« Попередня Наступна »

1. Визначення бюджетної системи України та її структура


Під бюджетною системою слід розуміти сукупність окремих її ланок, юридично пов'язаних між собою, які базуються на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам.
Як правило, бюджетні системи існують двох типів. В унітарних державах - дворівнева система, яка включає державний та місцеві бюджети. У державах із федеративним устроєм (США, Німеччина, Росія) бюджетні системи включають три і навіть чотири рівні: федеральний бюджет, бюджети членів федерації та місцеві бюджети, а також бюджети земель.
Економічна природа та суть бюджетної системи виявляються не в її структурі, тобто не в тому, скільки в ній ланок, а в тому, які фінансові можливості законодавчо закріплені за кожною ланкою та який рівень фінансової незалежності мають ці ланки при здійсненні покладених на них Конституцією та чинним законодавством функцій.
Бюджетна система України - це сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.
Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України. У червні 2001 року Верховною Радою України був прийнятий Бюджетний кодекс, який визначив основні засади бюджетної системи України, її структуру, принципи та правові аспекти функціонування і який набрав чинності 1 січня 2002 року.
Державний бюджет висвітлює систему фінансових показників, які відображають створення і використання фінансових ресурсів у всіх секторах економіки держави. У ньому в найбільш загальній формі фінансово обґрунтовується прогноз економічного та соціального розвитку держави. Державний бюджет, віддзеркалюючи обсяг ресурсів, що мобілізуються в даному періоді, та їх використання, своїми результатами засвідчує загальне збалансування фінансових ресурсів і їх витрат. Фактично державний бюджет конкретизує фінансові ресурси адресно, територіально і галузево.
Відповідно до статті 5 Бюджетного кодексу (Структура бюджетної системи України):
1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.
2. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
3. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Стаття 2 Закону України «Про бюджетну систему України» в редакції від 29 червня 1995 р., який діяв до прийняття Бюджетного кодексу України, встановлювала, що бюджетна система України складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Там же містилось визначення зведеного бюджету як сукупності всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, з подальшою деталізацією складових зведених бюджетів різного рівня.
Показово, що статтею 3 цього ж Закону було визначено поняття бюджетного устрою як організації і принципів побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язку між її окремими ланками. Чинне бюджетне законодавство не дає подібного визначення.
Згідно зі статтею 2 Кодексу бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. Таким чином, на зміст та склад бюджетної системи України впливають декілька складових:
а) економічні відносини;
б) державний устрій;
в) адміністративно-територіальний устрій.
Ці положення є відображенням конституційних норм, які містяться в статтях 132-133 Конституції України, що визначають засади територіального устрою (ст. 132) та систему адміністративно-територіального устрою України (ст. 133). Фактично відповідно до статті 133 Конституції України і побудовано склад бюджетної системи України, яка включає:
1) Державний бюджет України;
2) місцеві бюджети:
а) бюджет Автономної Республіки Крим;
б) обласні бюджети;
в) районні бюджети;
г) бюджети районів у містах;
д) бюджети місцевого самоврядування:
- бюджети територіальних громад сіл;
- бюджети територіальних громад селищ;
- бюджети територіальних громад міст та їх об'єднань.

Підставами розмежування бюджетів на бюджети місцеві та бюджети місцевого самоврядування є повноваження певних органів влади щодо їх прийняття та виконання і особливості формування доходної частини. Доходи місцевих бюджетів містять переважно закріплені доходи (ст. 66 Кодексу), тобто ті, що надходять за рахунок розподілення загальнодержавних податків і зборів. Бюджети місцевого самоврядування містять як доходи аналогічного характеру (ст. 64 Кодексу), так і значне коло власних надходжень, доходів, що формуються за рахунок власних джерел відповідних територіальних громад: місцевих податків та зборів; плати за землю; податку з власників транспортних засобів, податку на промисел; коштів від відчуження майна; плати за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності (ст. 69 Кодексу). Бюджети місцевого самоврядування - базові бюджети.
Відповідно до статті 6 Бюджетного кодексу (Зведений бюджет):
1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.
3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.
4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
5. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.
6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
Зведений бюджет є сукупністю бюджетних показників усіх бюджетів, що існують на відповідній території. Зведені бюджети використовуються для аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку держави, територіальних громад.
Зведені бюджети існують на рівні держави, Автономної Республіки Крим, області, району, міста з районним поділом.
Частини 2-6 статті 6 Кодексу побудовані за єдиною схемою, за якою відповідний зведений бюджет визначається як сукупність показників бюджетів, що існують на території дії зведеного бюджету. Так, зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя. Відповідним чином визначені й інші зведені бюджети.
Зведені бюджети існують з метою:
а) розрахунків соціальних та фінансових нормативів, норм для складання проектів бюджетів;
б) аналізу ефективності бюджетних витрат;
в) з'ясування підстав надання трансфертів.
Зведені бюджети не затверджуються, а мають розрахунково-інформаційний характер.
На відміну від Закону України «Про бюджетну систему України» в редакції від 29 червня 1995 р., де визначення складу бюджетної системи та зведеного бюджету містилось в одній статті (ст. 2), у чинному Бюджетному кодексі України - це дві статті: стаття 5 «Структура бюджетної системи України» і стаття 6 «Зведений бюджет».
Незважаючи на те, що стаття 6 містить шість частин, фактично вони об'єднуються в дві складові цієї статті: поняття зведеного бюджету та склад відповідних зведених бюджетів (України, Автономної Республіки Крим, області, району, міста з районним поділом), побудований за однотипною схемою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Визначення бюджетної системи України та її структура

