Головна
« Попередня Наступна »

Питання для повторення та самоконтролю

 Розкрийте сутність поняття "умови праці". Назвіть основні види умов праці.
Наведіть класифікацію факторів, що формують умови праці. Охарактеризуйте ступінь впливу на умови праці факторів виробничого середовища.
Назвіть наслідки, обумовлені умовами праці. Дайте характеристику кожній групі наслідків.
Які шляхи поліпшення умов праці і існуючі проблеми в цій галузі?
Розкрийте сутність і види безпеки організації та її персоналу.

Назвіть основні шляхи та методи оптимізації режимів праці та відпочинку.
Чим відрізняється режими праці та відпочинку робітників, зайнятих на фізично важких роботах, і фахівця, працював у заводоуправлінні?
Що таке дисципліна праці? Назвіть види і показники дисципліни праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Питання для повторення та самоконтролю

 1. Питання для повторення ^ та обговорення
  Які основні завдання правового забезпечення системи управління персоналом? Що належить до найважливішим аспектам централізованого регулювання трудових відносин? Що включає в себе сфера локального регулювання трудового процесу? Які системи документації ведуться в кадровій службі? Які вимоги пред'являються до інформації про
 2. Питання для повторення та самоконтролю
  Дайте характеристику властивостей організації як соціальної та соціально-економічної системи. Що таке колектив організації. Назвіть стадії його формування та розвитку. Сформулюйте вимоги до керівника колективу організації. У чому полягає стабілізація трудових колективів? Розкрийте сутність, спрямованість і типи соціальних відносин у колективі. Назвіть завдання та функції
 3. Питання для повторення та самоконтролю
  Дайте характеристику соціальної політики держави; назвіть її основні суб'єкти та об'єкти, принципи та інститути. Що таке соціальна політика організації? Виділіть і охарактеризуйте додаткові виплати, пільги та послуги соціального характеру, що надаються фірмами своїм співробітникам. Розкрийте роль профспілок у формуванні та реалізації соціальної полі-тики організації. Що таке трудовий
 4. Питання для повторення та самоконтролю
  Які види норм ви знаєте? Порівняйте зміст понять "норма" і норматив ". У чому їх принципова відмінність? Назвіть відомі вам методи встановлення норм? Проведіть їх порівняльний аналіз. Назвіть методи дослідження трудових процесів і охарактеризуйте їх по цілі, способу, формі. Прокоментуйте класифікацію витрат робочого часу стосовно до різним категоріям персоналу.
 5. Питання для повторення та обговорення
  Чому організації займаються професійною підготовкою власних співробітників, чим викликане посилену увагу цьому питанню? Як професійний розвиток персоналу впливає на організацію і самих співробітників? Які форми і види професійного навчання мають найбільше поширення? Яким образрм аналіз виробничих ситуацій та ділові ігри сприяють виробленню управлінських
 6. Питання для повторення та самоконтролю
  Що таке витрати на персонал? Назвіть ознаки класифікації витрат організації на персонал. Які статті витрат необхідно враховувати при плануванні витрат на персонал? Які показники характеризують витрати на персонал організації? Як вони розраховуються? У чому відмінність між прямими і непрямими витратами на персонал? Розкрийте процедуру планування витрат на персонал. Назвіть
 7. Питання для повторення та самоконтролю
  У чому сутність і цілі функціонально-вартісного аналізу трудової діяльності? У чому переваги ФСА перед іншими методами аналізу трудової діяльності? Відповідь прокоментуйте на конкретному прикладі. Назвіть і охарактеризуйте етапи та стадії проведення ФСА трудової діяльності. Розкрийте методику проведення ФСА трудової діяльності. У чому особливості проведення ФСА трудової діяльності
 8. Питання для повторення та самоконтролю
  Розкрийте зміст соціально-трудових відносин. Охарактеризуйте основні елементи структури соціально-трудових відносин. Особливості соціально-трудових відносин на різних етапах трудового життя людини. Основні типи соціально-трудових відносин. У чому принципові відмінності між патерналізмом і соціальним партнерством як двома типами соціально-трудових відносин? Охарактеризуйте
 9. Питання для повторення та самоконтролю
