« Попередня Наступна »

1. Визначення фінансового стану підприємства і ознаки його стійкості


Під фінансовим станом підприємства слід розуміти ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.
Елементи економічної діяльності
прибутковість (рентабельність) роботи підприємства
оптимальність з точки зору економічного становища підприємства розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства (чистий прибуток)
наявність власних фінансових ресурсів
раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і позичених)
платоспроможність
ліквідність
Зв'язок між фінансовим майном підприємства і іншими елементами використання фінансових ресурсів висвітленні у попередніх розділах. А саме: розподіл прибутку, раціональне розміщення основних і оборотних коштів, оподаткування.
Платоспроможність і ліквідність. Банкрутство.
Платоспроможність - це здатність підприємства сплачувати кошти за своїми зобов'язаннями, що вже настали і потребують негайного погашення, за рахунок наявних грошей на банківських рахунках або у готівці.
72
Ліквідність підприємства - здатність розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями за рахунок наявних активів, що можуть бути використані для погашення боргів.
Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквідних активів до суми короткострокових зобов'язань.
Для обчислення показників ліквідності необхідно всі активи балансу розділити на групи по ступенях їх ліквідності:
Перша група грошові засоби в класі, на розрахунковому
ліквідних засобів рахунку, валютному та інших рахунках, а
також короткострокові фінансові вкладення.
Друга група зобов'язання, які легко перетворити в грошові
ліквідних засобів засоби (дебіторська заборгованість)
Третя група товарно-матеріальні запаси, готова продукція,
ліквідних засобів незавершене виробництво
Показники ліквідності
Коефіцієнт покриття поточних пасивів
Кп =
де О - загальна сума коштів, вкладених в оборотні активи;
Онл - сума оборотних коштів, вкладених в активи, ліквідність яких
сумнівна, або в неліквідні активи;
Пп - поточні зобов'язання (пасиви).
Коефіцієнт негайного покриття поточних зобов'язань
Кп =
де Ол - сума оборотних коштів, вкладених у «чисті» ліквідні активи;
Пп - поточні зобов'язання (пасиви).

73
Коефіцієнт фінансової напруги
Кфн =
де ПЗ - позикові фінансові ресурси (пасиви)
ПВ - власні фінансові ресурси підприємства
На будь-якому етапі діяльності підприємства існує вірогідність кризи його розвитку.
Кризові явища в діяльності
підприємства
Обумовлені
дією механізму неефективним
ринкової саморегуляції управлінням діяльністю
підприємства
Розвиток та поглиблення кризи проходить 3 найважливіші стадії.
Стадія кризи Зовнішні прояви 1. Прихована криза - зниження ефективності діяльності, погіршення показників прибутковості обороту та капіталу, тривалості операційного та фінансового циклів;
- зниження ринкової вартості підприємства та його акцій;
- отримання збитків по окремих операціях. 2. Криза платоспроможності - періодичний та все більш тривалий дефіцит грошових коштів;
- затримка в оплаті поточних платежів;
- поява простроченої кредиторської заборгованості та непогашених кредитів;
- сплата економічних санкцій за порушення термінів виконання зобов'язань; 3. Юридичне банкрутство - неможливість виконання зовнішніх зобов'язань протягом одного місяця з моменту їх виникнення;
- звертання кредиторів підприємства до арбітражу;
- відкриття справи про банкрутство з ініціативи підприємства або його кредиторів.
74
Банкрутство значне розбалансування економічного організму
підприємства підприємства з відповідною неможливістю фінансового
забезпечення своєї діяльності та неліквідною
структурою балансу
Поглиблення кризи до стадії юридичного банкрутствва свідчить про нездатність підприємства вжити відповідні дії щодо фінансового оздоровлення (санації) підприємства та ліквідації причини виникнення кризи.
СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ БАНКРУТСТВУ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова Фінансове Управління Управління Страте-
діагностика планування ризиком рухом гія і
вірогідності грошових тактика
банкрутства коштів санації
Сукупність фінансових і інших заходів з метою надання допомоги збанкрутілим підприємствам з боку третіх юридичних осіб називається санацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Визначення фінансового стану підприємства і ознаки його стійкості.

