« Попередня Наступна »

Витрати виробництва


Кожне виробництво пов'язане з витратами сировини, робочої сили, устаткування, землі, електроенергії і т. ін. Нові блага неможливо створити без необхідних ресурсів. Усі ресурси мають обмежений характер. Кожен з них може бути використаний для виробництва різних продуктів. Ресурси, що витрачені на виробництво даного товару, втрачені (загублені) для виробництва інших товарів. Наприклад, для виробництва велосипедів використовуються металеві труби, які можна застосувати при створенні дитячих візків, каркасів для теплиць. З деревини можна робити меблі та папір. З цих прикладів видно, що будь-які витрати на виробництво якого-небудь товару носять альтернативний характер.
Виробники повинні постійно рахувати витрати на виробництво того чи іншого продукту. Витрати - це сума коштів, витрачених на виробництво продукції.
Існує два підходи до визначення витрат: бухгалтерський і економічний. Поняття бухгалтерських і економічних витрат пов'язане з зовнішніми і внутрішніми витратами. Зовнішні (явні) витрати - це витрати підприємства на придбання ресурсів у зовнішніх постачальників. Внутрішні (неявні) витрати можна визначити як вартість факторів виробництва, що знаходяться у власності господаря підприємства.
Бухгалтерський підхід до визначення витрат розглядає тільки зовнішні витрати (рис. 9 .1). Усі ці витрати відбиваються в бухгалтерських рахунках і поділяються на прямі і непрямі. При визначенні економічних витрат окрім бухгалтерських беруться й внутрішні витрати, що враховують вартість ресурсів, що належать фірмі (рис. 9.2).

БУХГАЛТЕРСЬКІ (ЗОВНІШНІ) ВИТРАТИ

Прямі
Непрямі
Витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати Накладні витрати
Амортизація
Витрати на паливо та енергоресурси Зарплата управлінському
персоналу
Зарплата робітників Відсотки на позикові засоби

Рисунок 9.1 - Склад бухгалтерських витрат

ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ

Рисунок 9.2 - Склад економічних витрат
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Витрати виробництва

 1. 6.3. Калькуляція, як складова методу б. о.
  Калькуляція - елемент методу б. о., що полягає в обчисленні у грошовому виразі витрат підприємства на придбання, виробництво окремого виду мат. цінностей і витрат на реалізацію. Об'єктами калькулювання собівартості виробництва продукції є: витрати вир-ва, які згруповані за відповідними ознаками (за ек. елементами та статтями кал-ня). Ек. елементи - це однорідні первинні вит-и, які не розкладаються
 2. Класифікація витрат
  Класифікація витрат: За ек. змістом: витрати засобів праці; предметів праці; живої праці. За кругообігом капіталу: постачальницько-збутові; виробничі; витрати на збут. За місцем виникнення і центрами відповідальності: витрати виробництва; витрати цехів. За способом віднесення на собівартість: прямі; непрямі. За видами: за ек. елементами; за статтями калькуляції. За складом: одноелементні;
 3. БЮДЖЕТ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
  Бюджет прямих витрат на оплату праці - це плановий документ, у якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів або послуг за бюджетний період. Цей бюджет складається на підставі даних бюджету виробництва і встановлених технологічних норм праці на одиницю продукції та тарифної ставки робітників відповідної кваліфікації. В даному прикладі бюджет прямих витрат на
 4. 4. Шляхи зниження витрат на виробництво і обіг продукції.
  У процесі управління витратами усі фактори підрозділяються на дві основні групи: Залежні від діяльності підприємства (внутрішні фактори) Незалежні від діяльності підприємства (зовнішні фактори) Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) Темпи інфляції в країні Асортимент продукції, що випускається Зміна видів та ставок податкових платежів, які входять до складу валових витрат підприємства
 5. БЮДЖЕТ ВИТРАТ НА ЗБУТ
  Бюджет витрат на збут - плановий документ, у якому наведено постійні зміни, пов'язані зі збутом продукції в бюджетному періоді. Цей бюджет складається, виходячи з бюджету продажу і має такий вигляд: Бюджет витрат на збут Показник Квартал Разом за рік 1 2 3 4 Обсяг продажу, гривень 302400 280800 4050000 468000 14562000 Ставка змінних витрат на збут (комісійні),% 3 3 3 3 Х Змінні
 6. БЮДЖЕТ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ ВИТРАТ
  Бюджет загальногосподарських витрат (загальних і адміністративних) плановий документ, що відображає очікувані витрати на управління та обслуговування підприємства загалом. Бюджет загальногосподарських витрат складається через об'єднання бюджетів усіх відділів і служб управління підприємства та його господарського обслуговування. В наведеному бюджеті річну суму витрат розподілимо між
 7. 4. Витрати в короткостроковому періоді
  У короткостроковому періоді виділяють сукупні, постійні, змінні, середні і граничні витрати. Постійні витрати (FC) - це витрати, що не залежать від обсягу виробництва продукції. До них відносяться орендна плата, витрати на рекламу, плата за банківський кредит, оплата праці директора й управлінського персоналу. Постійні витрати існують навіть при нульовому обсязі виробництва (рис. 9.5). Змінні
 8. Методи калькулювання
  Методи калькулювання: простий - використовуться в однопродуктових вир-вах, коли всі витрати йдуть на продукт. Собівартість - це розподілення всіх витрат на кіл-сть виробленої продукції. попередільний - використовується у послідовних вир-вах, коли техн.. процес розподіляється на окремі частини - переділи і за кожним з них окремо обліковуються витрати, а на останньому калькулюється собівартість
 9. 2. Джерела фінансування витрат підприємства.
  Усі витрати, зв'язані з виробництвом і продажем продукції, підприємства роблять, як правило, значно раніш їхнього відшкодування з доходу за продану продукцію. У зв'язку з цим у підприємства постійно виникає потреба в коштах на покупку необхідних видів сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, палива, на оплату праці працівників підприємства і ряд інших витрат на виробництво і
 10. 6. БЮДЖЕТ ВИРОБНИЧИХ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ
  Бюджет виробничих витрат - це плановий документ, що відображає накладні витрати, пов'язані з виробництвом продукції (послуг) у бюджетному періоді. Цей бюджет складається на основі виробничої програми, укладених угод (оренди, обслуговування тощо) та відповідних розрахунків (амортизація). Сума змінних виробничих накладних витрат у кожному кварталі визначається на підставі ставки розподілу, яка в
 11. БЮДЖЕТ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Бюджет собівартості виготовленої продукції - плановий документ, у якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її передбачається виготовити в бюджетному періоді. Бюджетна собівартість виготовленої продукції визначається на підставі бюджетів використання прямих матеріалів, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат з урахуванням запланованих залишків незавершеного
 12. 3. Тести:
  1. До структури місцевих фінансів належать: а) самостійні місцеві бюджети; б) фінанси комунальних підприємств; в) фінанси акціонерних товариств; г) фінанси домогосподарств. 2. Місцевий бюджет поділяється на: а) поточний бюджет; б) бюджет розвитку; в) бюджет місцевого самоврядування; г) всі відповіді вірні. 3. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок: а) міжбюджетних трансфертів;