« Попередня Наступна »

Питання 20 Склад видаткових статей бюджету


Відповідно до законодавства державні і місцеві бюджети складаються з дохідної та видаткової частин. Всі доходи і витрати розподіляються (або разфанічіваются) між бюджетами.
 Видатки бюджету - кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Питання 20 Склад видаткових статей бюджету

 1. Реєстри видаткових зобов'язань
  - Звід (перелік) нормативних правових актів та укладених органами державної влади (органами місцевого самоврядування) договорів та угод (окремих статей, пунктів, підпунктів, абзаців нормативних правових актів, договорів і угод), що передбачають виникнення витратних зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок відповідних
 2. Дефіцитне фінансування і «здорові фінанси»
  Чи корисний бюджетний дефіцит? На це питання немає однозначної відповіді. Бюджетний дефіцит проявляє себе по-різному в умовах нездорової, інфляційної економіки і в умовах «нормальної», стабілізованої економіки. Вплив дефіциту доводиться оцінювати з урахуванням багатьох факторів. Важливо мати на увазі: (1) умови покриття витратних статей бюджету, методи забезпечення доходів (податки, позики, грошова
 3. ПРИЗНАЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРА
  Тренажер «Формування видаткових статей бюджету» призначений для набуття навичок оперативного формування плану видатків бюджету будь-яких економічних систем і організацій. Тренажер дозволяє розподіляти: плановані річні (квартальні, місячні) доходи бюджету за всіма основними статтями витрат з урахуванням або без урахування пріоритету окремих статей витрат і планованого дефіциту; витрати
 4. Питання 19 Склад дохідних статей бюджету
  Відповідно до законодавства державні і місцеві бюджети складаються з дохідної та видаткової частин. Всі доходи і витрати розподіляються (або разфанічіваются) між бюджетами. Доходи бюджету - кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства у розпорядження органів державної влади РФ, органів державної влади суб'єктів
 5. ЗМІСТ
  Стор. ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................ 4 1. КОНЦЕПЦІЯ бухгалтерської звітності В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦИИ................................................................................................... 5 1.1. Сутність і призначення бухгалтерських звітів в ринковій економіці .................. 5 1.1.1. Поняття
 6. Документ «Видатковий касовий ордер»
  Факт виплати управлінської зарплати реєструється платіжною відомістю та видатковими касовими ордерами, відбиваними в управлінському обліку. Документ «Видатковий касовий ордер» (РКО) призначений для реєстрації факту виплати заробітної плати працівникам через касу. Залежно від встановленого виду операції за допомогою даного документа може бути зафіксований факт виплати заробітної плати по
 7. §2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  Численні витрати, що формують собівартість продукції, у практиці планування та обліку класифікуються за економічними елементами і статтями калькуляції. Перелік цих елементів і статей являє собою склад собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за
 8. Звіт про джерела і використання грошових коштів
  Цей звіт - спрощена версія звіту про рух грошових коштів. Для його складання дані з балансу і звіту про прибутки і збитки діляться на дві групи: 1) Джерела грошових коштів: · Зменшення статей активу (у тому числі необоротних активів) · Збільшення статей пасиву (акціонерного і позикового капіталу). · Чистий прибуток і амортизаційні відрахування за період. 2) Використання
 9. Бюджет руху грошових коштів.
  Видаткова частина може формуватися за різними принципами: - принцип відповідальності (коли в рамках основних видаткових статей за елементами визначаються структурні підрозділи, які відповідають за формування грошового фінансового показника) - принцип пріоритетності фінансових витрат за видами діяльності (основна, інвестиційна, фінансова) Бюджет прибутків і збитків (бюджет доходів і
 10. Регулюючі статті балансу
  статті, що відображають регулювання величини основних балансових статей. Баланс, що включає регулюючі статті, називається балансом-брутто, очищений від регулюючих статей -
 11. Аналіз виконання текстових статей закону (рішення) про бюджет.
  Результати аналізу про виконання текстових статей закону (рішення) про бюджет із зазначенням причин недофінансування та освіти невикористаних залишків фінансування на кінець звітного
 12. Оцінка вартості окремого дослідження
  Питання планування бюджету може виникати на різних етапах підготовки дослідження. Доцільно оцінити розмір асигнувань вже на останньому етапі постановки завдань, оскільки формулювання конкретних завдань і вибір методу дослідження дають уявлення про масштаб і складності дослідження, що і визначить розмір необхідних грошових коштів. Однак, на наш погляд, формувати кошторис витрат на
 13. Балансовий прибуток
  - Кінцевий фінансовий результат відображається в балансі підприємства і виявлений на підставі бухгалтерського обліку всіх його госпо-дарських операцій та оцінки статей балансу. Балансовий прибуток використовується для оцінки ефективності виробництва, виявлення динаміки її росту і визначення загальної рентабельності діяльності. Валова же прибуток використовується для цілей оподаткування прибутку, для чого
 14. Контрольні питання і завдання
  Виберіть правильні відповіді: 1) Дефіцит федерального бюджету може фінансуватися за рахунок: а) перерозподілу прав власності; б) продажу золотовалютних резервів; в) емісії грошей і державних цінних паперів; г) всі відповіді вірні. Яка з перерахованих статей не відноситься до доходів федерального бюджету: а) податок на спадщину; б) чисті надходження від залучення
 15. Видатковий касовий ордер
  Документ Видатковий касовий ордер (меню Каса -> Видатковий касовий ордер) призначений для підготовки касового ордера за формою № КО-2 та реєстрації факту видачі по ньому з каси організації готівкових грошових коштів. Якщо в налаштування поточного користувача не знято прапорець запро-Шива вид операції при введенні нового документа, створення нового екземпляра документа Видатковий касовий ордер
 16. Горизонтальний (часовий) аналіз
  - Це порівняння кожної пози-ції звітності з аналогічною їй позицією в попередньому періоді або за більш тривалий проміжок часу. Залежно від вклади ваемого сенсу горизонтальним аналізом також називають порівняння статей активу і пасиву балансу та порівняльний аналіз статей форм звітності одного підприємства з іншими підприємствами даної
 17. I. Бюджетне планування і прогнозування.
  Найважливіша складова частина фінансового планування - бюджетне планування, підпорядковане вимогам фінансової політики держави. Економічна його сутність полягає в централізованому розподілі і перерозподілі валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу між ланками фінансової системи на основі загальнонаціонального плану соціально-економічного розвитку країни в
 18. 11.1. Поняття БО і БС
  Бюджетний устрій - організовані принципи побудови БС, її структура і взаємозв'язок об'єднаних у ній бюджетів. Бюджетна система - сукупність усіх бюджетів, що діють на території країни. Бюджетна система України складається з бюджетів наступних рівнів: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети
 19. Тема 10. Територіальні бюджети Питання для обговорення:
  Сутність і склад територіальних фінансів. Бюджети суб'єктів федерації, їх доходи та видатки. Сучасний стан територіальних фінансів Ульяновської області. Муніципальні (місцеві) бюджети, їх доходи та видатки. Література: 2,10, 26-39, 42-58. Територіальні фінанси - це система економічних відносин, за допомогою якої розподіляється і перерозподіляється НД, фонд грошових
 20. Касовий вузол
  Для роботи з готівкою комерційні банки створюють у себе касовий вузол, обладнаний відповідно до вимог до пристрою і технічної забезпеченості, розробленими Банком Росії. До складу касового вузла входять каси різного призначення, сховище цінностей, приміщення по прийому і видачі грошей інкасаторам, сховище цінностей клієнтів, комора для зберігання архіву касових