« Попередня Наступна »

2. Вплив форм власності та галузевих особливостей на організацію фінансів сфери матеріального виробництва


Питання власності в Республіці Білорусь, їх формах викладаються в Конституції Республіки Білорусь, в «Законі про власність Республіки Білорусь», Цивільному кодексі Республіки Білорусь. Зокрема, у статті 213 Цивільного кодексу зазначено, що власність може бути державною і приватною. Суб'єктами права державної власності є Республіка Білорусь і адміністративно-територіальні одиниці, а суб'єктами права приватної власності є фізичні та недержавні юридичні особи.
Державна власність виступає у вигляді республіканської власності та комунальної власності, тобто власності адміністративно-терріторільних одиниць.
Майно, що перебуває у державній власності, може закріплюватися за державними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління.
Комунальна власність закріплюється за комунальними юридичними особами відповідно до актів законодавства.
Підприємства можуть ставитися до різних організаційно-правовими формами (орендні, кооперативні, спільні).
У свою чергу в кожній з перерахованих форм власності виділяються окремі ланки. Наприклад, фінанси кооперативних організацій включають фінанси колгоспів, споживчої кооперації, виробничих кооперативів і т. Д.
В цілому фінанси підприємств різних форм власності засновані на одних і тих же принципах. Однак відмінності в організаційно-правовому статусі цих підприємств визначають деякі особливості механізму управління підприємством, характер майнової відповідальності і пов'язані з ними форми формування та розподілу фінансових ресурсів.
Це стосується, перш за все, до джерел формування статутного фонду, розподілу прибутку та організацію взаємовідносин з бюджетом.
Наприклад, майно державних підприємств знаходиться у власності державних органів влади, для фінансування цих підприємств, крім власних джерел (хоча й у виняткових випадках), залучаються бюджетні асигнування, а також кошти в порядку внутрішньогалузевого перерозподілу. Одночасно організація фінансів підприємств недержавної форми власності характеризується більшою свободою у формуванні та використанні фінансових ресурсів. У господарський оборот цих підприємств залучаються кошти засновників, акціонерний капітал, пайові внески працівників підприємств. При розподілі доходів суб'єктів недержавних підприємств передбачається направлення їх засновникам та акціонерам відповідно до внесеної часткою засобів. Малі підприємства в перші два роки їх функціонування (з дня реєстрації) звільняються від сплати податку на прибуток.
Специфіка фінансів підприємств сфери матеріального виробництва в значній мірі обумовлена ??і тією галуззю, в якій функціонує підприємство.
Галузеві особливості фінансів визначаються характером виробництва, технологією різних галузей, тривалістю виробничого циклу, залежністю виробництва від природних і кліматичних факторів, відмінностями економічних умов господарювання. Галузева специфіка позначається на швидкості обороту фінансових ресурсів, складі формуються грошових фондів, структурі фінансових ресурсів і витрат підприємств, взаєминах з бюджетом і позабюджетними фондами.

З урахуванням галузевих особливостей фінанси сфери матеріального виробництва підрозділяються на фінанси промисловості, сільського господарства, транспорту, капітального будівництва, торгівлі та ін.
Особливо важлива роль у складі фінансів сфери матеріального виробництва належить фінансам промисловості. Саме тут концентрується переважна частина матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечує процес розширеного відтворення в суспільстві в цілому.
Різниця фондомісткості і матеріалоємності окремих галузей промисловості визначають особливості в структурі витрат на виробництво і реалізацію продукції, джерел фінансування витрат у співвідношенні основних фондів і оборотних коштів. Так, у легкій промисловості в порівнянні з іншими галузями значну частку в собівартості продукції складають матеріальні витрати. У складі виробничих фондів переважна частина припадає на оборотні кошти.
На підприємствах сезонних галузей промисловості висока питома вага в джерелах фінансування оборотних коштів у порівнянні з несезон підприємствами мають банківські позики. Природні та соціальні особливості сільського господарства визначають специфіку фінансів агропромислового комплексу. Тривалість виробничого циклу, його сезонність, великий розрив між часом виробництва і робочим періодом призводить до уповільнення кругообігу коштів в цій галузі, поступового наростання витрат, нерівномірності отримання виручки від реалізації, тому до отримання доходів основна частина витрат сільськогосподарських підприємств покривається за рахунок залучення банківського і комерційного кредиту.
Едіновременност' отримання основної маси доходів призводить до того, що на підприємствах агропромислового комплексу розподіл прибутку, формування фондів нагромадження і споживання здійснюється тільки в кінці року.
Фізіологічні особливості сільського господарства ставлять у велику залежність фінанси цієї галузі від природно-кліматичних факторів, що визначає необхідність і особливу роль створення резервних фондів на підприємствах АПК.
Структура фінансів сільського хозяйстватесно пов'язана з ціноутворенням у цій галузі. Тут виробляються продукти харчування та інші товари, що йдуть як сировина для інших галузей. Оскільки продукти харчування відносяться до групи соціально-значущих товарів, то рівень цін на них визначається не тільки попитом і пропозицією, а і купівельною спроможністю населення. Тому в сільському господарстві лібералізація цін, ринкове ціноутворення має обмежений характер. Ціни на сільськогосподарську продукцію контролюються державою, що накладає специфіку на фінансову діяльність сільськогосподарських підприємств. Невідповідність в ряді випадків встановлених державою цін дійсним витратам на виробництво сільськогосподарської продукції АПК зумовлює низьку рентабельність галузі і збитковість багатьох підприємств.
Це веде до необхідності здійснення державної підтримки АПК, виділення бюджетних асигнувань у цю галузь через дотації і компенсуючі виплати, надання пільгових кредитів і пільг з оподаткування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Вплив форм власності та галузевих особливостей на організацію фінансів сфери матеріального виробництва

