« Попередня Наступна »

Питання 80. Факторний аналіз динаміки фінансово-економічних показників


Модель Дюпона - алгоритм фінансового аналізу рентабельності використовуваних активів, відповідно до якого коефіцієнт рентабельності використовуваних активів являє собою твори коефіцієнта рентабельності реалізації продукції і коефіцієнта оборотності використовуваних активів.
Початкове уявлення факторної моделі Дюпона.
Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу ROA.
Характеризує ступінь прибутковості активів (= прибутковість)
Факторні показники:
рентабельність продажів NPM (синоніми: прибутковість продажів PM, коефіцієнт чистого прибутку);
ресурсоотдача TAT (оборотність активів ATO)  ROA

 NPM TAT
де:  - чистий прибуток;
TA - всього активів;
S - виручка від реалізації
Модифікована факторна модель фірми "DuPont".
Рентабельність власного капіталу ROE.
Факторні показники:
рентабельність продажів NPM;
ресурсоотдача RO (оборотність активів ATO);
коефіцієнт фінансової залежності FD (мультиплікатор власного капіталу EM).


де:  - Чистий прибуток (звітного періоду) комерційної організації, т. Е. Прибуток, доступний до розподілу серед її власників (прибуток після сплати податків);
S - обсяг виробництва (виручка від реалізації);
A - сума активів комерційної організації (баланс-нетто) або що те ж саме, величина капіталу, авансованого в її діяльність;
E - власний капітал
Факторний аналіз - група методів багатовимірного статистичного аналізу, які дозволяють представити в компактній формі узагальнену інформацію про структуру зв'язків між спостережуваними ознаками досліджуваного об'єкта на основі виділення деяких безпосередньо не спостерігаються факторів.
У процесі факторного аналізу йде побудова багатофакторної залежності з подальшим аналізом і виявленням впливу кожного окремого фактора на кінцевий результат.
Будь факторний аналіз починається з моделювання багатофакторної моделі. Сутність побудови моделі полягає у створенні конкретної математичної залежності між факторами.

При моделюванні функціональних факторних систем необхідно дотримуватися ряду вимог.
1. Фактори, що включаються в модель, повинні реально існувати і мати конкретне фізичне значення.
2. Фактори, які входять в систему факторного аналізу, повинні мати причинно-наслідковий зв'язок з досліджуваним показником.
3. Факторна модель повинна забезпечувати вимір впливу конкретного фактора на загальний результат.
У факторному аналізі використовують наступні види найбільш часто зустрічаються моделей.
1. Коли результативний показник виходить як алгебраїчна сума або різниця результуючих факторів, застосовуються адитивні моделі, наприклад:
,
де - Прибуток від реалізації продукції,
- виручка від реалізації,
- Виробнича собівартість реалізованої продукції,
- комерційні витрати,
- Управлінські витрати.
Мультиплікативні моделі застосовуються, коли результуючий показник виходить як добуток кількох результуючих факторів:
,
де - Рентабельність активів,
- рентабельність продажів,
- Фондовіддача активів,
- Середня вартість активів організації за звітний рік.
3. Коли результативний показник отримуємо діленням одного фактора на інший, застосовуються кратні моделі:
Різні комбінації вищеперелічених моделей дають змішані або комбіновані моделі:
;
;
і т.д.
У практиці економічного аналізу існує кілька способів моделювання багатофакторних моделей: подовження, формальне розкладання, розширення, скорочення і розчленовування одного або декількох факторних показників на складові елементи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Питання 80. Факторний аналіз динаміки фінансово-економічних показників

