073
MPSorg 0,045 0,038 0,005 0,015 0,025 0,184 -0,035 0,056 0,118 0,074 0,244 -0,078 0,260 0,030 0,226 -0,060
APSunorg 0,224 0,205 0,133 0,075 0,039 0,047 0,021 0,044 0,041 0,070 0,049 0,041 0,044 0,060 0,041 0,077 0,068
MPSunorg 0,205 0,123 0,060 -0,034 0,080 -0,269 0,222 0,035 0,195 0,007 -0,014 0,051 0,100 -0,049 0,202 0,042
АРСг 0,002 0,003 0,004 0,003 0,004 0,005 0,013 0,035 0,027 0,063 0,124 0,164 0,19
МРСг 0,005 0,009 0,010 -0,004 0,006 0,008 0,031 0,180 0,003 0,150 0,410 0,301 0,22

* розраховано за даними НБУ [19

АРС ... -APSorg (права шкала) - - APSunorg (права шкала) АРСг (права шкала)

А
Роки
1999

2000

2001

2002
квартали 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
АРС 0,681 0,719 0,715 0,928 0,820 0,778 0,809 0,669 0,850 0,813 0,854 0,784 1,248 1,176 0,900 1,053
APSorg 0,020 0,017 0,021 0,030 0,055 0,028 0,016 0,027 0,038 0,048 0,030 0,076 0,047 0,052 0,048 0,056
APSunorg -0,035 0,089 0,069 0,044 -0,008 0,073 0,037 0,051 -0,003 0,078 0,069 0,115 0,007 0,055 0,048 0,064
АРСг 0,003 0,010 -0,004 0,001 0,004 0,006 0,004 0,006 0,011 0,011 0,011 0,021
МРС 1,338 0,692 0,361 0,034 0,587 1,063 0,014 0,049 0,613 1,252 0,280 8,782 0,832 0,247 1,037
МPSorg -0,031 0,049 0,021 0,257 -0,095 -0,081 0,078 -0,008 0,103 -0,136 0,399 0,664 0,077 0,039 -0,053
МPSunorg 2,151 -0,047 0,198 -0,415 0,444 -0,256 0,115 0,238 0,517 -0,013 0,439 2,341 0,286 0,030 0,166
МРСг 0,044 -0,121 0,021 0,010 0,016 -0,009 0,015 0,100 0,013 0,009 0,126
Роки
2003

2004

2005

2006
квартали 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
АРС 1,261 1,243 1,086 1,051 1,227 1,208 1,068 1,066 1,162 1,101 1,116 0,938 1,101 1,158 0,977 1,031
APSorg 0,090 0,089 0,063 0,093 0,114 0,097 0,071 -0,009 0,116 0,085 0,078 0,138 0,061 0,084 0,078 0,133
APSunorg -0,015 0,099 0,032 0,044 0,013 0,121 0,057 -0,026 0,048 0,127 0,054 0,057 -0,023 0,070 0,041 0,059
АРСг 0,031 0,042 0,039 0,043 0,025 0,046 0,032 0,022 0,024 0,064 0,089 0,087 0,083 0,128 0,140 0,144
МРС 0,634 1,137 0,667 0,667 0,634 1,123 0,677 1,041 0,742 0,896 1,196 -0,982 0,206 1,479 0,345 2,349
МPSorg -0,011 0,085 -0,006 0,419 0,045 0,024 -0,003 -0,878 -0,432 -0,019 0,038 0,791 0,485 0,212 0,056 1,464
МPSunorg 0,224 0,745 -0,149 0,178 0,119 0,599 -0,122 -0,928 0,276 0,391 -0,344 0,085 0,416 0,592 -0,058 0,478
МРСг 0,003 0,103 0,033 0,083 0,084 0,136 0,006 0,089 0,014 0,196 0,227 0,072 0,108 0,380 0,184 0,240
Роки
2007

20!

