« Попередня Наступна »

7.1. Вплив зміни цін на показники бухгалтерської звітності

 Наявність достовірної інформації бухгалтерської звітності необхідно для формування аналітичного висновку про поточний фінансовий стан організації та його можливу зміну. На підставі результатів такого аналізу може бути дана оцінка наслідків прийнятих фінансових рішень.
Разом з тим на достовірність інформації бухгалтерської звітності безпосередній вплив надають інфляційні процеси. Ігнорування впливу інфляції призводить до спотворення інформації про фінансовий стан організації, її здатності до збереження і нарощування капіталу і, отже, спотворює оцінку ефективності бізнесу в цілому.
Основними наслідками відсутності обліку впливу інфляції на показники бухгалтерської звітності є наступні:
під впливом зростання цін величина собівартості проданої продукції виявляється заниженою в порівнянні з поточною вартістю заміщення ресурсів (даний фактор має особливе значення для підприємств з тривалим операційним циклом);
формування собівартості виходячи з історичних, а не поточних цін, як правило більш високих в умовах інфляції, знижує можливість господарюючих суб'єктів відновлювати з- витрачені в процесі їх діяльності запаси матеріалів і оновлювати основні засоби. Як наслідок цього обсяг коштів, спрямованих на відновлення ресурсів, може не відповідати реальним потребам організації;
сума прибутку організації в умовах зростання цін стає завищеною. Перерахунок витрат з урахуванням відновлювальних цін на використовувані ресурси привів би до скорочення величини прибутку або, можливо, до збільшення збитку.
 Відсутність такого перерахунку вводить в оману як менеджмент компанії та її власників, так і кредиторів;
спотворюється інформація про здатність організації до збереження і нарощування капіталу, що веде до прорахунків у процесі прийняття рішень, що стосуються питань корпоративного управління прибутком, - прибуток може бути розподілена на шкоду довгострокової фінансової стійкості організації;
вуалюються втрати від невикористовуваних грошових коштів та дебіторської заборгованості;
відсутня інформація про реальне співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, необхідна для управління поточною платоспроможністю організації;
порушується принцип порівнянності інформації бухгалтерської звітності - порівняння по часу стають нереалістичними, в результаті чого знижується достовірність інформаційної бази прогнозного аналізу фінансових результатів і грошових потоків організації;
розрахунок ключових фінансових коефіцієнтів, характерізущіх ефективність вкладення капіталу і є найважливішими в системі оцінки ефективності бізнесу організації, в першу чергу таких, як рентабельність інвестицій і рентабельність власного капіталу, дає спотворений результат. Це ускладнює можливість обгрунтування прийнятих інвестиційних рішень.
У процесі обліку впливу зміни цін на показники бухгалтерської звітності слід розрізняти загальне і приватні зміни цін. Залежно від причин зміни цін для врахування їх впливу на показники бухгалтерської звітності повинні бути використані різні методи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

