« Попередня Наступна »

2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності


Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється:
Аобор
Кл заг 1 кл заг 0
Пкратк
(Аобор - Запаси - Витрати)
Кл сроч 1 Кл сроч 0
Пкратк
Дср-ва
Кл абс 1 = = Кл абс 0
Пкратк
Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій покращують різні показники ліквідності підприємств-одержувачів субсидій і кредитів, у той час як вплив державного замовлення на ліквідність може бути неоднозначним (як поліпшувати, так і погіршувати ліквідність, залежно від конкретного випадку).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності

 1. 3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності
  Величина основних показників ділової активності в період отримання інвестицій у сумі AХ не зміниться, крім показника оборотності активів і (в окремих випадках) фондовіддачі, які дещо погіршаться: ВР Коб А 1 = lt; Коб А 0 А середовищ + AX ??ВР Кф / о 1 lt; Кф / о 0 ОС середовищ + AX ??У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може
 2. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 3. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 4. 3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності
  Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в
 5. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 6. 2Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники ліквідності
  Пільгові бюджетні кредити носять довгостроковий характер, видаються на поворотній основі і характеризуються відносно низькою процентною ставкою (або навіть відсутністю відсотків). Сума такого кредиту збільшує активи підприємства (у т. Ч. Кошти) на величину AХ, але не впливає на суму короткострокових пасивів організацій. Тому всі показники ліквідності після отримання пільгових бюджетних
 7. 3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності
  Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX НЕ
 8. Витіснення приватних інвестицій
  - Зменшення інвестицій внаслідок зростання ставки відсотка, яка викликається проведенням бюджетної
 9. Визначення бюджетної класифікації
  64. Для складання і виконання бюджетів та забезпечення порівнянності показників бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, використовується бюджетна класифікація Російської Федерації. Бюджетна класифікація є угрупованням доходів і видатків бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів з присвоєнням об'єктам
 10. Етап 3. Оцінка ефективності інвестицій.
  Етап умовно ділиться на комусь мерческими і бюджетну складові. Оцінка комерційної ефективності складається з двох частин (рис. 28). Перша частина - розрахунок показників, таких, наприклад, як чистий дисконтований дохід і період окупності. Друга частина - це аналіз ефективності участі в проекті, що включає визначення складу учасників і вибір схеми фінансування. Бюджетна ефективність
 11. 4Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники платоспроможності
  Сума бюджетного кредиту збільшує позикові зобов'язання комерційної організації на величину АХ. Крім того, суми капіталу і прибутку збільшуються в подальшому на величину AY за рахунок зниження процентних витрат підприємства. При цьому завжди АХ gt; AY. Тому величина показників платоспроможності після отримання пільгових бюджетних кредитів в сумі АХ (при зниженні процентних витрат на AY)
 12. Терміни та визначення:
  Бюджетний процес, бюджетне послання, бюджетна класифікація, виконання бюджету, розпис бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне зобов'язання, перспективний фінансовий
 13. ТЕРМІНИ
  Бюджетне вирівнювання Бюджетна забезпеченість Бюджетні повноваження Бюджетна система Бюджетний федералізм Консолідований бюджет Міжбюджетні відносини Міжбюджетні
 14. Цілі навчання:
  По закінченні вивчення цього розділу слухачі курсу повинні: 1. Знати головні макроекономічні показники і розуміти особливості їх розрахунку 2. Розуміти роль і способи створення грошей в економіці 3. Розуміти головні цілі та завдання кредитно-грошової політики, її інструменти та обмеження, а також вплив на умови ведення бізнесу. 4. Розуміти головні цілі та завдання бюджетно-податкової
 15. Заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
  За даним розділом потрібно перерахувати заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів (оптимізація мережі одержувачів бюджетних коштів, підвищення частки закупівель на конкурсній основі, розподіл бюджетних асигнувань залежно від обсягу наданих послуг та їх безпосередніх і кінцевих результатів), привести звітні показники, що характеризують відповідні