« Попередня Наступна »

4. Витрати підприємства та їх призначення


Витрати, що виникли в результаті звичайної діяльності підприємства, складаються з витрат, пов'язаних з оперативною діяльністю, та фінансових витрат. У свою чергу, витрати, пов'язані з операційною діяльністю, є сумою собівартості реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), адміністративних витрат, витрат на збут та ін.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (виконаних робіт, наданих послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально-виробничих і наднормативних виробничих витрат.
У виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) включаються прямі витрати всіх видів і загально-виробничі витрати на оплату праці.
До складу прямих матеріальних витрат входять вартість сировини і основних матеріалів, що утворює основу виробленої продукції, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які безпосередньо стосуються конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці входять заробітна плата та інші виплати працівникам, які займаються виробництвом продукції, виконують роботи або надають послуги, що безпосередньо стосуються конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат входять всі інші виробничі витрати, які безпосередньо стосуються конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо.
До складу загально-виробничих витрат входять:
- витрати на управління виробництвом (оплата праці керівників цехів, дільниць і відрахування на соціальні заходи й медичне , страхування апарату управління цехами, дільницями); витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць;
- амортизація основних засобів та нематеріальних активів загально-виробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;
- витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних коштів, інших поза оборотних активів загально виробничого призначення;
- витрати на опалювання, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;
- витрати на обслуговування виробничого процесу; . витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля;
- інші витрати (втрати від браку; oплата простоїв тощо).
Загально виробничі витрати поділяються на змінні і постійні.
До змінних загально виробничих належать витрат на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.
Змінні загально виробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат та ін.) виходячи з фактичної потужності виробництва звітного періоду.
До постійних загально виробничих належать витрати на обслуговування і управління виробництвом, які залишаються незмінними (або майже незмінними) у разі зміни обсягу діяльності. Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат та ін.) при нормальній потужності виробництва. Нерозподілені постійні загально виробничі витрати входять до складу собівартості реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) у період їх виникнення. Загальний обсяг розподілених і нерозподілених постійних загально виробничих витрат не може перевищувати їх фактичний обсяг.
Перелік і склад змінних і постійних загально виробничих витрат встановлює підприємство.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, що не включаються в собівартість реалізованої продукції (виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг), поділяються на адміністративні, витрат на збут та інші операційні витрат.
До адміністративних належать загальногосподарські витрати з обслуговування і управління підприємством; витрат на збут складаються з витрат, пов'язаних з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, поділяються на такі економічні елементи:
- матеріальні;
- на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші операційні витрати.
До фінансових належать витрати на сплату процентів (за користування отриманими кредитами, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового кaпіталу.
Ураховуючи, що прибуток - це не тільки фінансовий результат діяльності підприємства, відображений у фінансовій звітності, а й критерій ефективності господарської діяльності підприємства, його розмір у грошовому вираженні є найпершим абсолютним вимірником ефективності діяльності підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4. Витрати підприємства та їх призначення

