« Попередня Наступна »

3.8. Внесок у статутний капітал амортизується майна

 Згідно ст. 39 ПК не визнається реалізацією товарів, робіт або послуг:
передача основних засобів, нематеріальних активів та (або) іншого майна організації її правонаступника (правонаступників) при реорганізації цієї організації;
передача основних засобів, нематеріальних активів та (або) іншого майна некомерційним організаціям на здійснення основної статутної діяльності, не пов'язаної з підприємницькою діяль-ності;
передача майна, якщо така передача носить інвестиційний характер (зокрема, внески до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств, внески за договором простого товариства (договору про спільну діяльність), пайові внески в пайові фонди кооперативів);
передача майна в межах початкового внеску учаснику господарського товариства або товариства (його правонаступника або спадкоємцю) при виході (вибуття) з господарського товариства або товариства, а також при розподілі майна ліквідованого господарського товариства або товариства між його учасниками;
передача майна в межах початкового внеску учаснику договору простого товариства (договору про спільну діяльність) або його правонаступника в разі виділу його частки із майна, на-ходячи у спільній власності учасників договору, або розділу такого майна.
Одночасно, витрати організації у вигляді внесків до статутного капіталу іншої організації не зменшують податкову базу податку на прибуток.

У той же час, якщо організація несе додаткові витрати, пов'язані з передачею, вони повинні враховуватися при обчисленні податку на прибуток.
Приклад. У квітні 2005 р організація передає у вигляді внеску в статутний капітал ОС, первісна вартість якого становить 60000 руб., А амортизація - 20000 руб. Розмір внеску в статутний капітал відповідно до установчих документів складає 85000 руб.
Підприємство, крім того, несе додаткові витрати (демонтаж ОС) у сумі 3600 руб.
За бухгалтерським обліком: Дебет Кредит Сума Зміст 01.2 01.1 60000 Списана первісна вартість 02 01.2 20000 Списано суму амортизації 91.2 01.2 40000 Списано залишкову вартість 23 76 3600 Витрати на демонтаж 91.2 23 3600 Списано витрати на демонтаж 58.1 91.1 85000 Оцінка ОС 91.9 99 41000 Прибуток як різниця між оста-точної вартістю і номінальною вартістю придбаних акцій (85 000 - 40 000 - 3600) За податковим обліком:
Витрати підприємства, не зменшують податкову базу 40000 руб.
Додаткові витрати, що враховуються при оподаткуванні прибутку, становлять 3600 руб.
Додаткові витрати мають бути внесені до податкову декларацію, якщо їх питома вага в загальній сумі позареалізаційних витрат не менше 5%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.8. Внесок у статутний капітал амортизується майна

