« Попередня Наступна »

Включення в формулу чистого дисконтованого доходу оцінки ризику проекту

 Розрізняють три оцінки ризику проекту:
відособлений (ізольований) ризик проекту, як ризик активів, якщо корпорація функціонувала б тільки з ними. Цей ризик вимірюється ступенем нестабільності одержуваного результату від використання активів (негарантованість прибутковості і чистого грошового потоку по роках);
ризик проекту з погляду реалізує його корпорації (так званий внутрішньокорпоративний ризик проекту). Це розгляд ризику проекту не враховує можливість власником капіталу Дівер-сифицировать грошові кошти. Даний ризик вимірюється впливом прийняття проекту на ризик корпорації (т. Е. Зміна імовірнісного розподілу чистого грошового потоку корпорації після прийняття проекту);
ринковий (або бета) ризик проекту. Це частина загального ризику проекту, яка не може бути знівельована диверсифікацією. Ринковий ризик проекту вимірюється бета-коефіцієнтом проекту. Тільки в останні роки розгляд цього ризику знайшло застосування на практиці.
Відособлений ризик проекту може бути виміряний стандартними статистичними методами (побудова імовірнісного розподілу, розрахунок дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнта варіації). Неформалізовані методи (аналіз чутливості, сценарний аналіз, імітаційне моделювання) дозволяють оцінити вплив зміни умов функціонування проекту на результат.
Найбільше визнання в світовій практиці знайшов метод прийняття інвестиційних рішень на основі розрахунку чистого дисконтованого доходу за проектом (метод NPV). Дослідження, проведені у Великобританії, показують практичне використання розглянутих методів великими компаніями. У табл. 8.2 показано, як змінюється ставлення до різних методів (якщо в 1975 році тільки 28% розглянутих компаній використовували аналіз чутливості, то в 1992 році вже 86%) (Pike A Longitudinal Survey on Capital Budgeting Practices // Journal of Business Finance and Accounting, 1996. Spring, p. 19-22).
Таблиця 8.2 Роки 1975 1980 +1986 1992 у% від числа обстежених компаній (всі обстежені в році t 100%) Аналіз чутливості 28 42 71 86 Сценарний аналіз немає даних 93 95 Термін окупності 25 30 61 59 Коригування ставки дисконтування 37 41 61 64 Імітаційне моделювання ( різною мірою складності) 9 жовтня 40 47 Оцінка ринкового ризику не проводилася 16 20
Метод прийняття інвестиційних рішень на основі чистого дисконтованого доходу (NPV method) для ризикованих инвестици-онних проектів повинен бути скоректований.

Два методи широко використовуються для включення ризику в формулу ЧДД (NPV):
метод еквівалентного гарантованого грошового потоку (certainty equivalent method);
метод коректування ставки дисконтування (risk - adjusted discount rate method).
Формула ЧДД (NPV) будується на різниці поточної оцінки майбутніх надходжень за проектом (PV) і інвестиційних витрат CQ в поточному році. NPV = PV - Со- Поточна оцінка для однорічного проекту з гарантованим чистим грошовим потоком Сі дорівнює PV = Ci / (1 + + kf), де kf - альтернативна вартість капіталу з урахуванням гарантоване ™ результату (ставка дисконтування). Перший метод передбачає включення оцінки ризику в чисельник формули PV, т. Е. Коригування значення Сі, а в якості ставки дисконтування використання безризиковою процентної ставки. Другий метод передбачає включення оцінки ризику в ставку дисконтування, т. Е. В знаменник фор "мули поточної оцінки PV. Слід підкреслити, що облік ризику і В грошовому потоці і в ставці дисконтування призведе до подвійного рахунку, що неприпустимо.
У методі еквівалентного гарантованого грошового потоку
л
PV =? ((AXt) / (l + kf) '), де Xt - очікуваний чистий грошовий потік
t = l
в році t, (a Xt) - значення грошового потоку, яке керівництво згідно було б отримувати гарантовано щороку t взамін негарантованих чистих грошових потоків за проектом.