  Що така поведінка особистості? Які його форми? Що таке соціальна поведінка особистості? Назвіть його модифікації. Розкрийте сутність теорії поведінки особистості та теорії лідерства. Перелічіть види соціальних груп, назвіть їх класифікаційні при-знаки. Дайте визначення і розкрийте сутність поняття "соціалізація особистості". Що розуміється під ефективністю групи? Якими факторами вона
 10. Питання для повторення та самоконтролю
  Що таке якість трудового життя? Розкрийте зміст концепції якості трудового життя. Назвіть її основоположні поняття. Назвіть основні фактори якості трудового життя. Охарактеризуйте показники якості трудового життя з позицій працівника. Охарактеризуйте показники якості трудового життя з позицій роботодавця. Охарактеризуйте показники якості трудового життя з позицій суспільства в
 11. Питання для повторення та самоконтролю
  Що розуміється під оцінкою результативності праці? Які фактори слід враховувати при оцінці результативності праці? Для яких цілей і яких посад використовується оцінка результативності праці? Наведіть приклади критеріїв оцінки праці для різних посад управлінських працівників. Дайте характеристику факторів результативності праці та засобів їх вимірювання. Які методи використовуються для
 12. Питання для повторення та самоконтролю
  Що таке робоче місце? Наведіть класифікацію видів робочих місць. Розкрийте сутність і зміст процесу організації робочих місць. У чому полягає вплив ергономічних, психофізіологічних і естетичних вимог на організацію робочих місць? Які завдання вирішуються в процесі атестації і раціоналізації робочих місць? Назвіть послідовність і зміст робіт з обліку атестації та
 13. Питання для повторення та самоконтролю
  Назвіть критерії ефективності праці і дайте їм характеристику. Яке місце серед них займає продуктивність праці? Що таке продуктивність праці і які методи її вимірювання? Що таке трудомісткість продукції і яка її структура? Що розуміється під факторами зростання продуктивності праці? Як їх можна згрупувати за напрямками впливу на використання різних груп
 14. Природа засобів стимулювання
  а) реклама носить суспільний характер, тобто передбачає, що товар є законним і загальноприйнятим; б) здатність до умовляння (багаторазовість повторення); в) експресивність - помітність, (хоча саме вона і може відвернути від суті); г) знеособленість, тобто реклама здатна тільки на монолог, але не на діалог з
 15. Питання для повторення та самоконтролю
  Що таке кадрова політика організації? Які її основні характеристики? Охарактеризуйте, які зміни відбулися в кадровій політиці вітчизняних організацій у зв'язку з переходом до ринкової економіки? Розкрийте зміст активної кадрової політики організації. У чому її "активність"? Дайте характеристику змістом і основними напрямками кадрової політики організації. Назвіть основні
 16. Питання для повторення та обговорення
  У чому полягає специфіка людських ресурсів організації? Чому персоналом організації необхідно управляти і в чому сутність управління персоналом? Яка структура персоналу? Як охарактеризувати роль і функції основних категорій управлінського персоналу? Що таке кадрова політика? Як змінювалися погляди на працівника, зайнятого на виробництві, і як це позначалося в концепції
 17. Питання для повторення і самоконтролю.
  Розкрийте необхідність і значення аналізу трудових показників на сучасному етапі. Назвіть основні завдання аналізу трудових показників за різними на-правлінням. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу трудового потенціалу та руху робочої сили в організації. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу використання робочого часу. Охарактеризуйте сутність і
 18. Питання для повторення
  Розкрийте зміст поняття «управлінські рішення». Опишіть роль управлінських рішень в процесах управління. Розкрийте поняття «проблема», «ситуація», «мета» і їх значення в процесі прийняття управлінських рішень. Перерахуйте основні характеристики управлінських рішень. Назвіть основні принципи прийняття управлінських рішень. Наведіть типологію управлінських рішень. Наведіть
 19. Питання для повторення та самоконтролю
  Охарактеризуйте роль праці в житті людини, якими факторами вона зумовлена? Назвіть елементи, які беруть участь у трудовому процесі. Яка роль кожного з них у здійсненні трудового процесу? Назвіть класифікаційні ознаки видів праці. Охарактеризуйте основні види трудової діяльності. Розкрийте головна зміна в соціально-економічному змісті праці на сучасному етапі. Як