 1. 1. Бюджетний устрій і бюджетна система України
  Бюджетний устрій України визначається закріпленим Конституцією України державним ладом та її адміністративно-територіальним поділом. Під бюджетним устроєм розуміється організація і принципи побудови бюджетної системи, функціонуючої на основі бюджетного права, структури бюджетної системи, взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи. Таким чином, бюджетна система України складається з
 2. 6.6. Бюджетний устрій
  Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи держави у відповідності її конституційного ладу та адміністративно-територіального поділу, взаємозв'язок окремих її елементів. Стаття 2. Конституції України визначає унітарний її устрій, відповідно до цього в унітарних державах один бюджет центрального уряду, а решта бюджетів відносять до місцевих. Тобто бюджетна система
 3. 6.7. Бюджетний процес
  У Бюджетному кодексі подано визначення терміну «бюджетний процес» -це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України. Складання проекту бюджету. Не пізніше 1 червня або першого за цією датою дня пленарних засідань
 4. 3. Складання і виконання бюджету, бюджетний контроль
  Згідно з чинним законодавством України бюджетний процес складається з таких стадій: складання і розгляду проектів бюджетів; затвердження і виконання бюджету; складання, розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету. Таким чином, бюджетний процес - це регламентована законодавством діяльність державних органів по складанню, розгляду, затвердженню бюджету, а також складанню, розгляду і
 5. 3. Тести
  1. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює: а) Міністерство фінансів України; б) Рахункова палата; в) Державне казначейство України; г) Державна податкова адміністрація; д) Кабінет Міністрів України; е) Державне контрольно-ревізійне управління. 2. Принцип .............. бюджетної системи України полягає у включенні до бюджетів всіх
 6. ЛИТЕРАТУРА: Законодательные акты
  Конституц?я України. Затверждена ВРУ 28 червня 1996 г. № 254/96 - ВР // В?домост? ВРУ. - 1996.- №30. Бюджетний кодекс України. №2542 -111 в?д 21.06.01 р. Закон України "Про м?сцеве самоврядування в Україн?" в?д 21.05.97 р. №280/97 - ВР. Розд?л 111 // В?домост? ВРУ. - 1997.- №24. Закон України "Про внесення зм?н до Закону України "Про систему оподаткування" в?д 18.02.97 р. № 77/97 -ВР // В?домост?
 7. Література
  Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. - К.: Аті- ка, 2002. - С. 5-16. Безгубенко Л. М. Фінансова система України // Фінанси України. - 1996. - № 9. - С. 13-19. Василик О. Д. Теорія фінансів. - К.: НІОС, 2001. - С. 4-28. Василик О. Д. Фінансова система України // Вісн. України. - 1995. - №1. - С. 11-21. Германчук П. К. Фінансова стабілізація - основна передумова виходу економіки з
 8. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет.
  Не пізніше, ніж через 5 днів після подання КМ України проекту закону про Державний бюджет України до ВР України Міністр фінансів представляє його на пленарному засіданні. За результатами обговорення проекту Закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності Бюджетному кодексу та Основним напрямам бюджетної
 9. 4. Становлення та розвиток грошової системи України
  Становлення грошової системи України 1. 10 січня 1992 р. у готівковий обіг була введена тимчасова валюта - український карбованець (купон). 2. 12 листопада 1992 р. згідно Указу Президента України «Про реформу грошової системи України» завершено введення купону у безготівковий обіг. 3. Другий етап грошової реформи - на підставі Указу Президента України від 25 серпня 1996 р. «Про грошову
 10. 2. Склад доходів Державного бюджету України
  Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України 1. Доходи Державного бюджету України включають: 1) доходи (за винятком тих, що згідно з статтями 64, 66 та 69 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а також від плати за
 11. Вдовиченко А. М.. Фінансовий потенціал населення: нові можливості інноваційного розвитку економіки України / А. М. Вдовиченко: Монографія. - Ірпінь: Національний університет ДПС України,2012. - 225 с., 2012
 12. Література
  Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. - К.: Аті- ка, 2002. - С. 18-21. Василик О. Д. Теорія фінансів. - К.: НІОС, 2001. - С. 57-72. Барановський О. І. Фінансова безпека держави // Фінанси України. - 1996. - № 11. - С. 19-34. Заруба О. Д. Вдосконалення перерозподілу фінансових ресурсів держави // Фінанси України. - 1996. - № 11. - С. 5-55. Кваснюк Б. Є., Величко О. В. Сучасні
 13. Основні поняття
  Банківська система виконання бюджету - здійснення сплати обов'язкових податкових платежів і відрахувань через банківську систему з наступною акумуляцією цих платежів на рахунку Міністерства фінансів і розподілом їх за одержувачами бюджетних коштів знову через банківську систему. Бюджетна система - сукупність бюджетів різних видів і рівнів, що перебувають у певному взаємозв'язку. Бюджетне
 14. 2. Склад видатків Державного бюджету. Таємні видатки
  Стаття 30. Склад видатків Державного бюджету України 1. Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні ціле, що пов'язані з реалізацією державних програм, перелік яких визначено статтею 87 цього Кодексу. Видатки Державного бюджету України систематизують бюджетні призначення на