 1. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основий інформаційна база фінансового менеджменту
  Сутність, функції, мета, завдання та значення фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту. Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Необхідність і значення визначення вартості грошей
 2. ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
  Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу
 3. ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
  Економічна сутність фінансових ризиків, методичні підходи до їх оцінки. Основні види фінансових ризиків. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств. Методи розрахунку ризиків.
 4. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів. 2. Призначення та види фінансових звітів. 3. Бухгалтерський баланс та його значення для аналізу фінансового стану підприємства. 4. Методичні принципи оцінки балансу. 5. Побудова та оцінка балансу. 6. Аналіз майна та капіталу підприємства. 7. Оцінка ліквідності підприємства та резерви її поліпшення. 8. Платоспроможність підприємства
 5. 3. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  1. Визначення оптимальної структури капіталу підприємства на основі розрахунку ефекту фінансового ліверіджу. 2. Розрахунок оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. 3. Визначення впливу кон'юнктури ринку на тенденції формування прибутку від основної операційної діяльності. 4. Аналіз розміщення оборотного капіталу з урахуванням ліквідності активів. 5. Розрахунок
 6. Запитання. Завдання
  Що таке фінансова стабілізація? Назвіть ознаки фінансової стабілізації на макро- та мікрорівнях економіки. Чи закономірне твердження окремих економістів про те, що фінансова стабілізація в Україні мала місце у період 1997-1998 рр.? Охарактеризуйте фінансові відносини приватизації державної власності у промисловості, сільському господарстві, комунальній власності. Які проблеми купівлі-продажу
 7. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Капітал і його сутність. 2. Визначення вартості капіталу. 3. Сутність власного капіталу підприємства. 4. Складові власного капіталу та їх характеристика. 5. Визначення ціни капіталу. 6. Визначення ціни акціонерного капіталу. 7. Визначення ціни нерозподіленого прибутку. 8. Оптимізація структури капіталу. 9. Вплив структури капіталу на фінансування акціонерного товариства. 10. Структура
 8. РОЗДІЛ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб'єкта господарювання
  Зміст і завдання управління інвестиціями. Формування інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень, Амортизаційна політика підприємства. Визначення оптимальної структури джерел фінансування
 9. Прогнозування фінансового стану підприємства.
  Хід проведення діагностики фінансового стану підприємства та вірогідності його банкрутства: 75 Збір та обробка необхідної інформації внутрішнього характеру зовнішнього характеру - бухгалтерська звітність інфор- - кон'юнктура ринку збуту про- мація по фінансових зобов'я- дукції та необхідних ресурсів заннях, дебіторах, наявних за- - державне регулювання бізнесу пасах, матеріальних
 10. ТЕМА 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання.
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  1. Аналіз фінансових звітів у системі управління фінансами підприємства. 2. Визначення потреби в оборотних активах підприємства. 3. Вплив амортизаційної та дивідендної політики підприємства на формування прибутку. 4. Вплив грошових потоків на фінансовий стан та кінцеві результати діяльності підприємства. 5. Вплив змінних та постійних витрат на рівень беззбитковості. 6. Економічна сутність та
 12. 2. Функції і методи фінансового менеджменту
  З точки зору функції фінансового менеджменту визначає система задач фінансового менеджменту на підприємстві. Ці функції поділяють на дві основні групи: - функції фінансового менеджменту як підсистеми, що управляється; - функції фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством; В найбільш загальному плані основними функціями фінансового менеджменту є: - дослідження зовнішнього
 13. Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві
  Ключові поняття: криза, збиток, санація, санатор, антикризове управління, реструктуризація, моделі визначення ступеню загрози банкрутства. 12.1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством 12.2. Система раннього попередження та реагування 12.3. Прогнозування банкрутства підприємства 12.4. Управління фінансовою санацією підприємства 12.5. Фінансова санація
 14. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  Сутність капіталу підприємства, його класифікація. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал та його формування. Характеристика статутного, пайового та резервного капіталу. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу. Позичковий капітал та його характеристика. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові
 15. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Ключові поняття: криза, збиток, санація, санатор, антикризове управління, реструктуризація, моделі визначення ступеню загрози банкрутства. 12.1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління під­приємством. 12.2. Система раннього попередження та реагування. 12.3. Прогнозування банкрутства підприємства. 12.4. Управління фінансовою санацією підприємства. 12.5. Фінансова
 16. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках Контрольні запитання
 17. Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його за­стосування у фінансових розрахунках. 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках. Контрольні запитання.
 18. Функції фінансового менеджменту
  Сутність фінансового менеджменту реалізується через його функції. Розглянемо їх прояв у фінансовому менеджменті. Фінансовий менеджмент виконує функції: - управління формуванням усіх фінансових ресурсів; - управління розподілом і використанням усіх видів фінансо­вих ресурсів; - планування (бюджетування), прогнозування та аналіз фінан­сового управління діяльністю підприємства. Сутність першої