7.1. Вплив зміни цін на показники бухгалтерської звітності

 1. Облік впливу зміни цін при аналізі фінансової звітності
  Вглавераскрити наслідки впливу зміни цін на показники бухгалтерської (фінансової) звітності-рассмотренитіпи змін цін; дано поняття монетарнихінемонетарнихактівов; рассмотрениметоди коригування бухгалтерської звітності виходячи ізусловій зміни цін; показані можливості, гідний-ства і недостаткіметода общейпокупательной здатності іметоди поточної
 2. 3.2. Методи розрахунку впливу зміни факторів на зміну результативного показника
  При прямому детерминированном факторному аналізі виявляються фактори, що впливають на зміну результативного показника, встановлюються форми функціональної залежності між результативним показником і набором факторів, визначається величина впливу зміни від - слушних факторів на зміну результативного
 3. Зміна рівня средньореалізаціоних цін
  Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при зростанні цін відповідно зростає і сума прибутку, і навпаки. Для визначення впливу обсягу реалізації на прибуток від реалізації необхідно перерахувати плановий прибуток на відсоток перевиконання або невиконання плану по реалізації продукції. Щоб розрахувати вплив зміни
 4. Міжнародний стандарт фінансової звітності № 15 "Ін-формація, що відображає зміни цін" введений в дію з 1 січня 1983
  Стандарт використовується для визначення впливу зміни цін на показники, що характеризують результати діяльності та фінансове становище компанії, при цьому враховуються загальні або специфічні фактори, такі як зміни в попиті, запропонованого-жении і технології, що вплинули на зміну цін. Це вплив цін в звітності відображається декількома способами. Перший спосіб, заснований на загальній
 5. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
  Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників, як зміна: обсягу реалізації; структури продукції; відпускних цін на реалізовану продукцію; цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення; рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів. Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації
 6. Бухгалтерський баланс і його аналіз
  У даній главераскриваетсяместо бухгалтерського балансу в системі оцінки фінансового стану організації; рассматри- ваются: необхідність оцінки надійності інформації; способи підготовки інформації балансу до його аналізу, поняття аналітичного балансу-нетто; аналітичні угруповання балансу напрямки аналізу активів і пасивів; вплив вибораучетной полит ики на найважливіші показники
 7. 3.1.3. Необхідність проведення інфляційних коригувань у процесі оцінки бізнесу
  Спотворює вплив інфляції продовжує залишатися характерною рисою економіки Росії і в сучасних умовах. В умовах інфляції використовувані в оцінці фінансові звіти підприємств про результати господарської діяльності, фінансовому стані та використанні прибутку можуть виявитися джерелом необ'єктивної інформації, оскільки різні елементи балансу втрачають свою вартість з різною
 8. розкриття фактів зміни облікової політики
  Не менш важливим для цілей аналізу бухгалтерської звітності є розкриття фактів зміни облікової політики. Відповідно до вимог ПБУ 1/98 «Облікова політика організації» наслідки зміни облікової політики, що зробили або здатні суттєво вплинути на фінансовий стан організації, підлягають відокремленому розкриттю. Інформація повинна включати: причину зміни
 9. Дефлятор ВВП
  Дефлятор ВВП - показник рівня цін, розрахований як відношення номінального ВВП до реального, помножене на 100. За допомогою номінального і реального ВВП ми можемо обчислити ще один важливий економічний показник - дефлятор ВВП, що відображає ставлення рівня поточних цін до рівня цін базисного періоду. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносне зміна цін, а не обсягів
 10. Приватні зміни цін
  пов'язані зі зростанням або зниженням вартості окремих ресурсів (активів). Вони викликаються різними причинами, пов'язаними зі зміною переваг покупців, змінами індивідуальної собівартості, технологічними нововведеннями, змінами пропозиції окремих товарів. У період інфляції спостерігається, як правило, два типи руху цін: зростання загального рівня цін і приватні коливання цін. Хоча
 11. 18.1. Сутність фінансово-економічного аналізу
  Одним з основних елементів фінансової "політики організації є аналіз її фінансово-економічного стану. Фінансово-економічний аналіз дозволяє об'єктивно оцінити результати діяльності організації та її структурних підрозділів, визначити вплив факторів на основні показники фінансово-господарської діяльності, дає вихідну базу для розробки фінансової політики організації .
 12. IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту опрібилях і збитки
  Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати відомості, пов'язані з облікову політику організації, і забезпечувати користувачів додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, але які необхідні користувачам бухгалтерської звітності для формування повного уявлення про фінансовому становищі
 13. метод ланцюгових підстановок з використанням індексів (індексний метод).
  Для мультиплікативних моделей також можна застосовувати метод ланцюгових підстановок з використанням індексів (індексний метод). Розрахунок впливу факторів для трехфакторной мультиплікативної моделі y = a х b х c за допомогою цього прийому виконується за формулами: Aya = У0 х (Ia - 1) Ayb = У0 х Ia х (Ib - 1) Ayc = У0 х Ia х Ib х (Ic - 1), де Ia - індекс зміни фактора a (Ia = a1 / a0); Ib - індекс зміни
 14. Загальна зміна цін
  відображає збільшення або зменшення вартості однієї грошової одиниці. Такі зміни визначаються впливом інфляції (дефляції). Наприклад, якщо індекс цін зріс з 100 до 120%, то це означає, що ціни зросли, а купівельна спроможність грошової одиниці скоротилася в 1,2
 15. Склад активів і приватних змін цін на них.
  Залежно від того, якими активами і зобов'язаннями володіє організація, вплив зміни цін на фінансові результати і капітал може бути різним. Вартість окремих груп активів і зобов'язань є фіксованою безвідносно до можливих майбутніх змін цін на товари і послуги. До таких статей можуть бути віднесені статті грошових коштів, дебіторської та кредиторської
 16. Індекс цін
  основний інструмент вимірювання динаміки одного з головних параметрів будь макроекономічної моделі - середнього рівня цін; індекс цін показує відносну зміну середнього рівня цін за певний період. Індекс висловлює середньозважене значення всіх цін на товари певної сукупності щодо показника базисного року (прийнятого за 100%). Отже: індекс цін