« Попередня Наступна »

Визначення вартості складових капіталу корпорації Вартіст

ь функціонуючого власного капіталу підприємства у звітному періоді визначається за формулою
де ВКФ3 - вартість функціонуючого власного капіталу підприємства у звітному періоді, %;
ЧПВ - сума чистого прибутку, виплачена власникам підприємства в процесі його розподілу за звітний період;
BK - середня сума власного капіталу підприємства у звітному періоді.
Вартість нерозподіленого прибутку прирівнюється до вартості функціонуючого власного капіталу підприємства в плановому періоді (ВКФП = ВКФ, X ПВТ, де ВКФП - вартість функціонуючого власного капіталу в плановому періоді, ПВТ - темп зростання виплат прибутку власникам на одиницю вкладеного капіталу, що планується, виражений десятковим дробом).
Приклад. Сума виплачених дивідендів у звітному періоді становить 240 тис. гри. Власний капітал на початок звітного періоду - 720 тис. гри., а на кінець, відповідно - 910 тис. грн.
Визначити вартість власного капіталу, який використовується у звітному пепіопі. Розв'язок.

Вартість капіталу, який додатково залучаешься за рахунок
емісії, розраховується таким чином. Ціна привілейованої акції дорівнює приблизно сумі дивідендів, яку сплачує акціонерам емітент, за вирахуванням витрат на розміщення. Оскільки привілейовані акції є цінними паперами з фіксованим доходом, то ціна цього джерела (Цап) визначається за формулою
де Д - розмір фіксованого дивіденду в грошовому виразі;
ЦРап - поточна (ринкова) ціна привілейованої акції;
KBa - кількість випущених акцій.
Приклад. Чистий прибуток підприємства за звітний період склав 14,0 тис. грн. Рішенням зборів акціонерів 15% прибутку спрямовано на виплату дивідендів. Поточна ринкова ціна привілейованої акції підприємства становить 1,8 грн., кількість випущених акцій 110 тис. шт.
Визначити вартість привілейованої акції.
Розв'язок.
1) знаходимо розмір дивідендних виплат - 14 000 х 0,15 = 2100 три.
2) розраховуємо розмір дивіденду на одну акцію: 2100 : 110000 = 0,019 три.
3) ціна привілейованої акції становитиме:

де Цаз - ціна простої акції;
Ді - дивіденд, який очікує виплатити підприємство в наступному періоді;
Тдц - темп приросту дивідендів.
Тоді ставка дисконту дорівнює:
де Be - витрати на емісію та розміщення акцій.
Приклад. Чистий прибуток підприємства за звітний період склав 14,0 тис. грн. Рішенням зборів акціонерів 15% прибутку спрямовано на виплату дивідендів, кількість випущених акцій -110 тис. шт. Очікуваний темп зростання виплат власникам становить 5%. Витрати на емісію акцій склали 4 % загальної суми емісії. Визначити вартість додаткового капіталу, залученого через емісію простих акцій.
Розв'язок.
1) Визначимо розмір дивіденду, який очікує виплатити підприємство:
Сума виплачених дивідендів = 14,0 х 0,15 = 2,1 тис. гри., тоді на одну акцію припадає: Д = 2100 : 110000 = 0,019 гри.
Враховуючи очікуваний темп зростання дивідендів, Д]= 0,019^1,05 = 0,02 гри.
2) Ціна простої акції становитиме:

Вартість банківського кредиту визначається на основі ставка відсотку за кредит, яка формує основні витрати по його обслуговуванню. В процесі оцінки ця ставка повинна бути збільшена на розмір інших витрат підприємства, пов'язаних з умовами кредитної угоди (наприклад, страхування кредиту за рахунок позичальника) та зменшена на ставку податку на прибуток з метою відображення реальних витрат підприємства.

де ВПК - вартість позичкового капіталу, залученого у формі банківського кредиту, %;
BK5 - ставка відсотка за банківський кредит, 00;
Cnn - ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
ВП5 - рівень витрат по залученню банківського кредиту до його суми, виражений десятковим дробом.
Приклад. Розрахувати вартість позичкового капіталу, залученого у формі банківського кредиту, якщо ставка відсотка за банківський кредит становить 22%, рівень витрат по залученню банківського кредиту 4%.
Оцінка вартості позичкового капіталу, залученого за рахунок емісії облігації на базі ставки купонного відсотка здійснюється за формулою:
src="/files/uch_group42/uch_pgroup67/uch_uch791/image/172.jpg">

де ВОПк - вартість позичкового капіталу, залученого за рахунок емісії облігації, %;
CK - ставка купонного відсотка по облігації, %;
Спп - ставка податку на прибуток, в десятковому дробу;
ЕВо - рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії, в десятковому дробу.
Приклад. Оцінити вартість позичкового капіталу, залученого за рахунок емісії облігацій, якщо номінальна вартість облігації 200 грн., відсоткові виплати, що здійснюються по облігації, 20 грн., ринкова відсоткова ставка по аналогічних фінансових позиках 20%, термін до погашення облігації 2 роки, періодичність виплат по відсотках 1 раз на рік.
Розв'язок.
1) Визначаємо ставку купонного відсотка CK = 20: 200 х 100% =

