« Попередня Наступна »

Визначення вартості грошей у часі


Планування інвестицій, визначення їх доцільності, прибутковості завжди є прогнозування майбутніх доходів і витрат, тобто грошових потоків.
Загальновизначено, що гроші, які в нас є сьогодні, краще за грошей, які ми сподіваємося мати в майбутньому.
По-перше, зміну вартості грошей часто пов'язують зі зниженням їхньої купівельної спроможності в результаті інфляції.
По-друге, для інвестора також існує ризик втрати вкладених коштів внаслідок подій які важко було передбачити (банкрутств, стихійне лихо, тощо).
По-третє, "сьогоднішні" гроші кожному потенційному інвестору вигідно вкласти і мати з них визначений дохід у вигляді відсотків. Тому виміром часової вартості грошей є сума відсотку на інвестиції, яка отримана або може бути отримана за даний період часу.
Отже, основні причини, чому гроші втрачають свою вартість, з плином часу такі:
· інфляція;
· ризик;
· отримання певного доходу в вигляді відсотків.
O Інфляція
Інфляція пов'язана із загальним підвищенням цін у країні. Коли зростають ціни, падає вартість грошей. Інакше кажучи, купівельна спроможність грошей сьогодні більша, ніж буде завтра, бо підвищення цін зменшить їх вартість.
Приклад. Якщо інфляція спричиняє щорічне збільшення цін на 10% купівельна спроможність грошей падає, тобто сьогоднішні 100 грн. Через рік будуть варті 90 грн., якщо на 100грн. ми сьогодні можемо купити десять одиниць товару, то через рік - лише дев'ять.
O Ризик
Ризик, або невпевненість у майбутньому, так же зменшує вартість грошей. Більшість інвесторів, уникаючи ризику, цінує гроші сьогодні більше ніж у майбутньому.
Невпевненість зростає відповідно до тривалості прогнозованого періоду, так само зростає ризик, відповідно зменшується сподівана вартість грошей.
O Отримання доходу в вигляді відсотків
Інвестори, інвестуючи гроші, сподіваються на майбутні доходи за умови, що ці доходи будуть достатньо високими. Щоб виправдати ризик, кредитори чи інвестори, вкладаючи гроші. Очікують на високу винагороду за втрату ліквідності.
Приклад. Коли людина кладе гроші в банк, вклади його застраховані, то погоджується на певний, доволі невисокий процент на вклади (наприклад, 5%). Коли ж вона купує облігації, то вимагає вищий ставки процента, скажімо, 15%.
Майбутня вартість та складний процент
При довгострокових інвестиціях переважно використовують складні проценти, які приносять більший дохід, ніж прості.
Складний відсоток - це відсоток, який нараховується на первісну суму та на нараховані відсотки.

Приклад: припустимо, що інвестор має 100грн. Ці гроші кладе в банк під 10% річних. Через рік вкладник матиме 110грн.
Початковий депозит +процент на депозит.
100 +10% від 100
100 10
110
Майбутня вартість - це вартість інвестицій через визначений період з урахуванням певної відсоткової ставки.
Майбутню вартість через n років можна вирахувати за формулою:
FV=PV(1+R)n
де FV - майбутня вартість; PV - теперішня вартість майбутнього доходу;
R - річна ставка процента;
n - кількість років.
З наведеної формули бачимо, що майбутня вартість однієї грошової одиниці дорівнює (1+R)n
Приклад: депозити на два роки
FV=PV(I+R)2
FV=100(1+0.1)2
FV=100*1.1*1.1
FV=121
Теперішня вартість та ставка дисконту
Теперішня вартість - це вартість майбутніх надходжень на теперішній час. Для визначення теперішньої вартості інвестицій необхідно з суми майбутніх грошових надходжень вирахувати суму відсотків, нарахованих за певною ставкою (R) і за певний період (п).
Теперішня вартість служить основою для порівняння прибутковості різних проектів та інвестицій за певний період. Отже, теперішня вартість - це вартість у грошах майбутніх надходжень чи доходів із поправкою на ставку дисконту.
Дисконтна ставка - це процентна ставка, яку застосовують для визначення теперішньої вартості до майбутніх платежів, щоб урахувати ризик і непевність, яка пов'язана з фактором часу.
FV
PV= (1+R)n
де PV - теперішня вартість майбутнього доходу;
FV - майбутній дохід;
R - процент або дисконтна ставка;
n - кількість років.
Приклад:
Якщо FV=121, n = 2 роки при R =10%
121
PV= (1+0. 1)2 =100
Необхідність дисконтування при оцінці інвестиційних проектів зумовлена тим, що, розглядаючи проекти капітальних вкладень, слід зіставити їхні вигоди з іншими альтернативними проектами. Визначивши теперішню вартість приросту з високим ризиком, ми можемо зіставити її з сумою, яку потрібно вкласти в надійні цінні папери, щоб при тому самому відсотку і за той самий період отримати ту саму суму грошових надходжень, але з меншим ризиком.
Ставка дисконту, що викорстовуюється для визначення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень при оцінці проектів капітальних вкладень, здебільшого базується на вартості капіталу підприємства (буде розглядатись в слідуючих темах).
3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Визначення вартості грошей у часі