38

квартали 1 2 3 4 1 2 3 4
АРС 1,142 1,115 1,021 1,038 1,12 1,13 1,01 1,09
APSorg 0,119 0,093 0,106 0,161 0,12 0,09 0,06 0,04
APSunorg -0,011 0,095 0,096 0,099 -0,01 0,10 0,05 0,12
АРСг 0,085 0,175 0,164 0,179 0,18 0,10 0,08 0,40
МРС 0,573 0,973 0,690 1,264 0,40 1,19 0,41 24,70
МPSorg 0,190 -0,042 0,153 0,892 0,47 -0,09 -0,12 -5,33
МPSunorg 0,347 0,641 0,100 0,139 0,99 0,75 -0,21 20,45
МРСг 0,391 0,636 0,128 0,381 0,21 -0,37 0,02 95,07

розрізі)

Роки
АРС ... -APSorg(npaBa шкала) - - APSunorg(npaBa шкала) АРСг (права шкала)

Рис. М. 2 Динаміка граничних схильностей населення України по кварталам*
Додаток Н
Динаміка довгострокових депозитів населення, довгострокового кредитування економіки та відповідних відсоткових ставок в Україні за період з квітня 1999 р. до березня 2008 р.*
CR LEV S

2000
2005
DEP LEV S

2010
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
IDEP S

ICR S

Результати узагальненого тесту Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний корінь
(стаціонарність)
Змінна ADF
Критичні значення за Маккінноном для спростування гіпотези про одиничний корінь**
Змінна ADF
Критичні значення за Маккінноном для спростування гіпотези про одиничний корінь**

Q_s

2,096561
1% -3,4946
idep s

-0,924
1% -3,495
5% -2,8895 5% -2,890
10% -2,582 10% -2,582

Dep_s

-0,333
1% -3,495
icr s

-1,117
1% -3,495
5% -2,890 5% -2,890
10% -2,582 10% -2,582

** Гіпотеза про одиничний корінь (нестаціонарність процесу) відкидається, коли значення ADF нижче за критичні значення Маккіннона.
Перші різниці довгострокових депозитів населення, довгострокового кредитування економіки та відповідних відсоткових ставок в Україні за період
з квітня 1999 року до березня 2008 року*

d_CR_LEV_S d_DEP_LEV_S


d_ICR_S d_IDEP_S

Результати узагальненого тесту Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний корінь
(стаціонарність)
Змінна ADF
Критичні значення за Маккіноном для спростування гіпотези про одиничний корінь**
Змінна ADF
Критичні значення за Маккіноном для спростування гіпотези про одиничний корінь**

d_Cr_s

-5,3878
1% -3.4952
d idep s

-4,7662
1% -3.4952
5% -2.8897 5% -2.8897
10% -2.5816 10% -2.5816

d_Dep_s

-6,2208
1% -3.4952
d icr s

-5,8504
1% -3.4952
5% -2.8897 5% -2.8897
10% -2.5816 10% -2.5816

Результати тесту Гренжера для виявлення причинно-наслідкових зв'язків між агрегатами депозитів, кредитування та відсоткових ставок за ними*.
Лаг
1

2

4

6

12
Гіпотеза F** р** F P F P F P F P
Cr_s не є
причиною Dep_s за Г ренжером
5,038 0,027 3,570 0,032 4,050 0,005 3,276 0,006 4,016 0,000
Dep_s не є причиною Cr_s за Г ренжером 1,241 0,268 4,621 0,012 4,193 0,004 3,595 0,003 2,025 0,034
idep_s не є причиною Dep_s за Г ренжером 0,454 0,502 0,374 0,689 0,187 0,945 0,213 0,972 0,248 0,995
Dep_s не є причиною idep_s за Г ренжером 0,380 0,539 0,513 0,601 0,439 0,780 0,338 0,915 0,314 0,985
icr_s не є
причиною Dep_s за Г ренжером
0,852 0,358 2,312 0,104 1,184 0,323 0,998 0,432 0,850 0,600
Dep_s не є причиною icr_s за Г ренжером 1,276 0,261 0,638 0,530 0,660 0,622 0,295 0,938 0,412 0,954
idep_s не є причиною Cr_s за Г ренжером 0,155 0,694 0,052 0,949 0,554 0,697 0,269 0,950 0,249 0,995
Cr_s не є
причиною idep_s за Г ренжером
0,739 0,392 0,309 0,735 0,538 0,708 0,393 0,882 0,633 0,807
icr_s не є причиною Cr_s за Г ренжером 0,225 0,636 1,886 0,157 0,970 0,428 1,129 0,352 0,667 0,777
Cr_s не є
причиною icr_s за Г ренжером
0,026 0,872 0,149 0,862 0,343 0,848 0,513 0,797 0,433 0,945
icr_s не є
причиною idep_s за Г ренжером
36,368 0,000 20,076 0,000 14,206 0,000 9,501 0,000 2,459 0,010
idep_s не є причиною icr_s за Г ренжером 1,437 0,233 0,148 0,863 5,694 0,000 5,980 0,000 3,172 0,001

