« Попередня Наступна »

6.1. Визначення терміну «бюджет»


Сьогодні під терміном «бюджет» розуміють кілька понять. Крім того, налічується близько п'ятдесяти його похідних значень. Зважаючи на таку багатозначність цього терміну, звернемося до його витоків.
Слово «бюджет» походить від старонормандського bougette, що в перекладі означає буквально - шкіряний мішок. З нього надалі утворилось англійське слово budget, яке пізніше в такому ж написанні перейшло в інші мови.
Протягом XIX ст. відбулося оформлення терміну «бюджет» у відносно зрозуміле поняття. Словники багатьох країн вже почали супроводжувати термін «бюджет» таким тлумаченням: «Бюджет - слово, яке запозичене з англійської мови, використовується в адміністративному житті для позначення щорічної відомості передбачуваних витрат і сум, або доходів, передбачених для покриття цих витрат».
Протягом XX ст. тлумачення цього поняття стали чіткішими та всеохоплюючими. Пояснення стало підкреслювати, що в бюджеті повинні бути показані всі доходи і всі витрати без усіляких приховувань або таємничих визначень.
Вже наприкінці XX ст. у перекладених зарубіжних посібниках дається пряме визначення бюджету, що це детальний опис витрат, а також фінансових, планів окремих людей, компаній або органів влади різних рівнів.
Сучасні тлумачні словники української мови дають пояснення слова «бюджет» як кошторис прибутків і видатків держави, підприємства тощо на певний період. У фінансових словниках України дається визначення терміну «бюджет» як грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальних одиниць (області, району, міста, селища, села), підприємства, установи за певний період.
В офіційних документах, зокрема в Бюджетному кодексі України дається таке визначення: «"Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду».

Отже, можемо зробити висновок, що в сучасних умовах термін «бюджет» охоплює широкий спектр понять, але в кожному випадку він повинен передбачати план майбутніх доходів коштів, фінансових ресурсів та можливе їх використання.
Від розуміння терміну «бюджет» походять визначення такі як «бюджетування», «бюджетне планування» тощо, що передбачають комплекс організаційних, методичних і методологічних заходів для визначення доходів і видатків на всіх стадіях бюджетного процесу.
В сучасних економічних системах фінансова наука розглядає бюджет у трьох аспектах. По-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади отримують легітимне право на розпорядження певними фондами грошових ресурсів та формувати ці ресурси у відповідних фінансових фондах. Відповідно до цього в Україні Державний бюджет затверджується виключно у формі Закону України (відповідно ст. 92 Конституції України), а місцеві бюджети - рішеннями відповідних рад народних депутатів. По-друге, це фінансовий план (кошторис) видатків і доходів відповідного державного або місцевого органу влади чи самоврядування. По-третє, це фінансова категорія, оскільки бюджет є закономірним економічним атрибутом будь-якої самостійної територіальної одиниці і через яку ми можемо вивчати і вдосконалювати сукупність тих фінансових відносин, що за ними випливають.
Надалі ми будемо розглядати бюджет як основний фінансовий план центрального уряду (в Україні Державний бюджет) з переносним розумінням і тлумаченням та деталізацією до місцевих бюджетів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

6.1. Визначення терміну «бюджет»

 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Компаундирування - визначення майбутньої вартості грошей. Компаундируванпя просте - визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент. Компаундирування звичайної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться у кінці кожного періоду. Компаундирування вексельної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій
 2. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
  1. Компаундирування - це... а) визначення майбутньої вартості грошей; б) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей. 2. Компаундирування відстроченої ренти - це... а) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент; б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процент, вклади по
 3. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Капітал і його сутність. 2. Визначення вартості капіталу. 3. Сутність власного капіталу підприємства. 4. Складові власного капіталу та їх характеристика. 5. Визначення ціни капіталу. 6. Визначення ціни акціонерного капіталу. 7. Визначення ціни нерозподіленого прибутку. 8. Оптимізація структури капіталу. 9. Вплив структури капіталу на фінансування акціонерного товариства. 10. Структура
 4. Корпоративні цінні папери як об'єкт депозитарного регулювання
  Світовий досвід показує, що існують дві основні форми функціонування цінних паперів - документарна і бездокументарна. На сьогодні немає жорстких нормативних приписів і обов'язкових вимог до вибору форми випуску цінних паперів акціонерними товариствами. Якщо випуск цінних паперів здійснюється у документарній формі, то емітент повинен виготовити сертифікати, які випускаються з урахуванням вимог,
 5. Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його за­стосування у фінансових розрахунках. 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках. Контрольні запитання.
 6. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках Контрольні запитання
 7. ТЕМА4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Теперішня вартість грошей та
 8. Послідовність складання капітального бюджету
  Реальні та фінансові інвестиції, як об'єкти управління мають певні особливості, які визнають процедуру організації управління вкладеним капіталом. Підприємства, які здійснюють виробничу діяльність періодично здійснюють капітальні вкладення в розвиток виробництва, для оновлення асортименту продукції і технологій, освоєння нових видів діяльності та ін. В задачі фінансового менеджера при управлінні
 9. 1. Сутність та критерії класифікації похідних фінансових активів
  Похідні цінні папери - особлива група цінних паперів, які мають встановлені законодавством реквізити і засвідчують зобов'язання, внаслідок виконання яких відбувається перехід права власності на базовий актив або проводяться розрахунки на підставі ціни (величини) базового активу [41]. Структурно до функцій похідних фінансових інструментів належить: посвідчення прав, які випливають із володіння
 10. Контрольні запитанні!
  1. Як класифікується фондовий ринок за терміном обігу цінних паперів? 2. У чому полягають відмінності у функціонуванні вертикально та горизонтально організованих фондових ринків? 3. Визначте основних учасників фондового ринку. 4. Які основні принципи функціонування фондового ринку і в чому вони полягають? 5. Охарактеризуйте світовий досвід розвитку фондових ринків. 6. Дайте характеристику
 11. Додаток Л
  ТИПОВИЙ ДОГОВІР /іпотечний на придбання нерухомості/ КРЕДИТНИЙ ДОГОВIР № ______ м.__________ "__" ________ 200_ року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЛЬКСБАНК», статут (нова редакція) зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради 26.08.2008 р., № запису 14151050011003604,