п
У методі коригування ставки дисконтування PV = У ^, ((ХО /
t = i
/ (1 + к) 1), де к - вартість капіталу з урахуванням ризику проекту.
Метод виходить з коригування ставки дисконтування на оцінку ризику. Чим вище ризик проекту, тим вище премія за ризик, прибавляемая до номінального (з урахуванням очікуваної інфляції) значенню безризиковою прибутковості: k = kf + премія за ризик. З ростом ставки дисконтування знижується одержуване значення чистого дисконтованого доходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Включення в формулу чистого дисконтованого доходу оцінки ризику проекту

 1. Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій
  відношення суми дисконтованих елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютній величині дисконтованою суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності. Він дорівнює збільшеному на одиницю відношенню чистого дисконтованого доходу до накопиченого дисконтованого обсягу
 2. 37. Розрахунок ефективності інвестицій
  Для оцінки ефективності проекту використовуються наступні показники: 1) чистий дохід; 2) чистий дисконтований дохід; 3) індекс прибутковості; 4) внутрішня норма прибутковості. Чистий дохід підприємства від реалізації інвестиційного проекту - різниця між надходженнями (надходженнями коштів) і виплатами (відтоком коштів) підприємства в процесі реалізації проекту стосовно кожного інтервалу
 3. Питання до глави 8
  Що розуміється під ризиком інвестиційного проекту? Як на практиці оціню-ється корпораціями ризик розглянутих проектів? Які методи дозволяють оцінити відособлений ризик проекту? У чому відмінність фор-малізованних методів від неформалізованих? Як в критерії позитивного значення чистого дисконтованого доходу мо-же знайти відображення ризик проекту? Як на значення чистого дисконтованого
 4. Метод розрахунку чистого наведеного ефекту.
  Цей метод заснований на збігу величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, що генеруються нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановленого аналітиком самостійно з щорічного відсотка повернення, що він хоче чи може мати на
 5. Опціонний підхід
  розглядає власний (акціонерний) капітал як колл опціон на придбання можливості отримання всіх чистих грошових потоків, що генеруються реальними активами корпорації. Ціною виконання є оцінка позикового капіталу. При оцінці всього капіталу корпорації також може використовуватися формула дисконтованого грошового потоку, але з поправками: 1) під грошовим потоком розуміється сума
 6. Метод визначення дисконтованого строку окупності інвестиції в бізнес-проект.
  Строк (період) окупності (Payback Period, РР) визначається як очікувана кількість років, протягом яких повинні бути відшкодовані спочатку вироблені інвестиції (капітальні вкладення). Він був першим формалізованим критерієм, який використовувався для оцінки рівня ефективності альтернативних інвестиційних проектів. Іноді цей метод називають методом ліквідності. Дисконтований термін
 7. Метод дисконтованих грошових потоків
  базується на розгляді акціонерного капіталу як сукупності акцій, які можуть бути оцінені в якості довгострокового фінансового активу, що приносить власнику грошовий потік. п Р0 = У (грошовий потік на одну акцію року t) / (l + ks) 1, t = i де Ро - поточна оцінка акції; п - число років принесеного доходу; ks - коефіцієнт дисконтування як функція від номінальної ставки відсотка на даний
 8. Чистий дисконтований дохід
  (Net Present Value - NPV) являє собою різницю між сумарною поточною вартістю потоків грошових коштів (cash-flow), дисконтованих відповідно до обраної ставкою відсотка і величиною початкових інвестицій. n Д ЧДД = Y ^^ - К, ^ tl (l + r) n 'Д i = Рг - З де i - номер періоду, i = l, ..., n; n - тривалість проекту в періодах; Дi - грошовий потік (cash-flow); r - ставка
 9. 1. Метод розрахунку чистого приведеного ефекту
  В основі цього методу закладено слідування основною цільовою установці, яка визначається власниками компанії, - підвищення цінності фірми, кількісною оцінкою якої служить її ринкова вартість. Цей метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, що генеруються нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив
 10. 3. Метод Монте-Карло.