* на 5-% рівні.
** наведено F-статистику та P-value відповідних F-статистик.
Додаток Р
VECM-модель для депозитів, обсягів кредитування, ставок за кредитами та
депозитами для періоду 1 кв. 1999 року - 1кв. 2008 року
Незалежні змінні ADep_s* Aidep_s Aicr s ACr s
CointEq1** -0,792654
(0,11264)
[-7,03683]
-0,000267
(0,00053)
[-0,49966]
-0,000223
(0,00030)
[-0,74244]
-0,425011
(0,27311)
[-1,55619]
CointEq2** 8,664607 (21,6960) [ 0,39936] -0,255761
(0,10287)
[-2,48624]
0,258837 (0,05774) [ 4,48278] 59,72016 (52,6030) [ 1,13530]
ADep_s (-1) 0,520092 (0,09716) [ 5,35320] 5,73E-05 (0,00046) [ 0,12447] -2,45E-05
(0,00026)
[-0,09491]
0,635391 (0,23556) [ 2,69739]
ADep_s (-2) 0,062869 (0,10375) [ 0,60596] 0,000200 (0,00049) [ 0,40743] -3,34E-06
(0,00028)
[-0,01208]
-0,357529
(0,25155)
[-1,42131]
ACr_s (-1) -0,270367
(0,04279)
[-6,31786]
-9,41E-05
(0,00020)
[-0,46391]
2,20E-05 (0,00011) [ 0,19325] -0,834318
(0,10376)
[-8,04114]
ACr_s (-2) -0,124774
(0,04242)
[-2,94131]
-0,000179
(0,00020)
[-0,89229]
-2,08E-05
(0,00011)
[-0,18445]
-0,644870
(0,10285)
[-6,26983]
Aidep_s (-1) -4,922394
(24,3594)
[-0,20207]
-0,299628
(0,11550)
[-2,59420]
-0,183264
(0,06483)
[-2,82690]
-104,9167
(59,0605)
[-1,77643]
Aidep_s (-2) -9,905188
(18,9587)
[-0,52246]
-0,189351
(0,08989)
[-2,10643]
-0,080146
(0,05046)
[-1,58844]
-64,79286
(45,9664)
[-1,40957]
Aicr_s (-1) -33,65440
(38,8626)
[-0,86598]
0,821678 (0,18427) [ 4,45920] 0,163783 (0,10343) [ 1,58357] 90,45641 (94,2244) [ 0,96001]
Aicr_s (-2) 42,18239 (38,7593) [ 1,08832] 0,123855 (0,18378) [ 0,67395] 0,446202 (0,10315) [ 4,32569] 263,0836 (93,9739) [ 2,79954]
C 55,91300 (47,7596) [ 1,17072] -0,202675
(0,22645)
[-0,89501]
-0,079519
(0,12710)
[-0,62562]
315,9262 (115,796) [ 2,72831]
R-squared 0,468156 0,405247 0,282395 0,566159
Adj. R-squared 0,411577 0,341975 0,206054 0,520006
Sum sq. resids 21372917 480,4950 151,3780 1,26E+08
S.E. equation 476,8348 2,260896 1,269017 1156,110
F-statistic 8,274345 6,404870 3,699126 12,26693
Log likelihood -790,7315 -228,8335 -168,1941 -883,7243
Akaike AIC 15,27108 4,568257 3,413221 17,04237
Schwarz SC 15,54911 4,846291 3,691255 17,32040
Mean dependent 34,42372 -0,199694 -0,097406 162,1651
S.D. dependent 621,6171 2,787143 1,424203 1668,711
Durbin-Watson statistic 2,05988 1,92711 2,08615 2,00946

*В круглих дужках вказано стандартну похибку, у квадратних - t-статистику. ** Коінтегруючі співвідношення 1 та 2.

