« Попередня Наступна »

Вплив іміджу / репутації


Імідж або репутація в сильній мірі впливають на становище підприємства на ринку. Розглянемо приклади впливу іміджу як на російському, так і на зарубіжному ринку.
У процесі дослідження було відзначено, що репутація підприємств, що займаються розробками, утворених на базі великих підприємств або виділилися з них, і продовжують свою діяльність сьогодні на ринку, достатня висока. Однак існують окремі проблеми, з якими стикаються ці підприємства. Наприклад, ТОВ «Завод ВДМ« Пігмент »співпрацює з ТОВ« НІПРОІНС »c метою проведення випробування нових матеріалів. Однак через історичного зв'язку між цими підприємствами та використанням єдиної торгової марки не всі підприємства, що купують продукцію ТОВ «Завод ВДМ» довіряють висновкам ТОВ «НІПРОНІС» з випробувань. Тому підприємство змушене взаємодіяти з цього питання з НДІ "Прометей". Таким чином, мале підприємство співпрацює з великим підприємством (з випробувань) для підвищення іміджу і відповідно попиту на свої товари.
ТОВ "Завод ВДМ" Пігмент "випускає свою продукцію під торговою маркою" Пігмент ", яка належить ХК" Пігмент ", тому в разі випуску ХК продукції низької якості ТОВ може втратити свого клієнта.

Вихід на закордонний ринок російського виробника іноді ускладнюється репутацією інших російських виробників аналогічної продукції. Наприклад, до моменту виходу ВАТ "ВНИТИ" на ринок з клинками на ньому вже продавалися клинки, вироблені на Україні, які асоціювалися у споживачів з низькою якістю. Даний момент ускладнив вихід на ринок продукції підприємства, зробленої за новою технологією і більш високої якості.
Слід зазначити, що позитивний імідж компанії як в очах споживача, так і в бізнес-співтоваристві створює якраз наявність інноваційних продуктів у підприємства.
Фактор "імідж" впливає на:
обсяг попиту на інноваційну продукцію малого підприємства;
кількість клієнтів малого підприємства;
можливість виходу на ринок з новим інноваційним продуктом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вплив іміджу / репутації

