« Попередня Наступна »

2А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ліквідності


Бюджетні субсидії використовуються або на розширення діяльності і здійснення нових проектів, або на заміщення позикового фінансування (у тому числі повністю або частково на зниження короткострокових пасивів підприємства). У першому випадку активи підприємства (у т. Ч. Кошти) збільшуються на величину AX без значної зміни величини пасивів. У другому випадку активи підприємства не збільшуються, проте пасиви (в т. Ч. Короткострокові) зменшуються на величину AX (або декілька меншу). Але в кожному разі величина всіх показників ліквідності після отримання субсидій в сумі AX збільшиться:
/> Аобор + AХ Аобор
Кл заг 1 gt; Кл заг 0, Або Кл заг 1 gt; Кл заг 0
Пкратк Пкратк - AХ
(Аобор + AХ - Запаси - Витрати)
Кл сроч 1 gt; Кл сроч 0
Пкратк
(Аобор - Запаси - Витрати)
ІБ ° Кл сроч 1 gt; Кл сроч 0
Пкратк - AХ
Дср-ва + AX ??^ Дср-ва
Кл абс 1 gt; Кл абс 0, Або Кл абс 1 gt; Кл абс 0
Пкратк Пкратк - AX ^
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ліквідності

 1. 3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності
  Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX НЕ
 2. Терміни та визначення:
  Бюджет, платежі до бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, збалансований бюджет, бюджетний федералізм, бюджетна система, бюджетний устрій, міжбюджетні відносини, бюджетний контроль, консолідований бюджет, бюджетне регулювання, дотації, субсидії,
 3. Види фінансової допомоги
  Під фінансовою допомогою від бюджетів іншого рівня бюджетної системи розуміються надходження у формі дотацій, субвенцій і субсидій або інший безповоротної та безоплатної передачі коштів. Дотації - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи РФ на безоплатній та безповоротній основах для покриття поточних витрат. Субвенції - бюджетні кошти, що надаються
 4. 4А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники платоспроможності
  Отримані бюджетні субсидії використовуються або на розширення діяльності і здійснення нових проектів, або на заміщення позикового фінансування (у тому числі повністю або частково на зниження короткострокових пасивів підприємства). У другому випадку кредиторська заборгованість (позикові кошти) зменшуються на величину АХ (або декілька меншу), а суми прибутку і капіталу можуть збільшитися в
 5. 1А. Вплив бюджетних субсидій (субвенцій) на показники рентабельності
  Безоплатні бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, тому збільшують капітал і активи підприємства на величину АХ, але не впливають на суму виручки підприємства. Отримані субсидії можуть використовуватися на розширення діяльності і здійснення нових проектів або на заміщення позикового фінансування (у тому
 6. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
  Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 7. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 8. 36. БК РФ про формування доходів бюджетів різних рівнів
  Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безоплатних та безповоротних перерахувань. До податкових доходів відносяться передбачені податковим зак-вом фед, регіон. та місцеві податки і збори, а також пені і штрафи. До неподаткових доходів відносяться: 1. доходи від використання им-ва, що у державної або мун. власності, за винятком доходів від
 9. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 10. Субвенція
  - Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основах на здійснення певних цільових
 11. ТЕРМІНИ
  Гранти Дотації Мультиплікатор Громадські (державні і муніципальні) витрати Витрати на загальнодержавні питання Витрати на національну економіку Витрати на соціально-культурні заходи Витрати за економічним змістом Секвестр витрат Субвенції
 12. Вплив цільового бюджетного фінансування на зведений показник фінансової стійкості
  Зведена характеристика впливу державних витрат на фінансову стійкість комерційної організації наведена в табл. при цьому субсидії та субвенції покращують основні показники ліквідності та платоспроможності; отримання бюджетних кредитів позитивно впливає на показники рентабельності та ліквідності; державне замовлення покращує показники рентабельності, ділової активності та
 13. Фіксовані часткові субсидії
  Виділяючи фіксовану часткову субсидію, уряд вказує її максимальний розмір. На рис. 18-12 максимальний розмір субсидії дорівнює 30 дол .: уряд виділяє частку коштів на загальну суму 30 дол. На бюджетній прямій можна бачити вигин, який з'являється в точці, що відбиває граничний рівень субсидії. Якщо мова йде про пайовий субсидії з розрахунку 1: 1, то вигин з'являється тоді, коли
 14. 2.7. Облік цільового фінансування
  До цільовому фінансуванню відносять кошти, одержувані організацією на строго визначені цілі: науково-дослідні роботи, підготовку кадрів, утримання дитячих дошкільних установ та ін. Джерелами цільового фінансування є асигнування з державного регіонального чи місцевого бюджету; внески народите-лей; кошти, що надходять від інших організацій, та ін. Кошти цільового
 15. Субсидія
  - Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового фінансування цільових
 16. 1.3 Фінансове забезпечення відтворення
  Ф. забезпечення відтворювального процесу - покриття відтв. витрат Ф. ресурсами, акумульованими суб'єктами господарювання та гос-ом. Процес забезпечення ресурсами відбувається у всіх підрозділах заг. пр-ва. Для ефективного пр-ва необхідно безперебійне забезпечення та раціональне використання ресурсів (для цього створюються резерви). Зростання Vnp. ^ ^ Зростання Ф. ресурсів. У формуванні Ф.
 17. Резюме: стимулюючий вплив субсидій
  Як вже говорилося раніше, місцева влада використовують субсидії для збільшення витрат місцевого бюджету та зниження місцевих податків. Зниження податків дозволяє місцевим громадянам витрачати частину субсидії на предмети особистого споживання. У зв'язку з цим необхідно відповісти на одне практичне питання: яка частка коштів, що виділяються у вигляді субсидії, використовується для фінансування додаткових місцевих
 18. "БЮДЖЕТНА" ПОЗИКА
  - Один із засобів (один з методів) бюджетного регулювання; фінансова допомога, яка на відміну від дотацій, субсидій і субвенцій має поворотний характер і може бути оплатній, т. е. зі сплатою відсотків за користування нею. Принциповою відмінністю "Б." с. від названих методів трьох груп є і те, що як метод бюджетного регулювання вона використовується на стадії виконання бюджетів, в той
 19. Методи державного фінансового регулювання галузевих пропорцій
  податкове регулювання (зміни складу податків, податкових ставок, бази оподаткування, складу платників податків та ін.); амортизаційна політика (тісно пов'язана з податковим регулюванням, впливає на оподаткування прибутку та майна; може припускати використання прискореної амортизації); різні форми державної підтримки організацій, індивідуальних підприємців (субсидії,