400 - 300 - 200 - 1000
-100 - -200 -

Відгук депозитів на шок ставки за депозитами
Відгуки агрегатів на шок в одне стандартне відхилення залишків для VEC-
моделі
Відгук депозитів на шок ставки за кредитами
400 - 300 - 200 - 1000
-100 - -200 -
Відгук депозитних ставок на шок депозитів 2.5- Відгук депозитних ставок на шок депозитних ставок 2.5- Відгук депозитних ставок на шок кредитних ставок 2.5-
2.0- і 2.0- 2.0-
1.5
1.0-
V 1.5
1.0-
\av. 1.5
1.0-
0.5- 0.5- 0.5-
-0.5- -0.5- -0.5-

Відгук депозитних ставок на шок кредитів


Відгук кредитних ставок на шок депозитних ставок
1.2

Відгук кредитних ставок на шок депозитів
5 10 15 20

Оцінка взаємного впливу обсягів депозитів, кредитів, депозитних та кредитних ставок за результатами моделювання
Фактор
впливу
Напрям
впливу
Залежна змінна Кількісна оцінка впливу

Обсяг строкових депозитів фізичних осіб у іноземній та національній валюті

Збільшення на 1% від середнього значення
Обсяг довгострокових кредитів, наданих банками суб'єктам господарювання у іноземній та національній валюті Короткочасне збільшення на 0,1% через 2 місяці, після чого спостерігається тенденція до зниження на 0,32% через 3 місяці і на 0,1% у довгостроковій перспективі (2 роки)
Рівень середньозважених процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб у іноземній та національній валюті Зниження через 3 місяці на 0,044%, і на 0,03% у довгостроковій перспективі (2 роки)
Рівень середньозважених процентних ставок за довгостроковими кредитами, наданими банками суб'єктам господарювання у іноземній та національній валюті Зниження через 4 місяці на 0,03%, після чого вплив стабілізується на приблизно такому ж рівні.

Рівень
середньозважених процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб у іноземній та національній валюті

Збільшення на 1% від середнього значення
Рівень середньозважених процентних ставок за довгостроковими кредитами, наданими банками суб'єктам господарювання у іноземній та національній валюті Збільшення на 0,5% через 8 місяців, після чого вплив стабілізується на приблизно такому ж рівні.
Обсяг довгострокових кредитів, наданих банками суб'єктам господарювання у іноземній та національній валюті Зниження на 0,25% протягом двох місяців, чітка тенденція до підвищення на 0,5% через 7 місяців.
Обсяг строкових депозитів фізичних осіб у іноземній та національній валюті Зниження на 0,2% через 5 місяців, підвищення на 0,22% через 10 місяців та приблизно на такому ж рівні у довгостроковій перспективі.

Оцінка взаємного впливу обсягів депозитів, кредитів, депозитних та кредитних ставок за результатами моделювання
Фактор впливу Напрям впливу Залежна змінна Кількісна оцінка впливу

Рівень
середньозважених процентних ставок за довгостроковими кредитами, наданими банками суб'єктам
господарювання у іноземній та національній валюті

Збільшення на 1% від середнього значення
Рівень
середньозважених процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб у іноземній та національній валюті
Збільшення через 2 місяці на 1,22%, поступовий спад протягом 2-х років до рівня 0,76%
Обсяг довгострокових кредитів, наданих банками суб'єктам господарювання у іноземній та національній валюті Збільшення на 0,61% через 3 місяці, у довгостроковій перспективі зниження на 0,18% протягом 2-х років.
Обсяг
довгострокових кредитів, наданих банками суб'єктам господарювання у іноземній та національній валюті
Збільшення на 1% від середнього значення Рівень
середньозважених процентних ставок за довгостроковими кредитами, наданими банками суб'єктам господарювання у іноземній та національній валюті
Незначне підвищення через 2 місяці, у довгостроковій перспективі тенденція до зниження на 0,02% (з 6-го місяця)