  Метод Монте-Карло є методом імітаційного моделювання та вперше був запропонований для оцінки ризику відокремленого інвестиційного проекту в 1964 році Девідом Херцем (Hertz DB Risk Analysis in Capital Investments // Harvard Business Review. January-February 1964, p. 95-106), який описав підхід, при-Меним його консультаційною фірмою до проекту розширення виробництва хімічного концерну.
 11. Вимірювання відокремленого ризику проекту
  Найбільшого поширення при оцінці ризику знайшли стандартні методи вимірювання ризику (дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації), застосовувані для грошового потоку одного року. Слід врахувати, що оцінка для одного року веде до спотворення уявлення про загальний ризик, оскільки ступінь ризику для грошових потоків змінюється в часі. Для вирішення цієї проблеми використовується метод дерева
 12. Індекс прибутковості дисконтованих витрат
  відношення суми дисконтованих грошових приток до суми дисконтованих грошових
 13. 10.3.7. Дисконтований період (строк) окупності інвестицій
  Іноді доцільно розраховувати показник дисконтований термін окупності. Дисконтований період окупності покаже момент часу, в якому доходи з урахуванням їх вартості в часі будуть рівні інвестиційних витрат проекту. Правило дисконтированной окупності базується па питанні: '"Протягом якого часу повинен здійснюватися проект, щоб він мав сенс з точки зорі чістоіі
 14. Метод терміну окупності для дисконтованих грошових потоків
  Цей метод передбачає розрахунок терміну окупності для дисконтованих значень чистих грошових потоків по роках і порівняння його з прийнятним терміном окупності. Недоліком даного методу є те, що ігнорізуются грошові потоки за терміном окупності. Для порівняння проектів дол- дружин бути встановлений прийнятний термін окупності. Для стандартного чистого грошового потоку можливе встановлення
 15. Аналіз дисконтованого грошового потоку
  Фінансові активи компанії безпосередньо залежать від потоку грошових коштів, очікуваних в результаті використання цих активів. В якості фінансових активів можуть бути акції, облігації, векселі, дебіторська заборгованість і т. П. Процес оцінки майбутніх грошових потоків - аналіз дисконтованого грошового потоку (Discounted Cash Flow - DCF). Аналіз дисконтованого грошового потоку є
 16. Дисконтований термін окупності
  (Payback Period - PP) - характеризує період часу від початку реалізації проекту до моменту, починаючи з якого значення чистого дисконтованого доходу буде позитивним і не змінить знак. Ki i = 0 (1 + r) ni ДЗГ = I Д 1 = 0 (1 + r) n Даний показник ніколи не використовується як основний при оцінці ефективності проектів. Як правило, він доповнює показники чистого дисконтованого доходу і
 17. 8.3.1. Інтегральні показателіСрок окупності (РВР)
  Термін окупності розраховується в місцях за умови виконання рівності: Сума дисконтованих - Сума дисконтованих = 0 надходжень виплат Індекс прибутковості (PI) Дисконтована сума надходжень PI = Дисконтована сума виплат Чистий приведений дохід (NPV) NPV = Сума дисконтованих - Сума дисконтованих надходжень виплат Внутрішня норма рентабельності (IRR) Точний розрахунок
 18. Аналітичний метод оцінки ризику
  непогашення кредиту базується на застосуванням методики Інструкції Банку Росії від 30.06.97 № 62а "Про порядок формування та використання резерву на можливі втрати по позиках". Кредити поділяють на чотири групи ризику в залежності від термінів прострочення платежу по основному боргу або його переоформлення та характеру забезпечення. По кожній групі встановлено коефіцієнт ризику: I гр. - 1%, II гр. -