10%.
Сума витрат на емісію складе: 200 - 169,45 = 30, 55 грн. Тоді рівень емісійних витрат становитиме: 30,55 : 200 = 0,153.
3) Розрахуємо вартість позичкового капіталу, залученого за рахунок емісії облігації:

Середньозважена вартість позичкового капіталу розраховується за формулою:

де CBK - середньозважена вартість капіталу підприємства;
B1 - вартість конкретного елементу капіталу;
Y1 - питома вага конкретного елементу капіталу в загальній сумі. Приклад.
Зведемо раніше проведені розрахунки у таблицю:
Вартість джерел коштів підприємства
Джерела коштів Частка,
(Уі),%
Потрібна
прибутковість
(Bi). %
Функціонуючий власний капітал підприємства 54,0 29,4
І Іривілейовані акції 6,3 3,42
Звичайні акції 11,0 6,0
Банківський кредит 12,4 6,77
Облігації 16,3 8,85
Всього 100,0

CBK = 0,54x0,294 + 0,063x0,0342 + 0,11x0,06 + 0,124x0,0677 + 0,163x0,0885 = 0,159 + 0,002 + 0,007 + 0,008 + 0,014 = 0,19, або 19%.
3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Визначення вартості складових капіталу корпорації Вартіст

 1. Контрольні запитання
  1. Перелічіть шляхи концентрації акціонерного капіталу. 2. Які основні складові власного капіталу акціонерного товариства? 3. Опишіть характеристики складових власного капіталу корпорації. 4. Які принципи формування статутного капіталу? 5. Які основні вимоги до формування статутного капіталу? 6. Що собою становить «неоплачений» і «вилучений» капітал? 7. Які фактори визначають вартість
 2. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  1. Капітал і його сутність. 2. Визначення вартості капіталу. 3. Сутність власного капіталу підприємства. 4. Складові власного капіталу та їх характеристика. 5. Визначення ціни капіталу. 6. Визначення ціни акціонерного капіталу. 7. Визначення ціни нерозподіленого прибутку. 8. Оптимізація структури капіталу. 9. Вплив структури капіталу на фінансування акціонерного товариства. 10. Структура
 3. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  Сутність капіталу підприємства, його класифікація. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал та його формування. Характеристика статутного, пайового та резервного капіталу. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу. Позичковий капітал та його характеристика. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові
 4. Контрольні запитання
  1. Дайте характеристику основних функцій власного капіталу корпорації. 2. Як поділяються резерви за джерелами формування? 3. Перелічіть способи формування прихованих резервів корпорації. 4. Опишіть порядок реалізації захисної функції власного капіталу. 5. Якими нормативними документами регламентується розмір резервного капіталу? 6. Перелічіть напрями використання резервного капіталу
 5. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості
  Даний процес базується на визначенні попередньої оцінки вартості власного і позиченого капіталу, за різними умовами його залучення, на основі багатова­ріантних розрахунків середньозваженої вартості
 6. Функції фінансів корпорації
  Корпоративні фінанси виконують три функції: 1) формування капіталу; 2) розподіл і використання капіталу; 3) контроль за формуванням, розподілом і використанням капіталу. Формування капіталу полягає у формуванні активів корпорації через залучення з фінансового ринку. Виконання цієї функції залежить безпосередньо від стану фінансового ринку. Головна мета корпорації у визначенні структури
 7. Політика корпорацій щодо структури капіталу
  Найважливіше питання в управлінні фінансами корпорації є визначення оптимальної структури капіталу. Кожна фірма прагне досягти оптимального співвідношення між джерелами фінансування, тому що структура капіталу впливає на її вартість. При розробці політики в галузі структури капіталу менеджери корпорації ставлять перед собою певну мету. Вона полягає у збільшенні частини боргу, якщо необхідні кошти
 8. ТЕМА4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Теперішня вартість грошей та
 9. Контрольні запитання
  1. Які сегменти відносяться до фінансового ринку? Схарактеризуйте їх складові. 2. У чому полягає сутність фінансів корпорації? 3. Перелічіть принципи організації фінансових корпорацій. У чому вони полягають? 4. Які основні напрями формування фінансів корпорації? 5. Які складові частини діяльності корпорації охоплює фінансовий менеджмент з урахуванням напрямів формування корпоративних
 10. Зміст
  8.1. Світова практика теорій управління капіталом. 8.2. Акціонерний капітал, його формування та складові. 8.3. Ціна капіталу та складових, що її формують. 8.4. Маржинальна (гранична) вартість капіталу. 8.5. Політика корпорацій щодо структури капіталу.
 11. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
  Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування. 4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках 4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках 4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках Контрольні запитання