 1. 3.1. Методи моделювання факторних систем
  Фінансово-господарська діяльність економічного суб'єкта здійснюється в умовах взаємодії безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що є причинами, рушійними силами процесів і явищ. Виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну стану та поведінки досліджуваного об'єкта чи явища лежать в основі економічного аналізу. Фактори, що впливають на
 2. На які питання дозволяє відповісти факторний аналіз?
  На результати фінансово-господарської діяльності оказ-кість вплив безліч чинників, що знаходяться у взаємозв'язку, залежності і обумовленості. Сукупність факторних і результативних ознак, пов'язаних причинно-наслідковим зв'язком, називають факторної системою: Y = f (X |, Xj, ..., Хп), де Y- результат; Х {, Х2, ..., Хп - фактори, що впливають на нього. При вивченні факторних систем вирішуються наступні
 3. Факторного аналізу задачі
  відбір факторів, які визначають досліджувані результативні показники; класифікація і систематизація їх з метою забезпечення можливостей системного підходу; визначення форми залежності між факторами і результативним показником; моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками; розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини
 4. Факторний аналіз
  - Це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний * аналіз може бути як прямим (власне аналіз), т. Е. Полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли окремі елементи з'єднують у загальний результативний
 5. Основне завдання прямого факторного детермінованого аналізу
  - Оцінка впливу абсолютної зміни кожного фактора на абсолютна зміна результативного показника. Одним з найбільш поширених методів детермінованого факторного аналізу є метод
 6. виробничий потенціал
  Під виробничим потенціалом розуміють максимально можливий виробничий результат при найбільш ефективному використанні засобів виробництва і праці, передових форм організації виробництва, при наявному рівні техніки і технології. У фінансово-економічному аналізі діяльності підприємства фактори часто розглядаються як аргументи показника функції. Факторний аналіз полягає в
 7. 4.5.2. Факторний аншнз процентного прибутку
  Важливе значення в аналізі зміни процентної прибутку має факторний аналіз, який вивчає вплив окремих поки-зателей на збільшення прибутку. Розглянемо мультипликативную модель процентного прибутку: Власний Процентна Процентна _ Прибуткові капітал прибуток прибуток - активи * Прибуткові 'Власний
 8. Прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства
  При проведенні аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності використовується ряд стандартних прийомів, серед яких виділяються 6 основних: горизонтальний аналіз, метою якого є виявлення абсолютних і відносних змін статей звітності. Основний економічний прийом, використовуваний в ході такого аналізу - це порівняння; вертикальний або структурний аналіз, що представляє собою
 9. Які перспективи використання факторного методу аналізу?
  Факторний аналіз, що дозволяє виявити, за рахунок чого відбулося зміну фінансових результатів діяльності фірми, дуже важливий в умовах стабільності, служить дієвим інструментом пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності. Однак в умовах високої інфляції він практично не дає результатів, оскільки майже всі зміни фінансових результатів (коливання прибутку, собівартості,
 10. Контрольні питання
  Що таке ущільнений (аналітичний) баланс? Які цілі переслідує вертикальний аналіз бухгалтерського балансу? Які цілі переслідує горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу? У чому відмінні риси трендового аналізу? Як використовується метод деталізації при аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності? Як оцінюється істотність статей бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і
 11. 3.2 Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів поданням звітності.
  Загальний фінансовий результат відображається у звітності в розгорнутому вигляді і є алгебраїчною сумою прибутку (збитку) від продажу, продажу іншого майна і результатів від іншої фінансової діяльності, а також інших позареалізаційних операцій. Аналіз кожного доданка прибутку підприємства має не абстрактний, а цілком конкретний характер, тому що дозволяє засновникам і акціонерам,
 12. Економічний факторний аналіз
  це поступовий перехід від вихідних результативних показників до кінцевої факторної системи (або, навпаки, розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, що впливають на зміну результативного показника). З точки зору впливу факторів на те чи інше явище розрізняють фактори першого, другого і т. Д. Порядку. Всі вони пов'язані між собою, однак це не виключає,
 13. Модель факторна кратна
  застосовується тоді, коли результативний показник отримують діленням факторного показника на величину іншого: =
 14. Модель факторна адитивна
  використовується в тих випадках, коли результативний показник являє собою алгебраїчну суму декількох факторних показників: = EXi = Xi + X2 + X3 +. .
 15. Р А З Д Є Л 4ВОПРОСИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПО ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
  Аналіз і синтез як загальнонаукові методи пізнання. Економічний аналіз як спеціальна галузь економічних знань (наука) і як вид практичної діяльності. Роль економічного аналізу в управлінні підприємством. Методологічні принципи економічного аналізу. Предмет економічного аналізу. Сутність і зміст економічного аналізу. ?. Завдання економічного аналізу. Місце економічного