« Попередня Наступна »

"Візи узгодження документа"

 - Реквізит документа, який вказує на згоду або незгоду посадової особи організації-автора документа з його змістом.
Документ візується виконавцем, зацікавленими в документі посадовими особами, відповідальними особами фінансових та економічних служб, заступником керівника організації, що курирує дане питання, юристом і керівником служби діловодства (при необхідності).
Віза включає посада і підпис візує, розшифрування підпису (ініціали, прізвище) і дату; наприклад:
Начальник юридичного відділу Особистий підпис П. А. Сидоров 25.11.2000
За наявності зауважень по документу візу оформлюють таким чином:
Зауваження додаються
Начальник ОК
Особистий підпис А.
 С. пікап 25.08.2000
Візи проставляють на останньому аркуші першотвору розпорядчого документа, на копії документа (лист).
Допускається оформляти візи на зворотному боці останнього аркуша розпорядчого документа або на окремому аркуші. При оформленні віз на окремому аркуші на ньому вказується, до якому документу цей аркуш відноситься: найменування, автор, дата, номер.
В окремих випадках виконавець візує кожний аркуш документа. Якщо в процесі візування в проект документа вносяться істотні зміни, він підлягає повторному візуванню. Повторного візування не вимагається, якщо при доопрацюванні в проект документа внесені уточнення, що не міняють його суті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

"Візи узгодження документа"

 1. Склад реквізитів документів
  Державний герб Російської Федерації Герб суб'єкта Російської Федерації Емблема організації або товарний знак (знак обслуговування) Код організації за ЗКПО Основний державний реєстраційний номер (ОГРН) юридичної особи Ідентифікаційний номер платника податків / код причини постановки на облік (ИНН / КПП) Код форми документа по ОКУД Найменування організації Довідкові дані про організацію
 2. Етап узгодження ходу розробки УР
  може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішнє узгодження проводиться з організаціями, що здійснюють державний чи муніципальний нагляд, а також із замовниками або клієнтами. Внутрішнє узгодження проводиться силами фахівців організації, наділених контрольними функціями. Процедура внутрішнього для організації погодження називається візуванням. Таким чином, розглядаючи процедуру
 3. "Гриф узгодження документа"
  реквізит документа, який виражає згоду іншої організації (не автора) з вмістом документа. Реквізит складається з слова УЗГОДЖЕНО (без лапок), посади особи, яка погоджує документ (включаючи найменування організації), особистого підпису, розшифрування підпису (ініціалів, прізвища) і дати погодження, наприклад: ПОГОДЖЕНО Директор ВНДІ документознавства та архівної справи Особистий підпис
 4. Етап V. Оцінка середнього ступеня узгодженості думок експертів.
  Отримані оцінки факторів можна вважати достатньо надійними тільки за умови гарної узгодженості експертів, для чого проводиться узагальнення думок експертів (оцінка середнього ступеня узгодженості думок) шляхом обчислення коефіцієнта конкордації. Коефіцієнт конкордації \ У (при відсутності пов'язаних рангів) обчислюється за наступною формулою: W - 125 т (п -п) де \ 2 п т м Величина S
 5. 2.4.4. Розподілений контроль: узгодження інтересів
  Нехай РП i виплачує ФР j суму за використання ресурсу Zj> 0, i eN, j eM. Умова компенсації витрат ФР (тобто умова узгодженості виборів ФР [115, 122]) має вигляд: jz) = ^ AjZj, j eM. ieN Обчислимо максимальні виграші РП (при реалізації най-більш вигідних для них окремо розподілів ресурсу): Wi = max Hi (y) -? Cj (; y)], i eN. {yj> 0} jeM Запишемо умову того, що існує
 6. 8.4. Узгодження результатів оцінки, отриманих за допомогою разнихподходов
  Фахівці-оцінювачі зазвичай здійснюють оцінку об'єкта нерухомості усіма розглянутими методами. Остаточна вартість об'єкта нерухомості визначається в результаті узгодження, т. Е. Аналізу альтернативних висновків про вартість об'єкта оцінки, отриманих на основі різних підходів з метою визначення остаточної оцінки вартості. Критеріями узгодження є: відповідність кожного
 7. Узгодження в умовах фіскальної експансії
  Вихідне рівняння динамічної кривої попиту (AD): Y = Y-1 + () + / f. Перепишемо, щоб вивести і включити поточну фіскальну експансію. = - 1 / (Y - Y-1) + / f. При заданому обсязі виробництва і темпі зростання грошової маси фіскальна експансія (fgt; 0) збільшить темп інфляції, в результаті крива сукупного попиту зміститься вгору і вправо. Фіскальне скорочення означає, навпаки,
 8. § 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
  Функції бухгалтера. Основне значення поділу адміністрації та бухгалтерії полягає в можливості бухгалтерського контролю за законністю зобов'язань і платежів. Бухгалтер виконує подвійну функцію. З одного боку, він є касиром і в цій якості повинен перевіряти ідентичність особистості, яка отримує платіж, її право прийняти платіж, відсутність заперечень щодо платежу, відсутність
 9. Узгодження попиту та пропозиції.
  Маркетинг послуг передбачає ряд особливих аспектів. В принципі послуги не можна зберігати. Наприклад, якщо кінотеатр має 500 місць, то він не може прийняти більше 500 глядачів в суботній вечір, якщо навіть на ранковому сеансі було 400 вільних місць. Для узгодження попиту та пропозиції фірми повинні змінювати час попиту та краще контролювати пропозицію, уникати зайвого попиту, який залишається
 10. 4.2. Права та обов'язки учасників договорів
  Суб'єкти туристської діяльності, при наданні послуг туристам на території України, мають право: - вносити зміни до програми обслуговування туристів (не порушуючи основних вимог туру, зазначених у заявці на туристичне обслуговування), а також збільшувати обумовлену вартість туру більш як на 5% лише з згоди туриста і за умови повідомлення його про це не пізніше, ніж за 20
 11. Методологічні принципи планування
  1) принцип альтернативності. Вимагає проведення багатоваріантних розробок планів; 2) принцип системності. Передбачає дослідження кількісних і якісних закономірностей, створення системи показників, методів, моделей, які б дозволяли побудувати цілісну картину його розвитку; 3) принцип узгодженості - передбачає узгодженість планів, різних за масштабом, планованому
 12. Олігополія
  ситуація, коли на галузевому ринку діє відносно невелика кількість продавців, які мають можливість узгодження своєї ринкової
 13. Ефективність оподаткування
  Ефективність оподаткування досягається шляхом узгодження функцій, які виконують податки. Прийнято розрізняти ефективність конкретного податку, наприклад ПДВ або прибуткового, і ефективність податкової системи в цілому. Ефективність оподаткування означає, що забезпечується своєчасне і порівняно повне надходження податків, що стягуються податки гарантують процес відтворення, з
 14. Відбір ідей.
  Мета етапу - якомога раніше виявити і отсеить непридатні ідеї, в процесі їх попереднього узгодження з цілями фірми, її стратегічними установками і
 15. Банківський картель -
  італ цих банків і управлінні ними. угода між банками про розподіл сфер діяльності, узгодження процентної політики, виплати дивідендів, умови