Додаток У
VAR-модель для депозитів, обсягів кредитування, ставок за кредитами та депозитами для періоду 1 кв. 1999 року - 1 кв. 2008 року
Незалежні змінні Dep s* Cr s idep s icr s
Dep_s (-1) 0,779164 (0,09950) [ 7,83086] 0,256286 (0,30921) [ 0,82884] -0,000173
(0,00045)
[-0,38387]
-0,000412
(0,00027)
[-1,51992]
Dep_s (-2) -0,447049
(0,09787)
[-4,56756]
-0,318879
(0,30416)
[-1,04839]
8,25E-05 (0,00044) [ 0,18621] 0,000175 (0,00027) [ 0,65540]
Cr_s (-1) -0,001371
(0,03512)
[-0,03904]
0,547743 (0,10914) [ 5,01890] 8,57E-05 (0,00016) [ 0,53903] 7,80E-05 (9,6E-05) [ 0,81441]
Cr_s (-2) 0,200280 (0,03688) [ 5,43001] 0,452636 (0,11462) [ 3,94893] -4,32E-05
(0,00017)
[-0,25840]
-3,78E-05
(0,00010)
[-0,37592]
idep_s (-1) 5,650039 (20,6040) [ 0,27422] -16,72197
(64,0300)
[-0,26116]
0,524475 (0,09330) [ 5,62137] 0,145132 (0,05617) [ 2,58390]
idep_s (-2) -14,46057
(19,2160)
[-0,75253]
27,69933 (59,7165) [ 0,46385] 0,203000 (0,08701) [ 2,33294] 0,009559 (0,05238) [ 0,18248]
icr_s (-1) -56,28169
(35,5756)
[-1,58203]
9,494333 (110,556) [ 0,08588] 1,037914 (0,16110) [ 6,44285] 0,800053 (0,09698) [ 8,24954]
icr_s (-2) 46,15350 (37,3913) [ 1,23434] -61,46721
(116,199)
[-0,52898]
-0,699069
(0,16932)
[-4,12875]
-0,069217
(0,10193)
[-0,67906]
C 615,6546 (283,089) [ 2,17478] 1001,340 (879,740) [ 1,13822] -1,485652
(1,28190)
[-1,15895]
2,164182 (0,77172) [ 2,80437]
R-squared 0,884694 0,873948 0,933948 0,948017
Adj. R-squared 0,875184 0,863552 0,928501 0,943730
Sum sq. resids 24524459 2,37E+08 502,8759 182,2521
S.E. equation 502,8215 1562,591 2,276903 1,370725
F-statistic 93,02965 84,06548 171,4437 221,1256
Log likelihood -805,0498 -925,2396 -232,9234 -179,1309
Akaike AIC 15,35943 17,62716 4,564593 3,549640
Schwarz SC 15,58557 17,85330 4,790734 3,775781
Mean dependent 1288,685 3112,276 16,85214 17,42595
S.D. dependent 1423,241 4230,208 8,515188 5,778459
Durbin-Watson statistic 2,18409 2,34379 2,14067 2,11576

*В круглих дужках вказано стандартну похибку, у квадратних - t-статистику.
Відгуки агрегатів на шок в одне стандартне відхилення залишків для VAR-
моделі
Відгук депозитів на Відгук депозитів на шок Відгук депозитів на шок
шок кредитів І 801 ставки за депозитами 80 ставки за кредитами

400 - 200 - 0
-200 - -400 -


600 - 400 - 200 -

600 - 400 - 200 -
V *
ч
Vх "
-200 - -200 -
-400 - -400 -

5 10 15
Відгук кредитів на Відгук кредитів на шок Відгук кредитів на шок
шок кредитів 1 250 ставки за депозитами 250 ставки за кредитами

0
-500 - -1000
2000 - 2000 -
1500 - 1500 -
\ .
V
500 - 500 -
0- / 0-
-500 - \ ^
"¦ ч_
-500 -
¦ .-
-1000 - -1000 -

5
10
15
20

Відгук кредитів на шок депозитів
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000

Відгук депозитних ставок на шок депозитів
Відгук депозитних ставок на шок депозитних ставок

1-
-1
-2

г

5 10 15 20


5 10 15 20
2-
2-
Відгук кредитних ставок на шок депозитів 1.6 1 2 Відгук кредитних ставок на шок кредитів 1.6
1.2
0.8 0.8
0.4 Г 0.4
^ 0.0 0.0

