« Попередня Наступна »

2.1. Визначення існуючих моделей корпоративною управління


Принципи побудови системи корпоративного управління у конкретній країні обумовлені законодавчою і нормативною базою, яка регулює відносини між учасниками корпоративних відносин виходячи з практичного досвіду формування структур управління в даній країні, статусу та внутрішніх положень (статутів) корпорацій. Серед інших факторів найвагомішими є структура власності і принципи здійснення контролю за розпорядженням акціонерною власністю.
Існування різних підходів до проблеми побудови структури управління корпораціями зумовлено як історичними факторами розвитку тієї чи іншої країни, так і її правовими, економічними та соціальними особливостями. Так, роль і принципи корпоративного управління в тих країнах, де значні пакети акцій сконцентровані в руках небагатьох суб'єктів, суттєво відрізняються від ролі і принципів, які притаманні корпоративному управлінню в країнах з високим ступенем розпорошеності акціонерного капіталу.
Світова практика свідчить, що переважного поширення набули дві управлінські системи корпоративного регулювання, які склалися внаслідок історичних особливостей соціально-економічного розвитку в тих чи інших країнах і характеризують основні підходи до проблеми повноважень і відповідно - прийняття рішень та реалізації прав власності. ЦІ системи отримали назви інсайдерських та ау- тсайдерських.

Науковці по-різному підходять до трактування зазначених понять. Так, деякі фахівці вважають, що інсайдерські системи характеризуються такою ситуацією, коли власність зосереджена в руках кількох осіб, які володіють значними частками корпоративного майна. У цьому випадку управління здійснюється цими особами (юридичними чи фізичними), і менеджмент перебуває під їх прямим впливом. Аутсайдерські системи характеризуються акціонерною власністю, яка є досить розпорошеною і тому вплив на прийняття рішень значною мірою залежить від менеджерів. При цьому застосовуються різні форми перехоплення контролю над корпорацією. До країн, в яких переважно склалася інсайдерська система корпоративного управління, відносять країни континентальної Європи і Японії, а в США і Великій Британії, як вважають науковці, домінує аутсайдерська система корпоративного управління.
Інсайдерська система корпоративного управління базується на за роботою інституційних інвесторів, які здійснюють прямий внутрішній контроль діяльності корпорації (наприклад, виконавчі директори), а зовнішній контроль набуває ролі допоміжного. Аутсайдер- ські системи базуються на регулюванні через зовнішні чинники - ринки цінних паперів та незалежних директорів.
2.2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2.1. Визначення існуючих моделей корпоративною управління

 1. Зміст
  2.1. Визначення існуючих моделей корпоративного управління. 2.2. Аналіз основних характеристик моделей корпоративного управління. 2.3. Фінансові аспекти корпоративного
 2. Структура корпоративной собственности
  представляет собой степень распределения собственности предприятия и голосов при принятии решений в области корпоративного управления между принципалами. Структура корпоративной собственности является краеугольным вопросом корпоративного управления [141]. Данный вопрос имеет два полюса решений. Первым полюсом проблемы структуры корпоративной собственности является предположение, что наиболее
 3. Японская модель
  это модель регулируемого корпоративного капитализма, в которой рыночные отношения опосредуются активной ролью государственного регулирования в сферах программирования экономического развития, структурной, инвестиционной и внешнеэкономической политики и с особым социальным значением корпоративного начала.
 4. Контрольні запитання
  1. Що таке корпоративні права? 2. Хто може бути емітентом корпоративних прав? 3. Схарактеризуйте номінальну вартість корпоративних прав. 4. Що характеризує показник балансового курсу корпоративних прав і як він розраховується? 5. Як встановлюється ринковий курс акцій? 6. Дайте визначення понять «котирування» і «лістинг». 7. Перелічіть основні витрати на проведення емісії корпорацією. 8.
 5. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Капітал і його сутність. 2. Визначення вартості капіталу. 3. Сутність власного капіталу підприємства. 4. Складові власного капіталу та їх характеристика. 5. Визначення ціни капіталу. 6. Визначення ціни акціонерного капіталу. 7. Визначення ціни нерозподіленого прибутку. 8. Оптимізація структури капіталу. 9. Вплив структури капіталу на фінансування акціонерного товариства. 10. Структура
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Компаундирування - визначення майбутньої вартості грошей. Компаундируванпя просте - визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент. Компаундирування звичайної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться у кінці кожного періоду. Компаундирування вексельної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій
 7. Зміст
  16.1. Базова модель оцінювання фінансових активів (DCF- модель). 16.2. Оцінювання облігацій. 16.3. Оцінювання безкупонних облігацій. 16.4. Визначення вартості привілейованих акцій. 16.5. Оцінювання простих акцій.
 8. Контрольні запитання
  1. Які основні елементи формують корпоративні моделі? 2. Які основні моделі корпоративного управління Ви знаєте? 3. Дайте характеристику кожної моделі корпоративного управління. 4. У чому переваги і недоліки англо-американської корпоративної моделі? 5. Які, на Ваш погляд, сутнісні характеристики структури корпоративного управління західноєвропейської моделі позитивно впливають на фінансовий
 9. Моделювання управління грошовими потоками
  Управління грошовими потоками суб'єкта господарювання передбачає здійснення послідовного та цілеспрямованого впли­ву на формування грошових потоків з метою досягнення визна­чених цілей. При цьому управління грошовими потоками являє собою цілісну систему - модель управління грошовими пото­ками, організація якої на підприємстві включає вирішення таких питань: - структурування . моделі управління
 10. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках Контрольні запитання
 11. Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його за­стосування у фінансових розрахунках. 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках. Контрольні запитання.
 12. 1.6.3. Модель трансакционных издержек
  Теоретическим фундаментом системы корпоративного управления является модель трансакционных издержек [98]. Основной чертой модели является четкое определение полюсов взаимоотношений между основными участниками корпоративного управления - принципалами и агентами. Первым полюсом во взаимоотношениях между ними являются услуги, которые предоставляются агентами принципалам. Вторым полюсом является
 13. ТЕМА4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Теперішня вартість грошей та
 14. 1.4.1. Классификация моделей корпоративного управления. Инсайдерская и аутсайдерская модели
  Модели корпоративного управления в странах с развитой рыночной экономикой связаны, прежде всего, со структурой акционерного капитала. Существующие модели корпоративного управления приобрели специфические особенности. Это результат национальных традиций ведения бизнеса и законодательных методов его регулирования [66]. Существующие модели корпоративного управления можно разделить на три категории:
 15. 5.4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОДЕКСОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКАХ
  Одной из важных целей деятельности украинских банков является получение доступа к дешевым источникам финансовых ресурсов [50]. Для достижения этой цели крайне важно усовершенствовать уровень корпоративного управления. Как уже отмечалось в пункте 4.1, повышение уровня прозрачности корпоративного управления в банке является особенно важным для вкладчиков банка. Развитие корпоративного управления в