 1. 28. Зміст фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.
  Фінанси підприємств - складова частина фінансової системи держави. Особливості фінансів сфери матеріального виробництва, їх значення. Виручка від реалізації продукції та її роль у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Функції фінансів підприємств. 29. Вплив форм власності на організацію фінансів сфери матеріального виробництва. Особливості формування статутного фонду,
 2. Акімова І. П .. Фінанси підприємств. Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит». - М .: МІІТ, 2009.-48 с., 2 009
 3. Перелік питань контрольної роботи
  Виникнення і розвиток фінансів. Фінанси в системі виробничих відносин. Функції фінансів. Поняття фінансових ресурсів. Чистий дохід як головне джерело фінансових ресурсів. 5. Роль державного бюджету та амортизаційного фонду у формуванні та використанні фінансових ресурсів. Взаємозв'язок позичкового капіталу, грошових доходів і заощаджень населення, страхового фонду
 4. Охарактеризуйте склад фінансової системи РБ.
  Представимо у вигляді схеми складу фінансової системи РБ: Фінансова система РБ (сфери фінансової системи) Загальнодержавний (централізовані) фінанси Фінанси підприємств, установ, організацій (децентралізовані фінанси) ланки Держ. бюджет Фінанси підприємств, організацій сфери матеріального виробництва Фінанси організацій, установ сфери
 5. Фінансова та інвестиційна діяльність комерційних організацій іпредпріятій
  Сутність фінансів комерційних підприємств і їх роль в умовах ринку. Економічний зміст фінансів підприємств. Взаємозв'язок розподільної та контрольної функцій фінансів матеріальної сфери виробництва. Основні принципи організації фінансів підприємств. Фактори, що впливають на організацію фінансів господарюючих суб'єктів (підприємств). Цивільний Кодекс Російської Федерації про
 6. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 7. 34. Особливості фінансів підприємств недержавної форми власності.
  Особливості організації фінансів підприємств недержавної форми власності. Склад і структура фінансових ресурсів підприємств недержавної форми власності. Особливості формування, розподілу і використання фінансових ресурсів недержавної форми власності. 35. Фінанси приватного підприємництва. Поняття приватного підприємництва. Сфера фінансових відносин
 8. 10. Взаємозв'язок фінансів і кредиту.
  Економічна основа фінансів і кредиту. Роль кредиту в перерозподілі валового внутрішнього продукту і національного доходу. Джерела кредитних ресурсів. Спільні риси і відмінності між фінансами та кредитом. 11. Поняття фінансової системи. Поняття фінансової системи. Сфери фінансової системи: а) фінанси підприємств, установ та організації (децентралізовані фінанси), підприємство -
 9. Фінанси комерційних підприємств і організацій.
  Принципи організації фінансів комерційних підприємств: 1. принцип господарської самостійності 2. принцип самофінансування 3. принцип матеріальної зацікавленості 4. принцип матеріальної відповідальності (ведення господарства, збереження майна ит. Д.) 5. принцип забезпечення фінансових резервів :. Специфіка комерційного розрахунку: -Фінансова незалежність -свобода від регламентації
 10. Зміст
  Предісловіе3 1. Мета, завдання, структура і зміст дисципліни, її місце в навчальному процессе4 2. Короткий курс лекцій6 Введення 6 Тема 1. Сутність і функції фінансів 7 Тема 2. Фінансові ресурси держави 14 Тема 3. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 19 Тема 4. Фінансова система держави 24 Тема
 11. Контрольні питання
  Як впливають організаційно-правові форми некомерційних організацій на організацію фінансів? Назвіть групи фінансових відносин, що становлять зміст фінансів некомерційних організацій. Які особливості джерел та видів фінансових ресурсів некомерційних організацій? Назвіть фактори, що впливають на джерела формування фінансових ресурсів некомерційних організацій. Які методи ведення
 12. 10. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ
  10. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 13. П. А. Левчаев. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ, +2010, +2010
 14. Фінанси організацій (підприємств) Поняття фінансів організації, їх склад і функції
  Комерційні організації мають своєю метою вилучення прибутку Некомерційні організації створюються заради досягнення конкретної мети та можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише для її досягнень Фінанси комерційних організацій Фінанси організацій- це фінансові відносини, що виникають в ході підприємницької діяльності в процесі формування власного капіталу,
 15. 2. Вплив форм власності та галузевих особливостей на організацію фінансів сфери матеріального виробництва.
  Питання власності в Республіці Білорусь, їх формах викладаються в Конституції Республіки Білорусь, в «Законі про власність Республіки Білорусь», Цивільному кодексі Республіки Білорусь. Зокрема, у статті 213 Цивільного кодексу зазначено, що власність може бути державною і приватною. Суб'єктами права державної власності є Республіка Білорусь і
 16. Тема 2. Фінансова система країни, її сфери і ланки
  Фінансові відносини можуть бути поділені на три сфери: фінанси підприємств, страхування та державні фінанси. Усередині кожної зі сфер виділяються ланки. У сфері фінансів підприємств можна виділити наступні ланки: фінанси підприємств, що функціонують на комерційних засадах; фінанси установ і організацій, що здійснюють некомерційну діяльність та фінанси громадських об'єднань. У