ч
-0.4 ч^ 1
ч
ч
-0.4
-0.8 -0.8
-1.2 -1.2
-1.6 -1.6

Відгук кредитних ставок на шок депозитних ставок
Відгук депозитних ставок на шок кредитів
1-
1-
2-
Додаток Х
Показники структури фінансування досліджень і впровадження (Ramp;D), обсягів
венчурного фінансування та значення субіндексу інновацій для різних країн світу (2007 р.)*
Джерела фінансування досліджень і впровадження (Ramp;D) Підприємниць кий сектор, % Урядовий сектор, % Зовнішні
джерела, %
Зважений коефіцієнт структури фінансування досліджень і впровадження (Ramp;D)
Венчурні інвестиції у відсотках до ВВП, %

Індекс інновацій (ІІ)
Умовний номер джерела фінансування 1 2 3 F
1 WKFS
ЄС (27 країн) 54,5 34,2 9 1,499
ЄС (15 країн) 54,8 33,8 9 1,494
Єврозона (15 країн) 56,6 35,1 6,9 1,475
Австрія 45,7 36,2 17,7 1,712 0,03 4,68
Бельгія 59,7 27,7 12,4 1,523 0,13 4,69
Болгарія 27,8 63,9 7,6 1,784 2,91
Хорватія 34,3 58,1 2,6 1,583 3,41
Кіпр 16,8 67 10,9 1,835 3,53
Чехія 54,1 40,9 4 1,479 0,01 3,98
Данія 59,5 27,6 10,1 1,45 0,09 5,09
Естонія 38,5 43,5 17,1 1,768 3,74
Фінляндія 66,9 25,7 6,3 1,372 0,21 5,57
Франція 51,9 38,6 7,5 1,516 0,08 4,67
Німеччина 67,6 28,4 3,7 1,355 0,05 5,22
Греція 31,1 46,8 19 1,817 0,008 3,18
Угорщина 39,4 49,4 10,7 1,703 0,011 3,45
Ісландія 48 40,5 11,2 1,626 4,62
Ірландія 57,4 32 8,6 1,472 0,06 4,39
Італія 39,7 50,7 8 1,651 0,02 3,38
Японія 76,1 16,8 0,3 1,106 5,52
Латвія 34,3 46 18,5 1,818 2,94
Литва 20,8 62,7 10,5 1,777 3,35
Люксембург 79,7 16,6 3,6 1,237 4,15
Мальта 49,4 24,6 25,5 1,751 3,25
Нідерланди 51 36 11 1,56 0,11 4,82
Норвегія 46,4 44 8 1,584 0,15 4,6
Польща 33,4 57,7 5,7 1,659 0,025 3,17
Португалія 36,3 55,2 4,7 1,608 0,07 3,66
Румунія 37,2 53,5 5,3 1,601 0,06 3,14
Словаччина 36,6 57 6 1,686 3,28
Словенія 54,8 37,2 7,3 1,511 3,72
Іспанія 46,3 43 5,7 1,494 0,12 3,61
Швеція 65,7 23,2 7,7 1,352 0,27 5,42
Швейцарія 70 22,5 7,5 1,375 0,15 5,54
Туреччина 43,3 50,1 0,8 1,459 3,16
Великобританія 42,1 32,7 19,3 1,654 0,34 4,66
США 64 30,4 1 1,278 0,16 5,84
Коефіцієнт кореляції між показником та індексом інновацій 0,77 -0,75 -0,21 -0,72 0,6

* Розраховано та складено автором за джерелами: [133]
Додаток Ц
Трьохмірний графік розсіювання показників М0/ВВП, індекс доступності венчурного капіталу (VCA) та індекс інновацій (ІІ)*

lt;
о
gt;
V1 ї. -
«а w а
- - . и
- f --
- -- -
*- -* *. *. " -
/.V. ' , *
-л - \L . - - -
- - - - - -
- -
-
- - - - - - -
- ..
. A - -
-
- - і - t 1
----* ..
Л ' *
- ¦-*-¦*¦ - -

