« Попередня Наступна »

5. Витрати фірми в довгостроковому періоді


У довгостроковому періоді фірма може змінити масштаби своїх виробничих потужностей. Галузь у цілому може змінювати свої масштаби (нові фірми можуть вступити в галузь, а вже існуючі - залишити її). Усі витрати в довгостроковому періоді є змінними. Це пояснюється великими можливостями фірм. Фірма може розширити виробничі площі, залучити додаткові позикові засоби, перейти до більш прогресивних методів виробництва. На великих підприємствах у довгому періоді можливе застосування потокових і конвеєрних ліній, нових технологій (автоматизація виробництва).
Крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді (LATC) так само, як і крива АТС у короткому періоді, має U-подібну форму. АТС у короткому періоді має U-подібну форму в результаті дії закону спадної граничної продуктивності фактору виробництва.
Кожна фірма в той чи інший момент має визначений масштаб виробництва. Цьому масштабу відповідає своя крива середніх витрат короткострокового періоду. Таких кривих існує стільки, скільки масштабів виробництва досліджується. Змінюючи ці масштаби, фірма переходить від однієї кривої АТС до іншої. При цьому переході середні витрати спочатку будуть зменшуватися, а потім будуть поступово зростати (на рис. 9.8 це видно при переході від АТС1 до АТС3, а потім від АТС3 до АТС5). З'єднавши точки мінімуму АТС1, АТС2, АТС3, АТС4, АТС5, одержимо середні витрати в довгостроковому періоді LATC (рис. 9.9).
Рисунок 9.9 - Криві короткострокових і довгострокових середніх витрат
Зменшення АТС у довгостроковому періоді (від АТС1 до АТС3) до обсягу Q3 пояснюється тим, що з розширенням виробництва темпи приросту готової продукції більші темпів приросту витрат.
Це відбувається в результаті дії ефекту економії від масштабу (чи позитивна віддача від масштабу). На початковому етапі збільшення кількості використовуваних факторів виробництва дозволяє використовувати більш продуктивну техніку і технологію, знизити число зайнятих, заощадити на будівництві будинків, комунікацій, зменшити витрати на рекламу, навчання, маркетинг. Наприклад, виробництво їжі в одному ресторані "Макдональдс" неефективно. Тому ресторани поєднуються в систему, де діють централізована кухня, з якої обіди доставляються в усі ресторани.
Але подальше розширення виробництва приведе до того, що на фірмах зростуть витрати на додаткові структури керування - відділи, зміни, ділянки; відповідно - на адміністративний апарат; знизиться ефективність керування. Усе це викликає збільшення витрат виробництва і крива LATC стане зростати.
Ефективним масштабом виробництва вважаються такі розміри виробництва, коли при зростанні обсягу випуску (Q1, Q2, Q3) LATC знижуються. Неефективним масштабом виробництва вважаються такі розміри виробництва, коли фірма несе збитки від збільшення випуску (Q4, Q5). Оптимальним масштабом вважається той, при якому досягається мінімум витрат. При обсязі Q3 фірма оптимізує свою діяльність у довгостроковому періоді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5. Витрати фірми в довгостроковому періоді