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю
  підприємство, статутний капітал якого утворюється за рахунок внесків засновників; кожний учасник відповідає за своїми зобов'язаннями в межах своїх вкладів; частка паю (внеску) у статутному капіталі визначає частку учасника у прибутку; продаж своїх паїв на відкритому ринку
 2. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  Банки мають право створювати фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів та виплати доходів за ним. Фонди добровільного страхування вкладів створюються як некомерційні організації. Число банків-засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу,
 3. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  Банки мають право створювати фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів та виплати доходів за ним. Фонди добровільного страхування вкладів створюються як некоммерч-ські організації. Число банків-засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу,
 4. Установчий договір
  містить відомості: про найменування юридичної особи, місце його знаходження, про порядок управління діяльністю; про розмір та склад статутного капіталу; про розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у статутному капіталі; про розмір, склад, терміни і порядок внесення внесків; про відповідальність учасників за порушення обов'язків по внесенню
 5. Склад статутного капіталу
  З установою АТ створюється його статутний капітал, який являє собою загальну оцінку коштів, відображену в його статуті чи договорі про утворення товариства. Це вихідний початковий капітал в грошовому вираженні. Статутний капітал АТ складається з певного числа звичайних акцій, чисельність яких передбачена статутом. Відповідно до Цивільного кодексу РФ в статутний капітал АТ
 6. Товариство з обмеженою відповідальністю
  - Суспільство, засноване одним або кількома особами, статутний капітал якого розділений на частки у розмірах, визначених установчими документами. На відміну ж від повного товариства учасники товариства відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в межах вартості внесених ними вкладів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
 7. Статутний капітал
  зафіксований у статуті акціонерного товариства його вихідний, початковий капітал в грошовому вимірі, утворений за рахунок виручки від продажу акцій, приватних вкладень засновників, державних вкладень. Внесок до статутного капіталу може здійснюватися не тільки у вигляді грошових коштів, а й у майновій формі, у вигляді будівель, землі, а також об'єктів інтелектуальної власності: патентів,
 8. 32. Статутний капітал та майно підприємств. Фінансові ресурси
  Статутний капітал (спрощено) - це сукупність всього майна підприємства. Він складається з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами, і визначає мінімальний розмір майна юридичної особи, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал не може бути менше регламентованої законом суми. Внеском учасника підприємства, акціонерного товариства можуть бути будинки,
 9. Установчий договір
  - Обов'язок засновників створити кредитну організацію; - Порядок спільної діяльності з її створення; - Склад засновників (учасників); - Умови передачі засновниками (учасниками) кредитної організації свого майна та умови участі в її діяльності; - Умови і порядок розподілу між засновниками (учасниками) прибутку та покриття збитків; - Порядок виходу засновників
 10. Товариство з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю (ст.87-95 ГК РФ, частина 1)
  Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів. Статутний
 11. Основний капітал
  - Грошова оцінка основних фондів як матеріальних цінностей, що мають тривалий період функціонування. Основний капітал на підприємство може надходити за наступними каналами: 1) як внесок до статутного капіталу підприємства; 2) в результаті капітальних вкладень; 3) внаслідок безоплатної передачі; 4) внаслідок
 12. Формування статутного фонду спільного підприємства
  Статутний фонд СП формується за рахунок внесків як вітчизняного, так і іноземного учасників, які об'єднують свої тимчасово вільні ресурси. Учасники СП можуть вносити вклад до статутного фонду підприємства в грошовій і (або) негрошовій формі. У випадку, коли учасник вносить вклад до статутного фонду в національній грошовій одиниці чи іноземній валюті, він зобов'язаний враховувати різницю між курсами
 13. 2.5. Облік додаткового капіталу
  Додатковий капітал, на відміну від статутного капіталу, що не підрозділяється частки, внесені конкретними учасниками. Він показує загальну власність всіх учасників. Додатковий капітал складаючи-ється з: емісійного доходу, що виникає при реалізації акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість, і додаткової емісії акцій; приросту вартості майна по переоцінці; курсових різниць,
 14. 43. Банківські вклади фізичних осіб
  Згідно ст. 36 Закону про банки під внеском розуміються грошові кошти у валюті Російської Федерації чи іноземній валюті, розміщувані фізичними особами з метою збереження і отримання доходу. Дохід за вкладом виплачується у грошовій формі у вигляді відсотків. Внесок повертається вкладникові на його першу вимогу в порядку, передбаченому для внеску даного виду федеральним законом і
 15. Аудит статутного фонду в унітарних підприємствах.
  Статутний фонд унітарного підприємства формується шляхом виділення організації майна у вигляді грошових коштів і матеріальних цінностей державою або муніципальним органом. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства. Перевірка статутного фонду здійснюється аналогічно, як і у викладених
 16. 334. Що таке статутний капітал підприємства?
  Статутний капітал акціонерного товариства - це зафіксований у статуті (установчому договорі) підприємства первісний власний капітал, який використовується для здійснення його діяльності. Мінімальна величина статутного капіталу для підприємств усіх організаційно-правових форм різна і регулюється законодавчо. Статутний капітал - це сума внесків засновників підприємства.
 17. Додатковий капітал, його формування та облік
  Додатковий капітал організації характеризує величину складової частини власного капіталу організації, утвореного за рахунок: - емісійного доходу; - Приросту вартості необоротних активів у результаті їх переоцінки; - Курсових різниць, що утворилися при внесенні засновниками своїх вкладів до статутного капіталу організації. Для узагальнення інформації про додатковий капіталі організації Планом
 18. Повне товариство, засноване на частковій власності
  не є юридичною особою, засноване на частковій власності, прибуток ділиться між учасниками відповідно до їх внесками в статутний
 19. 46. ??аудиту установчих документів та формування статутного капіталу
  При проведенні контролю аудитори повинні перевірити юридичний статус і право функціонування даного економічного суб'єкта відповідно до чинного законодавства. Для цих цілей використовуються документи: статут клієнта, затверджений зборами засновників і зареєстрований в законодавчому порядку; установчий договір організації. У ході перевірки встановлюється: коли і де