« Попередня Наступна »

4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності


Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином:
Ксоб + AX
Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу
Ксоб + AX ??+ Зсред З
середовищ
Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу
Ксоб + AX
Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0
Р
проц
У результаті отримання субсидій основні показники структури капіталу комерційної організації поліпшуються, а коефіцієнт захищеності кредиторів не змінюється.
Зростання державних витрат у формі державного замовлення та субсидій в цілому покращують різні показники платоспроможності організацій-одержувачів держзамовлень та субсидій (за винятком окремих показників), у той час як пільгові бюджетні кредити кілька покращують лише показники захищеності кредиторів, але погіршують структуру капіталу підприємства.
Висновки за результатами аналізу впливу державних витрат на стійкість комерційних організацій підтверджуються шляхом проведення кількісного аналізу результатів фінансово-господарської діяльності 5 російських підприємств нафтогазової промисловості [50] за 2000 - 2002 рр.
У рамках даного практичного аналізу не розглядається механізм впливу бюджетних кредитів та державних закупівель на фінансову стійкість комерційних організацій за наступними
причин: 1) за економічним змістом бюджетних кредити
аналогічні банківських кредитах і надаються на поворотній і платній основі, 2) державне замовлення являє собою
платоспроможний попит на продукцію, що випускається організацією продукцію (роботи, послуги) та за своєю економічною суттю аналогічний реалізації продукції (робіт, послуг). Істотною відмінністю бюджетних кредитів та держзамовлення є гарантованість отримання фінансових ресурсів комерційними організаціями від держави. Тому ступінь впливу держзамовлення і державних кредитів на фінансову стійкість комерційних організацій залежатиме від гарантованості отримання кредитів, надходження коштів в строк за поставлену продукцію (роботи, послуги) і т. П., Ступеня виконання державою своїх зобов'язань (за інших рівних умов).

Бюджетні інвестиції не розглядаються в силу незначного впливу (за винятком впливу на показники платоспроможності) на параметри фінансової стійкості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності, в тому числі обсяги цільового бюджетного фінансування, розглянутих організацій за 2002 р наведені в дод. 9.
На графіку 7 показана залежність параметрів фінансової стійкості від збільшення обсягів цільового бюджетного фінансування. При цьому чітко простежується позитивний вплив збільшення цільового фінансування на ряд параметрів фінансової стійкості (в т. Ч. Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності). Вплив же збільшення цільового фінансування на рентабельність і ділову активність неоднозначно. Загальна тенденція наочно проілюстрована на графіку 8, де показана залежність фінансової стійкості окремих підприємств від збільшення обсягів бюджетного фінансування.
На графіку 8 ??зображений зведений показник фінансової стійкості у вигляді т. Зв. тренда (кореляції) значень окремих коефіцієнтів фінансової стійкості. При цьому значення тих коефіцієнтів, які обернено пропорційні фінансової стійкості підприємства, включені в розрахунок у вигляді зворотного коефіцієнта [1 / lt; коеффіціентgt;], щоб правильно відобразити характер впливу таких коефіцієнтів на зведений показник.
Графік 8 свідчить, що:
 1.  Фінансова стійкість підприємств при отриманні бюджетних коштів зростає (за інших рівних умов);
 2.  Крива зведеного показника є експонентою, однак характер збільшення фінансової стійкості через зростання обсягів цільового фінансування вельми близький до лінійного (лінія на графіку зведеного показника вельми близька до прямої лінії).

У вигляді математичного рівняння характер залежності між фінансовою стійкістю і цільовим бюджетним фінансуванням може бути представлений таким чином: y = 0,4123e ° '0002 * x,
де У - значення зведеного показника фінансової стійкості, Х - обсяг цільового фінансування, е - основа натурального логарифма (приблизно дорівнює 2,8).
Графік 7
Вплив збільшення обсягів цільового фінансування на фінансову стійкість організацій.
Графік 8
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності

 1. 3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності
  Величина основних показників ділової активності в період отримання інвестицій у сумі AХ не зміниться, крім показника оборотності активів і (в окремих випадках) фондовіддачі, які дещо погіршаться: ВР Коб А 1 = lt; Коб А 0 А середовищ + AX ??ВР Кф / о 1 lt; Кф / о 0 ОС середовищ + AX ??У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може
 2. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
  Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 3. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 4. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 5. 3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності
  Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в
 6. 2Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники ліквідності
  Пільгові бюджетні кредити носять довгостроковий характер, видаються на поворотній основі і характеризуються відносно низькою процентною ставкою (або навіть відсутністю відсотків). Сума такого кредиту збільшує активи підприємства (у т. Ч. Кошти) на величину AХ, але не впливає на суму короткострокових пасивів організацій. Тому всі показники ліквідності після отримання пільгових бюджетних
 7. 3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності
  Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX НЕ
 8. Витіснення приватних інвестицій
  - Зменшення інвестицій внаслідок зростання ставки відсотка, яка викликається проведенням бюджетної
 9. Визначення бюджетної класифікації
  64. Для складання і виконання бюджетів та забезпечення порівнянності показників бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, використовується бюджетна класифікація Російської Федерації. Бюджетна класифікація є угрупованням доходів і видатків бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів з присвоєнням об'єктам
 10. Етап 3. Оцінка ефективності інвестицій.
  Етап умовно ділиться на комусь мерческими і бюджетну складові. Оцінка комерційної ефективності складається з двох частин (рис. 28). Перша частина - розрахунок показників, таких, наприклад, як чистий дисконтований дохід і період окупності. Друга частина - це аналіз ефективності участі в проекті, що включає визначення складу учасників і вибір схеми фінансування. Бюджетна ефективність
 11. 4Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники платоспроможності
  Сума бюджетного кредиту збільшує позикові зобов'язання комерційної організації на величину АХ. Крім того, суми капіталу і прибутку збільшуються в подальшому на величину AY за рахунок зниження процентних витрат підприємства. При цьому завжди АХ gt; AY. Тому величина показників платоспроможності після отримання пільгових бюджетних кредитів в сумі АХ (при зниженні процентних витрат на AY)
 12. Терміни та визначення:
  Бюджетний процес, бюджетне послання, бюджетна класифікація, виконання бюджету, розпис бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне зобов'язання, перспективний фінансовий
 13. ТЕРМІНИ
  Бюджетне вирівнювання Бюджетна забезпеченість Бюджетні повноваження Бюджетна система Бюджетний федералізм Консолідований бюджет Міжбюджетні відносини Міжбюджетні
 14. Цілі навчання:
  По закінченні вивчення цього розділу слухачі курсу повинні: 1. Знати головні макроекономічні показники і розуміти особливості їх розрахунку 2. Розуміти роль і способи створення грошей в економіці 3. Розуміти головні цілі та завдання кредитно-грошової політики, її інструменти та обмеження, а також вплив на умови ведення бізнесу. 4. Розуміти головні цілі та завдання бюджетно-податкової