 1. Характеристики середовища.
  Перелік ринкових характеристик включає показники макроекономічного порядку: аналіз економічних тенденцій та їх впливу; аналіз політичних тенденцій та їх впливу; аналіз технологічних тенденцій та їх впливу; аналіз демографічних тенденцій та їх впливу; аналіз культурних тенденцій та їх впливу. На основі отриманих в результаті аналізу ринкових ха-рактеристик слід оцінити
 2. Проблеми, що впливають фактори Проблеми
  У компанії спостерігаються проблеми, пов'язані з залученням фінансових коштів, а саме - низька платоспроможність замовників. Вплив зовнішніх факторів негативного впливу на діяльність підприємства негативний вплив становлять високі ставки податків і нестабільність економіки. Позитивний вплив Компанії вдалося з гідністю вийти з економічної кризи 1998 р і збільшити свій
 3. Питання для самоконтролю
  Що розуміється під групою? Види груп. Опишіть дослідження Мейо по вивченню впливу неформальних груп на ефективність організації. Наведіть основні характеристики груп. З яких причин люди вступають у неформальні групи? Опишіть особливості неформальних груп. Опишіть модель Хоманса. Розкрийте поняття лідерство, вплив, владу. Охарактеризуйте основні форми влади і впливу. Розкрийте
 4. Вплив державного регулювання на рівновагу монополіста.
  Державне регулювання монополії може здійснюватися двома основними методами: оподаткування та цінове регулювання. Вплив податку на монополію. При аналізі впливу оподаткування на рівновагу монополіста доцільно розглянути наступні випадки. Податок у фіксованій сумі не впливає на вибір монополіста, а лиш зменшує його прибуток: dn n (q) - TR (q) - TC (q) - T
 5. Метод ланцюгових підстановок
  Введемо наступні позначення: У0 = aQ х А0 х с0 - базове значення результативного показу- гелю. У цей вираз зробимо перший підстановку фактичного значення фактора а}: Зробимо другий підстановку - фактичного значення фактора Ьу Нарешті, зробимо третій підстановку фактора з ,: Y1 = х Aj х с, - це кінцеве значення результативного показника. Тоді: Уа ~ Y ^ - вплив фактора а, Yb - Yt -
 6. Роль особистого впливу.
  Велику роль у процесі сприйняття новинок відіграє особистий вплив. Під особистим впливом мають на увазі ефект, який виробляють заяви про товар, зроблені однією людиною, на відносини іншої людини, на ймовірність здійснення ним покупки. Що стосується новинки, особистий вплив виявляється найбільш значущим на етапі оцінки. На «пізніх послідовників» воно справляє більше враження, ніж на
 7. Індексний метод
  ... ДП _ Ді_ = R \ BP \ _ Е ^ З / х бреши ЛЯдхВРі = jbp х jr П0 ЯоВР0 I.RolxBPQIIlRoixBPu де ДП - приріст прибутку; П0, П, - прибуток звітного і перед-дущего періоду відповідно (або фактична і планова); RQP RU - рентабельність продажів / -го виду продукції у відповідні періоди; ВР0і, ВР \. - Виручка від продажу / -го виду про-дукції у відповідні періоди; 1ВР- індекс впливу виручки від продажу на
 8. родина
  . Сильний вплив на поведінку покупця можуть надавати члени його сім'ї. Від батьків людина отримує настанови про релігію, політиці, економіці, честолюбстві, самоповагу, любові. Навіть у тому випадку, коли покупець вже не взаємодіє тісно зі своїми батьками, їх вплив на його неусвідомлене поведінка може залишатися досить значним. Більш безпосередній вплив на повсякденне
 9. Влада заснована на примусі
  вплив, заснований на вірі виконавця, що робить вплив може покарати його або її, ускладнивши задоволення насущних потреб
 10. Питання для обговорення
  Які фактори впливають на ефективність праці персоналу? Які фактори впливають на ефективність персоналу з боку організації? Назвіть фактори, що впливають на ефективність роботи з боку
 11. Інтегральний метод
  У цьому методі розрахунки проводяться на основі базових значень показників, а помилка обчислень розподіляється між факторами порівну у разі двухфакторной мультиплікативної моделі. У розглянутому прикладі отримаємо Застосування перерахованих методів розглянемо на прикладі аналізу впливу на приріст продукції величини основних виробничих фондів і фондовіддачі. Вихідні дані наведені в табл.
 12. Елімінування
  Елімінування називається логічний прийом послідовного абстрагування від впливу всіх факторів, крім шуканого, вплив якого визначається шляхом зіставлення аналізованого результативного показника після і до зміни цього
 13. Лідерство
  - Це здатність чинити вплив на окремі особи і групи, спрямовуючи їх зусилля на досягнення цілей організації. Щоб керівник не робив, він впливає на своїх підлеглих, причому робить це незалежно від власних
 14. 3.7 Тема 7. Аналіз впливу інфляції на прийняття решенійфінансового характеру.
  Мета вивчення: придбати знання про вплив інфляції на результати фінансового аналізу і способи усунення такого впливу Фінансово-господарська діяльність підприємства в умовах інфляції. Характеристика особливостей проведення фінансового аналізу в умовах інфляції, причин можливих спотворень одержуваних результатів. Методи аналізу та усунення впливу інфляції. Розглядається класифікація
 15. Індексний метод
  Застосування цього методу розглянемо на тому ж прикладі. Індексом (0) будемо постачати показники, що відносяться до минулого (базового) періоду. Індексом (1) будемо постачати показники, що відносяться кте- кущему (розглянутого) періоду. Знак X позначає підсумовування по всім виробленим продуктам. У прийнятих позначеннях зміна обсягу випуску про-дукції за аналізований період (від базового до
 16. Зміна рівня средньореалізаціоних цін
  Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при зростанні цін відповідно зростає і сума прибутку, і навпаки. Для визначення впливу обсягу реалізації на прибуток від реалізації необхідно перерахувати плановий прибуток на відсоток перевиконання або невиконання плану по реалізації продукції. Щоб розрахувати вплив зміни
 17. Вплив цінового регулювання на монополію.
  Встановлення максимальної ціни продажів не робить впливу, якщо оптимальна ціна нижче граничної і змушує монополіста знизити ціну в іншому випадку: якщо припустити, що функція прибутку монополіста має єдиний максимум легко показати, що монополіст буде вибирати найближчий до точці максимуму допустимий обсяг випуску. Отже, існує можливість методами цінового
 18. 2.2. Фактори, що впливають на ефективність персоналу з боку організації
  Слід мати на увазі, що на ефективність роботи персоналу впливає виробнича середу, що включає не тільки фізичні умови, а й ряд "нематеріальних"
 19. Метод ланцюгових підстановок
  Продовжимо розгляд нашого прикладу. Нехай П0 = BP0RQ - базова величина прибутку, Пй /> = BPXR ^ - перша підстановка (фактора ВР}), (ВР ^ -ВР ^) (6.1) вплив на прибуток виручки від продажу, П, = BP {R {- друга підстановка (фактора Rx), (ВР ^ -ВР ^) (6.2) вплив на прибуток рентабельності продажів. Таким чином, при визначенні абсолютного впливу факторів методом підстановок ми отримали ті ж
 20. Вплив
  - Це будь-яка поведінка одного індивіда, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншого індивіда. Засоби, за допомогою яких одна особа може впливати на інше, можуть бути різноманітними: чіткі вказівки, умовляння, погрози, прохання, підкуп, вимога. Керівники повинні впливати таким способом, який веде не просто до прийняття ідеї, а до дії, т. Е. Фактичному