 1. ТЕМА4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Теперішня вартість грошей та
 2. Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його за­стосування у фінансових розрахунках. 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках. Контрольні запитання.
 3. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках Контрольні запитання
 4. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Компаундирування - визначення майбутньої вартості грошей. Компаундируванпя просте - визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент. Компаундирування звичайної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться у кінці кожного періоду. Компаундирування вексельної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій
 5. 5. Вартість грошей
  Відносна вартість грошей не є константою - вона змінюється в часовому просторі. Наприклад, відносна вартість певної суми грошей на момент t1 (MVt1) і на момент t2 (MVt2) не є однаковою: MVt1 ≥ MVt2 < MVt1 , де М - маса грошей; tn - період часу; V - швидкість обігу грошей. Зміну вартості грошей за певний період часу можна виразити
 6. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ
 7. ТЕМА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  ТЕМА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ
 8. Тестові завдання
  Тес т 1. Основним інструментарієм оцінювання вартості грошей у часі: 1) дисконтування; 2) відсоткова ставка; 3) облікова ставка; 4) приведена вартість. Тес і' 2. Концепція вартості грошей в часі полягає в тому, що: 1) вартість грошей змінюється з причини часового фактора; 2) сьогоднішні гроші завжди мають більшу вартість, ніж вчорашні; 3) вартість грошей з часом змінюється з урахуванням
 9. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
  1. Компаундирування - це... а) визначення майбутньої вартості грошей; б) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей. 2. Компаундирування відстроченої ренти - це... а) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент; б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процент, вклади по
 10. Зміст
  15.1. Концепція і методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі. 15.2. Теперішня і майбутня вартість грошових активів. Прості і складні відсотки. 15.3. Методичніш інструментарій оцінювання теперішньої і майбутньої вартості грошей за схемою простих і складних відсотків.
 11. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основий інформаційна база фінансового менеджменту
  Сутність, функції, мета, завдання та значення фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту. Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Необхідність і значення визначення вартості грошей
 12. Контрольні запитання
  1. У чому полягає концепція оцінювання вартості грошей у часі? 2. Яким основним інструментарієм користуються при оцінюванні вартості грошових активів у часі? 3. Схарактеризуйте методи нарахування відсотків. 4. Дайте визначення поняттям дискретного і безперервного грошових потоків. 5. Визначте поняття «ануїтет» та наведіть приклади ануїтетних платежів. 6. Розкрийте поняття простого і
 13. А. М. Поддєрьогін. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ,2005. - 535 с., 2005
 14. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  1. Аналіз фінансових звітів у системі управління фінансами підприємства. 2. Визначення потреби в оборотних активах підприємства. 3. Вплив амортизаційної та дивідендної політики підприємства на формування прибутку. 4. Вплив грошових потоків на фінансовий стан та кінцеві результати діяльності підприємства. 5. Вплив змінних та постійних витрат на рівень беззбитковості. 6. Економічна сутність та
 15. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Капітал і його сутність. 2. Визначення вартості капіталу. 3. Сутність власного капіталу підприємства. 4. Складові власного капіталу та їх характеристика. 5. Визначення ціни капіталу. 6. Визначення ціни акціонерного капіталу. 7. Визначення ціни нерозподіленого прибутку. 8. Оптимізація структури капіталу. 9. Вплив структури капіталу на фінансування акціонерного товариства. 10. Структура
 16. Глава №4. Інвестиційна діяльність підприємств
  1. Дайте вірне визначення чистих інвестицій підприємства: а) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення розміру валових інвестицій підприємства на суму амортизаційних відрахувань; б) сума чистих інвестицій підприємства визначається у вигля­ді різниці між сумою амортизаційних відрахувань і сумою вало­вих інвестицій підприємства; в) сума чистих інвестицій підприємства
 17. 2. Сутність і функції грошей
  Сутність грошей як економічної категорії проявляється в їх функціях. Більшість економістів визначають п'ять функцій грошей Функції грошей - своєрідні, властиві грошам визначеності форм, які вони приймають в процесі обігу і в яких виражаються зміни відносин виробників по обміну товарів. Функція грошей Призначення грошей Міра вартості Гроші виступають мірилом суспільної праці,