« Попередня Наступна »

Власники підприємств - фондові ринки

 Інформація про стан компанії може надходити на ринок несвоєчасно, бути некоректною або помилковою, що призведе до неадекватної ринковою ціною її акцій. Тому на ринку повинні діяти незалежні аналітичні та консалтингові фірми, які можуть з достатньою ймовірністю передбачити динаміку розвитку фірм, знижувати асиметричність інформації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Власники підприємств - фондові ринки.

 1. Кредитна картка
  іменний грошовий документ, випущений кредитною установою, що засвідчує наявність у власника кредитної картки рахунку в цій установі та / або поновлюваного кредиту. Кредитна картка дає її власнику право здійснювати платежі за товари та послуги без використання готівкових грошей, шляхом пред'явлення картки в установах, які отримали право розраховуватися по ній. Фактичні
 2. Залучені кошти промислових підприємств
  - Кошти, надані на постійній основі, за якими може здійснюватися виплата власникам цих коштів доходу і які можуть не повертатися власникам (кошти, отримані від розміщення акцій акціонерного товариства; пайові та інші внески членів трудових колективів, громадян, юридичних осіб до статутного фонду підприємства; кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними
 3. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Розкрийте сутність основних фондів, вкажіть на їх відмінність від оборотних фондів і фондів обігу. Вкажіть ознаки класифікації основних фондів. Назвіть методи оцінки основних фондів Розкрийте структуру основних фондів Розкрийте сутність амортизації основних фондів. Покажіть, як співвідносяться поняття «знос» і «амортизація» основних фондів. Назвіть методи нарахування амортизації.
 4. Капіталізація
  (1) сума всіх грошей, інвестованих у фірму її власником або власниками; сумарні пасиви; (2) сукупна вартість всіх цінних паперів
 5. 7. Акції підприємств
  - Цінні папери, що засвідчують внесення коштів на цілі розвитку підприємства, що не дають права на участь в управлінні підприємством, що припускають виплату її власнику
 6. Одноосібне володіння
  (sole proprietorship), як підказує назва, є власністю однієї особи і невіддільне від власника. Активи, зобов'язання та доходи такої фірми є активами, зобов'язаннями та доходами її власника. Фінансування можливе або за рахунок власних коштів власника, або за рахунок позик, які власник отримує від третіх осіб. Власник відповідає своїм майном за всіма
 7. статутний капітал
  - Основний початковий джерело власних коштів підприємства, який у вигляді основного і оборотного капіталу спрямовується на придбання фондів підприємства. До числа фондів
 8. Реновація
  оновлення, відновлення основних фондів, економічний процес заміщення вибувають у результаті морального і фізичного зносу виробничих основних фондів новими; необхідна умова забезпечення безперервності суспільного виробництва. Р. здійснюється шляхом заміни окремих вибувають засобів праці, реконструкції підприємств або їх підрозділів (в ході якої замінюється і частина
 9. 17. Знос і відтворення основних виробничих фондів. Амортизація
  Процес зносу основних фондів і перенесення їх вартості на виготовлений з їх допомогою продукт називається амортизацією основних фондів. Знос основних фондів поділяється на: 1) фізичний (пряме зношування основних фондів, втрата первісних технічних характеристик); 2) моральний знос (втрата вартості основних фондів). Амортизаційні витрати на основні фонди відносяться до постійних
 10. Акції привілейовані
  акції, які дають їх власникам право на першочергове одержання дивідендів по фіксованій ставці незалежно від рівня прибутку, отриманого акціонерним товариством в даному періоді. На кожній привілейованої акції вказуються ім'я її власника, яке вноситься до реєстру акціонерів акціонерного товариства. Передача або відчуження будь-яким іншим способом привілейованої акції підлягають
 11. Зобов'язання за договором
  обмеження на діяльність фірми, які записані в контракті на дозвіл випуску боргових зобов'язань даної фірми. Такий підхід захищає інтереси власників цих зобов'язань від якихось дій правління фірми на користь власників
 12. Вибір ступеня відповідальності та фінансові рішення
  Обмежена відповідальність за зобов'язаннями знижує ризик інвестування. Це означає, що необхідна прибутковість власників власного капіталу по обмеженої відповідальності нижче. Індивід, що приймає інвестиційні та фінансові рішення, несе нео-граніченную відповідальність, тобто у разі неможливості погасити зобов'язання розплачується особистим майном. За світовій практиці все
 13. Індивідуальне (приватне) підприємство
  підприємство, засноване на особистій власності громадян, його власником є ??одна сім'я, яка отримує весь дохід і несуча весь ризик від результатів господарської
 14. Середньорічна вартість основних виробничих фондів
  Середньорічна вартість основних виробничих фондів: Ф = Ф1 + (Фввод. Х 1) / 12 - (Фвиб х 2) / 12 де Ф1 - вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року, руб .; Фввод, Фвиб - вартість вводяться (вибувають) протягом року основних виробничих фондів; n1, n2 - кількість повних місяців з моменту введення
 15. Питання для самоперевірки
  Як класифікується основні фонди? Які методи використовуються при нарахуванні амортизації? Яка роль оборотного капіталу у відтворювальному процесі? Охарактеризуйте склад оборотних виробничих фондів та звернення Які фактори впливають на оборотність оборотного капіталу? Які з них залежать і не залежать від підприємства? Що таке норма і норматив оборотних
 16. Питання для самоперевірки
  Як класифікується основні фонди? Які методи використовуються при нарахуванні амортизації? Яка роль оборотного капіталу у відтворювальному процесі? Охарактеризуйте склад оборотних виробничих фондів та звернення Які фактори впливають на оборотність оборотного капіталу? Які з них залежать і не залежать від підприємства? Що таке норма і норматив оборотних коштів?
 17. Трансфертні послуги
  це послуги з перекладу цінних паперів з одного власника на іншого, т. е. з передачі права власності на володіння цими цінними 327 паперами від однієї особи іншій. Замовником трансфертних послуг виступають емітенти цінних паперів. В даний час перед ними постає безліч проблем, пов'язаних з оперативним обліком цінних паперів та їх власників, оповіщенням численних акціонерів про результати
 18. Основні напрямки підвищення ефективності використання основних фондів:
  - Підвищення змінності і безперервності роботи мережі підприємств; - Технічне вдосконалення устаткування і технології торговельних і виробничих процесів; - Удосконалення структури основних фондів (підвищення частки активної частини); - Підвищення темпів оновлення основних фондів найбільш досконалою матеріальній базі і технології торговельних і виробничих процесів; - Збільшення частки
 19. Господарський портфель підприємства
  - Сукупність господарських одиниць (або бізес-одиниць), що належать одному і тому ж власнику