 1. 4. Витрати в короткостроковому періоді
  У короткостроковому періоді виділяють сукупні, постійні, змінні, середні і граничні витрати. Постійні витрати (FC) - це витрати, що не залежать від обсягу виробництва продукції. До них відносяться орендна плата, витрати на рекламу, плата за банківський кредит, оплата праці директора й управлінського персоналу. Постійні витрати існують навіть при нульовому обсязі виробництва (рис. 9.5). Змінні
 2. 6.3. Калькуляція, як складова методу б. о.
  Калькуляція - елемент методу б. о., що полягає в обчисленні у грошовому виразі витрат підприємства на придбання, виробництво окремого виду мат. цінностей і витрат на реалізацію. Об'єктами калькулювання собівартості виробництва продукції є: витрати вир-ва, які згруповані за відповідними ознаками (за ек. елементами та статтями кал-ня). Ек. елементи - це однорідні первинні вит-и, які не розкладаються
 3. Основні поняття
  Економічні (альтернативні) витрати economic (opportunity) cost Явні и неявні витрати explicit and implicit cost Нормальний і економічний прибуток normal and economic profit Короткострокові та довгострокові періоди short run and long run Постійні витрати fixed cost Змінні витрати variable cost Сукупні витрати total cost Середні постійні витрати average fixed cost
 4. Класифікація витрат
  Класифікація витрат: За ек. змістом: витрати засобів праці; предметів праці; живої праці. За кругообігом капіталу: постачальницько-збутові; виробничі; витрати на збут. За місцем виникнення і центрами відповідальності: витрати виробництва; витрати цехів. За способом віднесення на собівартість: прямі; непрямі. За видами: за ек. елементами; за статтями калькуляції. За складом: одноелементні;
 5. Ринок досконалої конкуренції
  Сучасний ринок характеризується різноманіттям галузей. Є галузі, які схожі між собою, є галузі, які істотно відрізняються. Звичайно економісти виділяють чотири типи ринкових структур: досконалу конкуренцію, чисту монополію, олігополію й монополістичну конкуренцію. Досконала конкуренція й чиста монополія представляють два полюси, між якими розташовуються олігополія (ринок, близький по деяких
 6. 2. Характеристика суб'єктів фінансового ринку
  Головними суб'єктами фінансового ринку є домашні господарства, фірми і підприємства, фінансові інститути і держава. Суб'єкти фінансового ринку можуть виступати в ролі позичальника та інвестора. А фінансові інститути відіграють на ньому роль посередника. Позичальники - це фізичні, або юридичні особи, які залучають кошти інших суб'єктів для розвитку своєї діяльності. Інвестори - громадяни та
 7. БЮДЖЕТ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
  Бюджет прямих витрат на оплату праці - це плановий документ, у якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів або послуг за бюджетний період. Цей бюджет складається на підставі даних бюджету виробництва і встановлених технологічних норм праці на одиницю продукції та тарифної ставки робітників відповідної кваліфікації. В даному прикладі бюджет прямих витрат на
 8. 4. Шляхи зниження витрат на виробництво і обіг продукції.
  У процесі управління витратами усі фактори підрозділяються на дві основні групи: Залежні від діяльності підприємства (внутрішні фактори) Незалежні від діяльності підприємства (зовнішні фактори) Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) Темпи інфляції в країні Асортимент продукції, що випускається Зміна видів та ставок податкових платежів, які входять до складу валових витрат підприємства
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  Задачі 1. Промислове підприємство планує на II квартал 2000 р. такі показники витрачання і надходження коштів: закупівля сировини - 20 000 гри.; закупівля додаткового устаткування - 100 000 грн.; дохід від реалізації готової продукції - 500 000 грн.; витрати на проведення рекламних заходів - 150 000 грн.; дохід від реалізації застарілого обладнання - 50 000 грн.; витрати на заробітну плату - 30
 10. Фінансування міжнародної торгівлі
  Міжнародні фінансові відносини з торговельних операцій складніші, ніж внутрішньонаціональні, і відрізняються в частині використовуваних коштів і документів. Якщо експортер продає товари іноземному партнеру, якому надано комерційний кредит, тобто відстрочку платежів, то він може зазнавати нестачу готівки. Це пов'язано з тим, що експортер витратив власні кошти на виготовлення та доставку товару,
 11. 4. Фінансовий контроль
  фінансовий контроль - це сукупність дій і операцій по перевірці фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності суб'єктів господарювання і керування, з застосуванням специфічних форм і методів його організації. Об'єктом фінансового контролю є грошові розподільні процеси при формуванні і використанні фінансових ресурсів, у тому числі у формі грошових фондів, на усіх рівнях і ланках народного
 12. Основні поняття
  Досконала конкуренція pure competition Чиста монополія pure monopoly Олігополія oligopoly Монополістична конкуренція
 13. БЮДЖЕТ ВИТРАТ НА ЗБУТ
  Бюджет витрат на збут - плановий документ, у якому наведено постійні зміни, пов'язані зі збутом продукції в бюджетному періоді. Цей бюджет складається, виходячи з бюджету продажу і має такий вигляд: Бюджет витрат на збут Показник Квартал Разом за рік 1 2 3 4 Обсяг продажу, гривень 302400 280800 4050000 468000 14562000 Ставка змінних витрат на збут (комісійні),% 3 3 3 3 Х Змінні