10/ААЇ
VCA
*
Розраховано та складено автором за даними центральних банків 100 країн світу та за [133] (2007 рік).
Структура цінних паперів ІСІ за об'єктами інвестування по кожному типу
фонду у 2005-2007 роки,%*
* складено автором за джерелами [136; 138; 98]
2005 Акції Векселі Облігації
державні
внутрішні
Облігації
місцевих
позик
Облігації
підприємств
Ощадні
сертифікати
Інші
ЦП
відкриті 50,96 4,33 5,29 8,65 26,44 4,33 0,00
інтервальні 80,3 0,51 1,52 3,03 14,65 0,00 0,00
закриті
(невенчурні)
81,63 0,06 0,00 0,06 14,37 3,88 0,00
венчурні 49,66 8,05 0,00 0,00 41,31 0,00 0,00
Всього 51,44 7,58 0,04 0,08 39,72 0,22 0,00
2006 Акції Векселі Облігації
державні
внутрішні
Облігації
місцевих
позик
Облігації
підприємств
Ощадні
сертифікати
Інші
ЦП
відкриті 55,51 3,27 4,98 9,54 26,71 0,00 0,00
інтервальні 77,28 0,29 1,55 4,14 16,71 0,00 0,00
закриті
(невенчурні)
48,17 3,56 0,00 2,86 43,01 2,40 0,00
венчурні 48,28 11,52 0,00 0,00 39,64 0,52 0,03
Всього 48,41 10,76 0,03 0,31 39,78 0,68 0,03
2007 Акції Векселі Облігації
державні
внутрішні
Облігації
місцевих
позик
Облігації
підприємств
Ощадні
сертифікати
Інші
ЦП
відкриті 55,03 0,00 4,89 9,56 29,10 0,00 1,42
інтервальні 65,70 0,00 1,40 8,09 24,14 0,00 0,66
закриті
(невенчурні)
68,42 0,00 0,00 0,52 26,71 0,97 3,37
венчурні 49,02 0,00 0,00 0,00 35,18 0,50 15,30
Всього 49,50 0,00 0,04 0,42 34,50 0,52 15,00

Проект економетричної моделі фінансової поведінки населення
Ct = c + Sorg t + Sunorg t + UCSt + Ct_j + gdpt + ln yt + pub_st + dtaxt + int axt + rt + unempt + nt + polt + log nt + soct + crt + m2t + urbt + cap _ acct +1 Sorg t = c + Ct + Sunorg t + UCSt + Sorg t_j + gdpt + ln yt + pub_st + dtaxt + int axt + rt + unempt + nt + polt + log nt + soct + crt + m21 + urbt + cap _ acct +1
Sunorg _ t = c + Ct + Sorg _ t + UCSt + Sunorg _ t_1 + gdPt + ln yt + Pub_st + dtaxt + int axt + rt + UnemPt + Kt + Polt + log nt + soct + crt + m21 + urbt + caP _ acct + t
UCSt = c + Ct + Sorg t + UCSt_j + Sunorg t + gdpt + ln yt + pub_st + dtaxt + int axt + rt + unempt + nt + polt + log nt + soct + crt + m21 + urbt + cap _ acct + t
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

Висновки до розділу 4

 1. ЗМІСТ
  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ Еволюція поглядів на роль науково-технічного прогресу в економічному рості Умови формування та визначення моделі інноваційного розвитку економіки Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Економічний зміст
 2. Зміст
  Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Тематичний зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6 Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................ 8 Тема 1.
 3. 3.2 Структура балансу.
  Форма діючого в Укр. балансу та порядок його замовлення регулюються П (с) БО № 2. згідно закону Укр. " Про БО і фін. звітність в Укр.." баланс є формою №1 фін. звітності під-ва. Баланс під-ва має таку структуру: склад. з 3 розділів (активи), 5 розділів (пасиви). Актив балансу: I розділ: "Необоротні активи" включ. такі статті: основні засоби, довго строк. інвестиції, довго строк. дебіторська
 4. Розділ 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  Розділ 14. ФІНАНСОВИЙ
 5. РОЗДІЛ 15 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  РОЗДІЛ 15 ФІНАНСОВИЙ
 6. РОЗДІЛ 16 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
  РОЗДІЛ 16 МІЖНАРОДНІ
 7. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ РОЗДІЛ 14
  МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ РОЗДІЛ
 8. РОЗДІЛ 13 ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  РОЗДІЛ 13 ФІНАНСОВИЙ
 9. РОЗДІЛ 10. Місцеві фінанси
  РОЗДІЛ 10. Місцеві
 10. РОЗДІЛ 5 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
  РОЗДІЛ 5 ДЕРЖАВНІ
 11. РОЗДІЛ 12 ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
  РОЗДІЛ 12 ФІНАНСИ