« Попередня Наступна »

4 В. Вплив держзамовлення на показники платоспроможності


Величина показників платоспроможності після виконання держзамовлення на суму AХ (при прибутку від виконання держзамовлення AY) така: Ксоб + AY
Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу
Ксоб + AY + Зсред З
середовищ
Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу
Ксоб + AY
Пчист + AY + НП + Рпроц Кзащ кред 1 = gt; Кзащ кред 0 (за умови що AYgt; 0)
Рпроц
проц
У результаті отримання державного замовлення основні показники платоспроможності підприємства поліпшуються.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4 В. Вплив держзамовлення на показники платоспроможності

 1. 1В. Вплив держзамовлення (державних закупівель) на показники рентабельності
  Держзамовлення представляє додаткове джерело фінансових ресурсів організації. Таким чином, величина держзамовлення AX призводить до збільшення виручки на АХ. Суми прибутку і капіталу також змінюються на величину AY, рівну прибутку від виконання держзамовлення (якщо від держзамовлення отримано збиток, то величина AY негативна). При цьому завжди АХ gt; AY. Динаміка активів прямо не залежить від отримання
 2. 2В. Вплив держзамовлення на показники ліквідності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ, але при цьому величина активів і пасивів прямо не залежить від отримання держзамовлення. Тому немає жорсткої залежності показників ліквідності від держзамовлення. Однак, все ж можна виділити кілька аспектів впливу держзамовлення на ліквідність, які важко виразити кількісно: якщо держава затримує платежі за виконаний держзамовлення,
 3. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 4. Модель управління частками бюджетних витрат для закупівлі нафти, що забезпечує функціонування результатів виконаного держзамовлення.
  Бюджетні витрати розподіляються по фондообразующім секторам різних країн (рис. 18.17), тому потік натуральної продукції з країн-виробників накопичується в операторі-інтеграторі 14201 (рис. 18.21). У реальному житті (і в тре- {foto273} Рис. 18.20. Структурна схема моделі формування валютного курсу країни до 10085 оператор управління частками бюджетних ресурсів 10089 ^ МЯ 10088 I вкл.
 5. Фінансовий контур
  В основі фінансового контуру лежить модель формування державного бюджету (рис. 18.17) і алгоритми установки податкових ставок і митних (експортних та імпортних) мит (на схемі не наведено). Всі потоки дохідної частини бюджету позначені на схемі. Результуючий потік бюджетних доходів моделюється оператором 10064 (20064 і т. Д.). У тренажері зміна дохідної частини відбувається лише за
 6. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 7. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 8. Спостережувані показники
  Аналіз результатів прогнозування управління міжнародним нафтовим ринком можна здійснювати за кількома групами показників. Спочатку аналізуються показники, що характеризують динаміку цін на нафту в процесі міжнародної торгівлі і зміна попиту на неї. Найважливішим із них є величина сумарної експортної виручки в кожний поточний момент часу. Цей показник зручно спостерігати у вигляді
 9. Державне регулювання ринку
  втручання держави у функціонування ринку, що реалізовується через соціально-економічну, валютнофінансовую, структурно-інвестиційну та науково-технічну політику з метою перспективного впливу на розвиток суспільного виробництва і вирішення соціальних проблем за допомогою різних важелів (цільових програм з ресурсним забезпеченням, податків і митних тарифів, держзамовлень , субсидій,
 10. 3.2. Методи розрахунку впливу зміни факторів на зміну результативного показника
  При прямому детерминированном факторному аналізі виявляються фактори, що впливають на зміну результативного показника, встановлюються форми функціональної залежності між результативним показником і набором факторів, визначається величина впливу зміни від - слушних факторів на зміну результативного
 11. Характеристики середовища.
  Перелік ринкових характеристик включає показники макроекономічного порядку: аналіз економічних тенденцій та їх впливу; аналіз політичних тенденцій та їх впливу; аналіз технологічних тенденцій та їх впливу; аналіз демографічних тенденцій та їх впливу; аналіз культурних тенденцій та їх впливу. На основі отриманих в результаті аналізу ринкових ха-рактеристик слід оцінити
 12. 4.2.2. Економічні методи
  Економічні методи управління. Матеріальна мотивація використовується як у формі матеріальної винагороди за кількість і якість праці, так і у формі матеріальних санкцій (штрафів) за невідповідну його якість і недостатня кількість. При цьому використовується як індивідуальна, так і колективна матеріальна зацікавленість. Тому економічні методи, з одного боку, повинні
 13. Значення виробничої програми у господарській діяльності підприємства
  Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, відповідний по номенклатурі, асортименту і якості вимогам плану продажів. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті. Виробнича програма розробляється на всіх
 14. Метод спеціальних розрахункових показників.
  Спеціальними розрахунковими показниками називають аналітичні показники, знайдені на основі звітних даних або інших джерел інформації з метою зменшити або виключити вплив чинників, пов'язаних зі злочином. Застосування даного методу грунтується на таких передумовах. По-перше, існує можливість виділення такого показника, який обов'язково змінюється під впливом події
 15. Державне замовлення
  Форма прямого державного регулювання господарських зв'язків. Договори на виконання Г. з. полягають органами Державної контрактної системи та підприємствами виготовлювачами як генеральні договори по відношенню до договорів, що укладаються між виробниками і споживачами продукції. У генеральних договорах визначаються укрупненная номенклатура і обсяг поставок, їх одержувачі, взаємні
 16. ПРИЗНАЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРА
  Тренажер «Динамічний аналіз бізнес-плану» призначений для формування навичок аналітичної оцінки планів розвитку окремого підприємства (фірми) при реалізації продукції на конкурентному ринку протягом тривалого часу, а також для прогнозування слабких сторін розвитку фірми та розробки рекомендацій щодо поліпшення обраного критерію (або критеріїв ) на планованому інтервалі часу.
 17. Регульована ринкова економіка
  Економіка вільного ринку, регульована державою за допомогою системи економічних заходів - податків, дотацій, відсотків за кредит, пільгами в отриманні держзамовлень, а також шляхом прогресивного законодавства. Існують три рівні регулювання ринку. 1. Саморегулювання ринку, т. Е. Свобода дії виробника, суб'єктів виробництв, вільні стосунки між ними, свобода розпорядження