 1. 2. Джерела фінансування витрат підприємства.
  Усі витрати, зв'язані з виробництвом і продажем продукції, підприємства роблять, як правило, значно раніш їхнього відшкодування з доходу за продану продукцію. У зв'язку з цим у підприємства постійно виникає потреба в коштах на покупку необхідних видів сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, палива, на оплату праці працівників підприємства і ряд інших витрат на виробництво і
 2. 6.3. Калькуляція, як складова методу б. о.
  Калькуляція - елемент методу б. о., що полягає в обчисленні у грошовому виразі витрат підприємства на придбання, виробництво окремого виду мат. цінностей і витрат на реалізацію. Об'єктами калькулювання собівартості виробництва продукції є: витрати вир-ва, які згруповані за відповідними ознаками (за ек. елементами та статтями кал-ня). Ек. елементи - це однорідні первинні вит-и, які не розкладаються
 3. 4. Шляхи зниження витрат на виробництво і обіг продукції.
  У процесі управління витратами усі фактори підрозділяються на дві основні групи: Залежні від діяльності підприємства (внутрішні фактори) Незалежні від діяльності підприємства (зовнішні фактори) Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) Темпи інфляції в країні Асортимент продукції, що випускається Зміна видів та ставок податкових платежів, які входять до складу валових витрат підприємства
 4. БЮДЖЕТ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ ВИТРАТ
  Бюджет загальногосподарських витрат (загальних і адміністративних) плановий документ, що відображає очікувані витрати на управління та обслуговування підприємства загалом. Бюджет загальногосподарських витрат складається через об'єднання бюджетів усіх відділів і служб управління підприємства та його господарського обслуговування. В наведеному бюджеті річну суму витрат розподілимо між
 5. Фінансові ресурси підприємств
  Фінансові ресурси підприємств - це грошові доходи та надходження, які знаходяться в його розпорядженні і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат щодо розширеного відтворення та матеріального стимулювання працюючих. Джерела формування фінансових ресурсів - прибуток (доход); - амортизаційні відрахування; - кошти, одержані від продажу цінних паперів; - внески членів
 6. Витрати виробництва
  Кожне виробництво пов'язане з витратами сировини, робочої сили, устаткування, землі, електроенергії і т. ін. Нові блага неможливо створити без необхідних ресурсів. Усі ресурси мають обмежений характер. Кожен з них може бути використаний для виробництва різних продуктів. Ресурси, що витрачені на виробництво даного товару, втрачені (загублені) для виробництва інших товарів. Наприклад, для
 7. ТЕМА 3: ВАЛОВІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
  ТЕМА 3: ВАЛОВІ ВИТРАТИ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  Задачі 1. Промислове підприємство планує на II квартал 2000 р. такі показники витрачання і надходження коштів: закупівля сировини - 20 000 гри.; закупівля додаткового устаткування - 100 000 грн.; дохід від реалізації готової продукції - 500 000 грн.; витрати на проведення рекламних заходів - 150 000 грн.; дохід від реалізації застарілого обладнання - 50 000 грн.; витрати на заробітну плату - 30
 9. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.
  Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми. 27 Об'єктивна основа існування
 10. ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
  Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на формування прибутку. Факторний аналіз прибутку. Управління формуванням собівартості. Залежність собівартості від обсягу виробництва, співвідношення змінних та постійних витрат. Аналіз беззбитковості.
 11. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
  Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати роботи підприємства. Звіт про фінансові результати (форма № 2) складається з трьох розділів. За звітом про фінансові результати визначають чистий прибуток (збиток) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зістав­лення його статей. Отже, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного
 12. 3. Тести:
  1. До структури місцевих фінансів належать: а) самостійні місцеві бюджети; б) фінанси комунальних підприємств; в) фінанси акціонерних товариств; г) фінанси домогосподарств. 2. Місцевий бюджет поділяється на: а) поточний бюджет; б) бюджет розвитку; в) бюджет місцевого самоврядування; г) всі відповіді вірні. 3. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок: а) міжбюджетних трансфертів;
 13. Глава №2. Фінансова звітність підприємств
  1. Звіт про рух грошових коштів - це звіт... а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності під­приємства; б) який відображає зміни у складі власного капіталу підпри­ємства протягом звітного періоду; в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на пев­ну дату його активи, зобов'язання і власний капітал; г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті
 14. 10.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ
  Рис. 10.1. Структура анаїізу фінансового стану підприємства Рис. 10.2. Класифікація основних видів фінансового аналізу ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ KOPIK ГУ ВАМ IB ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ Користувачі звітності Інформаційні потреби Інвестори, власники ! Придбання, продаж та володіння цінними паперами Участі, у капіталі підприємства Оцінка якості управління Визначення суми
 15. 1. Склад валових витрат підприємства.
  Валові витрати виробництва і обігу (валові витрати) - це сукупність яких-небудь витрат підприємства в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що виготовляються таким підприємством для наступного використання у власній господарській діяльності. Для ефективного керування витратами підприємства доцільно скористатися відповідною
 16. Сутність і методи обчислення рентабельності.
  Прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції, чи окремих видів її Рентабельність Дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності Прибутковість різних галузей економіки Класифікація показників рентабельності: - рентабельність окремих видів продукції (робіт, послуг); - рентабельність підприємств; - рентабельність галузей
 17. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
  1. Бюджети можуть складатися на ... а) тиждень; б) місяць; в) рік; г) 3-5 років. 2. Фінансова політика по окремих аспектах діяльності - це форма... а) прогнозування фінансової діяльності; б) поточного планування фінансової діяльності; г) оперативного планування фінансової діяльності. 3. Розмістити наведені етапи формування фінансової стратегії у правильній послідовності: 1) визначення
 18. Класифікація витрат
  Класифікація витрат: За ек. змістом: витрати засобів праці; предметів праці; живої праці. За кругообігом капіталу: постачальницько-збутові; виробничі; витрати на збут. За місцем виникнення і центрами відповідальності: витрати виробництва; витрати цехів. За способом віднесення на собівартість: прямі; непрямі. За видами: за ек. елементами; за статтями калькуляції. За складом: одноелементні;
 19. Прогнозування фінансового стану підприємства.
  Хід проведення діагностики фінансового стану підприємства та вірогідності його банкрутства: 75 Збір та обробка необхідної інформації внутрішнього характеру зовнішнього характеру - бухгалтерська звітність інфор- - кон'юнктура ринку збуту про- мація по фінансових зобов'я- дукції та необхідних ресурсів заннях, дебіторах, наявних за- - державне регулювання бізнесу пасах, матеріальних
 20. ТЕМА 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання.